Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

Št. 526/2015 Ob-3254/15, Stran 1900
Javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola – Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola, Kraška ulica 1, 6310 Izola - Isola, ki ga zastopa v. d. direktor Boris Kobal, (v nadaljevanju: JZ CKŠP), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), Pravilnika o kriterijih in pogojih za oddajo in uporabo oziroma najem kulturnih in športnih prostorov ter objektov v upravljanju Centra za kulturo, šport in prireditve Izola (z dne 19. 4. 1999) in soglasja župana za oddajanje v najem poslovni prostor na naslovu Cankarjev drevored 28, za namen gostinske dejavnosti (z dne 11. 10. 2013, št. 3528-32/2013), razpisuje
javno zbiranje ponudb 
za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola in v upravljanju JZ CKŠP
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je naslednji poslovni prostor: prvi lokal v nizu s teraso ob glavnem vhodu pod zahodno tribuno Mestnega stadiona Izola, Cankarjev drevored 28 v Izoli, ID znak: 2626-102-2 z namembnostjo gostinske dejavnosti, v izmeri notranjih površin 104,33 m2 v pritličju in 17,53 m2 v nadstropju. Delu stavbe pripada oziroma koristi še 57,53 m2 terase v nadstropju, prostor, 39,90 m2 zunanjih površin med dostopno cesto in stavbo in 100,00 m2 terase ob vstopu v stavbo. Poslovni prostor je del stanovanjske stavbe s št. stavbe 102, stoječe na parcelah št. 156/1 in delno 156/2, obe k.o. 2626 Izola. Izklicna cena mesečne najemnine za celoten poslovni prostor znaša 1.140,00 EUR.
Predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za dobo 5 let od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (samostojni podjetniki), ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
1. izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe;
2. fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;
3. izjava o poravnanih obveznostih do JZ CKŠP in Občine Izole vključujoč obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v upravljanju JZ CKŠP in v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče;
4. izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
5. dokazilo o vplačani varščini;
6. podpisan in izpolnjen vzorec pogodbe;
7. opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se v poslovnem prostoru odvijala;
8. dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2014,
– za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2014.
9. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega prostora vključuje najem le-tega. Izklicna cena mesečnega najema v razpisnem postopku je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11, 78/11, 38/12, 40/2012 – ZUJF, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A) DDV ni obračunan. Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na naslov: Center za kulturo šport in prireditve Izola, TRR: 0124 0603 0722 569, s pripisom »vplačilo varščine«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist JZ CKŠP. Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh po izstavitvi računa na račun JZ CKŠP. Plačilo najemnine v določenem roku, je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški, odvoz smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški rednega vzdrževanja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist JZ CKŠP.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Merilo točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov je:
1.merilo: najvišji ponujen znesek mesečne najemnine – 50 %,
50 točk – ponudnik z najvišjo ponujeno mesečno najemnino,
40 točk – ponudnik z drugo najvišjo ponujeno mesečno najemnino,
30 točk – ponudnik s tretjo najvišjo ponujeno mesečno najemnino,
20 točk – ponudnik s četrto najvišjo ponujeno mesečno najemnino,
10 točk – ponudnik s peto najvišjo ponujeno mesečno najemnino,
0 točk – ponudnik s šesto najvišjo ponujeno mesečno najemnino.
2. merilo: leta ustreznih delovnih izkušenj z izvajanjem dejavnosti Restavracije in gostilne – 20 %
20 točk – ponudnik z največ leti delovnih izkušenj z izvajanjem dejavnosti Restavracije in gostilne,
10 točk – ponudnik z drugimi največ leti delovnih izkušenj z izvajanjem dejavnosti Restavracije in gostilne,
0 točk – ponudnik s tretjimi največ leti delovnih izkušenj z izvajanjem dejavnosti Restavracije in gostilne ter naslednje manj ugodne ponudbe.
3. merilo: najboljši idejni načrt restavracije oziroma gostilne s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja na podlagi ocene komisije – 30 %
30 točk – najboljši idejni načrt restavracije s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja na podlagi ocene komisije,
15 točk – drugi najboljši idejni načrt restavracije s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja na podlagi ocene komisije,
0 točk – tretji najboljši idejni načrt restavracije s predvidenimi vlaganji in vizijo poslovanja in naslednje manj ugodne ponudbe na podlagi ocene komisije.
Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do JZ CKŠP in Občine Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 6. 11. 2015 (datum poštnega žiga) na naslov Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Kraška 1, 6310 Izola.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za poslovni prostor – mestni stadion«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo izločene in po končanem postopku odpiranja prijav vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom direktorja JZ CKŠP št. 526/2015.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 9. 11. 2015 od 10.30 dalje v Klubskem prostoru Kulturnega doma Izola, Oktobrske revolucije 1, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb bo komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Direktor, po prejemu zapisnika komisije, izda sklep o izboru najemnika, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku osem dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo JZ CKŠP sklenil pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, in sicer za določen čas 5 let od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
JZ CKŠP si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnine in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina),
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani JZ CKŠP, www.cksp-izola.si/sport
Zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v tajništvu JZ CKŠP, Oktobrske revolucije 1, 6310 Izola. Dodatne informacije v zvezi z razpisom in morebitnim ogledom poslovnega prostora dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/640-35-41 (Aleksander Janev).
Javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola – Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola

AAA Zlata odličnost