Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3085. Odlok o turistični taksi v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 8601.

  
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 7. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 7. redni seji dne 7. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Šmarje pri Jelšah 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Občini Šmarje pri Jelšah, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem.
2. člen 
Turistična taksa je prihodek občine, ki se namenja za urejanje kraja, pospeševanje razvoja turizma, promocijo in druge dejavnosti s področja turizma.
3. člen 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu (turisti).
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
4. člen 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu plačila za storitev iz prenočevanja ne zaračunajo.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE, NAČIN ODVAJANJA TURISTIŠNE TAKSE IN POROČANJE 
5. člen 
Višina turistične takse je 10 točk.
Dnevno višino turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke turistične takse določa Vlada Republike Slovenije.
6. člen 
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse pobrano turistično takso nakazujejo mesečno do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
7. člen 
Zavezanci za pobiranje turistične takse so v roku, ki ga določa prejšnji člen, dolžni predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev, struktura gostov in znesek pobrane turistične takse.
III. NADZOR 
8. člen 
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg, s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
9. člen 
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
IV. KAZENSKE DOLOČBE 
10. člen 
Z globo 500 eur se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če:
– ne pobira turistične takse po prvem in drugem odstavku 4. člena tega odloka,
– ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 6. člena tega odloka,
– ne vodi evidence v skladu z določbo prvega in drugega odstavka 7. člena tega odloka.
Z globo 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, za prekrške navedene v alinejah prvega odstavka.
Z globo 250 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje, za prekrške navedene v alinejah prvega odstavka.
Z globo 250 EUR se kaznujeta za prekrške navedene v alinejah prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
V. KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0054/2015
Šmarje pri Jelšah, dne 8. oktobra 2015
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost