Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3081. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem, stran 8592.

  
Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 –ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 29. 9. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem 
1. člen 
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem se spreminja Odlok o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem (Uradni list RS, št. 4/91).
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem je izdelal ZUM d.o.o., Grajska 7, 2000 Maribor, pod številko naloge 14064.
2. člen 
Spremembe in dopolnitve vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in obrazložitev sprememb in dopolnitev odloka.
3. člen 
(1) V 7. členu odloka se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Dovoli se gradnja vseh nezahtevnih in enostavnih objektov razen objektov za rejo živali, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov in objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost znotraj določene gradbene meje. Izven gradbene meje se lahko postavljajo enostavni objekti. Gradbena meja je linija, ki jo novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost. Opredeljena je z okvirno dimenzijo, ki je določena v okviru natančnosti za izdelavo zazidalnega načrta uporabljenega geodetskega načrta. Gradbena meja je razvidna iz grafičnega dela odloka (karta 6a Regulacijska karta). Ograje se lahko postavijo do meje gradbene parcele, drugi enostavni objekti morajo biti od meje gradbene parcele oddaljeni najmanj 1,0 m, s soglasjem mejaša je lahko odmik manjši. Ne glede na prejšnji stavek se, zaradi zagotavljanja prometne varnosti, enostavne objekte (tudi ograje) postavlja izven polja preglednosti. Nezahtevni objekti morajo biti od parcelne meje sosednje gradbene parcele oddaljeni najmanj 3,0 m, s soglasjem mejaša je lahko odmik manjši.
Skupni delež pozidanosti posamezne gradbene parcele stanovanjske stavbe, ki je odstotek skupno pozidanih površin od celotne površine gradbene parcele, je največ 30 %.«
(2) Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
4. člen 
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske cone na Pragerskem so na vpogled na sedežu Občine Slovenska Bistrica.
5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-16/2015-9
Slovenska Bistrica, dne 29. septembra 2015
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost