Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3073. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vrhovci, stran 8572.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 9. seji 28. 9. 2015 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vrhovci
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vrhovci (Uradni list RS, št. 39/08 in 49/10) se v 4. členu pika za tretjo alinejo nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– Enota Tehnološki park, ki deluje na lokaciji Tehnološki park 22 a, Ljubljana.«.
2. člen 
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Rožnik,
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Brdo,
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Vrhovci,
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Tehnološki park ter
– enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca.«.
3. člen 
Svet vrtca se oblikuje skladno s tem sklepom v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega sklepa, in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse člane sveta vrtca.
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do oblikovanja novega sveta vrtca.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-329/2007-43
Ljubljana, dne 28. septembra 2015
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost