Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3082. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 8593.

  
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US in 76/14 – odločba US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) na 6. seji dne 29. 9. 2015 sprejel
O D L O K 
spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenska Bistrica 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/10 in popravek Uradni list RS, št. 12/10; v nadaljevanju: Odlok) in Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Slovenska Bistrica, ki ga je izdelal Razvojni center inženiringi Celje, d.o.o. (št. proj. 645/09, oktober 2009; v nadaljevanju: Program opremljanja).
Spremembe in dopolnitve Odloka in Programa opremljanja se nanašajo na uskladitev obračunskih stroškov za obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo ter na spremembo razmerja med površino parcele in neto tlorisno površino objekta.
2. člen 
Spremeni se 5. člen Odloka tako, da se glasi:
»Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme so izračunani z upoštevanjem cen na dan 31. 12. 2014 oziroma cen upoštevanih v načrtu razvojnih programov v okviru proračuna za tekoče in naslednje leto.
Grajeno javno dobro in javna razsvetljava
Skupni in obračunski stroški za komunalno opremo z značajem grajenega javnega dobra in druge podobne komunalne opreme (druge javne površine, javna razsvetljava) so naslednji:
Omrežje
Obračunsko območje
EM
Količina
Stroški komunalne opreme v €
Skupni stroški
Tuji viri
Obračunski stroški
lokalne ceste in javne poti
Območje občine 
m
600.814
 
 
druge javne površine 
Območje občine 
m
45.155
 
 
javna razsvetljava
Območje občine 
m
124.965
 
 
SKUPAJ
 
 
 
64.966.079
0
64.966.079
grajeno javno dobro in druge javne površine
 
 
 
59.492.539
0
59.492.539
javna razsvetljava
 
 
 
5.473.540
0
5.473.540
Skupni in obračunski stroški v načrtih razvojnih programov občine predvidene komunalne opreme z značajem grajenega javnega dobra in druge podobne komunalne opreme so naslednji:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Rok izvedbe
Stroški komunalne opreme v €
Skupni stroški
Tuji viri
Obračunski stroški
lokalne ceste in javne poti
Območje občine
2016
3.002.215
140.571
2.861.644
druge javne površine
Območje občine
2016
100.000
72.460
27.540
javna razsvetljava
Območje občine
2016
262.185
0
262.185
SKUPAJ
 
 
3.364.400
213.031
3.151.369
Vodovodno omrežje
Skupni in obračunski stroški obstoječega vodovodnega omrežja so naslednji:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
EM
Količina
Stroški komunalne opreme v €
Skupni stroški
Tuji viri
Obračunski stroški
Objekti in naprave (vodarne, vodohrani, črpališča)
 
 
 
 
 
Transportno in primarno omrežje
 
m
30.614
 
 
Sekundarno omrežje
 
m
281.078
 
 
Skupaj
 
m
311.692
 
 
od tega
 
 
 
 
javno omrežje
 
m
286.756
6.306.197
0
6.306.197
omrežje v upravljanju KS
 
m
15.700
454.433
0
454.433
omrežje vključeno v omrežja drugih občin
 
m
9.236
264.924
0
264.924
skupaj javno omrežje
 
m
311.692
7.025.544
0
7.025.544
omrežje v zasebni lasti
 
m
15.576
450.843
450.843
0
Vrednost javnega omrežja
Območje občine 
m
311.692
7.025.544
0
7.025.544
Skupni in obračunski stroški za v načrtih razvojnih programov občine predvideno vodovodno omrežje so naslednji:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Rok izvedbe
Stroški komunalne opreme v €
Skupni stroški
Tuji viri
Obračunski stroški
Oskrba s pitno vodo CUPD
 
2015
5.851.493
4.376.811
1.474.682
Druge naložbe v novogradnjo in rekonstrukcijo
 
2016
405.499
0
405.499
SKUPAJ
Območje občine
 
6.256.992
4.376.811
1.880.181
Kanalizacijsko omrežje
Skupni in obračunski stroški obstoječega kanalizacijskega omrežja so naslednji:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
EM
Količina
Stroški komunalne opreme v €
Skupni stroški
Tuji viri
Obračunski stroški
Čistilne naprave in kanalizacijsko omrežje
 
m
74.873
5.829.617
4.989.545
840.072
Meteorna kanalizacija
 
m
13.336
 
 
Mešana kanalizacija
 
m
41.711
 
 
Fekalna kanalizacija
 
m
19.826
 
 
Vrednost javnega omrežja
Območje občine 
 
 
5.829.617
4.989.545
840.072
Skupni in obračunski stroški za v načrtih razvojnih programov občine predvideno kanalizacijsko omrežje so naslednji:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Rok izvedbe
Stroški komunalne opreme v €
Skupni stroški
Tuji viri
Obračunski stroški
Izgradnja ČN in kanalizacije CUPD
 
2015
2.323.923
1.534.621
789.302
Druge naložbe v novogradnjo in rekonstrukcijo
 
2016
963.066
0
963.066
SKUPAJ
Območje občine 
 
3.286.989
1.534.621
1.752.368
Ravnanje s komunalnimi odpadki
Skupni in obračunski stroški obstoječe opreme s področja ravnanja s komunalnimi odpadki so naslednji:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
EM
Količina
Stroški komunalne opreme v €
Skupni stroški
Tuji viri
Obračunski stroški
Odlagališče CERO
 
kom
1
 
 
Zbirni centri za ločeno zbiranje odpadkov
 
kom
175
 
 
Drugi objekti in naprave 
 
 
 
 
 
Vrednost javnih sredstev
Območje občine 
 
 
521.343
0
521.343
Skupni in obračunski stroški za v načrtih razvojnih programov občine predvidene komunalne opreme s področja ravnanja s komunalnimi odpadki so naslednji:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Rok izvedbe
Stroški komunalne opreme v €
Skupni stroški
Tuji viri
Obračunski stroški
Izgradnja CERO II. CUPD
 
2015
2.682.320
2.237.923
444.397
Druge naložbe v novogradnjo in rekonstrukcijo
 
2016
160.000
0
160.000
SKUPAJ
Območje občine 
 
2.842.320
2.237.923
604.397
« 
3. člen 
Spremeni se 9. člen Odloka tako, da se glasi:
»Povprečni obračunski stroški po posamezni vrsti komunalne opreme in po posameznih obračunskih območjih so naslednji:
Grajeno javno dobro, druge javne površine in javna razsvetljava:
Opis
Obračunski stroški v €
Vsota z. parcel
Vsota NTPS
Stroški na enoto v €
Cp(ij)
Ct(ij)
Obstoječe stanje
64.966.079
18.026.465
2.540.410
3,604
25,573
grajeno javno dobro in druge javne površine
59.492.539
18.026.465
2.540.410
3,300
23,418
javna razsvetljava
5.473.540
18.026.465
2.540.410
0,304
2,155
Razširitev omrežja (NRP)
3.151.369
18.026.465
2.540.410
0,175
1,240
grajeno javno dobro in druge javne površine
2.889.184
18.026.465
2.540.410
0,160
1,137
javna razsvetljava
262.185
18.026.465
2.540.410
0,015
0,103
SKUPAJ
68.117.448
18.026.465
2.540.410
3,779
26,814
grajeno javno dobro in druge javne površine
62.381.723
18.026.465
2.540.410
3,461
24,556
javna razsvetljava
5.735.725
18.026.465
2.540.410
0,318
2,258
NTPS = neto tlorisne površine stavb
Vodovodno omrežje:
Opis
Obračunski stroški v €
Vsota z. parcel
Vsota NTPS
Stroški na enoto v €
Cp(ij)
Ct(ij)
Obstoječe stanje
7.025.544
18.026.465
2.540.410
0,390
2.766
Razširitev omrežja (NRP)
1.880.181
18.026.465
2.540.410
0,104
0,740
SKUPAJ
8.905.725
18.026.465
2.540.410
0,494
3,506
Kanalizacijsko omrežje:
Opis
Obračunski stroški v €
Vsota z. parcel
Vsota NTPS
Stroški na enoto v €
Cp(ij)
Ct(ij)
Obstoječe stanje
840.072
18.026.465
2.540.410
0,047
0,331
Razširitev omrežja (NRP)
1.752.368
18.026.465
2.540.410
0,097
0,690
SKUPAJ
2.592.440
18.026.465
2.540.410
0,144
1,020
Ravnanje z odpadki:
Opis
Obračunski stroški v €
Vsota z. parcel
Vsota NTPS
Stroški na enoto v €
Cp(ij)
Ct(ij)
Obstoječe stanje
521.343
18.026.465
2.540.410
0,029
0,205
Razširitev omrežja (NRP)
604.397
18.026.465
2.540.410
0,034
0,238
SKUPAJ
1.125.740
18.026.465
2.540.410
0,062
0,443
« 
4. člen 
Spremenita se drugi in tretji odstavek 11. člen Odloka tako, da se glasita:
»Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva dejanska velikost parcele. Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka se določi v višini 55 %.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh dejanskih tlorisnih površin objekta. Delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka se določi v višini 45 %.«
5. člen 
V 14. členu (Oprostitev plačila komunalnega prispevka) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Plačilo komunalnega prispevka se delno oprosti za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI 1271), in sicer v višini 40 % na vodovarstvenih območjih, območjih Nature 2000 in območjih z omejenimi možnostmi kmetovanja.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji.
6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-16/2015-7
Slovenska Bistrica, dne 29. septembra 2015
 
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost