Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3052. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice, stran 8523.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 5. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok določa:
– organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Brežice (v nadaljevanju: občinska uprava),
– notranje organizacijske enote občinske uprave in njihova delovna področja,
– naloge in pooblastila župana, direktorja občinske uprave, vodij notranjih organizacijskih enot in zaposlenih v občinski upravi ter
– druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine kot samoupravne lokalne skupnosti opravlja naloge iz lastne in prenesene pristojnosti ter naloge na podlagi javnih pooblastil. Izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen 
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, javnimi in drugimi zavodi, javnimi podjetji, gospodarskimi družbami, krajevnimi skupnostmi ter drugimi organizacijami z izmenjavo podatkov, informacij, obvestil, mnenj in dobrih praks ter s sodelovanjem v skupnih delovnih telesih in projektih.
4. člen 
(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili za javnost, posredovanimi preko spleta in preko sredstev javnega obveščanja, posredovanjem informacij javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(3) Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje sredstvom javnega obveščanja župan, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi podžupan, direktor občinske uprave, vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave ali drugi javni uslužbenci občinske uprave, vsak iz svojega delovnega področja.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
5. člen 
Notranja organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi. Zagotavljati mora:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem in realizacijo nalog,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen 
(1) Notranje organizacijske enote na svojih področjih dela opravljajo upravne, strokovne, pospeševalne, razvojne in druge naloge, ter izvršujejo pristojnosti na področjih, za katera so pristojne in zadolžene, zlasti pa:
– pripravljajo predloge kratkoročnih in dolgoročnih razvojnih in drugih programov Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) ter finančnih načrtov oziroma proračuna občine,
– skrbijo za izvrševanje proračuna občine, sprejetih načrtov razvojnih programov in načrtov ter sklepov občinskega sveta in kolegija župana,
– opravljajo nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih dejavnosti po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– pripravljajo obrazložitve finančnih načrtov in realizacije le-teh, analize in poročila,
– tekoče spremljajo izvajanje in spremembe predpisov ter opozarjajo župana in direktorja občinske uprave na novosti, kakor tudi na morebitna neskladja in predlagajo ustrezne strokovne rešitve,
– pripravljajo predloge predpisov in drugih aktov občine ter pripravljajo njihova prečiščena besedila,
– spremljajo zakonodajo ter se s pripombami in predlogi vključujejo v postopke sprejemanje le-te,
– spremljajo stanje v občini in pobude občanov, zavodov in drugih institucij v občini ter predlagajo ustrezne ukrepe,
– gospodarno upravljajo s stvarnim in finančnim premoženjem občine ter opravljajo nadzor nad upravljanjem premoženja občine s svojega delovnega področja, ki je preneseno v upravljanje drugim upravljavcem,
– pridobivajo strokovna mnenja in strokovne podlage,
– dajejo navodila posrednim uporabnikom proračunskih sredstev za zagotavljanje namenske uporabe proračunskih sredstev in za gospodarno uporabo stvarnega občinskega premoženja,
– izvajajo naročanje blaga in storitev in gradenj,
– vodijo evidence, določene z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občine,
– sodelujejo s krajevnimi skupnostmi, ustanovljenimi na območju občine, ter javnimi zavodi in javnimi podjetji, katerih (so)ustanovitelj je občina,
– vodijo upravne postopke,
– pripravljajo in izdajajo splošne in posamične akte iz pristojnosti lokalne skupnosti, ki jih izdaja občinska uprava oziroma jih sprejemata župan ali občinski svet,
– izdajajo potrdila iz uradnih evidenc,
– pripravljajo in pregledujejo delovna gradiva, ki jih obravnava občinski svet in njegova delovna telesa ter drugi organi občine,
– opravljajo naloge za delovna telesa občinskega sveta in druge organe občine,
– skrbijo za zakonitost, izvajanje in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, ter zakonitostjo in izvajanjem splošnih aktov javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali h katerim daje soglasje oziroma mnenje občinski svet,
– predlagajo in izvajajo ukrepe za izboljšanje delovnih procesov in postopkov,
– nudijo pomoč krajevnim skupnostim, javnim zavodom, javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina in drugim subjektom ter svetujejo občanom pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti v postopkih, ki se vodijo v občinski upravi,
– sodelujejo pri pripravi gradiv za postopke, ki tečejo pred sodišči in drugimi organi,
– sodelujejo pri regijskih in mednarodnih projektih,
– sodelujejo pri organizaciji in izvajanju prireditev v občini,
– sodelujejo pri popisu škode po elementarnih nesrečah in izrednih dogodkih na območju občine,
– skrbijo za odpravo posledic škode po elementarnih nesrečah in izrednih dogodkih na območju občine s področja dela,
– opravljajo druge naloge, ki jim jih v skladu z zakonom in drugimi akti naloži župan, podžupan ali direktor občinske uprave.
(2) Če se pojavi naloga, ki po svoji naravi ne spada v delovno področje nobene od notranjih organizacijskih enot, župan ali direktor občinske uprave odloči, katera organizacijska enota bo nalogo opravila. Odločitev se lahko poda ustno ali s pisnim sklepom.
(3) Podrobnejšo razdelitev nalog znotraj notranjih organizacijskih enot lahko določi župan, direktor občinske uprave ali vodja notranje organizacijske enote, z navodilom.
7. člen 
(1) Občinsko upravo sestavljajo naslednje notranje organizacijske enote – oddelki:
– Kabinet župana,
– Oddelek za pravne in splošne zadeve,
– Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj,
– Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila,
– Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe,
– Oddelek za prostor,
– Oddelek za finance in računovodstvo.
(2) Notranjo organizacijsko enoto vodi vodja organizacijske enote, razen Kabineta župana, ki ga vodi neposredno direktor občinske uprave.
(3) Za učinkovitejše izvajanje nalog z delovnega področja občinske uprave se s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Brežice lahko znotraj posamezne notranje organizacijske enote ustanovijo službe ali referati za posamezno področje v skladu s potrebami delovnega procesa in organizacijo dela.
(4) Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Brežice sprejme župan.
8. člen 
Kabinet župana poleg nalog, opredeljenih v 6. členu tega odloka, izvaja še naslednje naloge:
– opravlja koordinacijske, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za potrebe župana, podžupanov in direktorja občinske uprave,
– opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi,
– organizira in izvaja protokolarne zadeve občine,
– opravlja naloge s področja mednarodnih odnosov občine,
– sprejema in obravnava pobude in pritožbe občanov in pravnih oseb,
– opravlja naloge zaščite, reševanja ter požarnega varstva,
– izvaja strokovne in tehnične naloge s področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– koordinira popis škode po izrednih dogodkih oziroma naravnih nesrečah in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na območju Občine Brežice,
– sodeluje pri pripravi in organizaciji dogodkov, ki jih organizirajo javni zavodi ali druge osebe na območju Občine Brežice in jih župan prepozna kot pomembne za občino in občane,
– opravlja strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne zadeve za občinski svet in njegova delovna telesa,
– nudi administrativno in strokovno pomoč nadzornemu odboru,
– opravlja naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji za celotno občino,
– oblikuje in ureja spletno stran občine,
– izvaja naloge s področja promocije občine ter pripravlja in nabavlja promocijski material občine,
– vodi evidenco in seznam sklenjenih pogodb občine,
– skrbi za informacijski sistem ter računalniško programsko opremo občinske uprave ter zagotavlja podporo za opravljanje nalog občinske uprave z informacijsko tehnologijo,
– pripravlja in vodi razpise za dodelitev finančnih sredstev oziroma transferov,
– opravlja druge naloge po navodilu župana ali direktorja občinske uprave.
9. člen 
Oddelek za pravne in splošne zadeve poleg nalog, opredeljenih v 6. členu tega odloka, izvaja še naslednje naloge:
– opravlja pravne preglede osnutkov in predlogov predpisov in drugih splošnih aktov občine ter gradiv, ki jih obravnava občinski svet z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti ter z vidika pravil pravne tehnike,
– zagotavlja strokovno sodelovanje in pravno pomoč notranjim organizacijskim enotam občinske uprave,
– daje pravna mnenja v vseh zadevah iz pristojnosti občine,
– pripravlja predloge internih aktov,
– vodi upravne postopke na drugi stopnji,
– opravlja pravne preglede vseh pravnih poslov občine, ki jih pripravljajo notranje organizacijske enote in daje strokovno soglasje za njihovo sklenitev,
– pripravlja predloge poravnav,
– pripravlja dokumentacijo in vodi postopke za pridobivanje in razpolaganje z občinskim nepremičnim premoženjem,
– vlaga tožbe oziroma predlaga ustrezne sodne ali druge postopke za zavarovanje interesov občine,
– zagotavlja zastopanje Občine Brežice v sodnih in upravnih postopkih ter v postopkih mediacije,
– prevzema vsa sodna pisanja za Občino Brežice ter skrbi za pravilno in pravočasno odzivnost občine na sodna pisanja,
– vodi evidence vseh sodnih zadev in izvensodnih poravnav, zunanjih sodelavcev občine in zadev, ki so jim predane v delo,
– izvaja naloge glavne pisarne in skrbi za sprejemanje strank, sprejem, evidentiranje in oddajo pošte za občinsko upravo ter ureja dokumentarno in arhivsko gradivo,
– skrbi za kadrovske zadeve, izobraževanje in varstvo pri delu ter izvaja naloge v zvezi s sistemom plač zaposlenih v občinski upravi,
– izvaja vse postopke, vezano na delovna razmerja in pravice ter obveznosti in odgovornosti javnih uslužbencev,
– vodi dokumentacijo in koordinira delo med notranjimi organizacijskimi enotami vezano na standard kakovosti v občinski upravi,
– pripravlja in posreduje informacije javnega značaja,
– izvaja postopke pri razlastitvi,
– izvaja naloge s področja Romske problematike,
– opravlja druge upravne in strokovne naloge, ki ne sodijo v delovno področje drugih organizacijskih enot občinske uprave,
– opravlja pravne preglede vseh razpisnih dokumentacij za izvedbo javnih naročil občine, ki se objavijo na portalu javnih naročil in jih pripravljajo notranje organizacijske enote in daje strokovno soglasje za njihovo objavo,
– pripravlja odločitve v postopkih pravnega varstva v postopkih javnega naročanja,
– pripravlja pooblastila občine tretjim osebam,
– nudi pravno pomoč zavodom, katerih (so)ustanoviteljica je lokalna skupnost,
– nudi pomoč pri urejanju kadrovskih zadev zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je lokalna skupnost,
– opravlja druge naloge po navodilu župana ali direktorja občinske uprave.
10. člen 
(1) Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj poleg nalog, opredeljenih v 6. členu tega odloka, pripravlja strokovne podlage, daje pobude za sprejemanje in izvajanje aktov občine ter zagotavlja izvajanje vseh nalog, določenih z zakoni in drugimi predpisi s področij:
– predšolske vzgoje,
– vzgoje in izobraževanja,
– raziskovalne dejavnosti,
– kulture,
– športa,
– zdravstva,
– socialnega varstva,
– mladine,
– malega gospodarstva in obrti,
– turizma in
– kmetijstva.
(2) Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj vezano na področje dela, opredeljeno v prejšnjem odstavku, izvaja tudi naslednje naloge:
– ustanavlja in tekoče spremlja delovanje javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je občina ter izvaja koordinacijo med njimi,
– koordinira strokovno delo in projekte z drugimi pravnimi subjekti, ki opravljajo dejavnosti, ki so povezane s pristojnostmi občine na teh področjih,
– opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo dela javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb s področja dela oddelka,
– podpira delovanje neprofitnih organizacij, ustanov in društev na področju občine,
– svetuje in koordinira pripravo strategije in razvojnih programov občine,
– spremlja razpise za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev oziroma virov financiranja na državni in mednarodni ravni, oblikuje predloge projektov, izvaja prijavo projektov ter vodi oziroma koordinira izvajanje odobrenih projektov, sofinancirane s strani države ali evropske skupnosti,
– skrbi za izvajanje in koordinacijo javnih del, ki jih sofinancira občina,
– potrjuje oziroma izdaja soglasja k sistemizacijam, kadrovskim načrtom in razvojnim načrtom javnih zavodov,
– na področju socialnega skrbstva izvaja regresiranje oskrbnin v zavodih, pomoči na domu, osebne pomoči, subvencioniranje stanarin, enkratne občinske denarne pomoči,
– zagotavlja prevoz osnovnošolcev in ugotavlja upravičenost do brezplačnih prevozov osnovnošolcev, pripravlja predloge in koordinira štipendiranje,
– skrbi za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov,
– skrbi za izvajanje nalog mrliško pregledne službe in deratizacij,
– skrbi za programe za promocijo zdravja in preventive,
– skrbi za zapuščene živali in za zagotovitev zavetišč,
– skrbi za namensko porabo sredstev iz naslova koncesijske dajatve od lova,
– pripravlja in vodi razpise za dodelitev finančnih sredstev oziroma transferov,
– pripravlja projektne naloge za izvedbo posameznih javnih naročil,
– opravlja druge naloge po navodilu župana ali direktorja občinske uprave.
11. člen 
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe poleg nalog, opredeljenih v 6. členu tega odloka, izvaja še naslednje naloge:
– skrbi za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– skrbi za osveščanje glede ravnanja s komunalnimi odpadki,
– skrbi za izvajanje gospodarske javne službe čiščenje in vzdrževanje javnih površin,
– zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe pokopališka in pogrebna dejavnosti ter urejanje pokopališč,
– izvaja naloge s področja energetike, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije,
– spremlja kakovost telekomunikacijskih signalov oziroma povezav na območju občine in v skladu s pristojnostmi občine išče rešitve za izboljšanje le-teh,
– skrbi za izvajanje gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih tržnic,
– izvaja naloge s področja prometa,
– skrbi za vodotoke ter druge vodne površine s področja pristojnosti občine,
– opravlja naloge s področja varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
– pripravlja programe opremljanja stavbnih zemljišč,
– skrbi za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
– skrbi za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave,
– skrbi za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja, distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– izvaja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v občini,
– odmerja občinsko takso za rabo javnih površin,
– sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in ceste infrastrukture ter energetike,
– načrtuje ter predlaga standarde in normative za občinske gospodarske javne službe,
– opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem občinskih gospodarskih javnih služb,
– izvaja analize ter opravlja naloge, povezane z oblikovanjem tarif in cen storitev posameznih občinskih gospodarskih javnih služb,
– zagotavlja vodenje katastra infrastrukture gospodarskih javnih služb,
– opravlja naloge v zvezi z rabo objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje občinskih gospodarskih javnih služb,
– določa pogoje in izdaja soglasja ter dovoljenja za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave občinskih gospodarskih javnih služb oziroma skrbi za prenos pooblastil na izvajalce občinskih gospodarskih javnih služb,
– pripravlja investicijsko dokumentacijo ter načrtuje, vodi in izvaja ter nadzira investicije v javno infrastrukturo,ki se financirajo iz občinskega proračuna ali (so)financirajo iz drugih virov,
– sodeluje in koordinira delo z ožjimi deli občine,
– koordinira izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog ter zagotavlja pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov za ožje dele občine,
– spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti ožjih delov občine ter predlaga ukrepe,
– skrbi za koordinacijo z investitorji in izvajalci v postopkih izvajanja državnih prostorskih načrtov in zastopa interese občine,
– skrbi za koordinacijo s skupnim prekrškovnim organom,
– izdaja dovoljenja za prekomerno obremenitev okolja s hrupom ter potrjuje obratovalni čas gostinskih obratov,
– opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja,
– opravlja strokovne naloge v zvezi s podeljevanjem koncesij iz svojega delovnega področja,
– pripravlja projektne naloge za izvedbo posameznih javnih naročil,
– opravlja druge naloge po navodilu župana ali direktorja občinske uprave.
12. člen 
Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila opravlja poleg nalog, opredeljenih v 6. členu tega odloka, še naslednje naloge:
a) načrtovanje, pripravo in vodenje investicij in investicijskega vzdrževanja ter vodenje evidenc in upravljanje z nepremičnim premoženjem občine, zlasti:
– pripravlja investicijsko dokumentacijo ter načrtuje, vodi in izvaja ter nadzira investicije, razen investicij v javno infrastrukturo,ki se financirajo iz občinskega proračuna ali (so)financirajo iz drugih virov,
– vodi evidence stavb v lasti občine ter načrtuje, izvaja in nadzira tekoče investicijsko vzdrževanja le-teh,
– vodi evidence stanovanj v lasti občine in načrtuje ter koordinira in nadzira investicijsko vzdrževanje le-teh,
– oddaja občinska stanovanja v najem ter izvaja vse postopke v pristojnosti lokalne skupnosti s stanovanjskega področja,
– vodi evidence poslovnih prostorov v lasti občine, oddajo le-teh v najem in tekoče vzdrževanje le-teh,
– vodi evidence kmetijskih, pozidanih, nepozidanih, stavbnih in gozdnih zemljišč ter upravljanje z njimi,
– urejanje zavarovanja vsega premoženja občine.
b) izvajanje javnih naročil in postopkov javno-zasebnega partnerstva za celotno občinsko upravo,
c) izvajanje skupnih javnih naročil za vse javne zavode in javno podjetje, katerih (so)ustanoviteljica je občina in za ožje dele občine,
d) tekoče spremljanje zakonodaje in sodne prakse ter prakse državne revizijske komisije s področja javnih naročil in svetovanje v postopkih izvedbe javnih naročil za občinsko upravo in posredne proračunske uporabnike ter ožje dele občine,
e) vodenje oziroma koordinacija energetskega knjigovodstva za vse stavbe v lasti občine in koordinacija dela energetske svetovalne pisarne,
f) vodenje postopkov dodelitve nepremičnin, ki so v lasti občine, v upravljanje ter vodenje in usklajevanje evidence nepremičnin v upravljanju z oddelkom za finance in računovodstvo,
g) vodenje evidence nepremičnega premoženja občine in tekoče usklajevanje evidence z oddelkom za finance in računovodstvo,
h) druge naloge po navodilu župana ali direktorja občinske uprave.
13. člen 
Oddelek za prostor poleg nalog, opredeljenih v 6. členu tega odloka, opravlja še naslednje naloge:
– določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine,
– določa rabo prostora in pogoje za umeščanje posegov v prostor,
– načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena,
– usmerja prostorski razvoj občine ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni,
– vodi pripravo občinskih prostorskih aktov,
– sodeluje pri izvajanju prostorskih ukrepov,
– vodi zbirke prostorskih podatkov iz pristojnosti oddelka ter hrani prostorske akte in zagotavlja javno dostopnost do prostorskih aktov,
– spremlja stanje na področju urejanja prostora in izvajanja prostorskih ukrepov,
– vodi postopke sprejemanja prostorskih aktov in predlaga njihove obrazložitve,
– izdaja lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi prostora, potrdila o statusu parcel, potrdila o parcelaciji stavbnih zemljišč in izjave o spremembi namembnosti zemljišč,
– izvaja priglasitve udeležbe v postopkih izdajanja gradbenega dovoljenja,
– predlaga začasne ukrepe za zavarovanje urejanja prostora,
– predlaga območja predkupne pravice občine ter izdaja potrdila o predkupni pravici,
– izdaja odločbe za plačilo komunalnega prispevka,
– sodeluje pri pripravi programov opremljanja stavbnih zemljišč v postopku sprejemanja prostorskega akta ali po njegovem sprejetju,
– sodeluje pri vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema,
– spremlja in sodeluje pri pripravi dokumentacije in izvajanju posegov državnega in regionalnega pomena v občini,
– vodi evidenco pomožnih objektov v prostoru,
– skrbi za koordinacijo z investitorji in pripravljavci aktov v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov in zastopa interese občine tekom priprave in izvajanja investicij,
– vodi evidence in postopke, vezane na nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
– pripravlja projektne naloge, vezane na izvedbo posameznih javnih naročil,
– opravlja druge naloge po navodilu župana ali direktorja občinske uprave.
14. člen 
Oddelek za finance in računovodstvo poleg nalog, opredeljenih v 6. členu tega odloka, opravlja še naslednje naloge:
– pripravlja navodila za pripravo proračuna in rebalansa proračuna občine,
– pripravlja predlog proračuna občine, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna in predloge drugih aktov s področja financ,
– pripravlja in usklajuje načrt razvojnih programov občine,
– opravlja strokovne naloge za izvrševanje proračuna ter izdeluje finančno-računovodske evidence, analize in poročila,
– upravlja s finančnim premoženjem občine,
– vodi evidence nepremičnega, premičnega in finančnega premoženja občine ter skrbi za letne inventure in evidence osnovnih sredstev občine,
– skrbi za obračun plač in drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi,
– sprejema in izdaja račune,
– skrbi za izterjavo neplačanih zapadlih terjatev občine,
– vodi računovodstvo in knjigovodstvo za občino in krajevne skupnosti,
– izdeluje premoženjsko bilanco občine in krajevnih skupnosti,
– izvaja nadzor zakonitosti in gospodarnosti uporabnikov proračunskih sredstev,
– izvaja notranje kontrole,
– pripravlja predloge internih aktov s področja dela oddelka,
– opravlja druge, z veljavnimi predpisi določene naloge v zvezi s finančnimi in računovodskimi opravili,
– opravlja finančne preglede vseh pogodb, ki imajo finančne posledice in jih sklepa občinska uprava oziroma jih pripravljajo notranje organizacijske enote in nanje daje strokovno soglasje,
– daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri,
– daje mnenje h gradivu za občinski svet, ki ima finančne posledice in ga pripravljajo notranje organizacijske enote,
– opravlja druge naloge po navodilu župana ali direktorja občinske uprave.
III. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
15. člen 
(1) Občina lahko z drugo občino ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave ali skupno službo.
(2) Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti občin ustanoviteljic v skladu z veljavnimi predpisi.
IV. NAČIN DELA OBČINSKE UPRAVE, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI USLUŽBENCEV TER ODLOČANJE V UPRAVNIH STVAREH 
16. člen 
(1) Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za delo občinske uprave.
(2) Notranje organizacijske enote odgovarjajo županu za zakonito delovanje in razvoj področja, za katera so ustanovljene. Dolžne so spremljati stanje, razvoj in zakonodajo vsaka na svojem področju, župana in direktorja občinske uprave pravočasno opozarjati na spremembe ali novosti, ki jih ugotovijo, dajati predloge in pobude ter predloge za reševanje neskladnosti na svojih področjih.
17. člen 
(1) Občinska uprava odloča s posamičnimi akti o posameznih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti v upravnem postopku.
(2) O upravnih zadevah iz pristojnosti občinske uprave odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
(3) Za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji so lahko pooblaščeni uslužbenci v skladu s 24. členom tega odloka.
18. člen 
(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen z zakonom.
19. člen 
(1) O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
(2) O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
20. člen 
(1) Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev iz več notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter za izvedbo najzahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahtevajo sodelovanje strokovnih, znanstvenih in drugih organizacij oziroma zunanjih sodelavcev, se lahko oblikujejo projektne skupine ali druge oblike sodelovanja (v nadaljevanju: projektna skupina).
(2) Projektna skupina se oblikuje za čas trajanja projekta.
(3) Projektno skupino določi župan ali direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestavo in vodjo projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo.
21. člen 
Za usklajevanje dela župana, podžupanov, notranjih organizacijskih enot in drugih delovnih teles, ki jih je ustanovil župan, lahko župan ustanovi posvetovalna telesa, katerih naloge, pristojnosti, področje delovanja in druge pogoje se določi z aktom o imenovanju.
22. člen 
(1) V skladu s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, ki jo sprejme župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
(2) V Kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas, vezana na osebno zaupanje župana.
23. člen 
(1) Položaji, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v občinski upravi, so direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot.
(2) Direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot so v okviru svojega delovnega področja odgovorni za zakonitost poslovanja in pravilno izvajanje predpisov in nalog.
24. člen 
(1) Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
(2) Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občinski upravi,
– opravlja organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot in skrbi za delovno disciplino,
– opravlja druge naloge po nalogu in pooblastilu župana.
(3) Direktor občinske uprave lahko izdaja odredbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
(4) Direktor občinske uprave lahko za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji pooblasti vodje notranjih organizacijskih enot ali druge javne uslužbence občinske uprave, ki izpolnjujejo pogoje za odločanje v upravnem postopku.
(5) Mandat direktorja občinske uprave traja pet let. Pogoje in postopek imenovanja določa zakon.
(6) Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu.
25. člen 
(1) Notranje organizacijske enote – oddelke vodijo vodje oddelkov, ki jih imenuje in razrešuje župan, razen Kabineta župana, ki ga vodi neposredno direktor občinske uprave.
(2) Vodje oddelkov opravljajo svoje delo na uradniškem delovnem mestu na položaju.
(3) Vodje oddelkov so odgovorni za načrtovanje, organizacijo, usmerjanje in nadzor opravljanja dela v notranje organizacijskih enotah ter za zakonito, pravočasno in gospodarno izvajanje nalog. Po pooblastilu direktorja občinske uprave odločajo o zadevah iz delovnega področja posamezne notranje organizacijske enote, opravljajo najzahtevnejše strokovne naloge v notranje organizacijski enoti in sodelujejo z drugimi vodji notranje organizacijskih enot ter zastopajo notranje organizacijsko enoto navzven. V okviru svojih pristojnosti sodelujejo tudi z organi drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami.
(4) Za zakonitost dela ter realizacijo nalog in sklepov na področju dela oddelka so vodje oddelkov odgovorni županu in direktorju občinske uprave.
(5) Za pomoč pri neposrednem vodenju notranjih organizacijskih enot se lahko v pravilniku o sistemizaciji delovnih mest določijo delovna mesta za pomoč pri vodenju oddelka, na katere uslužbence, na predlog vodij oddelkov in direktorja občinske uprave, razporedi župan kot predstojnik občinske uprave.
26. člen 
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z veljavnimi predpisi, statutom občine, odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo veljavni predpisi ter po navodilih župana, direktorja občinske uprave in vodij notranje organizacijskih enot.
(2) Javni uslužbenci so za svoje delo odgovorni vodjem notranjih organizacijskih enot, direktorju občinske uprave in županu, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
(3) Vsi zaposleni v občinski upravi so dolžni spoštovati kodeks ravnanja javnih uslužbencev in druge predpise, ki jih zavezujejo, da pri svojem delu spoštujejo vse veljavne predpise, načela profesionalnosti, strokovnosti, gospodarnosti, neodvisnosti in humanosti ter da pri opravljanju svojega dela varujejo ugled občine.
27. člen 
(1) O disciplinski odgovornosti javnih uslužbencev občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri reprezentativnih združenjih lokalnih skupnosti oziroma komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
28. člen 
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in direktorja občinske uprave oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Kolegij sklicuje župan oziroma direktor občinske uprave po potrebi, sestavljajo pa ga župan, podžupan, direktor občinske uprave in vodje notranje organizacijskih enot. Po potrebi sodelujejo pri sejah kolegija tudi drugi javni uslužbenci, ki se povabijo k posameznim točkam dnevnega reda.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
Župan Občine Brežice v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka izda Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Brežice v skladu s tem odlokom in Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15 in 57/15), ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna mesta oziroma za odločitev o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev v občinski upravi.
30. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice (Uradni list RS, št. 102/10).
31. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2015
Brežice, dne 5. oktobra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost