Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3075. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v Občini Piran za programsko obdobje 2015–2020, stran 8578.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2) je župan Občine Piran dne 30. 9. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja v Občini Piran za programsko obdobje 2015–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in postopek za dodeljevanje sredstev proračuna, ki so namenjena za finančne intervencije za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanje hrane iz morja v Občini Piran.
2. člen 
(skladnost z veljavno zakonodajo) 
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za pomoči de minimis skladno s pogoji, opredeljenimi v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L 190/14, 28. 6. 2014, str. 45–54; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 717/2014).
3. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja ribištva in marikulture v Občini Piran (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene v obliki nepovratnih sredstev (dotacij).
5. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) »podjetja v sektorju ribištva in akvakulture« pomenijo podjetja, dejavna na področju proizvodnje, predelave in trženja proizvodov iz ribištva in akvakulture;
(3) »ribiški proizvodi in proizvodi iz akvakulture« pomenijo proizvode, opredeljene v členu 5(a) in (b) Uredbe (EU) št. 1379/2013; 28. 6. 2014 L 190/49 Uradni list Evropske unije SL;
(4) »predelava in trženje« pomenita vse postopke, vključno s postopki za ravnanje s proizvodi, njihovo obdelavo, proizvodnjo in distribucijo, v času med iztovarjanjem ali izlovom in stopnjo končnega proizvoda;
(5) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(6) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prek enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
6. člen 
(vrste pomoči in ukrepi) 
Za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja ribištva in marikulture v Občini Piran se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem členu tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrsta pomoči
Ukrep
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014)
Ukrep 1: sofinanciranje nakupa zakonsko dovoljenih ribiških pripomočkov in opreme 
za dejavnosti v ribištvu in marikulturi; 
Ukrep 2: sofinanciranje stalnega priveza za ribiška plovila; 
Ukrep 3: podpora izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju ter inovativnim ukrepom v sektorju ribištva in marikulture.
7. člen 
(upravičenci do pomoči) 
(1) Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje za gospodarski ribolov v skladu z določili 11., 21., 22. in 23. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in jim je gospodarski ribolov glavna dejavnost, oziroma pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki ali fizične osebe, ki imajo vodno dovoljenje.
(2) Poleg navedenih dovoljenj morajo imeti upravičenci do sredstev stalno prebivališče oziroma sedež dejavnosti na območju Občine Piran, imeti dokazilo o lastništvu ali posedovanju plovila ter imeti dejavnost registrirano v Občini Piran.
(3) Zahtevke za izplačilo sredstev po tem pravilniku vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu.
8. člen 
(izvzeta področja uporabe) 
(1) Ta pravilnik se uporablja za pomoč, dodeljeno podjetjem v sektorju ribištva in marikulture, razen za:
(a) pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine kupljenih proizvodov ali proizvodov, danih na trg;
(b) pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
(c) pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi;
(d) pomoč za nakup ribiških plovil;
(e) pomoč za posodobitev ali zamenjavo glavnih ali pomožnih motorjev ribiških plovil;
(f) pomoč za dejavnosti za povečanje ribolovne zmogljivosti plovil ali za opremo za povečanje zmožnosti plovil za iskanje rib;
(g) pomoč za izgradnjo novih ribiških plovil ali uvoz ribiških plovil;
(h) pomoč za začasno ali trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti, razen če to ni posebej določeno v Uredbi (EU) št. 508/20141;
(i) pomoč za raziskovalni ribolov;
(j) pomoč za prenos lastništva podjetja;
(k) pomoč za neposredno obnavljanje staleža, razen če to ni s pravnim aktom Unije izrecno določeno kot ohranjevalni ukrep ali v primeru poskusnega obnavljanja staleža.
(2) Če je podjetje, dejavno v sektorju ribištva in marikulture, dejavno tudi v enem ali več sektorjih ali ima druge dejavnosti, ki jih ureja Uredba (EU) št. 1407/20132 in prejema pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi po Uredbi (EU) št. 1407/2013, mora biti na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da dejavnosti v sektorju ribištva in marikulture ne prejemajo pomoči de minimis, dodeljene v skladu Uredbo (EU) št. 1407/2013.
(3) Če je podjetje, dejavno v sektorju ribištva in marikulture, dejavno tudi v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, ki jo ureja Uredba Komisije (EU) št. 1408/20133, se ta pravilnik uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s sektorjem ribištva in marikulture, če ima podjetje na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu Uredbo (EU) št. 717/2014 in tem pravilnikom.
(4) Davek na dodano vrednost po tem pravilniku ni upravičen strošek razen v primeru, kadar gre za nepovračljivi davek na dodano vrednost, ki ga dejansko in dokončno plača upravičenec.
9. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
(1) Pomoči de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega na spletni strani Občine Piran http://www.piran.si, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja ter s tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(4) Občina je dolžna pred dodelitvijo sredstev preveriti pri ministrstvih, pristojnih za nadzor državnih pomoči višino in namen v obdobju treh proračunskih let že dodeljenih pomoči de minimis upravičencem.
(5) Občina je dolžna po dodelitvi sredstev poročati ministrstvu o višini dodeljenih sredstev po upravičencih po ukrepih.
10. člen 
(pomoč de minimis) 
(1) Skupni znesek pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture, dodeljene istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju, ne sme presegati 30.000 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let, pod pogojem, da skupni nacionalni znesek te pomoči ne presega 2,5 % vrednosti letne proizvodnje ribištva tj. ulova, predelave in dejavnosti akvakulture (nacionalna omejitev). Višina skupne, iz vseh virov dodeljene pomoči ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot je opredeljena v tem pravilniku.
(2) Zgornja meja pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture, dodeljene istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju iz prejšnjega odstavka se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture ali njen namen. Kolikor bi znesek pomoči na upravičenca presegel omejitev iz prejšnjega odstavka, se pred dodelitvijo pomoči iz II. poglavja tega pravilnika znesek zniža, tako da omejitev iz prejšnjega odstavka ni presežena.
11. člen 
(dodelitev sredstev) 
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
(5) Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva s sklepom župana lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
12. člen 
(obveznosti prejemnika pomoči in občine) 
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo tretjega in četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika;
– izjavo o poravnanih obveznostih do občine.
Občina lahko pobota terjatve upravičenca z obveznostmi do istega upravičenca.
(3) Občina bo z odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L 190/14 z dne 28. 6. 2014, s. 45–54);
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
13. člen 
(izplačila sredstev) 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom.
14. člen 
(kumulacija de minimis pomoči v ribiškem sektorju) 
(1) Pomoč de minimis po tem pravilniku se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Komisije.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 do zgornje meje, določene v členu 3(2) Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, če je na ustrezen način zagotovljeno, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, da dejavnosti v sektorju ribištva in akvakulture ne prejemajo pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU) št. 1407/2013.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014, če je na ustrezen način zagotovljeno, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU) št. 717/2014.
II. UKREPI 
15. člen 
(splošno) 
(1) Nepovratna sredstva (v nadaljevanju: dotacija) so namenjena za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: sofinanciranje nakupa zakonsko dovoljenih pripomočkov in opreme za dejavnosti v ribištvu in marikulturi;
– Ukrep 2: sofinanciranje stalnega priveza za ribiška plovila;
– Ukrep 3: podpora izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju ter inovativnim ukrepom v sektorju ribištva in marikulture.
(2) Intenzivnosti pomoči za ukrepe iz prejšnjega odstavka so opredeljene pri posameznem ukrepu v 16. do 18. členu pravilnika.
(3) Maksimalna dovoljena podpora posameznemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju za ukrepe iz prvega odstavka tega člena ne sme preseči omejitve 30.000 EUR na upravičenca, kadarkoli v obdobju treh proračunskih let.
(4) Podpora za ukrepe iz prvega odstavka tega člena se ustrezno zniža, da se z odobreno pomočjo ne preseže skupni znesek de minimis pomoči iz prvega odstavka 10. člena pravilnika.
16. člen 
(Ukrep 1: sofinanciranje nakupa zakonsko dovoljenih pripomočkov in opreme za dejavnosti v ribištvu in marikulturi) 
Cilj ukrepa je prispevati k povečanju opremljenosti in učinkovitosti v sektorju ribištva in marikulture.
Namen ukrepa:
– spodbujanje in ohranjanje ribiške dejavnosti in dejavnosti marikulture v občini,
– usposobitev ribičev, ribogojcev in školjkarjev za kakovostnejšo in ustrezno proizvodnjo,
– zmanjšanje stroškov in dvig kakovosti blaga za trg.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa dovoljenih pripomočkov v dejavnosti ribištva in marikulture; (stoječe mreže, kogol, vrše, parangal, lebdeče mreže, vrvi, boje, plovci …),
– stroški nakupa navigacijske opreme.
Upravičenci do sredstev:
– fizične in pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za dejavnost ribištva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložen račun za nabavljene artikle (kolikor so pripomočki nabavljeni izven EU, je potrebno poleg računa predložiti še uvozno carinsko deklaracijo), naslovljen na ime upravičenca;
– dokazila o plačanih računih iz prejšnje alineje;
– izpis iz poslovnega registra Slovenije;
– veljavno dovoljenje za opravljanje gospodarskega ribolova;
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti marikulture (vodno dovoljenje oziroma koncesija za koriščenje morske parcele);
– fotokopijo veljavnega vpisnega lista za plovilo;
– s strani upravičenca podpisana izjava, da se z nakupom predmetne sofinancirane opreme in pripomočkov ne bo povečevala sposobnost plovila za izlov rib in druge podpisane izjave, ki so sestavni del prijavnega obrazca.
Drugi pogoji, opredeljeni v javnem razpisu.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov nakupa pripomočkov in navigacijske opreme;
– do 40 % upravičenih stroškov nakupa lebdeče mreže, le za plovila daljša od 12 m.
17. člen 
(Ukrep 2: sofinanciranje priveza za ribiška plovila) 
Namen ukrepa:
– spodbujanje in ohranjanje dejavnosti ribištva v občini.
Upravičeni stroški:
– stroški priveza za ribiška plovila.
Upravičenci do sredstev:
– fizične in pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za dejavnost ribištva oziroma ribiških storitev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložena veljavna pogodba, sklenjena z upravljavcem pristanišča o privezu plovila za opravljanje dejavnosti gospodarskega ribolova;
– predložen račun za stroške priveza;
– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje;
– izpis iz poslovnega registra Slovenije;
– veljavno dovoljenje za opravljanje gospodarskega ribolova;
– fotokopijo veljavnega vpisnega lista za plovilo;
– s strani upravičenca podpisane izjave, ki so sestavni del prijavnega obrazca.
Drugi pogoji, opredeljeni v javnem razpisu.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
18. člen 
(Ukrep 3: podpora izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju ter inovativnim ukrepom v sektorju ribištva in marikulture) 
Namen ukrepa:
– spodbujanje razvoja in podpora ribiški dejavnosti in dejavnosti marikulture,
– izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje ribičev, ribogojcev in školjkarjev.
Upravičeni stroški:
– stroški sofinanciranja v inovativne ukrepe;
– stroški izobraževanja oziroma strokovnega izpopolnjevanja.
Upravičenci do sredstev:
– fizične in pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za dejavnost ribištva oziroma marikulture.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložen račun naslovljen na ime upravičenca;
– dokazila o plačanih računih iz prejšnje alineje;
– veljavno dovoljenje za opravljanje gospodarskega ribolova;
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti marikulture (vodno dovoljenje oziroma koncesija za koriščenje morske parcele);
– fotokopijo veljavnega vpisnega lista za plovilo;
– s strani upravičenca podpisane izjave, ki so sestavni del prijavnega obrazca.
Drugi pogoji, opredeljeni v javnem razpisu.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
III. NADZOR IN SANKCIJE 
19. člen 
(nadzor in sankcije) 
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj ribištva in marikulture v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje ribištva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva;
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna občine pred iztekom pet let;
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
20. člen 
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora kot dajalec pomoči hraniti evidence o izplačanih pomočeh po tem pravilniku deset poslovnih let od datuma dodelitve.
V. KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanje hrane iz morja v Občini Piran (Uradne objave Občine Piran, št. 44/07 in 12/10).
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 342-3/2015
Piran, dne 30. septembra 2015
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l'articolo 35 della Legge sull'attività di pesca marittima (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 115/06) e l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo unico 2), il Sindaco del Comune di Pirano il 30 settembre 2015 adotta il seguente
R E G O L A M E N T O 
sugli interventi finanziari nel Comune di Pirano per la conservazione e lo sviluppo dell'attività di pesca nonché la produzione di prodotti alimentari provenienti dal mare per il periodo di programmazione 2015–2020 
I – DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
(contenuto del regolamento) 
Il presente regolamento stabilisce il campo di applicazione, le condizioni, il tipo di aiuti con le singole misure e il procedimento per l'erogazione dei fondi di bilancio, destinati dal Comune di Pirano agli interventi finanziari per la conservazione e lo sviluppo dell'attività di pesca nonché alla produzione di prodotti alimentari provenienti dal mare.
Art. 2 
(conformità con la legislatura vigente) 
I contributi di cui al presente regolamento vengono erogati come aiuti de minimis in conformità alle condizioni definite dal Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27 luglio 2014, relativo all' applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190/14, 28 giugno 2014, pagg. 45–54; in prosieguo: Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione).
Art. 3 
(modalità e ammontare dei contributi garantiti) 
I contributi per l'attuazione delle misure di conservazione e promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura nel Comune di Pirano (in prosieguo: Comune) vengono garantiti nel bilancio di previsione del Comune. L'ammontare dei contributi viene stabilito dal decreto sul bilancio di previsione dell'anno corrente.
Art. 4 
(forme di aiuto) 
I contributi per le misure di cui al presente regolamento vengono erogati nella somma stabilita per le singole finalità sotto forma di contributi a fondo perduto (sovvenzioni).
Art. 5 
(definizione dei concetti) 
I concetti usati nel presente regolamento hanno il seguente significato:
(1) »aiuto« significa ogni misura, la quale adempie i criteri di cui all'articolo 107 (1) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
(2) »imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura« si intendono quelle imprese attive nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
(3) »prodotti della pesca e prodotti dell'acquacoltura« sono i prodotti definiti negli articoli 5(a) e (b) del Regolamento (UE) n. 1379/2013; 28 giugno 2014 L 190/49 Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
(4) »trasformazione e commercializzazione« sono tutti i procedimenti, inclusi quelli di trattamento dei prodotti, della loro trasformazione, della produzione e distribuzione nel periodo durante lo sbarco e fino al livello di prodotto finale;
(5) »intensità dell'aiuto« significa l'importo lordo dell'aiuto, espresso in percentuale delle spese ammissibili prima della detrazione delle tasse o altri tributi;
(6) »impresa unica« è l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
(a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
(b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, dirigenziale o di sorveglianza di un'altra impresa;
(c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù alle disposizioni del contratto societario o dello statuto;
(d) un'impresa azionista oppure socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto o soci di quest'ultima.
Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni sopracitate, lettere da (a) a (d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
Art. 6 
(tipi di aiuti e misure) 
Per l'attuazione delle misure di conservazione e promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura nel Comune di Pirano, i contributi finanziari vengono erogati tramite le regole degli aiuti statali, che si basano sui regolamenti della Commissione dell'UE, elencate nell'articolo 2 del presente regolamento e permettono l'attuazione dei seguenti tipi di aiuto ossia misure:
Tipo di aiuto
Misura
Aiuto de minimis (in base al Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione)
MISURA 1: cofinanziamento dell'acquisto di accessori e attrezzature per la pesca e la maricoltura ammessi dalla legge; 
MISURA 2: cofinanziamento dell'ormeggio permanente per le imbarcazioni da pesca; 
MISURA 3: supporto per l'istruzione e la formazione professionale nonché alle misure innovative nel settore della pesca e della maricoltura.
Art. 7 
(aventi diritto dell'aiuto) 
(1) Sono aventi diritto ai contributi di cui al presente regolamento, le persone giuridiche ovvero gli imprenditori autonomi o le persone fisiche in possesso del permesso per la pesca commerciale in conformità alle disposizioni degli articoli 11, 21, 22 e 23 della Legge sulla pesca marittima (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 115/06), per i quali la pesca commerciale rappresenta l'attività principale ossia le persone giuridiche ovvero i singoli imprenditori autonomi o le persone fisiche in possesso della concessione di sfruttamento delle acque.
(2) Oltre ai permessi sopraelencati, gli aventi diritto ai contributi devono avere la residenza fissa ovvero la sede dell'attività nel territorio del Comune di Pirano, avere il certificato di proprietà ovvero di possesso dell'imbarcazione nonché avere l'attività registrata nel Comune di Pirano.
(3) Gli aventi diritto di cui al comma precedente inoltrano le richieste di erogazione dei contributi del presente regolamento a nome proprio.
Art. 8 
(settori di utilizzo esclusi) 
(1) Il presente regolamento viene adottato per gli aiuti assegnati alle imprese nel settore della pesca e della maricoltura, tranne per:
(a) aiuti, per i quali l'importo viene definito in base al prezzo o alla quantità di prodotti acquistati o di prodotti immessi sul mercato;
(b) aiuti per le attività legate all'esportazione verso paesi terzi o paesi membri e precisamente gli aiuti connessi direttamente alle quantità esportate, la creazione e il funzionamento della rete di distribuzione o altre spese correnti legate all'attività di esportazione;
(c) aiuti assegnati alla condizione che venga data la precedenza all'utilizzo di prodotti locali che a quelli importati;
(d) aiuti per l'acquisto di imbarcazioni da pesca;
(e) aiuti per aggiornare o sostituire i motori principali o quelli ausiliari delle imbarcazioni da pesca;
(f) aiuti per le attività di incremento della capacità di pesca delle imbarcazioni ovvero le attrezzature per l'incremento della capacità delle imbarcazioni di ricerca dei pesci;
(g) aiuti per la costruzione di nuove imbarcazioni da pesca o l'importazione di tali imbarcazioni;
(h) aiuti per la cessazione temporanea o permanente dell'attività di pesca, tranne se definito diversamente nel Regolamento (UE) n. 508/20144;
(i) aiuti per la pesca di ricerca;
(j) aiuti per il trasferimento della proprietà dell'impresa;
(k) gli aiuti per il rinnovo diretto dello stock ittico, tranne se definito esplicitamente con atto giuridico dell'Unione, quale misura di conservazione o in caso di rinnovo sperimentale dello stock ittico.
(2) Se l'impresa attiva nel settore della pesca e della maricoltura è attiva anche in uno o più settori o svolge altre attività disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1407/20135 e percepisce l'aiuto assegnato in relazione ai seguenti settori o attività secondo il Regolamento (UE) n. 1407/2013, deve essere garantito in modo appropriato, ad esempio con la separazione delle attività e delle spese, che le attività nel settore della pesca e della maricoltura non percepiscono l'aiuto de minimis assegnato in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
(3) Se l'impresa attiva nel settore della pesca e della maricoltura è attiva anche nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1408/20136 della Commissione, si applica il presente regolamento per l'aiuto assegnato in relazione con il settore della pesca e della maricoltura qualora l'impresa ha garantito nel modo adeguato, ad esempio con la separazione delle attività e delle spese, che la produzione primaria di prodotti agricoli non percepisce l'aiuto de minimis assegnato in conformità al Regolamento (UE) n. 717/2014 e al presente regolamento.
(4) L'imposta sul valore aggiunto in base al presente regolamento non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratta di imposta sul valore aggiunto non rimborsabile che viene di fatto e definitivamente pagata dal beneficiario.
Art. 9 
(modalità, condizioni e criteri per l'assegnazione degli aiuti) 
(1) Gli aiuti de minimis vengono assegnati agli aventi diritto in base al bando pubblico eseguito, pubblicato sul sito internet del Comune di Pirano http://www.piran.si, in conformità alle normative vigenti del settore delle finanze pubbliche e degli appalti pubblici nonché al presente regolamento.
(2) Nel bando pubblico si determinano le singole misure e l'ammontare dei contributi a disposizione per ogni singola misura, come definito dal decreto sul bilancio di previsione del Comune per l'anno corrente.
(3) I criteri e le misure dettagliate per l'assegnazione degli aiuti statali e gli aiuti de minimis nonché la documentazione richiesta, per le singole misure di cui al presente regolamento, si definiscono dettagliatamente nel bando pubblico.
(4) Prima dell'erogazione dei contributi il Comune è tenuto a verificare, presso i ministeri competenti per il controllo degli aiuti statali, l'ammontare e le finalità degli aiuti de minimis erogati ai beneficiari nel periodo di tre anni di esercizio finanziario.
(5) Dopo l'erogazione dei contributi il Comune è tenuto a riferire al ministero sull'ammontare dei contributi erogati per avente diritto e per misura.
Art. 10 
(aiuti de minimis) 
(1) L'importo complessivo degli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, erogati allo stesso beneficiario ossia impresa unica, non deve superare i 30.000 EUR in qualsiasi periodo di tre esercizi finanziari alla condizione che l'importo complessivo nazionale di tali aiuti non superi il 2,5% del valore della produzione annuale della pesca cioé del pescato, della trasformazione e dell'attività di acquacoltura (limitazione nazionale). L'importo complessivo dei contributi erogati da tutte le fonti non deve superare l'intensità ossia l'ammontare degli aiuti per le singole finalità concessi come previsto dal presente regolamento.
(2) Il limite superiore degli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, erogati allo stesso avente diritto ossia impresa unica al comma precedente, viene applicato a prescindere dalla forma di aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura o alle sue finalità. Qualora l'importo degli aiuti per avente diritto superi il limite, di cui al comma precedente, l'importo viene diminuito prima dell'erogazione degli aiuti di cui al II capitolo del presente regolamento in modo tale che il limite, di cui al comma precedente, non viene superato.
Art. 11 
(erogazione dei contributi) 
(1) Sull'erogazione dei contributi agli aventi diritto in base al presente regolamento, decide la persona autorizzata su proposta della commissione di esperti nominata dal sindaco.
(2) Contro la decisione del comma precedente l'avente diritto può presentare ricorso al sindaco entro 8 giorni dalla ricezione della delibera. La decisione del sindaco è definitiva. La presentazione del ricorso non trattiene la sottoscrizione dei contratti con gli altri beneficiari dei contributi.
(3) Gli obblighi tra il Comune e il beneficiario dell'aiuto vengono regolati dal contratto.
(4) La data di erogazione degli aiuti è la data di definitività della delibera.
(5) Qualora il numero delle domande per una determinata misura è minore rispetto ai fondi a disposizione, con la delibera del sindaco, i contributi disponibili si possono destinare ad altra misura nell'ambito del bando pubblico.
Art. 12 
(obblighi del beneficiario e del Comune) 
(1) Il beneficiario della sovvenzione per il versamento dei contributi approvati deve avere il conto bancario acceso nella Repubblica di Slovenia.
(2) Il beneficiario deve allegare alla domanda:
– la dichiarazione scritta di tutti gli altri aiuti de minimis, ricevuti dall'avente diritto ossia dall'impresa unica in base al presente o altri regolamenti de minimis, nei precedenti due anni e nell'anno corrente di esercizio finanziario;
– la dichiarazione scritta di altri aiuti già ricevuti (o richiesti) per le stesse spese ammissibili e la garanzia, che con l'importo degli aiuti de minimis assegnato, non verrà superato il limite superiore di aiuti de minimis nonché l'intensità degli aiuti in base alle altre normative;
– l'elenco delle imprese con le quali è comproprietario, in modo tale da verificare l'importo complessivo di aiuti de minimis già ricevuti per tutte le imprese collegate con lo stesso;
– la dichiarazione di divisione dell'attività ossia delle spese legata alla disposizione dei commi 3 e 4 dell'articolo 8 del presente regolamento;
– la dichiarazione di non aver pendenze con il Comune.
Il Comune può compensare le pendenze dell'avente diritto con le obbligazioni nei confronti dello stesso.
(3) Il Comune informerà con la delibera in forma scritta il beneficiario:
– che gli aiuti sono erogati in base alle regole de minimis in conformità al Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 luglio 2014, relativo all' applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190/14, del 28 giugno 2014, pagg. 45–54;
– sull'importo degli aiuti de minimis approvati.
Art. 13 
(pagamento dei contributi) 
Agli aventi diritto vengono pagati i contributi dal bilancio del Comune in base alla richiesta del singolo beneficiario. La richiesta deve contenere la seguente documentazione:
– gli attestati di pagamento degli obblighi (fattura e certificato/attestato di avvenuto pagamento della fattura),
– altri attestati, stabiliti nel bando pubblico.
Art. 14 
(cumulo aiuti de minimis nel settore della pesca)
(1) Gli aiuti de minimis, di cui al presente regolamento, non si devono cumulare con gli aiuti statali legati alle stesse spese ammissibili o agli aiuti statali per la stessa misura di finanziamento del rischio, qualora con tale cumulo si supera l'intensità degli aiuti o l'importo degli aiuti più elevati fissati, definiti per ogni circostanza particolare dal Regolamento sulle esenzioni per categoria o delibera della Commissione.
(2) Gli aiuti de minimis, assegnati in conformità al Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, si possono cumulare con gli aiuti de minimis assegnati in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione fino al limite massimo definito all'articolo 3(2) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, se garantito in modo adeguato, ad esempio con la separazione delle attività e delle spese, che le attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura non percepiscono gli aiuti de minimis assegnati in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
(3) Gli aiuti de minimis, assegnati in conformità al Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, si possono cumulare con gli aiuti de minimis assegnati in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, fino al limite massimo definito nel Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, se garantito in modo adeguato, ad esempio con la separazione delle attività e delle spese, che la produzione primaria dei prodotti agricoli non percepisce aiuti de minimis assegnati in conformità al Regolamento (UE) n. 717/2014.
II – MISURE 
Art. 15 
(disposizioni generali) 
(1) I contributi a fondo perduto (nel testo a seguire: dotazione) vengono stanziati per le seguenti misure:
– Misura 1: cofinanziamento dell'acquisto di accessori e attrezzature per la pesca e la maricoltura ammessi dalla legge;
– Misura 2: cofinanziamento dell'ormeggio permanente per le imbarcazioni da pesca;
– Misura 3: supporto per l'istruzione e la formazione professionale nonché alle misure innovative nel settore della pesca e della maricoltura.
(2) L'intensità degli aiuti per le misure del comma precedente sono definiti per la singola misura dall'articolo 16 fino all'articolo 18 del regolamento.
(3) Il supporto massimo consentito al singolo avente diritto ossia impresa unica per le misure di cui al comma 1 del presente articolo, non deve superare il limite di 30.000 EUR per avente diritto, in qualsiasi periodo nell'arco di tre esercizi finanziari.
(4) Il supporto per le misure, di cui al comma 1del presente articolo, viene adeguatamente diminuito in modo che gli aiuti concessi non superino l'importo complessivo di aiuti de minimis del comma 1dell'articolo 10 del regolamento.
Art. 16 
(Misura 1: cofinanziamento dell'acquisto di accessori e attrezzature per la pesca e la maricoltura ammessi dalla legge) 
La misura è finalizzata ad aumentare l'equipaggiamento e l'efficienza nel settore della pesca e della maricoltura.
Finalità della misura:
– incentivare e conservare l'attività di pesca e della maricoltura nel Comune,
– abilitare i pescatori, i piscicoltori e i molluschicoltori a una produzione più qualitativa e adeguata,
– diminuire le spese e elevare la qualità della merce per il mercato.
Spese ammissibili:
– spese di acquisto degli accessori ammessi nell'attività della pesca e della maricoltura; (rete da posta, cogollo, nasse, palangaro, reti fluttuanti, corde, boe, galleggianti …),
– spese di acquisto degli strumenti per la navigazione.
Aventi diritto ai contributi:
– le persone fisiche e giuridiche ossia i singoli imprenditori autonomi che sono registrati per l'attività di pesca.
Condizioni per l'acquisizione dei contributi:
– presentare la fattura dei prodotti acquistati (in quanto acquistati fuori dell'UE oltre alla fattura è necessario presentare anche la dichiarazione doganale), intestata a nome dell'avente diritto;
– attestati di avvenuto pagamento delle fatture di cui all'alinea precedente;
– estratto dal Registro delle imprese della Slovenia;
– permesso valido per esercitare la pesca commerciale;
– permesso valido per esercitare l'attività di maricoltura (concessione di sfruttamento delle acque ossia la concessione dello spazio acqueo);
– fotocopia valida del certificato di iscrizione dell'imbarcazione nel Registro;
– dichiarazione sottoscritta dall'avente diritto, che l'acquisto dell'attrezzatura e accessori con il cofinanziamento in oggetto, non aumenterà la capacità di pesca dell'imbarcazione e altre dichiarazioni sottoscritte che sono parte integrante del modulo di domanda.
Altre condizioni, definite nel bando pubblico.
Intensità degli aiuti:
– fino al 50% delle spese ammissibili per l'acquisto di accessori e strumenti per la navigazione;
– fino al 40% delle spese ammissibili per l'acquisto di reti volanti, solo per imbarcazioni di lunghezza superiore ai 12 metri.
Art. 17 
(Misura 2: cofinanziamento dell'ormeggio per le imbarcazioni da pesca) 
Finalità della misura:
– incentivazione e conservazione dell'attività di pesca nel Comune.
Spese ammissibili:
– spese dell'ormeggio per le imbarcazioni da pesca.
Aventi diritto ai contributi:
– le persone fisiche e giuridiche ossia i singoli imprenditori autonomi che sono registrati per l'attività di pesca ossia servizi di pesca.
Condizioni per l'acquisizione dei contributi:
– presentare il contratto valido stipulato con l'amministratore portuale per l'ormeggio dell'imbarcazione utilizzata nell'attività di pesca commerciale;
– presentare la fattura per le spese dell'ormeggio;
– attestato di avvenuto pagamento della fattura di cui all'alinea precedente;
– estratto dal Registro delle imprese della Slovenia;
– permesso valido per esercitare la pesca commerciale;
– fotocopia valida del certificato di iscrizione dell'imbarcazione nel Registro;
– dichiarazioni sottoscritte dall'avente diritto che sono parte integrante del modulo di domanda.
Altre condizioni, definite nel bando pubblico.
Intensità degli aiuti:
– fino al 100% delle spese ammissibili.
Art. 18 
(Misura 3: supporto per l'istruzione e la formazione professionale nonché alle misure innovative nel settore della pesca e della maricoltura) 
Finalità della misura:
– promozione dello sviluppo e supporto dell'attività di pesca e dell'attività di maricoltura,
– istruzione e formazione professionale dei pescatori, dei piscicoltori e dei molluschicoltori.
Spese ammissibili:
– spese di cofinanziamento delle misure innovative;
– spese d'istruzione ovvero di formazione professionale.
Aventi diritto ai contributi:
– le persone fisiche e giuridiche ossia i singoli imprenditori autonomi che sono registrati per l'attività di pesca ossia della maricoltura.
Condizioni per l'acquisizione dei contributi:
– presentare la fattura intestata a nome dell'avente diritto;
– attestati di avvenuto pagamento delle fatture di cui all'alinea precedente;
– permesso valido per esercitare la pesca commerciale;
– permesso valido per esercitare l'attività di maricoltura (concessione di sfruttamento delle acque ossia la concessione dello spazio acqueo);
– fotocopia valida del certificato di iscrizione dell'imbarcazione nel Registro;
– dichiarazioni sottoscritte dall'avente diritto che sono parte integrante del modulo di domanda.
Altre condizioni, definite nel bando pubblico.
Intensità degli aiuti:
– fino al 100% delle spese ammissibili.
III – CONTROLLO E SANZIONI 
Art. 19 
(controllo e sanzioni) 
(1) L'utilizzo finalizzato dei contributi di bilancio per la conservazione e lo sviluppo della pesca e della maricoltura nel Comune, acquisiti in base al presente regolamento ossia bando pubblico, viene monitorato e verificato presso i beneficiari dal servizio professionale del Comune, competente per il settore della pesca, ma anche da altra persona autorizzata dal sindaco. Le finalità di utilizzo possono essere accertate anche dal Comitato di controllo del Comune.
(2) Nel caso di accertamento di utilizzo improprio dei contributi, il beneficiario deve restituire i contributi concessi per intero con gli interessi legali di mora maturati, calcolati dal giorno di pagamento all'avente diritto fino al giorno della restituzione dei contributi nei casi in cui viene constatato che:
– i contributi erogati sono stati per intero o in parte utilizzati in modo improprio;
– l'avente diritto per una qualsiasi delle finalità di concessione dei contributi ha indicato dati non corrispondenti al vero;
– l'avente diritto ha già acquisito finanziamenti allo stesso titolo e per le stesse finalità;
– l'avente diritto ha alienato (venduto) una particolare apparecchiatura e attrezzatura, cofinanziata con i contributi a fondo perduto del bilancio comunale, prima del termine decorso di cinque anni;
– altre irregolarità nell'utilizzo dei contributi.
(3) Nei casi sopraelencati di utilizzo improprio dei contributi l'avente diritto perde il diritto all'assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento per i prossimi due anni.
IV – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Art. 20 
(1) L'avente diritto deve conservare tutta la documentazione, che è stata fondamentale per l'acquisizione dei contributi secondo il presente regolamento, per un periodo di dieci anni dalla data di acquisizione dei contributi di cui al presente regolamento.
(2) Il Comune deve conservare la documentazione sul pagamento degli aiuti che ha concesso secondo il presente regolamento per un periodo di dieci esercizi finanziari dalla data di erogazione.
V – DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 21 
Con la data dell'entrata in vigore del presente regolamento cessa la validità del Regolamento sugli interventi finanziari per la conservazione e lo sviluppo della pesca nonché la produzione di prodotti alimentari provenienti dal mare nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale del Comune di Pirano, n. 44/07 in 12/10).
Art. 22 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 342-3/2015
Pirano, 30 settembre 2015
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
 
1 Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).
2 Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske komisije pri pomoči de minimis (UL L 352, 24.12.2013, str. 1).
3 Uredba Komisije (EU) št. 1480/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske komisije pri pomoči de minimis (UL L 352, 24.12.2013, str. 9).
4 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e l'annullamento dei Regolamenti del Consiglio (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 e del Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, 20 maggio 2014, pag. 1).
5 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107e 108 del Trattato sul funzionamento della Commissione europea per gli aiuti de minimis (GU L 352, 24 dicembre 2013, pag. 1).
6 Regolamento (UE) n. 1480/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107e 108 del Trattato sul funzionamento della Commissione europea per gli aiuti de minimis (GU L 352, 24 dicembre 2013, pag. 9).

AAA Zlata odličnost