Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Ob-3187/15, Stran 1826
Svet zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 3. 2016.
Prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– overjeno potrdilo (javno listino) o doseženi izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva razpisa, (s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost),
– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite do vključno 26. 10. 2015 na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj, s pripisom »Za razpis za ravnatelja.«
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj 

AAA Zlata odličnost