Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3058. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica, stran 8535.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10, z dne 20. 7. 2010) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 1. 10. 2015 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Cerknica 
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 66/14) se v tretjem odstavku 8. člena briše obstoječi stavek:
»Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.«
Tretji odstavek 8. člena se tako glasi:
»Župan pred prvo sejo skliče posvetovalni sestanek z namenom priprave na potek seje. O sklicu sestanka obvesti predstavnike kandidatnih list in jih pozove, da pred sestankom sporočijo kdo se bo udeležil sestanka.«
2. člen 
V prvem odstavku 9. člena se črta beseda »obvezni« in se jo nadomesti z besedo »predvideni«.
Tako se prvi odstavek 9. člena glasi:
»Predvideni dnevni red konstitutivne seje je:«
3. člen 
V drugem odstavku 12. člena se črta del stavka: »ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih članov.«
Drugi odstavek 12. člena se tako glasi:
»Komisija mora do prve naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina.«
4. člen 
V prvem stavku sedmega odstavka 14. člena, kjer se doda beseda »lahko« in črta besedna zveza »najkasneje v 8 dneh.«
Tako se prvi stavek sedmega odstavka 14. člena glasi:
»Svetniki lahko ustanovijo svetniške skupine po konstituiranju sveta.«
5. člen 
V petem odstavku 14. člena, se v prvem stavku briše besedna zveza »le eno«, tako se prvi stavek petega odstavka 14. člena pravilno glasi:
»Svetniki, ki so bili izvoljeni z istoimenske liste, imajo pravico ustanoviti svetniško skupino, katero sestavljata najmanj 2 svetnika.«
V devetem odstavku 14. člena, ki se v celoti briše besedilo:
»Dve ali več svetniških skupin se lahko združi v eno svetniško skupino. Ravno tako lahko svetniki, ki so bili izvoljeni z istoimenske liste, ustanovijo nove svetniške skupine, če se politična stranka razdeli na dve ali več političnih strank, če se iz dela politične stranke ustanovi nova stranka ali če razpade koalicija političnih strank, ki so vložile skupno istoimensko listo.«
Tako se deveti odstavek 14. člena glasi:
»Dve ali več svetniških skupin se lahko združi v eno svetniško skupino.«
6. člen 
V drugem odstavku 21. člena se doda beseda »predsednikom«.
Tako se drugi odstavek 21. člena glasi:
»Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju občinske uprave, predsednikom odborov krajevnih skupnosti in vodstvom političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu.«
7. člen 
V 21. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Elektronsko poslovanje sveta določa poseben pravilnik, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana.«
8. člen 
Dopolni se sedmi odstavek 23. člena, tako da pravilno glasi:
»V gradivu za dopisno sejo mora biti pripravljen predlog sklepa, o katerem se svetniki izjasnjujejo v uradu župana ali preko elektronske pošte. Posamezni svetnik v času poteka seje z osebnim vpogledom ali preko elektronske pošte v gradivo in predlog sklepa izrazi svojo voljo s podpisom ali z uporabo digitalnega podpisa (digitalno potrdilo) v elektronskem poslovanju in z opredelitvijo ZA ali PROTI predlogu sklepa.«
9. člen 
V 28. členu se v celoti briše drugi odstavek in se ga nadomesti s sledečim besedilom:
»Javnost seje se zagotovi z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta in z navzočnostjo občanov na sejah občinskega sveta, glede na omejenost prostora.«
10. člen 
V 28. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Predstavniki medijev se morajo vsaj en dan pred sejo akreditirati pri strokovni službi občinskega sveta.«
Ostali odstavki se preštevilčijo.
11. člen 
V 54. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Zvočno in slikovno snemanje sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles je svetnikom ali tretjim osebam prepovedano brez soglasja vseh navzočih na seji, razen predstavnikov medijev.«
Ostali odstavki se preštevilčijo.
12. člen 
V 54. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Zvočni in slikovni posnetki se uporabljajo za namen izdelave zapisnika in predvajanja na internih televizijskih kanalih. Upravljalec zbirke podatkov je Občina Cerknica.«
Ostali odstavki se preštevilčijo.
13. člen 
V tretjem odstavku 59. člena se črta besedilo:
»Stalno delovno telo občinskega sveta ima predsednika in štiri do šest članov, če z drugim predpisom ni določeno drugače.«
14. člen 
V drugem odstavku 60. člena se črta besedna zveza »dva dni«.
Tako se drugi odstavek 60. člena glasi:
»Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju.«
15. člen 
V 61. členu se črta Odbor za lokalno samoupravo. Ostale odbore se zmanjša na način združevanja odborov, in sicer: Odbor za okolje in infrastrukturo, Odbor za družbene dejavnosti in mlade, Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo.
61. člen se tako glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisija:
1. statutarno pravna komisija;
2. odbor za okolje in infrastrukturo;
3. odbor za družbene dejavnosti in mlade;
4. odbor za proračun in premoženje občine;
5. odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo;
6. odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje.«
16. člen 
62. člen se dopolni z nalogami odbora za lokalno samoupravo. 62. člen se tako glasi:
»(statutarno pravna komisija) 
Statutarno pravna komisija opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov,
– oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine,
– komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine,
– med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, lahko, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, komisija razlaga poslovnik občinskega sveta in določbe statuta Občine Cerknica,
– spremlja delovanje krajevnih skupnosti,
– izvajanje nalog, ki do izvirna občinska pristojnost in dajanju mnenj k opravljanju prenesenih nalog s strani države,
– prenos občinskih nalog v pristojnost krajevnih skupnosti,
– obravnava ostalo problematiko v okviru pristojnosti občinskega sveta.«
17. člen 
64. člen se dopolni z nalogami odbora za okolje in prostor. 64. člen se tako spremeni in glasi:
»(odbor za okolje in infrastrukturo) 
Odbor za okolje in infrastrukturo opravlja naloge:
– priprava in spremljanje programov varstva okolja,
– priprava in spremljanje dejavnosti urejanja stavbnih zemljišč,
– spremlja in sodeluje pri programih revitalizacije starih krajevnih in vaških jeder,
– spremlja delo komunalno-redarske službe,
– spremlja pripravo koncesijskih aktov in dodelitev koncesij ter daje mnenje k izboru in podelitvi koncesij in določitvi koncesionarjev,
– sodeluje pri sprejemanju prostorskega akta občine,
– spremlja izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– obravnava in daje mnenje o izjemnih posegih v prostor,
– obravnava programe s področja obveznih javnih služb in izbranih javnih služb,
– obravnava razvojne načrte, standarde in normative s področja gospodarskih javnih služb,
– predlaga svetu pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin in storitev,
– spremlja investicije na komunalnem področju in področju prometa, preventive in varnosti v cestnem prometu,
– obravnava ostalo problematiko v okviru pristojnosti občinskega sveta.«
18. člen 
65. člen se dopolni z nalogami odbora za mlade. 65. člen se tako spremeni in glasi:
»(odbor za družbene dejavnosti in mlade) 
Odbor za družbene dejavnosti in mlade opravlja naloge:
– priprava razvojnih usmeritev, spremljanje izvajanja usmeritev in priprava predlogov in ukrepov ter pospeševanje na področju predšolske vzgoje in varstva, osnovnega šolstva, zdravstva, socialnega varstva, kulture, mladih, izobraževanja odraslih, športa in raziskovalne dejavnosti,
– spremlja delovanje javnih služb na področju družbenih dejavnosti,
– spremlja izvajanje ustanoviteljskih in soustanoviteljskih pravic nad javnim zavodom in zavodi, ki jih ustanavlja občina na področju družbenih dejavnosti,
– spremlja stanje zaposlenosti v občini in štipendijsko politiko,
– spremlja izvajanje politik na področju družine in doma,
– spremlja delovanje društev in družbenih dejavnosti,
– spremlja podeljevanje koncesij in investicij na področju družbenih dejavnosti,
– spremlja druge dogodke na področju družbenih dejavnosti,
– daje mnenja in pobude o načinu razreševanja mladinske problematike občinskemu svetu ter prispeva k oblikovanju mladinske politike oziroma sodeluje pri oblikovanju tistih resorskih politik, ki zadevajo mlade,
– skrbi za doslednost izvajanja ciljev mladinske politike in uskladitev odločitev, ki zadevajo mlade, koordinira delo mladinskih organizacij v občini v smislu povezovanja in skupnega delovanja le-teh;
– obravnava ostalo problematiko v okviru pristojnosti občinskega sveta.«
19. člen 
V celoti se črta 67. člen.
20. člen 
68. člen se preštevilči v 67. člen, ki se dopolni z nalogami odbora za turizem in odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. 67. člen se tako spremeni in glasi:
»(odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo) 
Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj gospodarstva, podjetništva in obrti na območju občine,
– delovanje pospeševalne mreže za malo gospodarstvo na lokalni ravni,
– izvajanje razvojnih usmeritev in daje predloge ukrepov,
– spremljanje vključevanja občine v gospodarske tokove,
– ustanavljanje in delovanje skladov za razvoj podjetništva in malega gospodarstva,
– dajanje pobud in mnenj, ki se nanašajo na uvajanje olajšav občine pri podjetništvu in malem gospodarstvu,
– sodelovanje pri sprejemanju prostorskih aktov,
– delovanje pospeševalne mreže za turizem na lokalni ravni;
– turistično promocijo občine,
– razvoj in pospeševanje kmetijske in gozdarske dejavnosti,
– smotrno rabo in varstvo kmetijskih in gozdnih površin,
– spodbujanje dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu,
– celostni razvoj podeželja,
– ribiško in lovsko dejavnost,
– delovanje kmetijskih zadrug in zavodov ter drugih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva, ribištva, lovstva in veterinarstva,
– možnosti razvoja kmetijstva in s tem povezane pridelave ter predelave hrane,
– razvoj naravnega in ekološkega kmetovanja,
– ostalo problematiko v okviru pristojnosti občinskega sveta.«
21. člen 
V celoti se črtata 69. in 70. člen.
22. člen 
71. člen se preštevilči v 68. člen.
23. člen 
V celoti se črta 72. člen.
24. člen 
73. člen se preštevilči v 69. člen. V istem zaporedju se tako preštevilčijo vsi nadaljnji členi poslovnika.
25. člen 
V prem odstavku 86. člena, ki tako postane 82. člen, se črta število »15« in se ga nadomesti s številom »12«.
Tako se prvi odstavek 86. oziroma 82. člena pravilno glasi:
»Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 12 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.«
26. člen 
V 122. členu poslovnika, ki tako postane 118. člen se v naslovu doda črka »i«, tako se naslov pravilno glasi:
»X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU«
V prvem odstavku 122. oziroma 118. člena se črta beseda »vojni«.
Tako se prvi odstavek 122. oziroma 118. člena glasi:
»V izrednem stanju oziroma razmerah, ko je delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.«
27. člen 
V poglavju XII. se besedilo »KONČNE DOLOČBE« dopolni tako, da besedilo glasi: »PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
V poglavju se doda nov 127. oziroma 123. člen, ki glasi:
»Določbe od 61. do 73. člena, ki se nanašajo na imenovanje stalnih delovnih teles se začnejo uporabljati s konstituiranjem novega občinskega sveta.«
28. člen 
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2015
Cerknica, dne 1. oktobra 2015
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost