Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3060. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap, stran 8543.

  
Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 Sklep US, 76/14 Sklep US; v nadaljevanju: ZPNačrt), 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C, ter na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je župan Občine Grosuplje dne 2. oktobra 2015 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OLN) 
(1) Območje sprememb obsega del območja, ki je urejen z občinskim lokacijskim načrtom »Šmarje Sap« (v nadaljevanju OLN), ki je bil sprejet leta 2007 (Uradni list RS, št. 65/07 z dne 20. 7. 2007). V skladu s tem odlokom in investicijskimi namerami je na obravnavanem območju predpisana ustrezna dejavnost, vendar prostorska izvedbena določila z vidika oblikovanja objektov omejujejo načrtovano investicijsko namero, zato bi jih bilo potrebno spremeniti.
(2) V veljavnem OLN je na območju predvidena strnjena gradnja dvojčkov, ki imajo zelo natančno določena oblikovalska določila. Na takšen način predvidena gradnja je bila aktualna v letih izdelave OLN. V območju OLN se do današnjega dne ni zgodila nobena gradnja. Investitor Maksimalus d.o.o. je del zemljišč odkupil v namen izgradnje kompleksa stanovanjskih objektov v tržne namene. Zaradi dolgoletnih izkušenj na nepremičninskem trgu, je po analizi prostorskih in oblikovalskih določil na območju OLN ugotovljeno, da z OLN načrtovane ureditve niso več tržno zanimive. Iz tega vidika se predlaga sprememba OLN na način, da bodo nove ureditve (predvsem oblikovalske) ustrezale razmeram na nepremičninskem trgu.
2. člen 
(okvirno območje SD OLN) 
Območje sprememb in dopolnitev veljavnega OLN (v nadaljevanju SD OLN), v velikosti cca 5.300 m², se nahaja pod železniško progo Ljubljana–Novo mesto–Metlika v naselju Šmarje Sap. Omejuje ga LC 111301–Lipoglavska cesta na zahodni strani, ter niz objektov neposredno ob regionalni cesti R3 646/1443 na jugu, na vzhodni strani pa območje nepozidanih zemljišč. Območje meji na zahodnem delu na stanovanjsko območje, ki je v OPN opredeljeno z namensko rabo SSe – območje stanovanj, na jugu pa z namensko rabo CU – območje osrednjih centralnih dejavnosti. Vzhod območja pa predstavljajo nepozidana zemljišča. V obravnavanem območju ni nobenega obstoječega objekta.
3. člen 
(planska podlaga za SD OLN) 
Območje SD OLN se nahaja znotraj enote urejanja prostora, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15) določena kot območja stanovanj (SSe – stanovanjske površine za eno- in dvostanovanjske hiše) z oznako SŠ 244 ZN. Ureja se z lokacijskim načrtom »Šmarje Sap«, ki je bil sprejet leta 2007 (Uradni list RS, št. 65/07 z dne 20. 7. 2007).
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
SD OLN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in ostalih občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za SD OLN.
5. člen 
(roki za pripravo SD OLN) 
Postopek priprave in sprejemanja SD OLN bo potekal skladno z določili 57., 85., 60. in 61. člena ZPnačrt. Roki se lahko zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v postopku na katere občina nima vpliva, lahko spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti) 
(1) Za SD OLN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih nosilcev urejanja prostora:
1. Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
2. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, vodovod;
3. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, kanalizacija;
4. Javno komunalno podjetje Grosuplje,d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, odpadki;
5. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, toplota;
6. Občina Grosuplje, Urad za komunalno infrastrukturo, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje;
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija;
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Langusova cesta 4, 1000 Ljubljana, področje železniškega prometa;
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Langusova cesta 4, 1000 Ljubljana, področje cestnega prometa;
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana;
12. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana;
13. Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Drugi udeleženci:
14. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku SD OLN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu 58. členom ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu z ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave SD OLN.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Finančna sredstva za pripravo SD OLN in strokovnih podlag zagotovi pobudnik MAKSIMALUS d.o.o., Industrijska cesta 1K, 1290 Grosuplje.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posreduje se ga pristojnemu ministrstvu in objavi na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si/občina Grosuplje/prostorski dokumenti.
Št. 3500-0016/2006
Grosuplje, dne 2. oktobra 2015
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič
 
Po pooblastilu župana 
št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012
Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave 

AAA Zlata odličnost