Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

Št. 354-48/2015, 354-001/2015 Ob-3269/15, Stran 1885
Občina Škofja Loka in Občina Gorenja vas – Poljane na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 44/15) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 51/2015) in ob uporabi določb Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), objavljata
javni razpis 
za izbiro koncesionarja za opravljanje obvezne gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo«
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« na koncesijskem območju.
Koncesijsko območje obsega:
– območje celotne Občine Škofja Loka (celoten javni vodovodni sistem, ki je v lasti Občine Škofja Loka, vključno z vodovodnim sistemom Trebija-Gorenja vas-Poljane-Škofja Loka (občinska meja) in cevovodom (vodovodnim sistemom) Hotovlja-Poljane, ki ležita na območju Občine Gorenja vas – Poljane) ter
– območje dela Občine Gorenja vas – Poljane (vodovodni sistem Trebija-Gorenja vas-Poljane-Škofja Loka (občinska meja), ki vključuje tudi vodovodni podsistem Trebija-Podgora, vodovodni podsistem Trebija-Gorenja vas-Todraž in vodovodni podsistem Poljane).
Koncesija se izvaja na način in pod pogoji, kot so opredeljeni z Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 44/15), Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 51/15), Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12) ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).
2. Vrsta postopka: postopek s pogajanji z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani koncedenta.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesijsko razmerje se sklene za obdobje 7 let. Koncesijsko razmerje se začne izvajati z dnem prevzema koncesije, kot se določi v prehodnih določbah koncesijske pogodbe in se zaključi z zadnjim dnem veljavnosti koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani Občine Škofja Loka (http://www.skofjaloka.si).
5. Način, čas in kraj oddaje prijav: prijave se predložijo v zaprti kuverti, na kateri mora biti nalepljen izpolnjen obrazec Ovojnica.
Kandidati ponudbo pošljejo v originalu in treh kopijah. Na ponudbi naj bo jasno označeno »Original«, »Kopija 1«, »Kopija 2« in »Kopija 3«. V primeru neskladja med originalom in kopijami se upošteva vsebina ponudbe, ki je označena kot original.
Prijave morajo, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti), v vložišče na naslovu Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka prispeti do 25. 11. 2015 do 10. ure, sicer bodo štele za prepozno prejete. Prijave, ki do roka ne bodo predložene v vložišče, bodo zavrnjene kot prepozne oziroma bodo štele za nepravilno oddane ter jih bo koncedent neodprte vrnil pošiljatelju.
6. Izdelava prijave: za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora kandidat priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov, ki niso notarsko overjeni. Koncedent si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. Obrazci izjav, ki jih mora predložiti kandidat, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na kandidatovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave kandidata morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe kandidata in žigosane, posredovane v originalu. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje dejansko stanje.
Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov v fazi ocenjevanja popolnosti prijav oziroma ponudb zahteva dodatna dokazila za izpolnjevanje posameznih pogojev, če iz v prijavi oziroma ponudbi predloženih dokazil izpolnjevanja posameznega pogoja ni jasno razvidno ali se pri koncedentu pojavi dvom glede verodostojnosti predloženih dokumentov.
Celotna prijavna dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku.
Kandidati lahko spremenijo ali umaknejo prijave s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za predložitev prijav. V primeru umika bo prijava neodprta vrnjena prijavitelju.
7. Predložitev skupne prijave več partnerjev: skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) prijavo. V takšnem primeru mora skupina v prijavi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti koncedentu za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne prijave posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
8. Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije: kandidati morajo zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredovati koncedentu v pisni obliki na elektronski naslov: obcina@skofjaloka.si; z navedbo: »Javni razpis za izbiro koncesionarja – oskrba s pitno vodo«. Po prejemu zahteve za dodatno pojasnilo bo kandidatu posredovano po elektronski pošti potrdilo o prejemu.
Na drugače posredovana vprašanja oziroma zahteve koncedent ni dolžan odgovoriti.
Zahteve za dodatna pojasnila je potrebno posredovati najkasneje do 13. 11. 2015 do 10. ure.
Koncedent na zahteve za dodatna pojasnila, posredovana po roku iz prejšnjega odstavka, ni dolžan odgovoriti.
Koncedent bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo objavil na spletni strani, http://www.skofjaloka.si, pri objavi predmetnega javnega razpisa, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno na zgoraj naveden način.
9. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: vsebina meril je podrobneje opredeljena v obrazcu Navodila, ki je del razpisne dokumentacije.
10. Faze postopka: koncedent bo postopek s pogajanji po predhodni objavi izvedel v treh fazah:
Prva faza: kvalifikacija;
Druga faza: ustna pogajanja;
Tretja faza: oddaja končne ponudbe.
V prvi (tej) fazi bo koncedent na podlagi predloženih prijav priznal usposobljenost kandidatom, ki bodo izpolnjevali pogoje za priznanje usposobljenosti na podlagi tega javnega razpisa. Koncedent bo v fazo pogajanj vključil vse kandidate, ki jim bo priznana usposobljenost. Največje in najmanjše število kandidatov, ki bodo uvrščeni v fazo ustnih pogajanj ni navzdol ali navzgor omejeno. V fazo ustnih pogajanj se bodo uvrstili vsi kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost.
V drugi fazi bo koncedent vsakega kandidata, ki mu bo priznal usposobljenost v prvi fazi, povabil k ločenim ustnim pogajanjem, v okviru katerih bosta v enem ali več krogih ustnih pogajanj uskladila pravice in obveznosti iz koncesijskega razmerja ter uskladila vzorec koncesijske pogodbe v delih in na način, da se bistveno ne spreminja razdelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank in način izvajanja javne službe, kot je opredeljeno v vzorcu koncesijske pogodbe.
Koncedent bo s kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost, izvedel ustna pogajanja v vrstnem redu prispelih prijav. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi ustnih pogajanj spreminja vsebino in obseg projekta glede na podatke, ki jih bo pridobil v fazi ustnih pogajanj s ciljem oblikovanja uravnoteženega koncesijskega razmerja. Koncedent vsem povabljenim kandidatom zagotavlja, da bodo obravnavani enakopravno ter da bo vsem kandidatom zagotovil enake informacije, ki bodo osnova za oddajo končne prijave. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi ustnih pogajanj zavrne kandidata, za katerega se na podlagi izvedenih pogajanj izkaže, da ni sposoben izvajati koncesijskega razmerja na način in pod pogoji, kot jih je opredelil koncedent.
Po zaključeni fazi ustnih pogajanj bo v tretji fazi postopka koncedent oblikoval povabilo k oddaji končne, pisne zavezujoče ponudbe, v okviru katere bo kandidat glede na besedilo usklajenega vzorca koncesijske pogodbe in morebitne spremembe vsebine in obsega projekta, lahko podal tudi popust na ponujene cene iz izhodiščne prijave ter s končnimi ponujenimi cenami usklajen elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in/ali ponudil daljše obdobje fiksnosti stroškov. Povabilo k oddaji končnih ponudb bo vsebovalo tudi usklajen vzorec koncesijske pogodbe. V povabilu k oddaji končne ponudbe bodo glede na dogovorjeno v fazi ustnih pogajanj tudi podrobno opredeljene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. Koncedent bo za vsako končno ponudbo preveril izpolnjevanje pogojev iz povabila k oddaji končnih ponudb. Izmed končnih pisnih ponudb, ki bodo te pogoje izpolnjevale, bo koncedent na podlagi merila za izbiro »ekonomsko najugodnejša ponudba«, izbral koncesionarja.
11. Pogoji za priznanje sposobnosti:
A) Finančno zavarovanje za resnost prijave
Finančno zavarovanje za resnost prijave ni zahtevano.
B) Pogoji za ugotavljanje osnovne sposobnosti
1. Pogoj
Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
2. Pogoj
Kandidat na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – UPB3, 43/12 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/12, 19/14) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12).
3. Pogoj
Kandidat na dan roka za oddajo prijav ni v stečajnem postopku.
4. Pogoj
Kandidat na dan roka za oddajo prijav, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države koncedenta, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
c) Pogoji za izkazovanje ekonomske in finančne sposobnosti
1. Pogoj
Kandidat v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
D) Pogoji za izkazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti
1. Pogoj
Kandidat predloži predlog elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, ki je predmet razpisa. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe mora biti pripravljena skladno z veljavnimi predpisi, vsebovati pa mora najmanj sestavine, ki se nanašajo na prihodnje obračunsko obdobje in izhajati iz podatkov podanih v projekti nalogi, pri čemer mora biti cena v delu »omrežnina« izračunana in prikazana ločeno za vsako občino posebej, v delu cene »vodarina« pa mora biti cena enotna za obe občini skupaj. Kandidati morajo pri pripravi elaborata upoštevati pogoj fiksnosti cen za obdobje najmanj 24 mesecev.
Kandidat mora pri pripravi elaborata kot izhodišče upoštevati podatke o ocenjenem številu uporabnikov ter ocenjenih količinah porabljene pitne vode na koncesijskem območju za leto 2016, ki so razvidni iz Projektne naloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe mora biti usklajen s ponujenimi cenami, ki jih kandidat navede na obrazcu »Kalkulativni elementi« ter na obrazcu »OBR-Prijava« pod točko »II. Podatki za dodelitev točk pri posameznih podmerilih za izbiro najugodnejšega kandidata«. V obrazcu »Kalkulativni elementi« kandidat opredeli vse postavke za opravljanje del in nalog, ki jih bo opravljal v okviru izvajanje koncesije in predstavljajo osnovo za opredelitev ponujen cen, kot so razvidne v Elaboratu.
2. Pogoj
Kandidat je v obdobju od 1. 1. 2005 do roka za oddajo ponudb uspešno izvedel najmanj 1 referenčni posel, katerega predmet je bilo opravljanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v trajanju neprekinjeno najmanj 5 let in na območju izvajanja oskrbe s pitno vodo, na katerem se iz posameznega vodnega vira ali več le-teh oskrbuje skupaj najmanj 10.000 prebivalcev.
V primeru, da referenčni posel do roka za oddajo prijav še ni zaključen, mora dosedanje trajanje opravljanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo trajati že najmanj 5 let.
3. Pogoj
Kandidat predloži opis izvajanja javne službe oziroma elaborat organizacije izvajanja javne službe oskrba s pitno vodo, ki je predmet tega razpisa in iz katerega je razvidno, da razpolaga z zadostno tehnično opremo, z zadostnim številom usposobljenih strokovnih delavcev, ki omogočajo kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti ter razpolaga s skladiščem vodovodnega materiala. Iz elaborata organizacije izvajanja javne službe oskrba s pitno vodo mora biti razvidna tudi organizacija dežurne službe in zagotavljanje odzivnih rokov.
Koncedent bo štel, da kandidat razpolaga z zadostno minimalno tehnično opremo za potrebe intervencijske ekipe, kolikor slednji izkaže, da ima na razpolago najmanj sledečo tehnično opremo, stroje in/ali mehanizacijo:
– programska in strojna oprema za vodenje operativnega katastra (katastra upravljavca javne službe, ki mora omogočati kompatibilnost z opremo koncedenta),
– enim kamionom nosilnosti najmanj 7 ton;
– enim bagerjem 4,5 ton
– enim kombiniranim vozilom za prevoz dežurne ekipe in opreme;
– eno vibracijsko ploščo;
– enim detektorjem kovin;
– eno napravo za detekcijo napak na cevovodih.
Koncedent bo štel, da kandidat razpolaga z minimalnim zadostnim številom usposobljenih strokovnih delavcev, kolikor slednji izkaže, da ima v delovnem ali drugem rednem pogodbenem razmerju najmanj naslednje kadre:
– eno osebo odgovorno za zagotavljanje skladnosti izvajanja koncesije s Pravilnikom o pitni vodi, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri;
– eno osebo, ki ima opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka in bo zadolžena za opravljanje upravnih nalog v okviru izvajanja koncesije;
– dve operativni skupini za vzdrževanje, predvsem tudi za intervencijo; imeti mora zaposlene, ki imajo za posamezne zadolžitve v zvezi z oskrbo s pitno vodo po sistemizaciji in veljavni izobrazbeni klasifikaciji najmanj VI. stopnjo izobrazbe, srednjo ali visokošolsko izobrazbo ali poklicno izobrazbo z ustreznimi izpiti. Vsi člani delovne (operativne) skupine, ki so usposobljene za delo na vodovodu, morajo imeti najmanj dva zaposlena poklicne izobrazbe in strojnika, vse z ustreznim izpitom in uspešno zaključeno usposabljanja iz HACCP-a.
Kandidat mora izkazati stalno pripravljenost dežurne službe za izvajanje intervencijskih del in odpravljanje morebitnih napak na omrežju. Koncesionar mora nemudoma in v najkrajšem možnem času pristopiti in popraviti ter odpraviti vse poškodbe in okvare, do katerih pride na infrastrukturi javne službe. Koncesionar se zavezuje zagotavljati odzivne roke:
– stalna dosegljivost preko telefona: 24 ur dnevno/7 dni tedensko, vse dni v letu;
– odzivnost na terenu (prihod na teren zaradi odprave grožnje nevarnosti in večje škode): največ 2 uri od poziva;
– začetek operativnega saniranja na terenu:
– zaradi preprečevanja škode: nemudoma po nastanku oziroma pozivu oziroma prejemu obvestila; 
– za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo: nemudoma po vzpostavitvi tehničnih in procesnih danosti, v odvisnosti od prioritete (ranga) odseka vodovoda;
– za povrnitev v normalno stanje: takoj po nastanku možnosti za sanacijo infrastrukture in zemljišča v stanje pred posegom.
4. Pogoj
Kandidat se zaveže, da bo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe zavaroval svojo odgovornost za škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti, vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem koncesije, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam in za škodo, ki bi lahko nastala na objektih, napravah in drugi infrastrukturi koncesije, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali državi in za škodo, ki bi lahko nastala na objektih in napravah koncesije iz naslova drugih nevarnostnih virov. Višina zavarovalne vsote na letni ravni ne sme biti nižja od 150.000 EUR.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta.
5. Pogoj
Kandidat se zaveže, da sprejema vse obveznosti, določene z Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 44/15), Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 51/15), to razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe.
6. Pogoj
Kandidat potrjuje, da je sposoben zagotavljati izvajanje gospodarske javne službe na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 44/15), Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 51/15), predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevajo krajevnih običajev.
12. Koncesijska pogodba: koncesijska pogodba bo z izbranim koncesionarjem sklenjena po pravnomočnosti upravne odločbe o izbiri. Koncesijsko razmerje bo vzpostavljeno s podpisom koncesijske pogodbe.
13. Javno odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo potekalo na lokaciji: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, dne 25. 11. 2015 ob 10.15.
Občina Škofja Loka 
Občina Gorenja vas - Poljane 

AAA Zlata odličnost