Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Ob-3214/15, Stran 1801
Na podlagi 33. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolnitve; v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2016
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu, v okvirni višini 7.000.000 EUR, in sicer:
1. Športne dejavnosti: 6.000.000 EUR, od tega:
a) za dejavnosti vrhunskega športa – programe reprezentanc: 2.400.000 EUR,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe reprezentanc: 2.250.000 EUR,
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo: 930.000 EUR,
d) za druge programe: 120.000 EUR, od tega:
– za nacionalni projekt »Javno obveščanje v športu«: 25.000 EUR,
Namen in cilji projekta:
Namen in cilj projekta je vzpostaviti sistem javnega obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji, v obliki periodičnih izobraževalnih oddaj o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije v medijih nacionalnega dosega.
Kriteriji ocenjevanja:
Sofinancira se projekt, ki po merilih iz 25. člena pravilnika doseže minimalno 14 točk. Če več projektov doseže enako število točk, imajo med le-temi prednost projekti, ki bolj dosegajo razpisane cilje projekta.
Vrednost točke za sofinanciranje projekta se izračuna skladno s 26. členom pravilnika.
Sofinancirajo se stroški produkcije in predvajanja periodičnih izobraževalnih oddaj.
Reference:
Pri razpisanem projektu se upoštevajo kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti prijavitelja ter dosedanje reference prijavitelja na podobnih, že izvedenih sorodnih projektih na državni ravni. Vsaj dve referenci sta obvezni prilogi vloge na javni razpis.
– za ostale programe dejavnosti informiranja in promocije o športno rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju in muzejsko dejavnost na področju športa: 95.000 EUR,
e) za neposredne potrebe vrhunskih športnikov: 300.000 EUR.
2. Raziskovanje in razvoj športa: 850.000 EUR, od tega:
– za znanstveni in strokovni raziskovalni projekt »Ekspertno spremljanje dejavnikov modela uspešnosti v izbranih športnih panogah«: 11.500 EUR:
Namen in cilji projekta:
Namen projekta je pomagati izbranim športnim panogam pri iskanju, usmerjanju in treniranju talentov za posamezno športno panogo.
Cilji projekta so:
– razviti ekspertni model spremljanja mladostnikov, ki bo zagotovil vse potrebne parametre za odločanje stroke pri vključevanju mladih v posamezno športno panogo;
– razviti bazo znanja v okviru potencialnega modela uspešnosti v izbranih športnih panogah, ki bo omogočila učinkovito in uspešno odkrivanje, animiranje in usmerjanje mladih talentov v izbrane športne panoge;
– izračunati ocene potencialne uspešnosti talentov, ki bodo temeljile na dejansko izvedenih meritvah izbranih dejavnikov modela potencialne uspešnosti, da bodo na osnovi teh ocen športne panoge seznanjene s potencialno zmožnostjo svojih športnikov oziroma z njihovo talentiranostjo;
– na osnovi konkretnih rezultatov ocene talentiranosti bodo trenerji lažje poiskali nove talente in jih usmerili v svojo športno panogo;
Model mora zajemati različne vzorce športnikov, v različnih športnih panogah.
Kriteriji ocenjevanja:
Sofinancira se projekt, ki po merilih iz 29. člena pravilnika doseže minimalno 22 točk. Če več projektov doseže enako število točk, imajo med le-temi prednost projekti, ki bolj dosegajo razpisane cilje projekta.
Vrednost točke za sofinanciranje projekta se izračuna skladno s 30. členom pravilnika.
Sofinancirajo se stroški raziskovalnega dela na projektu.
Reference:
Pri razpisanem projektu se upoštevajo kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti prijavitelja ter dosedanje reference prijavitelja na podobnih, že izvedenih sorodnih projektih na državni ali mednarodni ravni. Vsaj dve referenci sta obvezni prilogi vloge na javni razpis.
– za znanstveni in strokovni raziskovalni projekt »Zmanjševanje poškodb sklepov v različnih športnih gibanjih«: 15.000 EUR:
Namen in cilji projekta:
Namen in cilj projekta je ugotoviti model vadbe, ki bi preprečeval pogoste poškodbe športnikov za posamezno športno panogo, saj športniki pri izvajanju vadbe prihajajo do ekstremnih obremenitev. Model mora zajemati različne vzorce športnikov, od mlajših starostnih kategorij do vrhunskih športnikov, vključenih v tekmovalne sisteme ter v različnih športnih panogah. Na osnovi izračunov in konkretnih rezultatov projekta bodo trenerji lažje poiskali pravilne trenažne procese za svojo športno panogo.
Kriteriji ocenjevanja:
Sofinancira se projekt, ki po merilih iz 29. člena pravilnika doseže minimalno 22 točk. Če več projektov doseže enako število točk, imajo med le-temi prednost projekti, ki bolj dosegajo razpisane cilje projekta.
Vrednost točke za sofinanciranje projekta se izračuna skladno s 30. členom pravilnika.
Sofinancirajo se stroški raziskovalnega dela na projektu.
Reference:
Pri razpisanem projektu se upoštevajo kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti prijavitelja ter dosedanje reference prijavitelja na podobnih, že izvedenih sorodnih projektih na državni ali mednarodni ravni. Vsaj dve referenci sta obvezni prilogi vloge na javni razpis.
– za projekt s področja drugih programov razvoja športa »Javni servis za podporo športu«: 39.000 EUR:
Namen in cilji projekta:
Namen in cilj projekta je razviti kakovosten model celostnega informiranja zainteresirane javnosti o možnostih vodene in varne vadbe v vseh regijah Republike Slovenije ter zagotoviti obveščanje o športni vadbi v smislu izoblikovanega modela. Model celostnega informiranja zainteresirane javnosti o možnostih vodene in varne vadbe mora biti zasnovan tako, da za uporabnike zagotavlja informacije na najvišji, nacionalni ravni ter na način, ki zagotavlja dosledno združevanje relevantnih podatkov iz različnih virov lokalnega in regionalnega nivoja. Model mora omogočati zajem kakovostnih in aktualnih podatkov o športno rekreativni ponudbi in zastopanosti športnih panog v lokalnih okoljih, skozi celostno informiranost mora zagotavljati boljšo dostopnost do vodene in varne vadbe v lokalnem okolju, spodbujati volontersko delo v športu in spodbujati lokalna okolja k povezovanju v mrežo ponudnikov varne in strokovno vodene vadbe. Podatki morajo biti zainteresiranim uporabnikom dostopni oziroma zagotovljeni na način, ki omogočajo kar najširšo uporabo razpoložljivih informacij. Ustrezno zasnovan in kakovostno izveden model celostnega informiranja zainteresirane javnosti o možnostih vodene in varne vadbe je namreč pomemben dejavnik za razvoj športa na najširši ravni in s športom povezanih aktivnosti.
Kriteriji ocenjevanja:
Sofinancira se projekt, ki po merilih iz 29. člena pravilnika doseže minimalno 22 točk. Če več projektov doseže enako število točk, imajo med le-temi prednost projekti, ki bolj dosegajo razpisane cilje projekta.
Vrednost točke za sofinanciranje projekta se izračuna skladno s 30. členom pravilnika.
Sofinancirajo se stroški raziskovalnega dela na projektu in stroški neposrednega izvajanja projekta.
Reference:
Pri razpisanem projektu se upoštevajo kadrovske, prostorske in finančne zmožnosti prijavitelja ter dosedanje reference prijavitelja na podobnih, že izvedenih sorodnih projektih na državni ali mednarodni ravni. Vsaj dve referenci sta obvezni prilogi vloge na javni razpis.
– za ostale programe dejavnosti raziskovanja in razvoja športa – za nakup tehnologij, za spremljanje in razvoj športne vadbe, za znanstvene in strokovne raziskovalne projekte in druge programe razvoja športa: 784.500 EUR;
3. Založništvo v športu: za revije ali knjige s strokovnimi vsebinami, za revije namenjene otrokom in mladini, za znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na področju športa ter za strokovne internetne vsebine: 150.000 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku.
Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu na področju športa. Med prosilci, ki so že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.
Opozorilo: Nacionalne panožne športne zveze, ki kandidirajo na področju D1 in D2, morajo s svojimi vlogami kandidirati po panogah, in sicer z uradnimi nazivi športnih panog iz aplikacije e-šport.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi metodologij za posamezna področja, ki točkovno opredeljujejo posamezna merila. Metodologije za vrednotenje programov so določene v pravilniku.
Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov vrhunskega športa se upoštevajo osvojene medalje v članski kategoriji za področje D1. Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se upoštevajo osvojene medalje mlajših članov, mladincev (starejši in mlajši) in kadetov za področje D2. Pri tem ovrednoti konkurenčnost tekmovanja na podlagi razvrstitve športnih panog v skupine po modelu konkurenčnosti tekmovanja in ravni tekmovanja. Pri vrednotenju programov za področje D1 in D2 se uporabljajo izhodiščni podatki od Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez iz e-aplikacije, potrjene od strani pristojnega organa OKS-ZŠZ, predvidoma v februarju 2016.
Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in smotrno, v skladu s posredovano razpisno dokumentacijo in odločbo sveta fundacije. Če izvedeni program odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja in financiranja, za več kot 25 % vrednosti, lahko svet fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za program.
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa odštela od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volontersko delo ni predmet sofinanciranja, prav tako niso predmet sofinanciranja režijski stroški izvajalca programa.
Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. Kolikor ima izvajalec programa pravico do uveljavljanja vhodnega davka na dodano vrednost se mu davek na dodano vrednost ne všteva med upravičene stroške. Kolikor izvajalec programa nima pravice do odbitka celotnega ali delnega davka na dodano vrednost, ki mu je bil obračunan ob dobavah blaga in storitev, se mu obračunani DDV všteje med upravičene stroške. Neodbitni davek na dodano vrednost (brez upoštevanja DDV po omejitvi iz 66. člena ZDDV-1), kot del upravičenih stroškov, lahko izvajalec programa uveljavlja kot lastna sredstva pri dokazovanju porabe. Izvajalec programa je pri dokazovanju upravičenih stroškov iz naslova DDV, dolžan Fundaciji za šport predložiti potrdilo o zavezanosti za DDV in višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 ali potrdilo o nezavezanosti za obračun davka na dodano vrednost. Upoštevajo se samo potrdila, ki jih je v ta namen izdala FURS.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s podpodročja vrhunskega športa – programi nacionalnih reprezentanc (D1) in s podpodročja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi nacionalnih reprezentanc (D2) so:
Strokovni kader:
– stroški dela (trenerjev, fizioterapevtov, zdravnikov …),
– potni stroški (kilometrine, dnevnice),
– strokovno izpopolnjevanje in licenciranje strokovnega kadra v mednarodnem prostoru,
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.
Materialni stroški:
– stroški prevoza na tekmovanje (najem prevoznih sredstev, delež operativnega lizinga, delež stroškov posojila pri lastnem vozilu po potnem nalogu),
– športna oprema in rekviziti,
– registracija športnikov in ekip,
– kotizacija ali startnina,
– stroški sodnikov ali delegatov,
– nezgodna zavarovanja,
– stroški priprav,
– stroški prehrane,
– zdravstveno varstvo športnikov (kontrolni in obdobni pregledi),
– obresti in stroški odobritve kredita za izvedbo programa.
Športni objekti:
– stroški najemnin,
– sorazmerni del obratovalnih stroškov (voda, plin, elektrika, kurilno olje ...),
– sorazmerni del nadomestila za stavbno zemljišče,
– stroški zavarovalnih premij.
Del stroškov delovanja zveze:
– stroški zaposlenih in materialni stroški do 15 % upravičenih sredstev.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s podpodročja dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3) so:
Strokovni kader:
– stroški dela strokovnega kadra (vaditelji, trenerji, organizatorji …),
– potni stroški (kilometrine, dnevnice),
– strokovno izpopolnjevanje trenerjev,
– licenciranje strokovnih kadrov,
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.
Materialni stroški:
– športna oprema, nagrade, priznanja in rekviziti,
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost,
– stroški oglaševanja,
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala,
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo.
Športni objekti:
– stroški najemnin športnih objektov,
– sorazmerni del obratovalnih stroškov športnih objektov (voda, plin, elektrika, kurilno olje, čiščenje, vzdrževanje ...),
– stroški zavarovalnih premij,
– stroški varovanja.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s podpodročja drugih programov (D4) so:
Strokovni kader:
– stroški dela strokovnega kadra (predavatelji, vodje delavnic …),
– potni stroški (kilometrine, dnevnice),
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo.
Materialni stroški:
– stroški oglasov, objav, naznanil,
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska,
– predvajanja oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd.,
– stroški objave člankov v medijih, administrativni stroški in stroški porabljenega materiala,
– stroški najema predavalnice.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa na področju neposrednih potreb vrhunskih športnikov (D5) so definirani v pogodbi.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s področja raziskovanja in razvoja športa (RR) so:
1. Znanstveni in strokovni raziskovalni projekti:
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu izključno za raziskovalno dejavnost),
– stroški inštrumentov in opreme do obsega in za obdobje, ki ga predvideva projekt. Če se ti instrumenti in oprema ne uporabljajo za raziskovalni projekt skozi njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravičene stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskovalnega projekta,
– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah,
– režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta,
– drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti.
2. Meritve analize in svetovanja:
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu izključno za raziskovalno dejavnost),
– stroški inštrumentov in opreme uporabljene pri meritvah in analizi, če strošek ni zajet v ceni izvajalca,
– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki se uporabljajo izključno za namen meritev in svetovanja, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah, kadar je to nujno za evalvacijo projekta,
– drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica meritev, analiz in svetovanja.
3. Tehnologija:
– stroški nabave opreme po računu.
4. Drugi programi razvoja športa:
– materialni stroški, ki so neposredno vezani na realizacijo prijavljenega projekta,
– stroški dela, ki so neposredno vezani na realizacijo prijavljenega projekta.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s področja založništva v športu (Z) so:
1. Med upravičene stroške na področju izdaje knjig sodijo:
a) stroški avtorskega dela (avtorji besedil, avtorji uvodnih/spremnih besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačilo avtorskih pravic idr.)
b) tiskarska priprava in tisk ter priprava e-knjige
c) stroški uredniškega dela.
2. Med upravičene stroške na področju izdaje revij sodijo:
a) stroški avtorskega dela (avtorska besedila, prevodi besedil v slovenski jezik, odkup avtorskih pravic za besedila in vizualno gradivo, lektoriranje …), distribucija za brezplačne revije
b) tiskarska priprava in tisk
c) stroški uredniškega dela.
3. Med upravičene stroške na področju internetnih vsebin sodijo:
a) stroški avtorskega dela (stroški administratorja spletne strani, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačilo avtorskih pravic idr.)
b) stroški domene
c) stroški gostovanja na strežniku.
Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpostaviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računovodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani program.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega programa fundacije enostransko spremeni dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2016 – D1: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc (D1),
– obrazec FŠO 2016 – D2: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programov reprezentanc (D2),
– obrazec FŠO 2016 – D3: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3),
– obrazec FŠO 2016 – D4: prijavni obrazec za programe na področju drugih programov (D4),
– obrazec FŠO 2016 – D5: prijavni obrazec za programe na področju neposrednih potreb vrhunskih športnikov (D5),
– obrazec FŠO 2016 – RR: prijavni obrazec za programe na področju raziskovanja in razvoja športa (RR),
– obrazec FŠO 2016 – Z: prijavni obrazec za programe na področju založništva v športu (Z),
– vzorce pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije.
4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo prijavitelji tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 16. novembra 2015. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:
– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prijavitelja),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis – Ne odpiraj-vloga za javni razpis” in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: prijavitelj mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici.
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec FŠO 2016 za posamezno področje, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo je prijavitelj po pozivu v danem roku dopolnil.
Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2016 za področje, na katerem kandidira prijavitelj, z vsemi zahtevanimi prilogami.
Na področju Raziskovanja in razvoja športa (RR), pri kandidaturi za nabavo tehnologije, morajo biti tiskani vlogi obvezno priloženi predračuni s podrobno specifikacijo opreme in namena koriščenja te opreme, priloženi predračuni pa morajo veljati 90 dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
Na področju Založništva v športu (Z), pri kandidaturi za knjige, monografije, zbornike ... mora biti tiskani vlogi obvezno priložen osnutek te publikacije. Pri kandidaturi za revijo pa mora biti tiskani vlogi obvezno priložen en izvod zadnje izdane številke te revije.
6. Informiranje prijaviteljev
Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik Hrvat.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje programov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisija s sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisije fundacije po metodologijah, ki izhajajo iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalne strokovne komisije od prosilcev zahtevajo dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, stalna strokovna komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev na osnovi znanih podatkov.
Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa do 31. januarja 2016. Na podlagi predlogov stalnih strokovnih komisij svet fundacije sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja 2016.
Na odločitev sveta fundacije o razporeditvi sredstev izvajalcem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbah odloči komisija za pritožbe, v roku 30 dni.
8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh fundacije, po sprejemu dokončnih odločitev o pritožbah. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o prijavitelju oziroma upravičencu do sredstev, o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih je vlagatelj posebej označil kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport 

AAA Zlata odličnost