Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3069. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8559.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.), sta Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji z dne 30. 9. 2015 in Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. redni seji z dne 23. 9. 2015 sprejela
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v solasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji:
1) k.o. 2654 Gozd Reka: 841/10, 841/12, 856/1 in 854/1.
II. 
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, pristojnemu okrajnemu sodišču, podala predlog, da se pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-101
Litija, dne 30. septembra 2015
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.
Št. 466-12/2014-17
Šmartno pri Litiji, dne 23. septembra 2015
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost