Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Št. 371-29/2014/16-00841223 Ob-3206/15, Stran 1795
Na podlagi 23. in 24. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavljamo
javni razpis 
za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih
Poglavje 1:
Uvod, predmet in namen javnega razpisa
1.1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (v nadaljevanju: MZI).
1.2. Pravna in programska podlaga za izvedbo javnega razpisa:
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15);
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1184/2006 (Uradni list št. 347 z dne 20. 12. 2013 str. 347 v nadaljnjem besedilu: Uredba 1300/2013/EU);
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006;
– Uredbo (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006;
– Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015) (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15);
– Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 z dne 11. decembra 2014;
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15);
– Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in št. 58/15);
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, Ljubljana, julij 2015;
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, Ljubljana, julij 2015;
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Ljubljana, julij 2015;
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, 17. april 2015;
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10);
– Odločitev o podpori št. 4-4/CPS/0 za javni razpis »Celostne prometne strategije«, ki jo je izdal organ upravljanja dne 9. 10. 2015.
Operacije se izvajajo v skladu z drugimi veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja (v nadaljevanju: OU) v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si/.
1.3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več občin za izdelavo Celostne prometne strategije (v nadaljevanju: CPS). Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova področja ukrepov trajnostne mobilnosti. Finančne spodbude so namenjene občinam za izdelavo CPS v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
1.4. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov – CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces priprave CPS v Sloveniji je v začetni fazi, kar pomeni, da večina občin CPS še nima izdelanih. Tiste občine, ki pa imajo CPS že izdelan in ga želijo ovrednotiti in prenoviti, lahko to naredijo v okviru tega razpisa.
S pomočjo CPS pomagamo vzpostaviti trajnostni prometni sistem tako, da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja.
Celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost, manjših zastojev, bolj učinkovitih naložb, večjega zadovoljstva in manjšega onesnaženja. Prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.
S pripravo CPS in njihovim doslednim izvajanjem bodo slovenske občine stopile na pot trajnostne mobilnosti. Proces spreminjanja načina dela in drugačen pristop k reševanju prometnih problemov sta bistvena za spremembe tako na ravni urejenosti naših mest, ki bodo postala prijazna pešcem in kolesarjem, kot na ravni spreminjanja potovalnih navad občanov, ki bodo na račun manjše uporabe avtomobilov prispevali k večjemu deležu trajnostnih oblik mobilnosti.
Občine, ki ne bodo imele izdelane CPS ter potrjenega akcijskega načrta za njeno izvedbo, se ne bodo mogle potegovati za sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov. Le-ti bodo namenjeni izvedbi ukrepov v okviru potrjenih CPS ter predstavljajo ukrepe trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Izdelana CPS mora biti skladna s Smernicami za pripravo CPS (Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne strategije, Ljubljana; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012; http://www.trajnostnamobilnost.si/en-gb/aktivnosti/publikacije.aspx), izpolnjevati mora minimalne standarde iz 6. poglavja razpisne dokumentacije tega razpisa in ne sme biti starejša od pet let.
1.5. Predvidene dejavnosti
V okviru javnega razpisa bo posamezni upravičenec moral izdelati CPS skladno s Smernicami za pripravo CPS (kot je navedeno zgoraj) z vsemi potrebnimi spremljevalnimi aktivnostmi ter sprejeti akcijski načrt za izvedbo te CPS.
1.6. Zahtevek za izplačilo in obveznost poročanja
Sredstva se upravičencu nakazujejo na podlagi vsakega posameznega pravilnega zahtevka za izplačilo, s priloženimi računi oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca. Rok za izplačilo je 30. dan oziroma skladno s plačilnim rokom, opredeljenim v veljavnem Zakonu o izvrševanju proračunov v Republiki Sloveniji in začne teči z dnem prejema pravilnega zahtevka za izplačilo. Pravilnost zahtevka za izplačilo potrdi Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI), ki opravi kontrolo pred izplačilom.
Upravičenec mora k zahtevku za izplačilo posredovati naslednje obvezne priloge:
– vsebinsko poročilo o izvajanju operacije, ki mora vedno vsebovati minimalne standarde za izdelavo CPS,
– finančno poročilo o izvajanju operacije,
– poročilo upravičenca o napredovanju del (obrazec v poglavju 5 razpisne dokumentacije),
– fotokopije dokazil (računov in drugih verodostojnih knjigovodskih listin).
Ob posredovanju prvega zahtevka za izplačilo je upravičenec dolžan predložiti dokumentacijo za vse faze izvedbe javnega naročila (Predhodno informativno obvestilo, Sklep o začetku postopka, Objava obvestila o javnem naročilu, Razpisna dokumentacija, Zapisnik o odpiranju ponudb, Odločitev o oddaji javnega naročila, Objava obvestila o oddaji, Končno poročilo o postopku javnega naročila, pogodbo o izvedbi javnega naročila).
Obveznost poročanja po zaključku operacije: Upravičenec bo v obdobju petih let po zaključku operacije enkrat letno poročal o izvajanju CPS skladno z akcijskim načrtom, sprejetim na občinskem svetu in kazalniki, ki bodo določeni za spremljanje izvajanja ciljev v okviru CPS.
Poglavje 2:
Pogoji in merila za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoj za ugotavljanje upravičenosti je celovit pristop, s katerim bo zagotovljen prispevek k izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti v urbanih območjih z jasno izraženo kontinuiteto izvajanja ukrepov, k čemur se zavezuje občina, ki bo kandidirala na javnem razpisu za izdelavo CPS pod pogoji tega javnega razpisa.
Na javni razpis se lahko prijavi posamezna občina ali konzorcij več občin. Konzorcij več občin mora imenovati občino, ki bo nosilka operacije.
Posamezna občina ali konzorcij več občin mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Vsaj eno naselje v posamezni občini ali v konzorciju več občin ima status mestnega naselja (glej publikacijo Mestna naselja v Republiki Sloveniji, SURS 2004; spletna stran: http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf
seznam mestnih naselij je na straneh 35–37).
Seznam mestnih naselij je tekoče vzdrževan v skladu s spremembami naselij. Zadnji dostopni seznam iz leta 2015 je na naslednji povezavi: http://www.stat.si/dokument/5432/mestna_naselja.xls iz katerega je razvidno, da se status mestnih naselij ni spremenil.
V primeru kandidature konzorcija več občin mora imeti občina – nosilka operacije vsaj eno naselje v občini s statusom mestnega naselja.
Vsaka občina lahko sodeluje le v eni vlogi.
Za večje občine je smiselno izdelati posamezne CPS, regionalne oziroma medobčinske CPS pa je smiselno izdelati za manjše občine, ki same ne zmorejo izdelati lastne Celostne prometne strategije, in se hkrati smiselno povezujejo tako prostorsko kot na vsebinski ravni.
Predlagamo, da se pri sestavi konzorcija ne preseže skupnega števila 5 občin, saj se z večanjem števila občin izgublja natančnost in podrobnost izdelane CPS, kar ni namen njene izdelave, saj regionalni vidik pokrivajo drugi dokumenti. Zaradi raznolikosti možnih kombinacij glede velikosti občin in njihove prometne povezanosti prepuščamo odločitev o številu občin v konzorciju samim občinam, vendar skupno število občin v konzorciju ne sme biti večje od 10.
V primeru kandidature konzorcija več občin mora biti vlogi priložena tudi Izjava o skupnem nastopu, iz katere bo razvidno, katera občina je nosilka operacije. V primeru uspešne kandidature konzorcija več občin, bo MZI od izbranega konzorcija pred podpisom pogodbe o sofinanciranju zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi operacije. Pravni akt o skupni izvedbi operacije mora vsebovati vsaj naslednje določbe: pooblastilo občini – nosilki operacije za podpis Pogodbe o sofinanciranju operacije z MZI, neomejena solidarna odgovornost vseh občin v konzorciju, delež partnerjev v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, način plačila, rok trajanja tega akta. Občine naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetne operacije za vsako občino posebej.
Spreminjanje partnerskih občin v konzorciju več občin po oddaji vloge ni več dovoljeno oziroma se taka sprememba šteje, kot da je prijavitelj umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
2. Občina ima že izdelano CPS, ki je starejša od dveh let
Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelan in je starejši od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS.
Dokazilo: Prijava (obrazec št. 1, točka 1) in priloga: Izjava o skupnem nastopu.
2.2. Splošni pogoji
– Operacija mora biti skladna s predmetom in namenom tega javnega razpisa in določili javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
– Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljen cilj skladen z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Dokumentacija mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.
– Pri vseh operacijah mora pokrivanje neupravičenih stroškov zagotavljati prijavitelj iz lastnih virov; občine morajo imeti zagotovljena sredstva lastne udeležbe v občinskem proračunu, oziroma zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljene operacije; priložen mora biti dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti) in ustrezna stopnja investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
– Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije (po tekočih cenah). V primeru, da ti viri niso dokazljivi, se vloga zavrne.
Dokazilo: Prijava (obrazec št. 1, točke 2, 3 in 4).
2.3. Ostale zahteve
Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo:
– da je seznanjen in da se strinja z vsebino tega javnega razpisa za izdelavo CPS za prednostno naložbo št.4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;
– da bo obveščal in komuniciral z javnostmi skladno s 115.–117. členom Uredbe 1303/2013/ES in Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020;
– da bo hranil dokumentacijo o operaciji v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko ministrstvo ta rok podaljša;
– da bo dokumentacija operacije dostopna MZI, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
– da je seznanjen s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;
– da operacija ni predmet sofinanciranja iz drugih sredstev državnega ali EU proračuna;
– da bo vodil ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanje prihodkov na operaciji;
– da je seznanjen, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo elektronsko ali drugače javno objavljen in bo vseboval ime operacije, naziv upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije;
– da bo v vseh fazah operacije smiselno zagotavljal enake možnosti v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in skladno z Uredbo št. 1303/2013;
– da je seznanjen, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči in da bo v primeru nastopa elementov državne pomoči ravnal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja državne pomoči ter o tem obvestil sofinancerja;
– da bo upošteval zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– da je seznanjen z 71. členom Uredbe št. 1303/2013 o trajnosti operacije, in sicer, da mora upravičenec zagotoviti, da pet let po zaključku operacije ne sme priti do bistvene spremembe operacije, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji;
– da je seznanjen, da je upravičenec dolžan izbrati izvajalce za izvedbo operacije v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja;
– da mora biti pri izvedbi operacije dosledno upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter pravila izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji;
– da bo upošteval minimalne standarde za izdelavo CPS, določene v poglavju 6 razpisne dokumentacije;
– da bo vsaka sodelujoča občina pred zaključkom operacije s svojim sklepom na občinskem svetu sprejela CPS in akcijski načrt za njeno izvajanje. Vse sodelujoče občine bodo vsaka s svojim sklepom občinskega sveta sprejele skupno CPS, h kateri bo vsaka občina v primeru kandidature več občin sprejela ločeni akcijski načrt le za del, ki se nanaša na izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti v posamezni občini. V primeru samostojnega nastopa občina sprejme svoj akcijski načrt za izvajanje ukrepov opredeljenih v CPS.
Za vse navedbe v izjavi velja, da lahko Ministrstvo za infrastrukturo v primeru kršitve navedb, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila.
Dokazilo: Izjava (obrazec št. 2).
2.4. Merila
Merilo za ocenjevanje je kot eno izmed meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 prispevek operacije k spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema, kar je namen in vloga CPS.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz javnega razpisa, ki bodo skladne s predmetom in namenom razpisa in ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, bodo izbrane za sofinanciranje operacije po tem javnem razpisu.
Kolikor bo višina razpoložljivih sredstev presežena, bo strokovna komisija ocenila vloge na osnovi točkovanja glede na območje, ki ga CPS pokriva, ker je prispevek k spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema na območju z večjim številom prebivalstva večji.
Merilo za ocenjevanje vlog na osnovi točkovanja glede na območje, ki ga CPS pokriva, ki bo uporabljeno kolikor bo presežena višina razpoložljivih sredstev
CPS glede na območje 
(podatki št. preb. po občinah: SURS, 2012)
Število točk
mestna občina
12 točk
občina nad 30.000 prebivalcev
11 točk
občina od 20.000 preb. do 30.000 prebivalcev
10 točk
občina od 10.000 preb. do 20.000 prebivalcev
9 točk
občina pod 10.000 preb.
8 točk
konzorcij 2 občin, v katerem ima občina – nosilka operacije nad 30.000 preb.
7 točk
konzorcij 3 občin, v katerem ima občina – nosilka operacije nad 30.000 preb.
6 točk
konzorcij 2 občin, v katerem ima občina – nosilka operacije od 20.000 preb. do 30.000 preb.
5 točk
konzorcij 3 občin, v katerem ima občina – nosilka operacije od 20.000 preb. do 30.000 preb.
4 točke
konzorcij 3 občin, v katerem ima občina – nosilka operacije pod 20.000 preb.
3 točke
konzorcij 4 občin
2 točki
konzorcij 5 ali več občin (največ 10 občin)
1 točka
V primeru prijave skupnega nastopa v obliki konzorcija, se dodeli število točk samo za točkovanje konzorcijev glede na število prebivalcev občine, ki je nosilka operacije.
V primeru, da bosta imeli dve vlogi v fazi izločanja enako število točk, bo imela prednost vloga z višjim številom prebivalcev po uradnih statistikah SURS, 2012 (v primeru konzorcija se upošteva samo število prebivalcev občine – nosilke operacije).
Poglavje 3:
Višina razpoložljivih sredstev in način financiranja
3.1. Višina razpoložljivih sredstev
Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 3.750.000,00 EUR, in sicer:
– v letu 2016: predvidoma 2.625.000,00 EUR,
– v letu 2017: predvidoma 1.125.000,00 EUR.
V primeru, da v proračunskem letu ne bodo porabljena sredstva v predvideni višini oziroma da poraba sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki, se lahko ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni.
3.2. Način financiranja
Financira se 85 % javnih upravičenih izdatkov posamezne operacije.
Sredstva do te višine se zagotavljajo iz namenskih sredstev Evropske unije, Evropskega kohezijskega sklada in sredstev proračuna RS v razmerju 85:15.
Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko se skupaj s sredstvi slovenske soudeležbe zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije na evidenčnem projektu št. 1541-15-0007 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij v višini:
– 4.4. Trajnostna mobilnost – EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) – 3.187.500,00 EUR
– 4.4 Trajnostna mobilnost -EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) – slovenska udeležba – 562.500,00 EUR.
Izvajanje pogodbenih obveznosti se odloži, dokler za ta namen v posebnem delu proračuna ni zagotovljenih pravic porabe v višini razpisanih sredstev.
15 % javnih upravičenih izdatkov in sredstva za neupravičene izdatke mora zagotavljati upravičenec.
Najvišji znesek sofinanciranja je lahko 110.000,00 EUR. Zneski sofinanciranja ne presega določenih zneskov iz tabele spodaj – Najvišji znesek sofinanciranja za izdelavo CPS.
Tabela: Najvišji znesek sofinanciranja za izdelavo CPS
CPS glede na območje 
(podatki št. preb. po občinah: SURS, 2012)
Najvišji znesek sofinanciranja za posamezno operacijo
konzorcij 2 občin
60.000,00 EUR
konzorcij 3 občin
70.000,00 EUR
konzorcij 4 občin
80.000,00 EUR
konzorcij 5 ali več občin (največ 10)
90.000,00 EUR
občina pod 10.000 prebivalcev
50.000,00 EUR
občina od 10.000 preb. do 20.000 preb.
60.000,00 EUR
občina od 20.000 preb. do 30.000 preb.
70.000,00 EUR
občina nad 30.000 preb.
80.000,00 EUR
mestna občina pod 40.000 preb.
80.000,00 EUR
mestna občina od 40.000 preb. do 60.000 preb.
90.000,00 EUR
mestna občina od 60.000 preb. do 100.000 preb.
100.000,00 EUR
mestna občina nad 100.000 preb.
110.000,00 EUR
3.3. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in dokumentacijo javnega razpisa. Skladno z Navodili OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 2014–2020 so upravičeni stroški po tem javnem razpisu:
– stroški storitev zunanjih izvajalcev;
– stroški informiranja in komuniciranja.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine, in sicer: v skladu s predvidenim okvirnim popisom del se kot upravičeni stroški v primeru izdelave strategije lahko vključijo aktivnosti v zvezi z izdelavo CPS. Postopek prenove in vrednotenja CPS je enak postopku izdelave CPS.
Stroški bodo upravičeni, če bodo operacije izvedene v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje in drugo veljavno zakonodajo ter navodili organa upravljanja.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena: za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike in jih zagotavlja upravičenec.
Davek na dodano vrednost, strošek dela zaposlenih na občini, materialni stroški občine in potni stroški zaposlenih na občini so po tem javnem razpisu vselej neupravičen strošek, ki ga zagotavlja upravičenec iz lastnih sredstev.
V primeru, da končni cilj operacije ni dosežen, MZI lahko zahteva vrnitev vseh plačanih sredstev skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila.
3.4. Obdobje upravičenosti
Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od datuma podpisa pogodbe upravičenca z izdelovalcem CPS pod pogojem, da je bila pred tem podpisana pogodba z MZI, do vključno 30. 6. 2017. Datum nastanka stroška je datum opravljene storitve ali dobave blaga. Upravičenec mora poročati o doseženih rezultatih operacije najkasneje do 30. 8. 2017.
Izdatki bodo upravičeni, če bodo nastali v obdobju od datuma podpisa pogodbe do 30. 8. 2017.
Obdobje upravičenosti lahko MZI podaljša zaradi posebej utemeljenih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
Poglavje 4:
Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge ter določila o izvedbi postopka
4.1. Način in rok za predložitev vlog
4.1.1. Vsebina vloge
Prijavitelj vlogo na razpis pripravi tako, da izpolni, datira, žigosa in podpiše obrazce iz razpisne dokumentacije in jim priloži vse zahtevane priloge.
Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz naslednjih obveznih dokumentov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev iz zahtev iz 2. poglavja tega javnega razpisa:
1. Prijava (obrazec št. 1 s prilogami);
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;
– če ima prijavitelj že ima izdelano CPS, navede datum sprejema CPS na občinskem svetu, sicer pusti prazno;
– obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
– obrazec podpiše pooblaščenec prijavitelja;
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah.
Priloga 1.1: Finančni načrt:
Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti (odlok), in sicer v primeru neinvesticijske operacija v posebnem delu proračuna oziroma v njegovih obrazložitvah. Kot dokazilo zadošča kopija odloka z označeno navedbo, kje so zagotovljeni viri za izvedbo operacije.
– finančni načrt se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
Priloga 1.2: Izjava o skupnem nastopu z navedbo občine – nosilke operacije in ostalih sodelujočih občin (v primeru kandidature konzorcija več občin)
2. Izjava (obrazec št. 2):
– obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
3. Podatki o prijavitelju (obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;
– obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
4. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec št. 4):
– vzorec pogodbe mora biti parafiran s strani prijavitelja;
– s svojo parafo prijavitelj izrazi strinjanje z vsemi določili vzorca pogodbe.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena z obrazcem »naslovnica«. Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene pošiljatelju.
Vloga z dokumentacijo mora biti označena skladno z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2014–2020.
V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno mape oziroma fascikle z vlogo oddati v ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Prijavitelji oddajo vlogo ter spremembe in umike vlog opremljene z obrazcem naslovnice.
4.1.2. Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki se v skladu z internimi akti prijavitelja smatrajo kot poslovna skrivnost in jih kot takšne prijavitelj v vlogi posebej in jasno označi. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
4.1.3. Variantna vloga
Variantne vloge se ne bodo upoštevale.
4.1.4. Rok za predložitev vlog osebno ali po pošti
Vloge morajo biti vložene osebno ali prispele po pošti najkasneje do dne 10. 11. 2015 do 10. ure, na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
Osebno je mogoče pošto dostaviti v glavno pisarno vsak delovni dan med 8. in 16. uro (petek do 14.30).
4.2. Postopek in način izbora
4.2.1. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od izteka roka za vložitev vlog.
Naslednja odpiranja bodo izvedena, kolikor sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, kar bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v Uradnem listu RS.
Če vloga ni bila vložena v roku, določenem za prejem vloge, se šteje, da je bila vložena prepozno in se jo po končanem postopku odpiranja, neodprto vrne pošiljatelju z navedbo, da je bila prepozna.
Pred iztekom roka za oddajo vloge lahko prijavitelji v pisni obliki, na enak način kot vlogo, spremenijo ali umaknejo že vloženo vlogo, s tam da mora biti sprememba ali umik jasno označena z oznako »Sprememba vloge« ali »Umik vloge«.
Na odpiranju se bodo najprej odprli umiki vlog, nato pa pravočasno prispele vloge po vrstnem redu prispetja. Če je bila vložena sprememba vloge, se osnovna vloga odpre za spremembo vloge.
O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik. Na odpiranju bo komisija ugotovila popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti iz 2. poglavja (formalna popolnost).
4.2.2. Dopolnitev nepopolnih vlog
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo v roku 8 dni od datuma prejema poziva.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v danem roku ne bo dopolnil ali jih ne bo dopolnil ustrezno, bodo zavržene s sklepom.
Vloge ne morejo biti dopolnjene z vsebinsko dopolnitvijo, ki spreminja dokumentacijo.
4.2.3. Strokovni pregled popolnih vlog
Komisija bo opravila strokovni pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem javnem razpisu. Vloge, ki ne bodo skladne s predmetom in namenom razpisa ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje iz 2. poglavja, bodo zavrnjene.
Komisija bo o strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse splošne in posebne pogoje ter ostale zahteve, ki so navedene v tem poglavju. Vloge, pri katerih navedeni pogoji in zahteve ne bodo izkazani, bodo s sklepom izločene iz postopka ocenjevanja ter zavržene.
Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev in ga predložila ministru za infrastrukturo.
4.2.4. Odločitev o dodelitvi sredstev
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev bo minister za infrastrukturo izdal sklepe o izboru prejemnikov sredstev in sicer v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Vlagatelji vlog, ki niso bili izbrani, bodo s sklepom obveščeni v roku 60 dni od odpiranja.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu Ministrstva za infrastrukturo http://www.mzi.gov.si.
4.2.5. Sklenitev pogodbe za dodelitev sredstev
Prejemniku sredstev bo posredovan sklep o izboru. Hkrati bo prejemnik sredstev pozvan k podpisu pogodbe o sofinanciranju.
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
O dodelitvi sredstev se sklene pogodba o sofinanciranju med MZI in izbranim prijaviteljem.
Prijavitelj operacije postane upravičenec z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.
4.2.6. Upravni spor
Prijavitelji lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa MZI o (ne)izboru sprožijo upravni spor.
4.3. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije ter obveščanje
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu: http://www.mzi.gov.si.
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo najkasneje do dne 3. 11. 2015 na elektronski naslov: mzi-mobilen.si@gov.si.
Odgovori bodo objavljeni najkasneje do dne 5. 11. 2015 na spletni strani http://www.mzi.gov.si.
Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije.
Na kakršenkoli drug način pridobljene informacije niso relevantne.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost