Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3035. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Novi Zelandiji
3036. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Iran
3037. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
3038. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael
3039. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3040. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
3041. Uredba o spremembi Uredbe o regionalnih razvojnih programih
3042. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Sklepi

3043. Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste
3092. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Clevelandu

Drugi akti

3044. Odločba o imenovanju državnega pravobranilca na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani

MINISTRSTVA

3045. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih agencijah iz pristojnosti Ministrstva za finance
3046. Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov na področju mikrobonitetnega nadzora
3047. Pravilnik o določitvi vstopnih točk in pogojev za vnos fitofarmacevtskih sredstev na carinsko območje Evropske unije ter podrobnejši postopek kontrole
3048. Pravilnik o spremembah Pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj
3049. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
3050. Odredba o vključitvi sektorja mleka v program promocije in določitvi odstotka proizvodnje za začetek izvajanja promocije sheme izbrana kakovost

OBČINE

Brežice

3051. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
3052. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice
3053. Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
3054. Odlok o spremembah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
3055. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za širitev naselja Mali Vrh, MAV-01-jug
3056. Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice

Cerknica

3057. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica
3058. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica
3059. Odlok o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru

Grosuplje

3060. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap
3091. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Grosuplje

Idrija

3061. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2015

Ilirska Bistrica

3062. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020

Jesenice

3063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
3064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice
3065. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kanal ob Soči

3066. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči
3067. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Kanal ob Soči

Litija

3068. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3069. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

3070. Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
3071. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3072. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija
3073. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vrhovci

Medvode

3074. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Medvode

Piran

3075. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v Občini Piran za programsko obdobje 2015–2020

Pivka

3076. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka«
3077. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka
3078. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Prebold

3079. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve

Slovenska Bistrica

3080. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
3081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem
3082. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenska Bistrica
3083. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

3084. Odlok o pravilih in ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah
3085. Odlok o turistični taksi v Občini Šmarje pri Jelšah
3086. Odlok o spremembi meje območij naselij Globoko pri Šmarju, Šmarje pri Jelšah in Zgornje Tinsko
3087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
3088. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Zagorje ob Savi

3089. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja KI 11 v Kisovcu
3090. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015

POPRAVKI

3093. Popravek sklepa o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti