Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Št. 5320-1/2015/7 Ob-3186/15, Stran 1800
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis 
za razpisno področje B v letu 2016: finančna podpora Slovencem po svetu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Urad).
2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2016: finančna podpora Slovencem po svetu (v nadaljevanju: javni razpis) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.
Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete,
2. medsebojno povezovanje ter povezovanje z Republiko Slovenijo na vseh področjih, vključno s povezovanjem preko spletnih orodij,
3. krepitev dejavnosti mladih in za mlade,
4. krepitev sodelovanja z Republiko Slovenijo na področju gospodarstva,
5. krepitev sodelovanja z Republiko Slovenijo na področju znanosti in izobraževanja,
6. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu.
3) Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.
4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.
5) Pomen izrazov
Redno delovanje/program organizacije so redne naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kontinuirano delovanje.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojno povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški itd.).
Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca. Enkraten rezultat pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru projekta.
6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo;
– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Pred dokončno odločitvijo strokovne komisije pa se lahko pridobijo dodatne informacije glede sofinanciranja posamezne vloge tudi s strani drugih državnih institucij.
8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2016 znaša 700.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2016 ustrezno spremeni.
Sredstva, dodeljena za leto 2016, morajo biti porabljena v letu 2016.
9) Predvidena višina dodeljenih sredstev: višina dodeljenih sredstev se določi glede na omejitve po posameznih kategorijah in na podlagi meril. Omejitve po posameznih kategorijah so navedene v razpisni dokumentaciji. Merila so ovrednotena s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista, ki je dostopen v razpisni dokumentaciji.
10) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter vzorca ocenjevalnega lista in pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.uszs.gov.si.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-80-00 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.
11) Način prijave
Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis B – Slovenci po svetu 2016«,
– polni naslov Urada, kot je naveden zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
12) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 1. 12. 2015 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.
Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
13) Odpiranje vlog
Posebna komisija za odpiranje bo pričela z odpiranjem vlog najkasneje 3. 12. 2015.
Odpiranje vlog ni javno.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa.
Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne bodo izpolnjevale namena in vsaj enega izmed ciljev razpisa, bodo zavrnjene.
Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo zavrnjene.
Strokovna komisija bo prispele vloge ocenjevala po vrstnem redu prispetja, neposredno po njihovem odprtju.
15) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 1. 2. 2016.
16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, tel. 01/230-80-00, faks 01/230-80-17 oziroma po elektronski pošti na naslovu urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

AAA Zlata odličnost