Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Št. 60343-900-15/2015 Ob-3188/15, Stran 1826
Svet zavoda Ljudske univerze Krško, Dalmatinova ulica 6, 8270 Krško, v skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Ljudske univerze Krško 
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati pogoje iz 16. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) in pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter znanje tujega jezika, računalništva in vodenja nacionalnih projektov.
Predviden začetek dela je 1. 2. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (o pedagoško-andragoški izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v izobraževanju odraslih, potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov Ljudska univerza Krško, Svet zavoda, Dalmatinova ulica 6, 8270 Krško, s pripisom Prijava na razpis za direktorja/direktorico – Ne odpiraj.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja in vizijo razvoja zavoda za obdobje 5 let, priloži naj tudi svoj življenjepis.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Krško 

AAA Zlata odličnost