Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Št. 330-2/2015-5 Ob-3208/15, Stran 1819
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in na podlagi 24. člena Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 70/15, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis 
za dodeljevanje pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica za leto 2015
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet sofinanciranja so natančneje opredeljeni v točki 15 tega razpisa.
3. Namen javnega razpisa je prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za nova delovna mesta in realizacijo poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na kmetijah, izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi in ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže v odročnih krajih.
4. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
4.1. Upravičenci do sredstev so:
Do pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 so upravičene:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež oziroma stalno prebivališče na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in, ki ima sedež ter kmetijske površine na območju občine;
– pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa s sedežem na območju občine.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Pomoč po pravilu de minimis ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
– dodeljena mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe;
– dodeljena subjektom, ki nimajo poravnanih obveznosti do občine iz katerega koli naslova, ne izplačuje plač/socialnih prispevkov in je davčni dolžnik.
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prejšnjega odstavka te točke, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
Upravičenci so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16. tega razpisa).
4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stroškov prijavljenega programa ali investicije znašati vsaj 1000 EUR (brez vključenega DDV). Pri odobritvi sredstev se bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali pogodbe, katerih vrednost bo najmanj 100 EUR (brez vključenega DDV).
Pomoč posameznemu upravičencu, katere znesek bi bil nižji od 50,00 evrov, se ne dodeli.
Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali pogodbami niso upravičen strošek, če so izdani oziroma sklenjeni med:
– krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnost,i ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi (so)lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je (so)lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo.
Program oziroma investicijo, za katero upravičenec prejme pomoč po tem javnem razpisu, mora upravičenec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.
Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega javnega razpisa ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16 tega razpisa).
5. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 120.000 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva. Od tega je predvideno za ukrepe iz:
točk 15.1, 15..2 in 15..3: skupaj 105.000 EUR;
točka 15.4: 15.000,00 EUR.
Sredstva za programe in investicije na področju kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
6. Višina odobrenih sredstev
Maksimalni zneski odobrenih pomoči so navedeni pri posamezni vrsti ukrepov iz točke 15.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost 21.000 EUR (brez vključenega DDV). Skupna vrednost pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme presegati 15.000 EUR letno za vse ukrepe po tem razpisu.
Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi na podlagi določil odloka, tega javnega razpisa, glede na višino vseh zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložljivih sredstev.
Pri ukrepu 15.4 se upravičencem lahko dodelijo sredstva v višini 100 % upravičenih stroškov brez DDV (oziroma največ 21.000,00 EUR) pod pogojem, da zaprošena sredstva ne presegajo razpoložljivih zneskov iz 5. točke tega javnega razpisa. Za naveden ukrep se pri določanju višine pomoči ne upošteva meril iz točke 16 tega razpisa.
7. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz 8. točke tega javnega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma programa, za katerega so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
Upravičencu, pri katerem se po izdaji odločbe oziroma po izplačilu ugotovi, da je navajal neresnične podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva odobrena, se sredstev ne nakaže oziroma jih je upravičenec dolžan skupaj z obrestmi vrniti v občinski proračun. V tem primeru prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi tega odloka na naslednjih javnih razpisih v obdobju petih let. Zoper njega se ukrepa v skladu z veljavno zakonodajo.
8. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2015. Sredstva na podlagi tega javnega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim programom in investicijam, ki bodo realizirana v času od 1. 6. 2014 do najkasneje 30. 9. 2015.
9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 2. 11. 2015 do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 2. 11. 2015 do 12. ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
10. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 36/I.
11. Priprava vlog:
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in mora biti dostavljena do roka, določenega v 9. točki tega javnega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
12. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo dne 2. 11. 2015 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
13. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz 9. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil o izvedenih programih oziroma investicijah ter namenski porabi sredstev.
14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si ali osebno od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 6/III ali 3/III ter. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05-33-50-172 (Zdenka Kompare).
15. Ukrepi »de minimis« (Uredba komisije (EU) št. 1407/2013)
15.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je. prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za nova delovna mesta ter za realizacijo poslovnih idej nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev z odpiranjem nove ali širitvijo obstoječe dopolnilne dejavnosti z namenom povečanja konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva ali za zagotovitev dodatnega vira dohodka.
Upravičeni stroški: priprava projektne dokumentacije, gradbena in obrtniška dela in material, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije dopolnilne dejavnosti in njenih proizvodov (priprava in tisk promocijskega materiala, priprava in objava oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, stroški najema razstavnega prostora, stroški nočitev do priznane višine največ 100 EUR/nočitev), stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani z dopolnilno dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva).
Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči, vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu
Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi postavkami, gradbeno dovoljenje ali, če to ni potrebno, dokazilo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno ter načrt ali skico objekta in položaj objekta na kopiji katastrskega načrta. V primeru upravičenega stroška gradbenih in obrtniških del se pomoč ne dodeli, če iz veljavnih predpisov izhaja, da gradnja ni dopustna.
Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti investicije.
15.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe na kmetijah in s tem ohranjati primarno kmetijsko proizvodnjo, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava projektne dokumentacije, gradbena in obrtniška dela in material, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije (priprava in tisk promocijskega materiala, priprava in objava oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, stroški najema razstavnega prostora, stroški nočitev do priznane višine največ 100 EUR/nočitev), stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dopolnilno dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva).
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu. Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi postavkami, gradbeno dovoljenje ali, če to ni potrebno, dokazilo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno ter načrt ali skico objekta in položaj objekta na kopiji katastrskega načrta. V primeru upravičenega stroška gradbenih in obrtniških del se pomoč ne dodeli, če iz veljavnih predpisov izhaja, da gradnja ni dopustna.
Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti investicije.
15.3 Trženje kmetijskih proizvodov in storitev
Cilj ukrepa je izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje strokovnega znanja in prenosu novih praks na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje in skladiščenje kmetijskih proizvodov, nakup opreme za prostore za prodajo kmetijskih proizvodov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij ter organiziranje in izvedba strokovnih prireditev z namenom promocije kmetijskih proizvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči, vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu.
Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravičenci določeni v 4. točki tega razpisa, razen za organiziranje strokovnih prireditev z namenom promocije kmetijskih proizvodov, kjer morajo biti upravičenci MSP, ki so ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore.
Višina sofinanciranja: do največ 80 % upravičenih stroškov.
15.4 Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz odročnih krajev
Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže v odročnih krajih, kjer zaradi velike razdrobljenosti stroški prevoza niso ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih. Upravičeni stroški niso stroški nakupa vozil za cestni transport.
Pogoji za pridobitev sredstev: ustrezno registrirana dejavnost transporta v odročnih krajih z območja občine, če ne gre za prevoze proizvodov primarne kmetijske pridelave, vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
Upravičenci: kot so določeni v 4. točki tega razpisa, vendar izključno iz odročnih krajev občine in so registrirani za dejavnost transporta.
Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov.
16. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
16. 1 Splošni pogoji:
Prijavitelji za ukrepe iz tega javnega razpisa morajo poleg drugih v javnem razpisu navedenih določil izpolnjevati še:
– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške planote.
– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registrirane za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravljati dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica.
– Registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze: navedena društva morajo delovati na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Program ali investicija, ki jo prijavljajo na javni razpis, se mora izvesti na območju Mestne občine Nova Gorica.
Za čisto kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko gospodarstvo, v katerem je vsaj en član zavarovan kot kmet.
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po tem razpisu šteje:
– 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot njiva,
– 0,25 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot trajni nasad (oljčnik, sadovnjak, vinograd …),
– 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot travinje,
– 8 ha zemljišč, ki so po občinskih prostorskih aktih opredeljeni kot gozdna zemljišča.
16.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 15.1, 15.2 in 15.3 tega javnega razpisa bo komisija pri ocenjevanju vlog upoštevala naslednje ponderje:
– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravlja dejavnost na območju MONG: ponder 1,
– kmetija na Trnovski in Banjški planoti: ponder 0,75,
– ostale kmetije in pravne osebe ponder 0,5,
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.
Kot negospodarna se šteje investicija, katere namen, obseg ali vrednost bistveno presega načrtovano proizvodnjo.
Kot neustrezna se šteje investicija, ki ne služi opravljanju registrirane dopolnilne dejavnosti (kot na primer: neustrezna je investicija v etiketirko prijavitelja, ki je registriran za predelavo gozdnih lesnih sortimentov).
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost