Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Št. 354-46/2015-4 Ob-3210/15, Stran 1822
Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 44/02, 19/07), Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in odstranjevanja komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 136/04, 25/06, 32/07, 54/10) in 25. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »vzdrževanja ulic in površin za pešce« v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 3/13)
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« v Občini Hrpelje - Kozina
1. Koncedent: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: koncesija se podeljuje skladno z Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »vzdrževanja ulic in površin za pešce« v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 3/13).
3. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« v Občini Hrpelje - Kozina.
4. Obseg koncesije
Gospodarska javna služba »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« obsega:
– prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih in v zbirnem centru ter odstranjevanja teh odpadkov;
– prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih mestih ločenih frakcij, v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru;
– prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih in v zbirnem centru ter odstranjevanje teh odpadkov;
– prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij ter odstranjevanje teh odpadkov;
– izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v zbirnem centru;
– vodenje evidenc o odpadkih in o ravnanju z njimi;
– redno in pravočasno obveščanje o posameznih aktivnostih opravljanja javne službe na krajevno običajen način;
– izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje nastajanja in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter
– ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi predpisi v okvir javne službe.
5. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« v Občini Hrpelje - Kozina.
6. Dejavnost, ki je predmet tega razpisa, se s koncesijo podeli le enemu koncesionarju za »zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov«.
Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, če so po naravi združljive s koncesionirano dejavnostjo.
Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju Občine Hrpelje - Kozina:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarsko javno službo, ki se podeljuje s koncesijo;
– izključno oziroma posebno pravico vzdrževanja drugih javnih površin in infrastrukture na javnih površinah;
– izključno oziroma posebno pravico vzdrževanja naprav, opreme, delov, objektov komunalne infrastrukture pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov;
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe, mora javno službo opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec gospodarske javne službe na celotnem območju občine.
7. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: koncesija se podeljuje za dobo sedem let in začne veljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja treh let (rok koncesije).
8. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »vzdrževanja ulic in površin za pešce« v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 3/13) in skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
9. Merila za izbor koncesionarja:
– tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe,
– kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve javne službe,
– dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe,
– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe,
– pričetek izvajanja gospodarske javne službe skladno z rokom določenim v javnem razpisu.
Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Opis meril in način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji.
10. Minimalni kadrovski, tehnični in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za koncesionarja za podelitev koncesije so:
– prijavitelj mora biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje gospodarske javne službe;
– prijavitelj mora dokazati, da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski javni službi zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka;
– prijavitelj mora razpolagati z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe za njeno izvajanje na celotnem območju občine, od tega najmanj z eno osebo s strokovno izobrazbo VI. ali višje stopnje in vsaj tremi leti delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– prijavitelj mora razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo, da lahko nemoteno opravlja dejavnost;
– prijavitelj mora biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe;
– prijavitelj mora zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in »vzdrževanja ulic in površin za pešce« v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 3/13), predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
– prijavitelj mora zagotavljati interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času;
– prijavitelj mora biti usposobljen za vodenje katastra ter razpolagati z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje;
– prijavitelj mora izdelati in predložiti elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže tudi izpolnjevanje pogojev iz četrte do sedme alinee;
– prijavitelj se mora obvezati, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti utegne povzročiti državi, občini ali tretji osebi;
– prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za sposobnost, določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, in sicer:
– kot fizična ali pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl. US U-I-211/11-26, 90/12 in 19/14) in ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 63/13 Odl. US: U-I-134/11-16); seznam kaznivih dejanj je opredeljen v razpisni dokumentaciji,
– na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav prijavitelj ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,
– prijavitelj na dan, ko oddaja ponudbo, v skladu s predpisi Republike Slovenije, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
– prijavitelj ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
– prijavitelj ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v kateremkoli drugem podobnem položaju,
– prijavitelj ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem,
– prijavitelj ni storil velike strokovne napake s področja predmeta koncesije in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih koncedent lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji,
– prijavitelj pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali v predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil.
11. Prijava mora biti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju, predloži se akt o ustanovitvi oziroma drug ustrezen dokument,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– dokazila o referencah,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
– parafirano pogodbo,
– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika,
– garancijo za resnost prijave,
– vsa druge obrazce, izjave in dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku.
12. Zavarovanje za resnost prijave: bianco podpisana in žigosana menica, z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 30.000,00 EUR, z oznako »Brez protesta« in z veljavnostjo do vključno 120 dni od roka za oddajo prijav.
13. Razpisna dokumentacija je objavljena na vpogled na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina: http://www.hrpelje-kozina.si/. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti do vključno 11. 11. 2015, do 10. ure, od ponedeljka do petka, v času uradnih ur, na naslovu Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v sprejemni pisarni, kjer jo lahko tudi prevzamejo. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
14. Rok za predložitev prijav: prijave z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno posredovati na naslov Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje Reška cesta 14, 6240 Kozina, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« v Občini Hrpelje - Kozina«, na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 13. 11. 2015, do 10. ure. Prijavitelji lahko prijave oddajo osebno ali priporočeno po pošti na zgoraj navedeni naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.
15. Javno odpiranje prijav bo 13. 11. 2015, ob 12. uri, na naslovu Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
16. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene prijave se štejejo za neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. Kolikor prijava ne bo popolna in bo ugotovljena pomanjkljivost nebistvena in ne bo vplivala na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili, glede na to, da se v postopku vrednotenja prijav od prijaviteljev sme zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja, bo prijavitelj pozvan na dopolnitev. Če prijavitelj v roku, ki ga bo določila razpisna komisija, ne bo ustrezno dopolnil prijave, se bo prijava zavrgla.
17. Prijave bo odpirala in izvedla postopek ocenjevanja strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni po odpiranju prijav. O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.
18. Vprašanja potencialni prijavitelji lahko naslovijo v pisni obliki na elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si in preko Portala javnih naročil, pri predmetnem javnem razpisu, glede na to, da je javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil. Zadnji rok za pisna vprašanja je 6. 11. 2015.
Vsi odgovori na pisna vprašanja potencialnih prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči.
Vsi odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina in na Portalu javnih naročil pri predmetnem javnem razpisu.
19. Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa, in v tem primeru ni odškodninsko odgovoren.
20. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.
Občina Hrpelje - Kozina 

AAA Zlata odličnost