Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3066. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči, stran 8552.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 6. redni seji dne 1. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) in podlage za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči, ki so določene v programu opremljanja. Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Kanal ob Soči.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– izračunane skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere parcele in na enoto mere neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, kot so: razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine, faktor dejavnosti objekta,
– olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov,
– način plačila komunalnega prispevka.
2. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Kanal ob Soči, ki:
– se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem in/ali omrežjem cest,
– se jim povečuje neto tlorisna površina,
– se jim spreminja namembnost.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
3. člen 
(opredelitev pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo.
c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.
4. člen 
(pomen pojmov in kratic) 
V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij
znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost
faktor dejavnosti
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
i
posamezna vrsta komunalne opreme
j
posamezno obračunsko območje.
5. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta obračunskega območja;
Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta obračunskega območja;
Karta 3 – Ceste – Pregledna karta obračunskega območja.
(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
6. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
7. člen 
(površina parcele) 
(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina parcele. Ta se za objekte, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov Občine Kanal ob Soči.
(2) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(3) V primerih, ko parcele objekta ni možno določiti (več objektov na eni parceli, objekt ne potrebuje gradbenega dovoljenja, objekt ni na stavbnem zemljišču, starejši objekt pridobiva novo vrsto komunalne opreme ipd.), se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
8. člen 
(neto tlorisna površina objekta) 
(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Podatek se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije oziroma razpoložljive dokumentacije.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
9. člen 
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta) 
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
10. člen 
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo) 
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega omrežja, objekt ni opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, se šteje, da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljavca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
11. člen 
(faktor dejavnosti) 
(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti faktorja dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta
Kdejavnosti
Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe – enostanovanjske stavbe
0,70
111 11100
Večstanovanjske stavbe – dvostanovanjske stavbe – tri- in večstanovanjske stavbe – stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
0,70 0,70 0,70
112 11210 11221 11222
Stanovanjske stavbe za posebne namene – stanovanjske stavbe za posebne namene
0,70
113 11300
Gostinske stavbe – hotelske in podobne gostinske stavbe – gostilne, restavracije in točilnice – druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,00 1,00 1,00
121 12111 12112 12120
Upravne in pisarniške stavbe – stavbe javne uprave – stavbe bank, pošt, zavarovalnic – druge upravne in pisarniške stavbe
1,00 1,00 1,00
122 12201 12202 12203
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti – trgovske stavbe – sejemske dvorane, razstavišča – bencinski servisi – stavbe za druge storitvene dejavnosti
1,00 1,00 1,30 1,00
123 12301 12302 12303 12304
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij – postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe – garažne stavbe
1,00 0,70
124 12410 12420
Industrijske stavbe in skladišča – industrijske stavbe – rezervoarji, silosi in skladišča
1,00 1,00
125 12510 12520
Stavbe splošnega družbenega pomena – stavbe za kulturo in razvedrilo – muzeji in knjižnice – stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo – stavbe za zdravstvo – športne dvorane
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
126 12610 12620 12630 12640 12650
Druge nestanovanjske stavbe – stavbe za rastlinsko pridelavo – stavbe za rejo živali – stavbe za spravilo pridelka – druge nestanovanjske kmetijske stavbe – stavbe za opravljanje verskih obredov – pokopališke stavbe in spremljajoči objekti – kulturni spomeniki – druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
127 12711 12712 12713 12714 12721 12722 12730 12740
Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
12. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Prikaz skupnih stroškov (Ss) in obračunskih stroškov (Os) obstoječe komunalne opreme je razviden iz preglednice 2.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme 
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Skupni stroški (v EUR)
Obračunski stroški (v EUR)
1. Vodovod
VOD
5.668.695
5.157.443
2. Kanalizacija
KAN
6.663.425
4.710.200
3. Ceste
CES
21.632.209
11.485.210
13. člen 
(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine objekta) 
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 10. člena tega odloka in grafične priloge programa opremljanja.
Preglednica 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Cpij (v EUR/m2)
Ctij (v EUR/m2)
1. Vodovod
VOD
2,98
8,46
2. Kanalizacija
KAN
2,65
6,60
3. Ceste
CES
3,73
12,91
14. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
Stroški opremljanja m2 parcele (Cpij) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objektov (Ctij) s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
15. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:
KPij = Aparcela × Cpij × Dp + Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt
16. člen 
(izračun celotnega komunalnega prispevka) 
(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPij
(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
17. člen 
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, se poleg določb predhodnega odstavka tega člena upoštevajo tudi že plačane obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu obračuna neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja. Investitor mora ob tem tudi predložiti projekt za odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v nasprotnem primeru (da ga investitor predloži kot samostojen dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta.
(5) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebnega programa opremljanja, ki je bil sprejet posebej samo za to komunalno opremo in samo za to območje, in na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale parametre, potrebne za odmero.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
18. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča se lahko za vhodne podatke uporabi tudi uradne evidence.
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
19. člen 
(izdaja odločbe o odmeri) 
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge, razen v primerih, o katerih na podlagi 23. člena tega odloka odloča občinski svet. V tem primeru je rok za izdajo odločbe 7 dni po seji občinskega sveta. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
20. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank. S pogodbo se določi predvsem rok zgraditve in priključitve objekta na komunalno opremo.
21. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Komunalni prispevek se lahko odmeri kot obročno plačilo na dva obroka, vendar mora zavezanec za plačilo še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na občino pisno prošnjo. V primeru, da se zavezancu izda potrdilo o plačilu komunalnega prispevka že po plačilu prvega obroka, mora zavezanec predhodno predložiti ustrezno zavarovanje v skladu z zakonom. Izjemoma lahko način plačila tudi odstopa od navedenega, kolikor župan izda ustrezen sklep. V vsakem primeru pa občina sklene z zavezancem pogodbo o medsebojnih razmerjih.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o vračilu. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.
22. člen 
(stroški priključevanja) 
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
23. člen 
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 1263 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 1263) in zdravstvo (oznaka 1264) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ko je zavezanec neposredni uporabnik občinskega proračuna oziroma Občina Kanal ob Soči. Če je Občina Kanal ob Soči solastnica obstoječe zgradbe ali soinvestitorka nove zgradbe se komunalni prispevek ne plača v enakem deležu, kot je delež občine v skupni površini objekta.
(4) Investitor, ki je v roku zadnjih 15 let od dneva vloge za odmero komunalnega prispevka vlagal lastna sredstva v izgradnjo komunalne opreme na območju Občine Kanal ob Soči, lahko ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila uveljavlja znižanje komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se vložek nanaša do višine svojega revaloriziranega vložka. Kolikor gre pri tem za fizično osebo je dokazilo prenosljivo iz staršev na otroka oziroma partnerja in se ga lahko uveljavlja samo enkrat.
(5) Plačila komunalnega prispevka so v posameznem letu lahko v celoti ali deloma oproščena mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki vlagajo v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno raziskovalne dejavnosti na območju celotne občine in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta. Oprostitev oziroma delna oprostitev plačila komunalnega prispevka se izvaja s financiranjem oziroma delnim financiranjem plačila komunalnega prispevka, ki ga občina izvaja po postopku, določenim z odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva in na podlagi javnega razpisa. Posamezno leto, v katerem se bo izvajalo financiranje plačila komunalnega prispevka, in njegovo višino, bo s sklepom določil občinski svet ob sprejemu proračuna.
(6) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih samo kolikor bi bil tak izračun za stranko ugodnejši. V nasprotnem primeru se uporabijo določila tega odloka.
25. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 113/07).
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0007/2015-3
Kanal ob Soči, dne 1. oktobra 2015
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost