Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3053. Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice, stran 8529.

  
Na podlagi 74., 82. in 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 5. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo za območje celotne Občine Brežice, ki vsebuje:
– izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– prikaz obstoječe komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
S tem odlokom se sprejmejo tudi merila in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so:
– obračunska območja posamezne komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Merila in podlage iz prejšnjega odstavka tega člena so podrobneje prikazana v Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Brežice (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je pod številko projekta 060/2015 izdelalo podjetje Aeiforia s.p. ter je na vpogled na spletnih straneh Občine Brežice.
2. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjena opravljanju storitev javne službe,
– infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste in pripadajoči objekti ter pločniki.
2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo za posamezno infrastrukturo bremenili določljive zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
7. Zahteven, manj zahteven, nezahteven in enostaven objekt je stavba ali njen del oziroma gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
8. Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco.
9. Gradbeni inženirski objekt je objekt, namenjen zadovoljevanju tistih človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah.
10. Objekt gospodarske javne infrastrukture je tisti gradbeni inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist.
11. Stavbišče (fundus) je zazidan del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba.
12. Za obračunsko parcelo (v nadaljevanju odloka parcela) se šteje zazidan del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5. Če fundus stavbe ni evidentiran v zemljiškem katastru kot samostojna zemljiška parcela ali del parcele, se za takšen fundus šteje tloris stavbe iz katastra stavb.
13. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
14. Primarno javno vodovodno omrežje so transportni vodovodi regionalnega ali magistralnega vodovodnega omrežje za dovajanje pitne vode od vira do sekundarnega vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo, ki je infrastruktura lokalnega pomena ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema) in ima enega upravljavca. Neposredno priključevanje na primarno vodovodno omrežje ni možno.
15. Sekundarno javno vodovodno omrežje so sistemi za oskrbo s pitno vodo, kot so cevovodi in druga pripadajoča oprema s priključki ter ima enega upravljavca. Namenjeno je neposrednemu priključevanju objektov ali drugih, manjših sistemov.
16. Kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije so kanali ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih, jaški, razbremenilniki, ČN, peskolovi, lovilci olj …), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode iz naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi.
3. člen 
Predmet odmere komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju občine, ki se bodo prvič opremljali z omrežjem cest, kanalizacije in vodovodnim omrežjem oziroma povečali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ima lahko objekt samostojen priključek na gospodarsko javno infrastrukturo, če to omogoča prostorski akt občine.
4. člen 
Način odmere, cene posamezne vrste komunalne opreme ter merila so razdeljena na eno obračunsko območje, ki zajema celotno območje občine.
Komunalni prispevek se ne odmeri na podlagi tega odloka v primeru, ko so na posameznih delih občine sprejeti posebni odloki o opremljanju zemljišč za gradnjo.
Obračunski območji za cestno omrežje in pripadajoče objekte sta:
– obračunsko območje za primarno cestno omrežje za obstoječe lokalne ceste ter za predvidene lokalne ceste iz načrta razvojnih programov občine za tekoče in naslednje leto,
– obračunsko območje za sekundarno cestno omrežje za obstoječe javne poti ter za predvidene javne poti iz načrta razvojnih programov občine za tekoče in naslednje leto.
Obračunski območji za vodovodno omrežje sta:
– obračunsko območje za primarno vodovodno omrežje za obstoječe primarno vodovodno omrežje in za predvideno primarno vodovodno omrežje iz načrta razvojnih programov občine na območjih lokalnega javnega vodovodnega sistema;
– obračunsko območje za sekundarno vodovodno omrežje za obstoječe sekundarno vodovodno omrežje in za predvideno sekundarno vodovodno omrežje iz načrta razvojnih programov občine za tekoče in naslednje leto na območjih lokalnega javnega vodovodnega sistema.
Obračunski območji za kanalizacijsko omrežje sta:
– Obračunsko območje za primarno obstoječe kanalizacijsko omrežje in predvideno kanalizacijsko omrežje iz načrta razvojnih programov občine za tekoče in naslednje leto na območjih, ki se bodo priključevala na javni kanalizacijski sistem.
– Obračunsko območje za sekundarno obstoječe kanalizacijsko omrežje in predvideno kanalizacijsko omrežje iz načrta razvojnih programov občine za tekoče in naslednje leto na območjih, ki se bodo priključevala na javni kanalizacijski sistem.
Obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki z enotnim obračunskim območjem za celotno občino za obstoječe ter za predvidene objekte iz načrta razvojnih programov občine za tekoče in naslednje leto.
Površine obračunskih parcel in neto tlorisnih površin za posamezna obračunska območja so:
Obračunske parcele [m2]
Neto tlorisne površine (NTP) [m2]
Primarno cestno omrežje
4.598.636,47
3.118.497,70
Sekundarno cestno omrežje
4.598.636,47
3.118.497,70
Primarno vodovodno omrežje
3.453.618,27
2.343.184,37
Sekundarno vodovodno omrežje
3.364.482,84
2.288.464,69
Primarno kanalizacijsko omrežje
1.499.649,71
1.086.787,53
Sekundarno kanalizacijsko omrežje
1.498.091,79
1.085.892,18
Ravnanje s komunalnimi odpadki
4.598.636,47
3.118.497,70
Skupaj
17.515.023,77
11.955.431,99
Komunalni prispevek se odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme, ki se ugotavlja ob izdaji odločbe za odmero komunalnega prispevka.
S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo iz prejšnjega odstavka zavezanec plača del stroškov za izgradnjo infrastrukture.
5. člen 
Prikaz skupnih [SS] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe posamezne komunalne opreme:
SS
OS
Primarno cestno omrežje
47.168.949,41
16.509.132,29
Sekundarno cestno omrežje
35.949.426,11
12.582.299,14
Primarno vodovodno omrežje
18.621.170,07
8.379.526,53
Sekundarno vodovodno omrežje
17.714.767,96
7.971.645,58
Primarno kanalizacijsko omrežje
1.882.011,24
846.905,06
Sekundarno kanalizacijsko omrežje
10.902.432
4.906.094,29
Ravnanje s komunalnimi odpadki
431.694,10
388.524,69
Skupaj
121.336.324,79
46.289.508,60
6. člen 
Prikaz stroškov opremljanja m2 obračunske parcele in neto tlorisne površine:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Cpij [€/m2]
Ctij [€/m2]
Primarno cestno omrežje 
Celotna občina
3,59
5,29
Sekundarno cestno omrežje 
Celotna občina
2,74
4,03
Primarno vodovodno omrežje 
Območje primarnega vodovodnega omrežja
2,43
3,58
Sekundarno vodovodno omrežje 
Območje sekundarnega vodovodnega omrežja
2,37
3,48
Primarno kanalizacijsko omrežje 
Območje primarnega kanalizacijskega omrežja
0,56
0,78
Sekundarno omrežje kanalizacijsko 
Območje sekundarnega kanalizacijskega omrežja
3,27
4,52
Objekti ravnanja odpadki s komunalnimi odpadki
Celotna občina
1,07
0,12
 
Skupaj
16,03
21,81
7. člen 
Če stanje v naravi in soglasodajalci ne izkažejo drugače, velja naslednje:
– vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cesto (cestnim omrežjem),
– vsak obstoječi objekt je opremljen s primarni vodovodnim omrežjem, če objekt leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, v skladu s predpisom občine, ki ureja javno službo, oziroma je to razvidno iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja in mu upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe ali načrtovano omrežje,
– vsak obstoječi objekt je opremljen s sekundarnim vodovodnim omrežjem, če se objekt nahaja na območju oskrbe s pitno vodo in nima sklenjene pogodbe o opremljanju z občino, s čimer bi dokazoval izgradnjo sekundarnega omrežja,
– vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim omrežjem, če je kanalizacijski vod oddaljen od roba parcele največ 150 metrov in je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na javno kanalizacijsko omrežje brez prečrpavanja,
– če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, se komunalni prispevek za tovrstno komunalno opremo ne odmeri;
– vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z objekti zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki ne glede na lokacijo.
Stroški priključevanja in izvedbe priključka na omrežje niso predmet komunalnega prispevka.
8. člen 
Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino obračunske parcele, ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, upošteva površina zemljišča pod stavbo (stavbišče ali fundus) iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, pomnožena s faktorjem 1,5.
Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za površino obračunske parcele upošteva, površina stavbišča (fundus), na kateri stoji, pomnožena s faktorjem 1,5. Če fundus stavbe ni evidentiran v zemljiškem katastru kot samostojna zemljiška parcela ali del parcele, se za takšen fundus šteje tloris stavbe iz katastra stavb.
Obračunska parcela za rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo, nadzidavo se odmeri po prvem odstavku tega člena.
9. člen 
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projektne dokumentacije za ta objekt.
(3) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prvega in drugega odstavka, se le-ta pridobi iz katastra stavb Geodetske uprave Republike Slovenije neposredno (kot neto tlorisna površina oziroma površina dela stavbe). Če ta podatek ne obstaja, se neto površina izračuna iz površine stavbišča, pomnoženo s številom etaž in s faktorjem 0,86 (intra muros – znotraj zidov). Če podatka o številu etaž ni, se privzame, da je število etaž enako 1.
(4) Če podatek neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti na način iz prvega, drugega in tretjega odstavka, se komunalni prispevek odmeri od površine zemljiške parcele ali njenega dela, na katerem je možno zgraditi objekt, pomnoženo s faktorjem 2,0.
10. člen 
(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na katerem se nahaja več med seboj povezanih stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov, je treba vsakega od teh objektov razvrstiti kot ločeno enoto.
11. člen 
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
12. člen 
Faktor dejavnosti znaša 1, razen za naslednje vrste objektov:
Oznaka *CC-SI
Vrsta objekta
Faktor dejavnosti (Kdejavnosti)
111
Enostanovanjske stavbe
0,7
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
12721
Stavbe za opravljanje verskih obredov
0,7
12722
Pokopališke stavbe
0,7
1273
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene
0,7
12711
Stavbe za rastlinsko pridelavo
0,7
12712
Stavbe za rejo živali
0,7
12713
Stavbe za spravilo pridelka
0,7
12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
123
Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
Oznake CC-SI so v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11).
13. člen 
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cp(ij)] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(ij1) = Cp(ij) · I
oziroma
Ct(ij1) = Ct(ij) · I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se objavi na spletni strani občine.
14. člen 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = ((Aparcela ·((Cpij1· Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · (Ctij1· Dt))
(2) Komunalni prispevek za izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se za posamezno vrsto komunalne opreme, izračuna na naslednji način:
KPij = ((Aparcela ·((Cpij1· Dp)+(CpiN*DpiN)) + (Kdejavnost · Atlorisna · ((Ctij1· Dt)+(CtiN*DtiN))
Zgornje oznake pomenijo:
KPkomunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju;
Aparcela
površina obračunske parcele na katerih stoji objekt;
Cpij1
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju;
CpiN
stroški opremljanja kvadratnega metra parcele za določeno novo komunalno opremo na obračunskem območju za katerega se sprejema nov program opremljanja (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo);
DpiN
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka v novem odloku za območje za katerega se sprejema nov program opremljanja;
CtiN
stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju za katerega se sprejema nov program opremljanja (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo);
DtiN
delež NTP objekta pri izračunu komunalnega prispevka v novem odloku za območje za katerega se sprejema nov program opremljanja;
Dp
delež obračunske parcele pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 11. členu tega odloka;
Kdejavnost
faktor dejavnosti, določen v 12. členu tega odloka;
Ctij1
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju;
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta;
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 11. členu tega odloka.
15. člen 
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Σ KPij
Zgornja oznaka pomeni:
Kpij
delež komunalnega prispevka po posamezni vrsti infrastrukture,
KP
celotni izračunani komunalni prispevek.
16. člen 
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
KP = KP po spremembi – KP pred spremembo (če je KP > 0!)
V primeru gradnje novega objekta na mestu obstoječega objekta se komunalni prispevek izračuna kot razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača. Za obstoječi objekt mora biti iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma načrta odstranjevalnih del razvidno, kolikšna je bila neto tlorisna površina obstoječega objekta in na katero komunalno opremo je bil objekt priključen. K vlogi mora biti priloženo tudi dokazilo o legalnosti obstoječega objekta (gradbeno dovoljenje ali potrdilo o uporabnem dovoljenju).
KP = KP po spremembi – KP pred spremembo (če je KP > 0!)
V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek obračuna enako kot za novogradnjo.
17. člen 
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca za objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
– po uradni dolžnosti, ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti, kadar pristojni organ občinske uprave izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– po uradni dolžnosti v drugih primerih, ko ugotovi, da je potrebno odmeriti komunalni prispevek, pa ta ni bil odmerjen.
18. člen 
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo iz prejšnjega stavka se določi predvsem rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se o tem sklene pogodba o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
19. člen 
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, za gradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene (CC-SI: 113), za gradnjo stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI: 1263) ter za gradnjo stavb za zdravstvo (CC-SI: 1264).
20. člen 
(1) Pri plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Brežice velja 100% oprostitev plačila komunalnega prispevka:
– za gradnje gasilskih domov,
– za graditev stavb lokalnih skupnosti (CC-SI: 12201), pri čemer ta olajšava ne velja za druge stavbe v tej kategoriji (kot so stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih organov, namenjenih lastnemu poslovanju in poslovanju s strankami, sodišč, policijske postaje in podobno).
(2) Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko olajšavo pri plačilu komunalnega prispevka uveljavljajo tako, da v vlogi navedejo, da uveljavljajo olajšavo, navedejo vrsto objekta in predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev za odobritev olajšave.
(3) V primeru, da je bila infrastruktura v celoti zgrajena in sofinancirana s strani občanov in brezplačno predana občini v upravljanje, se obračuna komunalni prispevek le za morebitno priključitev na primarno omrežje posamezne vrste GJI.
21. člen 
(1) Lastniki objektov, ki se priključujejo na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje zaradi izboljšanja komunalne opremljenosti so upravičeni do oprostitve 50% tistega dela komunalnega prispevka, ki se nanaša na priključitev na kanalizacijsko omrežje, vendar le, če se na to omrežje priključijo v roku treh mesecev od izgradnje kanalizacijskega omrežja oziroma od dneva, ko so bili obveščeni o možnosti priključitve.
(2) Obvestilo o možnosti priključitve se objavi v lokalnem časopisu, na spletni strani občine ter na oglasni deski krajevne skupnosti in Občine Brežice.
(3) Trimesečni rok, v katerem je možno uveljavljati oprostitev iz prvega odstavka tega člena začne teči z dnem, ko je obvestilo o možnosti priključitve objavljeno na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si. Po preteku trimesečnega roka iz prvega odstavka tega člena uveljavljanje te oprostitve ni več mogoče.
(4) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Na podlagi predloga zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim plačilom v največ 6 obrokih. Kolikor dolžnik zamudi s plačilom dveh zapadlih odlokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma pred priključitvijo na komunalno opremo.
(5) V primeru, da odmerjeni komunalni prispevek znaša 1000€ ali več, lahko izjemoma zavezanec del komunalnega prispevka, kolikor mu je bilo plačilo v več zaporednih obrokih s strani občine odobreno, plača tudi po izdaji gradbenega dovoljenja oziroma po priključitvi na komunalno opremo. Zavezanec mora v tem primeru prej plačati vsaj en obrok, poleg tega pa mora predhodno zagotoviti ustrezno zavarovanje plačila v obliki bančne garancije ali hipoteke na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Vse stroške zavarovanja plačila, vključno z vpisom hipoteke v zemljiško knjigo, plača zavarovanec.
(6) V primeru, da znaša odmerjeni komunalni prispevek manj kot 1000 € in je bilo na podlagi vloge zavezanca s strani občine odobreno plačilo na obroke, se izjemoma del komunalnega prispevka, odmerjenega za priključitev na komunalno opremo plača tudi naknadno (po priključitvi), brez ustreznega zavarovanja plačila le v primeru, ko gre za socialno ogroženo fizično osebo, kar občina ugotovi z mnenjem Centra za socialno delo po kriterijih za dodelitev denarne socialne pomoči.
22. člen 
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina je dolžna višino sredstev, ki so bila predmet oprostitve po 20. in 21. členu tega odloka, nadomestiti iz nenamenskih sredstev občinskega proračuna. Številka postavke nadomeščanje olajšav je 7424, z nazivom postavke »Nadomeščanje olajšav za komunalni prispevek«.
23. člen 
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
24. člen 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
25. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 18/11, 39/12 in 101/13).
26. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne petnajsti dan po objavi.
Št. 007-13/2015
Brežice, dne 5. oktobra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost