Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3110. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer, stran 8667.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je županja sprejela
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
Območje bivše vojašnice Majer je bilo po osamosvojitveni vojni nenačrtno spremenjeno v območje za opravljanje različnih dejavnosti, trgovine, proizvodnje, varstveno delovni center … Območje izdelave OPPN je velikosti cca 14 ha, navezuje se na regionalno cesto Črnomelj–Adlešiči. Na severni in zahodni strani je omejeno z reko Lahinjo, na južni s stanovanjskim območjem, na vzhodni strani pa s kmetijskimi zemljišči. Po Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – TP in 10/13 – obvezna razlaga, v nadaljevanju: OPN) je obravnavano območje stavbno zemljišče, opredeljeno z različnimi namenskimi rabami: SSo – urbana stanovanjska pozidava raznolike tipologije, SBv – urbana večstanovanjska pozidava za posebne namene, CDo – območja trgovskih, oskrbnih, poslovno-storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjša obrt, ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport ter O – območja okoljske infrastrukture, ureja pa se z EUP z oznako ČR/10-OPPNa – Poslovna cona Majer; OPN v posebnih prostorsko izvedbenih pogojih določa: »Predviden OPPN za prestrukturiranje območja bivše vojašnice in obstoječe poslovne cone. Proizvodne dejavnosti niso dovoljene. Za strokovne podlage se smiselno uporabijo obstoječa gradiva, pripravljena na študentski delavnici. Ohranja se gozdna bariera med Lahinjo in predvideno pozidavo, ker služi kot prehranjevališče in komunikacijska pot netopirjem«.
Ker do sprejema OPPN na območju niso možni večji posegi v prostor, je zaradi izkazanih potreb za razvoj obstoječih in glede na lokacijo primernih novih dejavnosti, potrebno pripraviti izhodišča za kompleksnejšo ureditev celotnega območja. Območje se bo urejalo glede na izkazane potrebe posameznih družb oziroma lastnikov zemljišč.
2. Območje OPPN
Obravnavano območje zajema posamezne dele in celote naslednjih zemljišč s parc. št.: 1256/62, 1256/61, 1256/68, 1256/63, 1256/65, 1256/64, 1254/21, 1254/54, 1253/9, 1253/10, 1253/11, 1253/12, 1253/25, 1253/13, 1254/25, 1254/16, 1254/19, 1256/57, 1256/56, 1256/55, 1256/54, 1256/66, 1256/53, 1256/52, 1256/51, 1256/50, 1256/60, 1256/59, 1256/69, 1256/70, 1256/43, 1256/42, 1256/4, 1254/53, 1256/15, 1256/67, 1256/39, 1256/40, 1256/41, 1256/49, 1256/48, 1256/47, 1256/46, 1256/45, 1256/44, 1256/38, 1256/20, 1256/36, 1256/33, 1256/32, 1256/37, 1256/34, 1256/35, 1256/31, 1256/30, 1256/28, 1256/27, 1256/26, 1256/25, 1256/29, 1256/2, 1253/14, 1253/15, 1253/16, in parc. št. 1253/21, 1253/19, 1253/18, 1256/24, 1253/17, vse k.o. 1541 – Loka.
Po potrebi in v interesu lastnikov zemljišč se zajame še ostale sosednje bližnje parcele tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V postopku priprave OPPN se izdela strokovne podlage za umestitev sprejemljivih dejavnosti ter nove prometne ureditve z možnostjo mostne povezave proti mestnemu jedru. Upoštevajo se tudi podatki, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihove zahteve.
4. Roki za pripravo
Priprava OPPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
Faza
Nosilec
Rok/dni
sklep o pripravi
županja
1
objava sklepa v Uradnem listu RS
občina
7
izdelava strokovnih podlag
izdelovalec
30
izdelava osnutka
občina, izdelovalec
30
pridobivanje smernic
nosilci urejanja prostora 
30
usklajevanje smernic za načrtovanje
občina, izdelovalec
10
izdelava dopolnjenega osnutka
občina, izdelovalec
15
izdelava okoljskega poročila (po potrebi)
izdelovalec op
30
objava javnega naznanila v Uradnem listu RS
občina
7
javna razgrnitev in javna obravnava
občina, izdelovalec
30
zavzemanje stališč do pripomb
občina, izdelovalec
20
potrditev stališč do pripomb in seznanitev javnosti
občinski svet, občina
10
priprava predloga
občina, izdelovalec
20
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
nosilci urejanja prostora
30
usklajen predlog
občina, izdelovalec
15
sprejem odloka na Občinskem svetu
občinski svet
15
objava odloka v Uradnem listu RS
občina
7
Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je okvirno 10 mesecev.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti za potrebe OPPN, so:
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje telekomunikacij in zvez;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana – področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto;
– Občina Črnomelj – področje lokalnih cest;
– Krajevna skupnost Črnomelj;
– Ribiška družina Črnomelj.
V primeru, da se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih naknadno vključi v postopek.
6. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Stroške financiranja izdelave strokovnega dela in vodenja postopka zunanjih izvajalcev se financira iz občinskega proračuna.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani Občine Črnomelj.
Št. 350-12/2015
Črnomelj, dne 13. oktobra 2015
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost