Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3064. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice, stran 8552.

  
Na podlagi 3., 7., 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10, 40/12, 14/15), 285. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09 in 10/14) je Občinski svet Občine Jesenice na 8. redni seji dne 1. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice 
1. člen 
V Odloku o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 57/13) se v 4. členu v prvi in tretji alineji pred besedo »vzdrževanje« doda beseda »tekoče«, v drugi, šesti, deseti in štirinajsti alineji se na koncu doda besedilo »v okviru dolžnosti in pravic koncesionarja,«, v sedmi alineji se beseda »redno« nadomesti z besedo »tekoče« ter črta besedilo »izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehniško tehnoloških izboljšav,«, trinajsta alineja pa se črta.
2. člen 
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za postopek izvajanja investicijskega vzdrževanja in vzdrževanja v javno korist je odgovoren koncedent.
(2) Koncesionar zagotavlja tekoče vzdrževanje obstoječe in zgrajene infrastrukture na svoje stroške, sredstva za investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist pa zagotavlja občina iz sredstev najemnine za infrastrukturo javne službe. V času izvajanja koncesije mora biti višina potrjenih sredstev občine za investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist najmanj enaka vrednosti najemnine, prejete v času trajanja koncesije.
(3) Koncesionar je dolžan tekoče vzdrževati distribucijsko omrežje, s katerim izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi v tem odloku in koncesijski pogodbi.«
3. člen 
V 17. členu se v osmi alineji črta besedilo »in investicijsko«.
4. člen 
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje javne službe je odgovoren koncesionar kot izvajalec javne službe v okviru svojih dolžnosti in pravic.«
5. člen 
V 26. členu se v prvem odstavku v drugi alineji pred besedo »vzdrževanja« doda besedo »tekočega«.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-8/2013
Jesenice, dne 1. oktobra 2015
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost