Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Št. 371-0062/2015 Ob-3203/15, Stran 1809
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), 42. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 314/09), 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13) in 88. člena Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09, 76/12 in 76/15) Občina Brežice objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin na območju Občine Brežice 
Podatki o koncendentu – naročniku: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/620-55-00, telefaks 07/499-00-52, www.brezice.si, obcina.brezice@brezice.si.
Predmet javnega razpisa ter kratek opis
Občina Brežice razpisuje podelitev koncesije po odprtem postopku v skladu z 42. in 43. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 314/09), 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14, 32/14 – ZPDZC-1 in 90/14 – ZDU-1l), 36. in 37. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 88. členom Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09, 76/12 in 76/15).
Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb redno vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin je podelitev koncesije za vzdrževanje lokalnih javnih cest ter tistih javnih poti, katerih vzdrževanje ni preneseno na krajevne skupnosti, na celotnem območju Občine Brežice ter podelitev koncesije za urejanje in čiščenje javnih površin, ki so javno dobro v lasti občine ter drugih površin v lasti Občine Brežice, ki ne sodijo med ceste v smislu Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) na območju Občine Brežice, razen v obsegu, ko za te površine ob svojih objektih skrbijo upravljavci javnih objektov oziroma izvajalci drugih javnih služb in ki so določene v popisu površin.
Koncesija obsega izvajanje javne gospodarske službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest ter izvajanje drugih storitev, ki jih določajo Zakon o cestah, podzakonski predpisi, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru te javne službe, kvalitativni in tehnični standardi izvajanja javne službe, Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice, razpisna dokumentacija in koncesijska pogodba, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest, vključno z vodenjem katastra, pripravo programov službe in poročil.
Predmet koncesijskega razmerja je tudi koncesija za izvajanje javne gospodarske službe urejanje in čiščenje javnih površin, ki so javno dobro v lasti občine ter drugih površin v lasti Občine Brežice, ki ne sodijo med ceste v smislu Zakona o cestah na območju Občine Brežice, razen v obsegu, ko za te površine ob svojih objektih skrbijo upravljavci javnih objektov oziroma izvajalci drugih javnih služb, v skladu z Odlokom o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice in razpisno dokumentacijo. Obseg površin je določen v razpisni dokumentaciji.
Razpisana koncesija se financira iz proračunskih sredstev Občine Brežice.
Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo 4 let v skladu z Odlokom o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice.
Javno naročilo se oddaja kot celota, parcialne ponudbe ne bodo upoštevane. Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji za podelitev in izvajanje koncesije so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno dostopna na spletni strani naročnika (http://www.brezice.si/).
Kandidati lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi razpisa ali zahtevajo dodatna pojasnila razpisne dokumentacije izključno v pisni obliki, in sicer zgolj na portal javnih naročil Uradnega lista RS (http://www.enarocanje.si/). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je 10 dni pred rokom za oddajo vlog do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo vlog, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil. Vse morebitne spremembe, dopolnitve ali pojasnila razpisne dokumentacije ali njenih delov bodo objavljene na portalu javnih naročil, pri čemer te postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Kandidati so dolžni spremljati portal javnih naročil in se seznaniti z morebitnimi naknadnimi objavami.
Kandidati naj upoštevajo, da je navedeni naslov edini relevanten za postavljanje pisnih vprašanj, ki jih je naročnik dolžan upoštevati. Vseh ostalih vprašanj, ki ne bodo postavljena skladno s prej navedenimi zahtevami, naročnik ni dolžan obravnavati.
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Kontaktna oseba naročnika je: David Flajnik, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si, tel. 07/620-55-00, faks 07/499-00-52.
Kandidat – ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev vloge.
Pravna podlaga
Javni razpis se izvaja na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 314/09), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14, 32/14 – ZPDZC-1 in 90/14 – ZDU-1l), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13) in Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09, 76/12 in 76/15).
Kandidat mora upoštevati tudi vse ostale veljavne predpise, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb, ki so predmet razpisa, predvsem pa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in podzakonske predpise, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 110/02 – ZGO-1 in 109/10 – ZCes-1), Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 76/12), Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 54/10, 18/11 in 53/12). Navedeno zakonodajo in vse ostale veljavne predpise, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb, ki so predmet razpisa, mora upoštevati tudi kandidat pri pripravi vloge in izvajanju pogodbenih določil v primeru sklenitve koncesijske pogodbe.
Zavarovanje za resnost ponudbe
Za zavarovanje za resnost ponudbe mora kandidat ponudbi priložiti bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 25.000 EUR, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Garancije banke oziroma zavarovalnice, katerih oblika ni predpisana z razpisno dokumentacijo, morajo vsebovati najmanj spodaj navedene elemente in morajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici, št. 758, kar mora biti v garanciji tudi izrecno navedeno: naziv izdajatelja, naziv naročnika garancije, naziv upravičenca garancije, obveznost naročnika garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne (vpiše se datum objave), katerega predmet je podelitev koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb redno vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin, znesek garancije, namen garancije, datum veljavnosti garancije, navedbo obveznih dokumentov, rokov in postopkov v primeru unovčevanja garancije. Veljavnost zavarovanja mora biti najmanj 180 dni daljša od roka za oddajo ponudbe. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu. V primeru, če predloženo zavarovanje za resnost ponudbe ne bo skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik takšno vlogo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih: če kandidat umakne vlogo ali spremeni podatke po poteku roka za opiranje prijav in v času njene veljavnosti ali če kandidat, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne sklene ali zavrne sklenitev pogodbe ali v roku, ki ga določa pogodba, ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali dokazila o sklenitvi zavarovanja v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.
Predloženo zavarovanje za resnost ponudbe bo neizbranim kandidatom na podlagi njihove podane zahteve za vračilo, vrnjeno po pravnomočnosti akta o izboru. Izbranemu kandidatu bo predloženo zavarovanje za resnost ponudbe na njegovo zahtevo vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavna zavarovanja, ki izhajajo iz določil koncesijske pogodbe. Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili razpisne dokumentacije in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije.
Zavarovanje za škodo
Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam, zato je kandidat dolžan skleniti zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti v višini 25 % od letne vrednosti koncesijske storitve, in sicer za škodo, ko jo povzroči Občini Brežice z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe nastane uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki nastane iz objektivne odgovornosti za stvar. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Brežice. Škoda zaradi nerednega ali nevestnega opravljanja javne službe obsega tudi stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja. Koncesionar mora predložiti koncedentu za vsako nadaljnje leto trajanja koncesijske pogodbe posebej, najkasneje do 30. decembra tekočega leta za naslednje leto, dokazilo o zavarovanju odgovornosti, v primeru kršitve te obveznosti bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Koncesionar mora pred podpisom koncesijske pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe koncedentu za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročiti bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od letne vrednosti pogodbe z DDV, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, za celotno dobo pogodbenega razmerja, ki se lahko obnavlja letno (revolving), pri čemer mora koncesionar novo garancijo predložiti najkasneje 30 dni pred iztekom stare, sicer lahko koncedent unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s katero razpolaga. Koncesijska pogodba postane veljavna pod pogojem, da izbrani kandidat predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Koncedent unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s katero razpolaga: če se bo izkazalo, da koncesionar storitve ne opravlja v skladu s predpisi, s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami ali za kritje škode ali stroškov, nastalih zaradi nerednega ali nepravilnega ali nepravočasnega izvrševanja obveznosti koncesionarja po tej pogodbi ali če bo koncedent odvzel koncesijo ali razdrl pogodbo zaradi kršitev na strani koncesionarja ali če koncesionar ne predloži dokazil o zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu s koncesijsko pogodbo ali če koncesionar najkasneje 30 dni pred iztekom stare garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži nove garancije ali če koncesionar v primeru unovčenja garancije ali dela garancije ne preloži nove garancije ali v primerih prenehanja pogodbenega razmerja iz razlogov, navedenih v koncesijski pogodbi.
Garancije banke oziroma zavarovalnice, katerih oblika ni predpisana s to razpisno dokumentacijo, morajo vsebovati najmanj spodaj navedene elemente in morajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici, št. 758, kar mora biti v garanciji tudi izrecno navedeno naziv izdajatelja, naziv naročnika garancije, naziv upravičenca garancije, naziv, številka in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila v primeru garancije za dobro izvedbo del, znesek garancije, namen garancije in datum veljavnosti garancije, navedbo obveznih dokumentov, rokov in postopkov v primeru unovčevanja garancije. Vse garancije bank ali zavarovalnic morajo biti izdane s strani finančne ustanove s sedežem v Evropski skupnosti, pri čemer naročnik ne bo sprejemal garancij finančnih institucij, ki imajo pri naročniku negativne reference. Izbrani ponudnik mora pred predložitvijo garancije podatek o finančnih institucijah z negativnimi referencami pravočasno preveriti pri naročniku. V času objave javnega naročila se na negativni listi naročnika nahaja Abanka Vipa d.d.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov
Vlogo na javni razpis lahko poda tudi skupina več pravnih ali fizičnih oseb skupaj, ki morajo vlogi predložiti pravni akt (sporazum ali pogodba) o ureditvi medsebojnih razmerij zvezi z izvajanjem koncesije, v primeru, da bodo izbrani na tem razpisu, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih subjektov in iz katerega mora biti nedvoumno razvidno vsaj naslednje: imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za izbor koncesionarja in podelitev koncesije in da z njimi v celoti soglašajo, izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in zaveza, da za obveznosti koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Seznam podizvajalcev ali partnerjev združenega podjetja je sestavni del pogodbe, ki stopi v veljavo v primeru, če bo skupina izbrana kot najugodnejši ponudnik.
Gospodarski subjekti izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec OBR 2 podpišejo vsi gospodarski subjekti, razen, če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik koncesijske pogodbe in glavni kontakt z naročnikom in prevzame nasproti naročnikom poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora vsak gospodarski subjekt predložiti OBR-1, OBR-3 in OBR-4, ostale obrazce pa tisti gospodarski subjekt, ki izkazuje pogoje. Pri skupnih prijavah se izpolnjevanje osnovnih pogojev ugotavlja za vsakega od subjektov posamično, izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, organizacijskih in kadrovsko-tehničnih pogojev pa za vse skupaj.
Kandidat v okviru tega razpisa lahko sodeluje zgolj v eni prijavi, bodisi individualno, kot kandidat, ali kot partner v skupni prijavi.
V primeru, če bo posamezni kandidat v nasprotju s prejšnjim odstavkom predložil več kot eno vlogo, bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka vse vloge, v katerih posamezni kandidat nastopa kot samostojni kandidat ali kot partner v skupni vlogi.
Podizvajalci
Kolikor kandidat nastopa s podizvajalci, mora v vlogi navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval ter naslednje podatke: vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količino, vrsta del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del, ki so vsi tudi obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. V skladu z ZJN-2 so neposredna plačila podizvajalcem obvezna. Kolikor bo kandidat navedel, da bo pri izvedbi sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v koncesijski pogodbi in jih kandidat brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. V primeru, da naročnik da soglasje k zamenjavi podizvajalcev, bosta naročnik in kandidat sklenila aneks k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v pogodbi navedenih podizvajalcev. Za delo podizvajalcev kandidat odgovarja naročniku na način, kot da bi delo opravljal sam. Kandidat, ki namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto prijavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do kandidata. Svojemu računu oziroma situaciji mora obvezno priložiti račune oziroma situacije, ki jih je predhodno potrdil. Skladno z 71. členom ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano s ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; ter mora ponudnik s tem podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.
Skladno z ZJN-2 mora imeti ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom naročanja. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s prijaviteljem – izvajalcem, v petih dneh od sklenitve pogodbe med ponudnikom – izvajalcem in podizvajalcem. V primeru, da naročnik do podpisa pogodbe ne bo prejel kopije pogodbe med prijaviteljem in podizvajalcem, bo k predložitvi le-te pred podpisom pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila pozval izbranega ponudnika. Kandidat – koncesionar mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo oziroma uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev naročnika. Izbrani kandidat mora v 5 dneh po prejemu naročnikove privolitve naročniku predložiti: v primeru spremembe podizvajalca – izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pogodbo s pogodbenim predračunom, potrdilo o plačanih davkih za podizvajalca – na dan podpisa medsebojne pogodbe. Šele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje navedene pogoje, bo smel podizvajalec pričeti z deli.
Zaupnost postopka oziroma dokumentov
Upošteva se 22. člen ZJN-2. Kot zaupen bo varovan le tisti podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni podatek, tajen podatek ali poslovna skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in pisno utemeljen. Javni podatki so količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Kandidat naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod zaupne ali so poslovna skrivnost, označi s klavzulo »Zaupno ali Poslovna skrivnost« in podpis osebe, ki je podpisnik vloge. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »Zaupno ali Poslovna skrivnost« in podpis osebe, ki je podpisnik vloge. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v vlogi, ki bodo označene s klavzulo »Zaupno ali Poslovno skrivnost« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno.
Oblika vloge in jezik v vlogi
Vloga mora biti predložena v pisni obliki, v enem izvodu. Ponudbeni predračun mora biti priložen tudi v elektronski verziji na elektronskem digitalnem mediju (npr. CD, DVD, USB ključek). Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pravico, da prijavitelja pozove k predložitvi uradnega prevoda v slovenski jezik. V primeru neskladja med pisno in elektronsko verzijo velja pisna verzija.
Prijave prijaviteljev s sedežem izven Republike Slovenije
Če kandidat ali ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v državi, v kateri ima kandidat ali ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. V primeru, če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed dokumentov, zahtevanih s to razpisno dokumentacijo, lahko kandidat predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Takšna izjava kandidata mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat svoj sedež. Izjava mora biti predložena v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Veljavnost ponudbe
Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 180 dni od poteka roka za oddajo vlog.
Variante in opcijske ponudbe
Koncesija se oddaja kot celota, variantne in opcijske ponudbe niso sprejemljive. Prijatelj mora svojo vlogo predložiti v skladu z razpisno dokumentacijo brez kakšnih koli odstopanj.
Valuta in cena
Cena in ostale denarne vrednosti v prijavi morajo biti podane v evrih (EUR). Ponudbena cena mora biti oblikovana na način, da bo zagotavljala izvedbo pogodbenih obveznosti za celovito javno naročilo. Šteje se, da je kandidat skrbno preučil vso razpisno dokumentacijo, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi površinami oziroma stanjem le-teh, da se je seznanil z vsemi predpisi glede izvajanja predmeta koncesije in predpisi glede plačila taks, davkov in drugih povračil oziroma odškodnin za škodo, povzročeno pri opravljanju predmeta koncesije ter da pozna vse druge bistvene elemente, ki lahko vplivajo na izvedbo predmeta koncesije ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo vlogo.
Naročnik ne odgovarja za pravilnost formul v elektronski obliki popisa del. Za točnost izračuna odgovornost prevzema ponudnik, ki ponudbo oddaja. Kjer v popisu del ponudnik ne bo vpisal cene na enoto, bo naročnik štel, da je ponudnik za predmetno postavko ponudil ceno 0,00 EUR in da bo za tako ceno delo tudi opravil. Ponudbene cene morajo vključevati vse stroške za delo, opremo (vozila, stroji in naprave), material, transport, zavarovanja, druge davke in dajatve ter druge stroške, ki so potrebni za izvajanje predmeta koncesije, vključno z vsemi splošnimi riziki in odgovornostmi, ki jih skladno s pogodbenim razmerjem in predpisi nosi koncesionar. Cene na enoto ne smejo vključevati DDV, DDV se mora prikazati ločeno v rekapitulaciji ponudbe. V ponudbenih cenah morajo biti zajeti tudi že vsi morebitni popusti. Cene se valorizirajo skladno z določili Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).
Podpis vloge
Vloga mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika kandidata ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge. V tem primeru mora biti vlogi priloženo predmetno pooblastilo za podpis vloge, ki ga pripravi kandidat sam. V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.
A) V primeru samostojnega kandidata: kolikor podpisnik dokumentov ni zakoniti zastopnik kandidata, mora kandidat priložiti pooblastilo, s katerim njegov zakoniti zastopnik pooblašča podpisnika dokumentov.
B) V primeru prijave skupine kandidatov: kolikor podpisniki dokumentov niso zakoniti zastopniki kandidatov v prijavi skupine kandidatov, mora kandidat priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki kandidatov pooblaščajo podpisnike dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike vodilnega kandidata kot tudi za podpisnike ostalih kandidatov v vlogi skupine kandidatov.
C) Podizvajalci: v primeru, da podpisniki dokumentov niso zakoniti zastopniki podizvajalcev, je pooblastila potrebno priložiti tudi za podizvajalce.
Predložitev vloge
Vloga mora prispeti k naročniku do poteka razpisnega roka. Vloga mora biti zložena v mapi in zvezana z vrvico, ki mora biti dovolj dolga tako, da omogoča nemoteno obračanje listov in na način, da brez vidnih poškodb ni mogoče dodajati ali odstranjevati posameznih listov v vlogi (zapečatena).Na začetku mora biti priloženo kazalo. Kandidati morajo pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Obrazcev kandidat vsebinsko ne sme spreminjati v smeri, da bi se spremenila vsebina in pomen besedila na obrazcu (izpolnjevanje obrazcev na označenih mestih ne šteje za spremembo vsebine). Vsi obrazci in izjave morajo biti izpolnjeni skladno z zahtevami obrazca oziroma obrazcev. Zahtevani dokumenti morajo biti skladni s pogoji iz navodil iz razpisne dokumentacije.
Skrajni rok oddaje ponudbe
Naročnik bo upošteval le vloge, ki bodo do vložišča naročnika prispele do 3. 12. 2015 do 10. ure.
Način oddaje ponudbe
Vloga mora biti dostavljena v zaprti kuverti na naslov: Občina Brežice, Oddelek GJSGZ, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom: »Ne odpiraj – JR koncesija redno vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin 371-0062/2015«.
Na ovojnici mora biti vidno označen naslov pošiljatelja. Kandidati lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča Občine Brežice prispeti do zgoraj navedenega roka (prejemna teorija), sicer se bodo štele za prepozno prejete. Vloge, poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno in ustrezno zapakirane. Vloge, oddane osebno, morajo biti oddane v vložišču Občine Brežice (soba št. 1) v poslovnem času: ponedeljek med 8. in 16. uro, torek med 8. in 15. uro, sreda med 8. in 16. uro, četrtek med 8. in 15. uro in petek med 8. in 14. uro.
Če kuverta oziroma ovitek ni zapečaten ali zaprt tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan in označen, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali predčasno odpiranje vloge. Če je vloga predložena v več ovitkih, morajo biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo število navedeno. Kandidat lahko vlogo spremeni, dopolni ali umakne pod pogojem, da je naročnik pošiljko s spremembo, dopolnitvijo ali umikom prejel pred potekom roka za oddajo vlog. Sprememba, dopolnitev ali umik vloge morajo biti predloženi v skladu z navodili, pošiljka pa mora biti jasno označena z napisom »sprememba«, »dopolnitev« ali »umik«. Po preteku roka za predložitev vlog kandidati ne smejo več spremeniti oddanih vlog, jih dopolniti ali zamenjati z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik vloge v času po poteku roka za predložitev ponudbe bo imel za posledico unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe. Vsaka vloga, ki jo sprejme naročnik po roku za predložitev vlog, bo neodprta vrnjena pošiljatelju.
Javno odpiranje
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo opravila javno odpiranje ponudb v sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, dne 3. 12. 2015 ob 11.30, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prispetja. Obvestila o spremembah in/ali dopolnitvah se bodo odpirala in objavila pred osnovno vlogo. Vloge, za katere je prispelo obvestilo o umiku, se ne bodo odpirale, temveč se bodo neodprte vrnile pošiljatelju. Na odpiranju vodi zapisnik v skladu s 76. členom ZJN-2, v katerega se zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv kandidata, ponudbena cena in morebitni popusti). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov kandidatov glede postopka odpiranja. Zapisnik podpišejo prisotni predstavniki kandidatov in člani strokovne komisije. Kopijo zapisnika o javnem odpiranju se prisotnim pooblaščenim predstavnikom kandidatov izroči takoj po končanem odpiranju, kandidatom, ki niso prisotni na odpiranju, pa pošlje po elektronski pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju. Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki so po zakonu javni, naročnik teh podatkov ne bo varoval kot zaupnih. Vsi podatki iz vloge, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, kolikor jih na podlagi zgornjih določil ni mogoče šteti za poslovno skrivnost, osebne podatke ali tajne podatke. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni.
Ostale določbe
Od kandidata se pričakuje, da bo skrbno pregledal vso razpisno dokumentacijo. Vsi udeleženci v postopku morajo skrbeti, da s svojim ravnanjem ne povzročajo nepotrebnih stroškov drugim udeležencem.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire kandidata v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je kandidat ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri kandidata. Upoštevajo se določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
Izbrani kandidat je dolžan pred sklenitvijo pogodbe naročniku v roku 8 dni od prejema njegovega poziva v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Sklenjena pogodba je nična, kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je koncesionarjev funkcionar ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Če izbrani kandidat izvaja druge dejavnosti, mora pred začetkom izvajanja razmerja javno-zasebnega partnerstva predložiti javnemu partnerju v soglasje izhodišča, ki so osnova za ločitev računovodstva po dejavnostih (ključi za delitev skupnih in splošnih stroškov po posameznih stroškovnih mestih ali stroškovnih nosilcih, transferne cene in nadzor nad njimi, delitev izgube in dobička, delitev dobičkov, če pride do refinanciranja dolga …).
Izbrani kandidat mora voditi vso predpisano dokumentacijo in zagotavljati ustrezno revizijsko sled, hrambo, vpogled v dokumentacijo in posredovati dokumentacijo naročniku.
Dokumentacija za pripravo vloge
Vloga, ki jo je potrebno oddati do poteka roka za oddajo vloge na način, določen v tem navodilu, mora vsebovati naslednje dokumente:
a) OBR-1: Podatki o kandidatu (izpolnjen, podpisan in žigosan); Obvezna priloga: Pravni akt o skupnem nastopanju – v primeru skupinske predložitve ponudbe (predloži vodilni partner).
b) OBR-2: Ponudba (izpolnjena, podpisana in žigosana); Obvezna priloga: 1. Popis del s količinami v elektronski obliki, 2. Tiskan izpis elektronsko izpolnjenega popisa del s količinami – vsaka stran žigosana in parafirana v spodnjem desnem kotu.
c) OBR-3: Izjava o izpolnjevanju pogojev in o sprejemanju razpisnih pogojev (izpolnjena, podpisana in žigosana); Obvezna priloga: za podizvajalce mora kandidat priložiti izjavo – OBR 3a in podizvajalske pogodbe oziroma dogovore o skupnem nastopanju; predložitev ustrezne zavarovalne predpogodbe, ki mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Brežice, kopija dovoljenja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi. Obvezne priloge za ponudnike s sedežem izven RS: dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam; dokazilo, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe predmetnega javnega naročila, poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež oziroma določbami države naročnika v znesku 50,00 EUR ali več ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam; dokazilo, da proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja ter proti ponudniku ni uveden oziroma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam; dokazilo o veljavni registraciji za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javno naročilo ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam; veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je to potrebno ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam.
d) Ustrezna potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune, da vsaj šest zaporednih mesecev v obdobju po 16. 4. 2015 ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 7 dni in od tega ne več kot 3 dni skupaj. Velja za vse račune. Vsako potrdilo mora biti izdano v originalu.
e) OBR-3a: Izjava podizvajalca (izpolnjen, podpisan in žigosan); Obvezna priloga: Podizvajalska pogodba ali dogovor o skupnem nastopanju; Obvezne priloge za podizvajalce s sedežem izven RS: dokazilo, da ima podizvajalec na dan oddaje ponudbe predmetnega javnega naročila, poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež oziroma določbami države naročnika v znesku 50,00 EUR ali več ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam; dokazilo, da proti podizvajalcu ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja ter proti podizvajalcu ni uveden oziroma podizvajalec ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam; dokazilo o veljavni registraciji za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javno naročilo ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam; veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je to potrebno ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam.
f) OBR-4: Izjava za pridobitev osebnih podatkov (izpolnjena, podpisana in žigosana).
g) OBR-5: Izjava o kadrovskih zmogljivostih (izpolnjena, podpisana in žigosana); Obvezne priloge: Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ali ustrezen izpis iz registra; Pogodba/dogovor med kandidatom in posameznim kadrom o sodelovanju oziroma kandidatom in delodajalcem navedenega kadra, če je le-ta zaposlen pri drugem delodajalcu in le-ta nudi storitev navedenega kadra, s tem tudi nastopa kot podizvajalec ponudnika (v tem primeru obvezno izpolni obrazec OBR 3a) ali partner (v primeru skupinske predložitve ponudbe) – v primeru, da kader ni zaposlen pri kandidatu.
h) OBR-6: Izjava o zagotavljanju tehnične opreme (izpolnjena, podpisana in žigosana); Obvezna priloga: dokazila o razpolaganju z ustrezno tehnično opremo za izvajanje del: podatki o lastništvu oziroma drugi pravni akti, s katerimi se izkazuje lastninska pravica oziroma pravica do uporabe za zahtevano tehnično opremo.
i) OBR-7: Izjava o zagotavljanju cestnih vzdrževalnih enot (izpolnjena, podpisana in žigosana); Obvezna priloga: Dokazila o razpolaganju z ustreznim številom objektov za izvajanje vzdrževalnih del: podatki o lastništvu oziroma drugi pravni akti, s katerimi se izkazuje lastninska pravica oziroma pravica do uporabe za zahtevane objekte.
j) OBR-8: Izjava o zagotavljanju intervencijske službe in organiziranosti in usposobljenosti za delo pod prometom (izpolnjena, podpisana in žigosana).
k) OBR-9: Podatki o referenčnem delu (izpolnjen, podpisan in žigosan).
l) OBR-9a: Referenčno potrdilo ponudnika (izpolnjen, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe naročnika, ki potrjuje reference).
m) OBR-10: Obrazec vzorec pogodbe (parafiran, podpisan in žigosan na označenem mestu).
n) Zavarovanje za resnost ponudbe
o) Predpogodba za zavarovanje po 15. členu koncesijske pogodbe za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb redno vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin (priložena, izpolnjena, podpisana in žigosana).
p) Predlog letnega programa izvajanja gospodarskih javnih služb, ki so predmet koncesijske pogodbe (pripravi ga kandidat ob upoštevanju določb Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice).
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
Naročnik bo priznal sposobnost vsem kandidatom, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje in za to predložili ustrezna dokazila iz nadaljevanja. Pri tem naročnik pojasnjuje, da kandidatu ni treba predložiti dokazil o podatkih, o katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco in namesto dokazila poda izjavo o podatkih, ki jih mora vsebovati vloga, podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam, za pridobitev osebnih podatkov pa je potrebno soglasje subjekta, na katerega se podatki nanašajo, razen če zakon določa drugače. Posamezne pogoje morajo izpolnjevati tudi ponudnikovi podizvajalci.
A. Osnovna sposobnost
a) Da kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (OBR-3).
b) Da kandidat na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 (OBR-3).
c) Da kandidat na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več (OBR-3).
č) Da kandidat na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena ZintPK-UPB2 (OBR-3).
d) Da kandidat ni
– v postopku prisilne poravnave ali je bil podan predlog za začetek prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
– v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
– v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
oziroma da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež (OBR-3).
B. Poklicna sposobnost
e) da ima kandidat veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register (OBR-3)
f) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev (OBR-3)
C. Ekonomska sposobnost
g) da je opcija ponudbe za 180 dni daljša od roka za oddajo ponudbe (OBR-2)
h) da nudi 30 dnevni plačilni rok (OBR-2)
i) da predloži ustrezno zavarovanje za resnost ponudbe ter se obveže, da bo predložil ustrezne garancije za zavarovanje dobre izvedbe del (OBR-3)
j) da se obveže odgovarjati za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, občini ali tretji osebi v skladu z določbami razpisne dokumentacije, pri čemer zavarovalna vsota ne sme biti manjša od 25 % letne vrednosti koncesijske pogodbe, zavarovanje pa mora imeti klavzulo, da je sklenjeno v korist občine.
Kandidat izpolnjevanje tega pogoja izkazuje z OBR 3 in predložitvijo ustrezne zavarovalne predpogodbe, ki mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Brežice.
k) da vsaj šest zaporednih mesecev v obdobju po 16. 4. 2015 ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 7 dni in od tega ne več kot 3 dni skupaj, velja za vse transakcijske račune.
Izpolnjevanje tega pogoja kandidat dokaže s podpisom OBR 3 in predloži tudi ustrezna potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano v originalu.
l) da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Brežice iz predhodnih postopkov javnega naročanja
Kandidat podpiše OBR-3, naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril v lastnih evidencah.
D. Kadrovska in tehnična sposobnost
m) da je usposobljen za opravljanje dejavnosti
Izpolnjevanje tega pogoja kandidat izkaže:
– z ustrezno referenco (OBR-9 in OBR-9a) in
– s predložitvijo predloga letnega programa izvajanja gospodarskih javnih služb, ki so predmet koncesijske pogodbe, sestavljen ob upoštevanju določb Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice.
Kandidat mora izkazati vsaj z eno referenco, za uspešno opravljen posel v minimalnem znesku 600.000,00 EUR z DDV, da je v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno izvedel istovrstna referenčna dela. Kandidat mora izkazati, skupaj s potrdili njegovih referenčnih naročnikov, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno izvedel istovrstna referenčna dela, za kar se štejejo dela rednega vzdrževanja in varstva kategoriziranega javnega cestnega omrežja, ki so glede na vrsto del in način opravljanja primerljiva z nalogami, kot jih podrobneje določa predpis, ki ureja vrste vzdrževalnih del na javnih cestah in nivo rednega vzdrževanja javnih cest. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe ni dovoljeno. Nepravilno navedena posamezna naročila se ne bodo upoštevala pri vrednotenju. Kolikor se zamenja eden od partnerjev oziroma eden od podizvajalcev, ki izkazuje reference, se mora nadomestiti s partnerjem oziroma s podizvajalcem, ki izkazuje ustrezne reference po predmetnem postopku javnega naročanja.
Referenca mora biti potrjena s strani naročnika, kateremu so izvajana dela. Referenčnih potrdil, ki ne bodo potrjena in pozitivno ocenjena s strani naročnika z oceno vsaj dobro tri, naročnik pri pregledu in ocenjevanju ne bo upošteval. Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno pri naročnikih izvedbe del.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi reference, ki jih je ponudnik pridobil kot podizvajalec, pri čemer mora referenco potrditi naročnik storitve in ne glavni izvajalec storitve.
Za izkazovanje tega pogoja mora kandidat predložiti tudi predlog letnega programa izvajanja gospodarskih javnih služb, ki so predmet koncesijske pogodbe, sestavljen ob upoštevanju določb Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice.
n) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski javni službi za vse obdobje trajanja koncesije zagotovi osebo z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka
Kandidat izpolnjevanje pogoja izkazuje na obrazcu OBR-5 – Izjava o kadrovskih zmogljivostih, ki mu za vsako prijavljeno osebo posebej priloži potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ZUP ali navede, iz katere uradne evidence naj ga naročnik pridobi. Če kadri iz točke D.n., s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje kadrovskih pogojev, niso zaposleni pri kandidatu, je obvezna priloga k OBR-5 pogodba/dogovor med kandidatom in posameznim kadrom o sodelovanju oziroma ponudnikom in delodajalcem navedenega kadra, če je le-ta zaposlen pri drugem delodajalcu in le-ta nudi storitev navedenega kadra, s tem tudi nastopa kot podizvajalec ponudnika (v tem primeru obvezno izpolni obrazec OBR-3 in OBR-3a) ali partner kandidata (v primeru skupinske predložitve ponudbe). Naročnik si pridržuje pravico, da skladno s podatki o kadrovski zmogljivosti za vsakega delavca iz navedene izjave kadarkoli zahteva od kandidata ustrezna dokazila, kot na primer pogodbo o zaposlitvi, dokazila o delovnih izkušnjah, potrdila o pridobljeni izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ZUP ipd.
o) da izpolnjuje naslednje minimalne kadrovske zahteve, glede na število delavcev, njihovo izobrazbo in delovne izkušnje:
Najmanjše število zaposlenih: 1 odgovorni vodja vzdrževanja, 1 delavec za pripravo projektnih pogojev in soglasij, 1 obračunski referent za pripravo in izdelavo obračuna, 12 voznikov, 5 strojnikov, 1 vodja vzdrževalne enote, 2 delovodja, 1 zidar, 1 tesar, 1 vzdrževalec mehanizacije, 3 cestne preglednike, 10 vzdrževalcev cest, 1 vrtnarski tehnik ali kmetijski tehnik ali hortikulturni tehnik, 2 kmeta ali gospodarja na podeželju ali vrtnarja, 3 delavci.
Najnižja zahtevana izobrazba v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06) in delovne izkušnje zaposlenih: vzdrževalec cest – druga raven izobraževanja, cestni preglednik – četrta raven izobraževanja, voznik – četrta raven izobraževanja, strojnik – četrta raven izobraževanja, tesar – četrta raven izobraževanja, zidar – četrta raven izobraževanja, delovodja in pomočnik vodje enote – peta raven izobraževanja, vodja vzdrževalne enote – peta raven izobraževanja, delavec za pripravo projektnih pogojev in soglasij – z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka, obračunski referent – peta raven izobraževanja, odgovorni vodja vzdrževanja – peta raven izobraževanja in 10 let delovnih izkušenj, vrtnarski tehnik ali kmetijski tehnik ali hortikulturni tehnik – peta raven izobraževanja, kmet ali gospodar na podeželju ali vrtnar – četrta raven izobraževanja, delavec – prva ali druga raven izobraževanja. V primeru, da kadri iz točke D.o., s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje kadrovskih pogojev, niso zaposleni pri kandidatu, je obvezna priloga k OBR-5 pogodba/dogovor med kandidatom in posameznim kadrom o sodelovanju oziroma ponudnikom in delodajalcem navedenega kadra, če je le-ta zaposlen pri drugem delodajalcu in le-ta nudi storitev navedenega kadra, s tem tudi nastopa kot podizvajalec ponudnika (v tem primeru obvezno izpolni obrazec OBR-3 in OBR-3a) ali partner kandidata (v primeru skupinske predložitve ponudbe). Naročnik si pridržuje pravico, da skladno s podatki o kadrovski zmogljivosti za vsakega delavca iz navedene izjave kadarkoli zahteva od kandidata ustrezna dokazila, kot na primer pogodbo o zaposlitvi, dokazila o delovnih izkušnjah, potrdila o pridobljeni izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ZUP ipd.
p) da razpolaga z minimalnim obsegom tehnične opreme:
Minimalni obseg mehanizacije in opreme za izvajanje koncesije je: 1 snežni rezkar z lastnim pogonom ali kot priključek, 1 rezervoar za solnico z mešalno garnituro, 1 stroj za talne označbe, 1 termokeson, 1 rezkar za asfalt, 1 prikolica s prometno signalizacijo za intervencije s samostojnim izvorom energije, 1 kompresor, 1 bager 5 t, 1 bager na kolesih s škarpirno žlico, 5 poltovornih vozil, 8 tovornih vozil 9–12 ton nosilnosti, 3 unimogi ali 3 traktorji s priključki za košnjo in obrezovanje drevja, 1 priključek (mulčer) za košnjo brežin z roko dolžine 7 m, 1 dvigalo s košaro višine 20 m, 2 rovokopača, 2 pometača cest in pločnikov, 1 greder, 1 valjar teže do 1500 kg, 6 avtomatskih posipalcev, 1 mala motorna brizgalka emulzije, 1 stroj za rezanje asfalta, globina reza do 15 cm, 2 vibracijsko nabijalo (žaba in plošča), 2 agregat za proizvodnjo električne energije, 2 vrtalno kladivo, 1 hidravlično razbijalno kladivo (priključek), 3 kompleti prenosnih prometno odvisnih semaforjev, 1 stroj za pranje mehanizacije, 1 stroj za čiščenje kanalizacije (kanal jet), 3 pregledniška vozila z vso opremo, ki je predpisana za opravljanje pregledniške službe za najnujnejše vzdrževalne ukrepe, 6 vlečnih posipalcev, 12 snežnih plugov, 2 stroja za čiščenje pločnikov, 1 laserski merilnik temperature podlage vozišča, 1 stroj za pripravo zemlje, 4 motorne kosilnice ustreznih zmogljivosti, 5 kosilnic nahrbtnih, 3 motorne žage, orodje in oprema za vzdrževanje zelenic, orodje za zaščito rastlin in gnojenje, opremljenost za pravočasno interno in eksterno obveščanje o dogodkih na cestnem omrežju – lastna UKV oprema in frekvenca, GSM aparati, internet.
Kandidat izpolnjevanje pogoja izkazuje na obrazcu OBR-6 – Izjava o zagotavljanju tehnične opreme in dokazili o razpolaganju z ustrezno tehnično opremo za izvajanje del: podatki o lastništvu oziroma drugi pravni akti, s katerimi se izkazuje lastninska pravica oziroma pravica do uporabe za zahtevano tehnično opremo. Naročnik ima pravico zahtevano opremo cestne vzdrževalne enote in tehnično opremo preveriti pri kandidatu. Oprema mora biti ustrezno vzdrževana in uporabljiva. Šteje se, da kandidat razpolaga z ustrezno opremo, če jo ima v lasti, ali ima zagotovljeno njeno uporabo na kateri koli drugi pravni podlagi za ves čas trajanja koncesije. Naročnik si pridržuje pravico, da za ugotavljanje izpolnjevanja tega pogoja od kandidata kadarkoli zahteva predložitev pogodb ali drugih pravnih aktov, s katerim se dokazuje lastninska pravica oziroma pravica do uporabe zahtevane opreme za izvajanje vzdrževalnih del v zahtevanem obsegu. Kandidat mora zagotoviti, da je oprema glede na okvirni obseg vzdrževalnih del na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo.
r) da razpolaga z ustreznim številom objektov za izvajanje vzdrževalnih del (cestna vzdrževalna enota), ki morajo biti locirani, dimenzionirani in tehnično opremljeni tako, da se s posamezne vzdrževalne enote izvaja redno vzdrževanje od 100 do 300 km lokalnih cest in da se lahko najbolj oddaljena točka lokalnih cest iz vzdrževalne enote doseže v eni uri v normalnih razmerah vožnje z vozilom, katerega največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
Cestne vzdrževalne enote morajo ustrezati minimalnim zahtevam: pokrita skladišča ali silose za sol za posipanje za minimalne zaloge 100 ton na vsaki bazi oziroma zimski točki, deponijo za drobljenec za posipanje (izjemoma na prostem) za minimalne zaloge 150 m3 vseh frakcij, garaže ali prostore za predpisano mehanizacijo, skladišče za cestno-prometno opremo in signalizacijo, skladišče za materiale za interventno krpanje cest, priročno mehanično delavnico s skladiščem, upravne in dežurne prostore.
Kandidat izpolnjevanje pogoja izkazuje na obrazcu OBR-7 – Izjava o zagotavljanju cestnih vzdrževalnih enot in dokazili o razpolaganju z ustreznim številom objektov za izvajanje vzdrževalnih del. Kandidat mora imeti zgradbe v svoji lasti oziroma mora jih mora imeti na podlagi sklenjene najemne pogodbe ali na kateri koli drugi pravni podlagi v uporabi za ves čas trajanja koncesije. Šteje se, da kandidat razpolaga z ustreznim številom vzdrževalnih enot, če jih ima v lasti (lastnina, solastnina, stavbna pravica) ali ima zagotovljeno njihovo uporabo na podlagi najemnega ali drugega razmerja za ves čas trajanja koncesije.
s) da lahko organizira stalno intervencijsko službo, vse dni v letu, 24 ur na dan, pri čemer mora biti dežurna oseba dosegljiva po telefonu v vsakem času, 24 ur na dan, v času zimske službe pa mora imeti kandidat organizirano dežurstvo in pripravljenost skladno z izvedbenim programom zimske službe. Kandidat mora zagotavljati interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času. Kandidat mora biti ustrezno organiziran in usposobljen za delo pod prometom. Kandidat izpolnjevanje pogoja izkazuje na obrazcu OBR-8 – Izjava o zagotavljanju stalne dežurne službe in organiziranosti in usposobljenosti za delo pod prometom
š) da je usposobljen za vodenje katastra gospodarske javne službe in banke cestnih podatkov ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami in kadri za njegovo vodenje. Kandidat izpolnjevanje pogoja izkazuje na obrazcu OBR-3 – Izjava o izpolnjevanju pogojev in o sprejemanju razpisnih pogojev
t) da ima dovoljenje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, skladno z obstoječo zakonodajo.
Kandidat izpolnjevanje pogoja izkazuje na obrazcu OBR-3 – Izjava o izpolnjevanju pogojev in o sprejemanju razpisnih pogojev in z dokazilom priložena kopija dovoljenja. V primeru, da ponudnik predloži fotokopije dokumentov, mora naročniku na njegovo pisno zahtevo na vpogled predložiti originalne dokumente.
Če je ponudnik katero od dokazil določil kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, mora to označiti z ustrezno navedbo (npr. »zaupno«) ter mora v ponudbi predložiti sklep, s katerim je določil poslovno skrivnost delov ponudbe, pri čemer pa se dokazil, ki se nanašajo na merila, ne more upoštevati kot poslovno skrivnost.
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji z izpolnitvijo in podpisom obrazcev OBR-3 in OBR-4 pooblastijo naročnika, da lahko za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, ter preveri resničnosti drugih navedb.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo poleg posameznih izjav in obrazcev ter poleg ostalih dokazil iz tega poglavja v ponudbi predložiti tudi naslednje dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije in katerih datum izdaje s strani uradne institucije na dan roka za predložitev ponudb ne sme biti starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe, lahko so originali ali fotokopije, in sicer:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam;
Navedeno dokazilo se mora, kolikor gre za pravno osebo, nanašati na pravno osebo (ponudnika) in na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom.
– dokazilo, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe predmetnega javnega naročila, poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež oziroma določbami države naročnika v znesku 50,00 EUR ali več ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam;
– dokazilo, da proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja ter proti ponudniku ni uveden oziroma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam;
– dokazilo o veljavni registraciji za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javno naročilo ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam;
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je to potrebno ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam.
Ponudnik bo moral dokazila iz druge, tretje in četrte alineje predložiti tudi za tuje(-ga) podizvajalca(-e), v primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi tuje(-ga) podizvajalca(-e) oziroma z njim(-i) nastopa na predmetnem javnem naročilu.
Predložiti je potrebno zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij oziroma podati pooblastilo naročniku, da dokazila pridobi sam ter navesti pristojne institucije za izdajo ustreznih potrdil. Če se v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Enako velja tudi za tuje podizvajalce.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci ponudnika, ki so navedeni v OBR-3:
– da podizvajalec ni v postopku prisilne poravnave ali je bil podan predlog za začetek prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem položaju oziroma da ni bil proti podizvajalcu uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež (OBR-3a),
– da podizvajalec na dan, ko ponudnik oddaja svojo ponudbo za predmetno javno naročilo, nima zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima ponudnik sedež oziroma določbami države naročnika v znesku 50,00 EUR ali več (OBR-3a),
– da ima podizvajalec veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register (OBR-3a),
– da ima podizvajalec veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev (OBR-3a).
Podizvajalci s sedežem v Republiki Sloveniji z izpolnitvijo in podpisom OBR-3a pooblastijo naročnika, da lahko za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, ter preveri resničnosti drugih navedb.
Ponudniki za podizvajalce, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložijo tudi naslednje dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije in katerih datum izdaje s strani uradne institucije na dan roka za predložitev ponudb ne sme biti starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in so lahko originali ali fotokopije, in sicer:
– dokazilo, da ima podizvajalec na dan oddaje ponudbe predmetnega javnega naročila, poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež oziroma določbami države naročnika v znesku 50,00 EUR ali več ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam;
– dokazilo, da proti podizvajalcu ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja ter proti podizvajalcu ni uveden oziroma podizvajalec ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam;
– dokazilo o veljavni registraciji za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javno naročilo ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam;
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je to potrebno ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam.
Ponudniki za podizvajalce, ki nimajo sedeža v RS, predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se v državi, v kateri ima podizvajalec svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, podizvajalec namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali lastno zapriseženo izjavo podizvajalca. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima podizvajalec svoj sedež.
Merilo za izbor koncesionarja
Merilo za izbor je najnižja cena brez DDV.
Dopustne in nedopustne dopolnitve
V primeru, da bi naročnik po pregledu vlog ugotovil, da je vloga formalno nepopolna, bo v skladu z 78. členom ZJN-2 dopustil dopolnitev take vloge, s tem da bo kandidata po elektronski pošti pozval, da svojo formalno nepopolno vlogo dopolni in mu v pozivu določil rok za dopolnitev. Če pozvani kandidat v postavljenem roku ne bo ustrezno dopolnil vloge, bo naročnik vlogo takega kandidata izločil. V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 kandidat ne sme dopolnjevati ali spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v tem postopku.
Izločilni kriteriji
Naročnik bo kot nepravilno izločil vsako vlogo: kolikor zavarovanje za resnost ponudbe ne bo predloženo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije ali če kandidat kakorkoli spremeni popis del ali razpisno dokumentacijo ali če vsebina obrazcev in drugih izjav ne bo izpolnjena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije ali pa bo iz vsebine obrazcev in izjav razvidno, da kandidat ne izpolnjuje zahtevanih pogojev ali ki ne bo prispela na naslov naročnika pravočasno ali katero je predložil kandidat, ki do naročnika nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti iz naslova predhodnih javnih naročil ali za katero obstaja utemeljen sum, da je kandidat ali druga oseba v njegovem imenu delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede vloge pred, med ali po izbiri kandidata. Upoštevajo se določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZintPK) ali v drugih primerih, določenih s to razpisno dokumentacijo.
Odprava računskih in drugih očitnih napak
Na glede na določbo tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 sme v skladu s četrtim odstavkom 78. člena ZJN-2 izključno naročnik ob pisnem soglasju kandidata popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju prijav. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
Postopek izbire
Odpiranje vlog, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem kandidatu opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Brežice. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. Predsednik in člani komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. V komisijo ne sme biti imenovana oseba, ki je bila zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. V primeru, da za navedeno dejstvo izvejo naknadno, bodo morali takoj predlagati svojo izločitev. Naročnik bo na predlog predsednika ali člana komisije, na zahtevo kandidata ali na lastno pobudo imenoval novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije.
Članom strokovne komisije ne bo dovoljeno neposredno komunicirati s kandidati, pač pa bo, če bo to potrebno, s kandidati komuniciral naročnik. V primeru izločitve člana strokovne komisije ga bo nadomestil nadomestni član strokovne komisije.
Po končanem odpiranju vlog bo strokovna komisija pregledala vse prejete vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisane pogoje in ostale zahteve naročnika. Po končanem pregledu in vrednotenju vlog bo strokovna komisija sestavila poročilo, v katerem bo navedla, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve ter jih razvrstila glede na merila.
Odločitev o izbiri koncesionarja bo naročnik vročil kandidatom najkasneje v roku 60 dni od pregleda in ocenjevanja vlog. Odločitev bo kandidatom vročena v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek. V skladu z drugim odstavkom 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu v zvezi z 79. členom ZJN-2 lahko neizbrani kandidat vloži zahtevek za revizijo v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1l in 95/14 – ZIPRS1415-C), v primeru, da odločitev ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, lahko ponudnik, ki ni bil izbran, v skladu s tretjim odstavkom 79. člena ZJN-2, pri naročniku vloži zahtevo za dodatno obrazložitev. V skladu s četrtim odstavkom 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu bo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe občinska uprava izdala izbranemu koncesionarju Odločbo o podelitvi koncesije. Drugih udeležencev v upravnem postopku izdaje Odločbe o podelitvi koncesije ni. Upravna odločba bo izdana v roku 30 dni po pravnomočnosti Odločitve o izbiri koncesionarja.
Sklenitev pogodbe
Izbrani koncesionar je dolžan najkasneje v roku 14 dni po prejemu koncesijske pogodbe v podpis vrniti podpisano pogodbo koncendentu, sicer slednji lahko sklepa, da izbrani koncesionar od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in postane veljavna pod pogojem, da koncesionar koncedentu predloži zavarovanja v skladu s pogodbo.
Pravni pouk
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1l, 95/14 – ZIPRS1415-C v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji naročila, se lahko vloži najkasneje v roku 8 delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva: objave obvestila o javnem naročanju ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb, ni ga mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Taksa znaša 3.500 eurov, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnem dialogu. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek – SI56 0110 0100 0358 802. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.
Občina Brežice 

AAA Zlata odličnost