Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3055. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za širitev naselja Mali Vrh, MAV-01-jug, stran 8534.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za širitev naselja Mali Vrh, MAV-01-jug 
1. člen
(predmet SDOPN) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (v nadaljevanju: SDOPN) za širitev naselja Mali Vrh (v nadaljevanju OPN – MAV-01-jug) za namen centralno, oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti ter bivanja. Istočasno je potrebno določiti pogoje in merila za ureditev predvidenih objektov za širitev obstoječe dejavnosti in bivanja na zemljišču s parc. št. 821 k.o. Mali vrh. Glede na velikost območja SDOPN in značilnosti širšega območja sta na območju predvidena eden do dva objekta in parkirišče namenjeno novim in že obstoječim dejavnostim. SDOPN obsega spremembo namenske rabe prostora.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Lokacija se nahaja na območju križišča prometnih tokov, kjer se je oblikovala gravitacijska točka za precejšnje območje severnega dela občine. Kaže se potreba po zagotavljanju površin za spremljajoče in oskrbne dejavnosti, kar pa sedanje območje EUP ne zagotavlja. S predmetnim aktom bi želeli zagotoviti dodatne površine za tovrstne dejavnosti v kombinaciji z bivanjem in zadostnimi manipulativni ter parkirnimi površinami.
3. člen 
(območje SDOPN) 
Območje pobude za SD OPN se nahaja na južnem robu naselja Mali Vrh. Pobuda se nanaša na širitev območja centralnih dejavnosti – CU, EUP MAV-01, EUP 08, ki zajema zahodni del naselja Mali vrh. Nanaša na zemljišče parc. št. 821 k.o. 1277 – Mali Vrh v velikosti 2512 m2.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora in izraženih razvojnih potreb, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Občina nima izdelanih strokovnih podlag, ki bi se vsebinsko vezale na pripravo sprememb OPN.
5. člen 
(roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz) 
Okvirni roki za pripravo OPPN:
FAZA:
ROKI (dni max)
1.
Izdelava idejne zasnove območja in osnutka OPN, obveznih prilog (posebnih smernic ni potrebno pridobiti)
75
2.
Pridobivanje prvega mnenja NUP in mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPN na okolje z vidika pristojnosti NUP 
40
3.
Opredelitev do postopka CPVO
31
4.
Usklajevanje mnenj in izdelava dopolnjenega osnutka
30
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava 
40
6.
Priprava stališč do pripomb
15
7.
Predstavitev na OS in odborom – 1. branje
(**)
8.
Izdelava predloga
30
9.
Pridobivanje drugih mnenj k predlogu
40
10.
Priprava usklajenega predloga
10
11.
Predstavitev na OS in odborom – sprejem
(**)
12.
Izdelava končnega dokumenta 
14
13.
Objava v uradnem listu
(**) 
Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 18 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi SDOPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, (varstvo okolja);
2. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto, (varstvo voda, ogrožena območja);
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, (varstvo kulturne dediščine);
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana (obramba);
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Sektor za urejanje prostora na lokalni ravni, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve);
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva);
8. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
9. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
10. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
11. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena);
12. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture).
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
13. Krajevna skupnost Globoko, Globoko 5, 8254 Globoko;
14. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, (telekomunikacije).
Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu 47., 47.a in 51. člena ZPNačrt podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3500-4/2015
Brežice, dne 9. oktobra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost