Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

Ob-3270/15, Stran 1887
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele (Uradni list RS, št. 79/15) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele
1. Koncedent: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
2. Predmet koncesije: rušitev obstoječih objektov vrtcev, gradnja, vzdrževanje, zavarovanje in energetsko upravljanje objektov Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele (v nadaljevanju objekti) in dajanje objektov v uporabo v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele.
Koncesija obsega:
– Izdelava idejne zasnove, projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s projektno nalogo koncedenta, pridobitev gradbenih dovoljenj in projekti izvedenih del, kar vse zagotovi koncesionar na svoje stroške;
– rušenje obstoječih objektov, gradnjo novih objektov, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja gradnje;
– tekoče vzdrževanje objektov, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja obsega tekočega vzdrževanja;
– energetsko upravljanje objektov, pri čemer koncesionar izrecno prevzema tveganja obsega fizičnih količin porabe energentov nad porabami energije za energijski razred B2;
– zavarovanje objektov;
– zaračunavanje uporabe prostorov uporabnikom.
Koncesija gradenj se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – obratuj – prenesi v last in posest).
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledarskega leta 2016, v katerem bo potekalo projektiranje in gradnja objektov. Gradnja se bo predvidoma začela pomladi 2016 in končala do sredine avgusta 2016, ko mora koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev pridobitve projektne dokumentacije, rušenje obstoječih objektov vrtca, gradnje objektov, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, energetskega upravljanja objektov in zaračunavanja uporabe prostorov vrtca uporabnikom 15 let, z začetkom 1. 9. 2016.
4. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v projektni nalogi koncedenta.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnost dajanja nepremičnim v uporabo,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za uporabnike,
– da pripravi in predloži idejne zasnove za objekte izdelane na podlagi projektne naloge,
– da ima zadostne izkušnje in reference,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži izhodiščno ceno ure uporabe objektov in potrdi strukturo cene za ves čas trajanja koncesije,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da predloži zahtevane instrumente, s katerimi jamči resnost ponudbe in dobro in pravočasno izgradnjo objekta,
– da poda pisno izjavo, da bo z zavarovalnico sklenil zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročili on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje aktivnosti uporabnikov,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last in posest brez nadomestila objekte, v katerih bo izvajal koncesijsko dejavnost in v posest zemljišča, za katera bodo ustanovljene stavbne pravice v njegovo korist,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije in koncedentu predložiti letna poročila o izvajanju koncesijske dejavnosti.
7. Vsebina ponudbe je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, www.slovenjgradec.si.
8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za objekte koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnega partnerstva.
9. Merili za izbor koncesionarja:
– cena ure uporabe objekta,
– zanesljivost finančne konstrukcije.
Merili sta podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
10. Pridržana pravica: koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku.
11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 24. 11. 2015 do 10. ure v sprejemno pisarno Mestne občine Slovenj Gradec.
12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih ponudb bo 24. 11. 2015 ob 11. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2390 Slovenj Gradec.
13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 31. 12. 2015.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, www.slovenjgradec.si. Projektna naloga s prilogami bo ponudnikom na voljo v elektronski obliki (pdf format).
15. Kontaktna oseba je skrbnik projekta David Valič.
Mestna občina Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost