Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3084. Odlok o pravilih in ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah, stran 8596.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP; Uradni list RS, št. 109/10), Zakona o cestah (ZCes-11; Uradni list RS, št. 109/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr., 108/09 in 9/11) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 95/15) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 7. redni seji dne 7. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o pravilih in ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se na območju Občine Šmarje pri Jelšah urejajo:
I.
Splošne določbe
II.
Postavljanje in vzdrževanje prometne signalizacije
III.
Omejitve in prepovedi uporabe javnih prometnih površin
IV.
Ureditev mirujočega prometa
V.
Prisotnost živali v prometu
VI.
Posebne storitve na prometnih površinah
VII.
Nepravilno parkirana vozila, odvoz poškodovanih in zapuščenih vozil ter počitniških prikolic
VIII.
Parkiranje koles, koles z motorjem in motornih koles
IX.
Postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih
X.
Nadzor nad izvajanjem odloka
XI.
Prehodne in končne določbe
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Javne prometne površine so kategorizirane občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet (lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje), ulice, trgi, pločniki v naseljih, kolesarske steze, avtobusna postajališča, urejene pešpoti, javni parkirni prostori na javnih občinskih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine, dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam, garažam ter stanovanjskim stavbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob teh objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Šmarje pri Jelšah in katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem.
2. Parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa prihoda oziroma začetka in trajanja parkiranja.
3. Parkirni listek je obrazec za označitev časa parkiranja in plačila parkirnine, ki ga na predlog pristojnega organa predpiše župan.
4. Lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano.
5. Pristojen organ je oddelek občinske uprave, pristojen za področje urejanja cest in cestnega prometa.
6. Nadzorni organ je organ, pristojen za področje nadzora ali urejanja prometa: občinski inšpektor, komunalni nadzornik in občinski redar.
7. Nočni čas je čas med 22. uro in 6. uro zjutraj.
8. Javne parkirne površine so površine za parkiranje, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Šmarje pri Jelšah.
9. Dovolilnica je potrdilo, iz katerega je razvidna pravica do parkiranja na določenem območju in mora biti nameščena na vidno mesto armaturne plošče ob prednje vetrobransko steklo.
Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi v veljavnih predpisih o cestnem prometu v Republiki Sloveniji in v Občini Šmarje pri Jelšah.
3. člen 
(pristojnosti za urejanje prometa) 
Strategijo prometne in prostorske ureditve javnih površin, prometno ureditev ter prometni režim na občinskih cestah sprejema Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na predlog župana. Postavljanje prometne signalizacije na posamezni javni površini na območju Občine Šmarje pri Jelšah pa ureja občinski upravni organ pristojen za ceste (v nadaljevanju: upravni organ) z aktom, ki temelji na določbah veljavnih predpisov.
4. člen 
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) 
Za uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter načrtovanje in usklajevanje nalog na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Šmarje pri Jelšah Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju besedila: svet).
Sestavo sveta, pogoje, način dela in druga vprašanja v zvezi z delovanjem sveta določa akt o ustanovitvi sveta.
Sredstva za izvajanje nalog sveta se določijo v vsakoletnem občinskem proračunu na podlagi programa dela.
Svet lahko sredstva za uresničevanje svojih nalog pridobiva tudi iz drugih virov.
II. POSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 
5. člen 
Prometno signalizacijo postavijo v skladu z odločitvijo občinskega upravnega organa na osnovi javnega razpisa izbrani izvajalci ali vzdrževalci občinske infrastrukture in javnih površin, ki jo tudi vzdržujejo in skrbijo za njeno brezhibnost.
6. člen 
Prometni znaki in označbe na javnih prometnih površinah se lahko postavijo, spremenijo ali odstranijo le na podlagi odločbe občinskega upravnega organa, ki vodi občinski register prometne signalizacije.
Register iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. številko odločbe o postavitvi konkretne prometne signalizacije,
2. datum in uro postavitve,
3. naziv, številko in sliko,
4. kraj, cesto in stacionažo postavitve.
7. člen 
Občinski upravni organ izdaja dovoljenja za postavitev reklamnih tabel, smerokazov ali obvestil.
Neprometni znaki, reklamne table, smerokazi in podobna obvestila morajo biti postavljena v skladu z zakonodajo in s tem odlokom in ne smejo ogrožati varnosti prometa, kolesarjev ali pešcev, s svojim izgledom, velikostjo ali vsebino pa ne smejo kaziti zunanje podobe naselja.
III. OMEJITVE IN PREPOVEDI UPORABE JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN 
8. člen 
Promet na javnih prometnih površinah iz drugega člena tega odloka se odvija na način in pod pogoji, določenimi s postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni prometni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
9. člen 
V zgoščenih delih naselij je hitrost za vsa vozila omejena na 50 km/h.
V delu, kjer se občinska cesta bliža območju šole, vrtca, zdravstvenega doma ali drugih objektov, kjer je zgoščen promet pešcev in kolesarjev, je največja dovoljena hitrost omejena na 40 km/h.
Omejitve hitrosti iz prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za vozila s prednostjo, kadar so na nujni vožnji in to naznanjajo s svetlobnimi in zvočnimi signali.
10. člen 
Kot zgoščeni deli naselij iz prvega odstavka prejšnjega člena štejejo središča naselij, kjer je zgoščeno gibanje pešcev, kolesarjev, delovnih strojev in ostalih udeležencev cestnega prometa.
11. člen 
V območjih iz drugega odstavka 9. člena je dovoljeno postaviti naprave za umirjanje prometa, te so lahko fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja z neprimerno hitrostjo.
Fizične ovire na cesti morajo biti označene z ustrezno prometno signalizacijo. Izdelane, oblikovane in nameščene morajo biti v skladu z zakonom in standardi.
12. člen 
Pristojen občinski upravni organ lahko v izjemnih primerih omeji hitrost vožnje skozi naselja tudi pod mejo, navedeno v 9. členu tega odloka, če ugotovi okoliščine, zaradi katerih je taka omejitev neizogibna (naravne nesreče ali druge okoliščine, ki bistveno vplivajo na varnost prometa).
13. člen 
V primeru ustavitve vozila, pri nakladanju ali razkladanju tovora, voznik ne sme pustiti motorja v teku več kot tri minute.
Določilo prejšnega odstavka ne velja v primeru, če se je voznik vozila ustavil zato, da bi se ravnal po prometnem znaku, da bi se izognil oviri ali zaradi zastoja v prometu.
Z globo 40 € se za prekršek kaznuje voznik, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
IV. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA 
14. člen 
(javne parkirne površine) 
Na območju Občine Šmarje pri Jelšah so za parkiranje vozil namenjene javne parkirne površine.
Kjer so javne parkirne površine označene s talno označbo, je parkiranje dovoljeno le znotraj zaznamovanih parkirnih mest.
Javne parkirne površine so splošne in posebne.
Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene ali druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati zapornice, kakšne druge ovire ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa.
Z globo v znesku 500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili drugega in četrtega odstavka tega člena.
Z globo v znesku 250 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z določili drugega in četrtega odstavka tega člena.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
15. člen 
(splošne parkirne površine) 
Splošne parkirne površine so vse parkirne površine na javnih parkirnih površinah, razen posebnih parkirnih površin.
Parkiranje na splošnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki urejajo cestni promet. Voznik na splošni parkirni površini lahko parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je splošni parkirni prostor določen.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z določili drugega odstavka tega člena.
16. člen 
(posebne parkirne površine) 
Posebne parkirne površine so:
– rezervirane parkirne površine za potrebe javnih zavodov in pravnih oseb javnega prava,
– rezervirane parkirne površine ob večstanovanjskih objektih,
– parkirne površine, namenjene izključno parkiranju avtotaxi vozil,
– druge posebne parkirne površine, ki so kot take določene s predpisi ali odločbo pristojnega organa (primeroma posebej označene površine za ljudi s posebnimi potrebami, intervencijska vozila).
Posebne parkirne površine na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti določi pristojen organ.
Posebne parkirne površine morajo biti označene s prometno signalizacijo in označbo na vozišču. Stroški postavitve signalizacije na teh prostorih bremenijo uporabnika, razen prostorov, ki so namenjeni parkiranju intervencijskih vozil in vozil invalidov.
Na posebnih parkirnih površinah lahko parkirajo samo tista vozila, ki so jim parkirne površine namenjene in za čas, ki je za to določen, oziroma imajo dovolilnico za parkiranje, izdano s strani pristojnega organa.
Parkirne površine za potrebe službenih vozil se lahko rezervirajo za posamezne časovne termine ter se v ostalem času uporabljajo kot splošne parkirne površine. Navedene površine se praviloma rezervirajo za določene časovne termine (dneve, ure). Izven določenih časovnih terminov se uporabljajo kot javne parkirne površine. Časovni termini morajo biti označeni s prometno signalizacijo.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z določili četrtega odstavka tega člena.
17. člen 
(označevanje parkiranih vozil) 
Na javnih prometnih površinah, kjer je dovoljeno parkiranje ali ustavitev vozil imetnikom dovolilnic, morajo vozniki na vidno mesto armaturne plošče ob prednje vetrobransko steklo namestiti ustrezno dovolilnico.
Na javnih prometnih površinah, kjer je parkiranje plačljivo ali časovno omejeno (modre cone), mora voznik na vidno mesto armaturne plošče ob prednje vetrobransko steklo namestiti parkirni listek, iz katerega je razviden dovoljeni čas parkiranja ali parkirno uro, odvisno od režima, določenega na parkirni površini.
Voznik ne sme prekoračiti omejenega časa parkiranja, ki je določen s prometno signalizacijo oziroma s pogoji izdane dovolilnice. Po preteku omejenega časa mora voznik vozilo odpeljati.
Z globo 40 € se za prekršek kaznuje voznik, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
18. člen 
(vzdrževanje, škoda, parkirnina, najemnina) 
Upravljavec javne parkirne površine skrbi za vzdrževanje prometne signalizacije, za red in čistočo in ne odgovarja za škodo, ki nastane na vozilu, ki se nahaja na javni parkirni površini.
Za parkiranje vozil na splošnih parkirnih površinah mora voznik plačati parkirnino, če je tako določeno in na parkirišču to tudi označeno. Za uporabo posebnih parkirnih površin plačujejo vozniki parkirnino ali najemnino.
Višino parkirnine in višino najemnine na javnih parkirnih prostorih določi s sklepom Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah.
19. člen 
(prostori za parkiranje tovornih vozil in avtobusov) 
Na javnih prometnih površinah je prepovedano parkiranje tovornih vozil in avtobusov.
Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na za to določenih in s prometno signalizacijo označenih parkirnih površinah.
Pristojni organ lahko izjemoma na prošnjo stranke z odločbo dovoli in določi pogoje za ustavitev in parkiranje tovornih vozil in avtobusov na drugih površinah izven lokacij urejenih parkirišč, če stranka za to izkaže upravičen interes in če to ne ovira drugih udeležencev v cestnem prometu in če je glede na tehnične lastnosti površine to dopustno.
Z globo v znesku 500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
Z globo v znesku 250 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
V. PRISOTNOST ŽIVALI V PROMETU 
20. člen 
(udeležba živali v prometu) 
Vozišča občinskih cest in druge javne prometne površine smejo jezdeci uporabljati le s posebnim dovoljenjem, ki ga izda pristojen organ. Posebno dovoljenje se lahko izda posamezniku ali skupini jezdecev na predlog posameznika ali krajevne skupnosti. Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati jezdnih živali brez nadzora.
Živali, ki so ob občinskih cestah, morajo biti pod nadzorom ali zavarovane tako, da ne morejo priti na občinsko cesto.
Na predlog posameznika, pašne skupnosti oziroma drugega subjekta pristojni organ odloči o upravičenosti vodenja živine na pašo in z nje. V dovoljenju je potrebno določiti pogoje za vodenje (čas, obdobje ...) in postavitev prometne signalizacije, ki na vodenje živali opozarja ostale udeležence v cestnem prometu.
Stroške izdaje dovoljenja in postavitve prometne signalizacije nosi vlagatelj.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek gonič, vodič živali, jezdec ali lastnik živali, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
21. člen 
(čiščenje občinskih cest) 
Gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec mora poskrbeti, da bo občinska cesta po gonjenju in vodenju živali ali po jezdenju po občinski cesti, ostala čista kakršnihkoli nesnag.
Če te živali onesnažijo občinsko cesto z iztrebki, jih morajo gonič ali vodič živali ali črede ali jezdec, za njimi počistiti.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek gonič, vodič živali, jezdec ali lastnik živali, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
VI. POSEBNE STORITVE NA PROMETNIH POVRŠINAH 
22. člen 
(posebna uporaba javnih prometnih površin) 
Javne prometne površine se z dovoljenjem pristojnega organa lahko uporabljajo tudi za:
– občasno postavljanje prodajnih stojnic, kioskov, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, panojev, stebrov in podobno,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizacijo zborovanj, zabavnih in kulturnih prireditev, kot tudi za druge utemeljene namene, kadar to ne moti prometa.
V primeru zapore občinske ceste zaradi posebne uporabe javne prometne površine se uporabljajo določbe predpisov, ki določajo varnost cestnega prometa, javne ceste in predpisov, ki urejajo občinske ceste.
Če nadzorni organ ugotovi, da je na javni prometni površini postavljen objekt iz prvega odstavka tega člena brez dovoljenja pristojnega organa, ali v nasprotju z dovoljenjem, z odločbo odredi takojšnjo odstranitev takšnega objekta na stroške lastnika objekta.
Z globo v znesku 500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
Z globo v znesku 250 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
23. člen 
(polje preglednosti) 
Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ali na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) prepovedano saditi drevje in grmičevje ali postavljati predmete ali storiti karkoli drugega, kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
Glede preglednosti ceste se uporabljajo predpisi s področja cest in varnosti cestnega prometa.
V primeru ugotovljene nepreglednosti ceste, občinski inšpektor odredi odstranitev oziroma ustrezno prilagoditev ovire, ki povzroča nepreglednost.
Z globo v znesku 500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo v znesku 250 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s določili tega člena.
24. člen 
(dovoz in odvoz blaga) 
Javne prometne površine se smejo praviloma uporabljati samo za promet. Za potrebe dostave blaga fizičnim in pravnim osebam se za to uporabljajo funkcionalne površine ob stavbah in za to določene površine, ki so zunaj javnih prometnih površin.
Izjeme pri določbi iz prejšnjega odstavka tega člena so dovoljene samo v primerih, ko oskrba ni možna na drug način kot z javne prometne površine. Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočati normalnega poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po zaključenem dovozu ali odvozu blaga mora naročnik uporabljeno prometno površino očistiti.
Z globo v znesku 500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo v znesku 250 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s določili tega člena.
25. člen 
(čiščenje javnih prometnih površin) 
Čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz komunalnih in drugih odpadkov morajo izvajalci organizirati tako, da je promet čim manj oviran.
Pred začetkom čiščenja, odvoza odpadkov, vzdrževalnih del na cesti in opravil zimske službe, lahko izvajalec postavi prometne znake za prepoved parkiranja na delu javne prometne površine, kjer bo izvajal ta dela.
V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni umakniti vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravljajo pluženje, čiščenje ali odvoz snega.
Z globo v znesku 500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
Z globo v znesku 250 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
26. člen 
(dolžnost lastnikov) 
Lastniki oziroma uporabniki objektov ter lastniki oziroma najemniki poslovnih prostorov so dolžni:
– odstranjevati ledene sveče s ceste oziroma ulične strani zgradb,
– namestiti in redno vzdrževati žlebove in odtočne cevi na cestni strani zgradb,
– čistiti lastne površine ob objektih, tako da ne onesnažujejo javnih prometnih površin in ne ovirajo ali ogrožajo prometa.
Z globo v znesku 500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo v znesku 250 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s določili tega člena.
27. člen 
(dela na javnih prometnih površinah) 
Za vsa dela na javnih prometnih površinah, razen za redna vzdrževalna dela, mora izvajalec del pridobiti dovoljenje, ki ga izda pristojen organ. Ob izdaji dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah.
Dela na javnih prometnih površinah (gradnja, rekonstrukcija ipd.) se morajo opravljati tako, da je zagotovljena varna vožnja vozil in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.
Delovišče na cesti ali neposredno ob cesti mora biti ponoči in ob slabi vidljivosti predpisano označeno. Kadar je potrebno zaradi del postaviti gradbeni oder, mora izvajalec del zagotoviti varno hojo pešcev, oder pa postaviti tako, da ne bo ogrožal udeležencev v prometu.
Z globo v znesku 500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
Z globo v znesku 250 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo v znesku 200 € se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s določili tega člena.
28. člen 
(ureditev gradbišča) 
Gradbišča na in ob občinskih cestah je potrebno urediti tako, da bo ob deževju onemogočeno odnašanje gradbenega in drugega materiala na cesto. Pri vključevanju vozil z gradbišča ali druge neutrjene površine na cesto je potrebno odstraniti blato z vozišča takoj po onesnaženju in očistiti meteorno kanalizacijo. Če tega izvajalec del ne stori, to takoj na njegove stroške stori vzdrževalec občinskih cest.
V času zmanjšane vidljivosti in v nočnem času mora biti gradbišče oziroma zapora dobro vidna in osvetljena ter označena z oranžnimi utripajočimi lučmi.
Z globo v znesku 500 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
Z globo v znesku 250 € se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
VII. NEPRAVILNO PARKIRANA VOZILA, ODVOZ POŠKODOVANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL TER POČITNIŠKIH PRIKOLIC 
29. člen 
(nepravilno parkirano vozilo) 
Nepravilno parkirano je vozilo, če je parkirano:
1. na zelenicah, zelenih površinah ali v parkih,
2. na posebnih parkirnih površinah, ki so označene s predpisano prometno signalizacijo,
3. v območju umirjenega prometa ali v območju za pešce, razen, kjer je to izrecno dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo,
4. na parkirnem prostoru za vozila avtotaksi službe, vozilo pa ni pravilno označeno,
5. v pasaži ali hišnem prehodu za pešce,
6. na prostorih, določenih za razkladanja dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, zabojniki za odpadke), pred ali na poteh za invalide ipd.,
7. na javni prometni površini, na kateri je odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe prireditve, zaradi čiščenja snega s prometnih površin (parkirišča in deli cest) ali iz drugih razlogov, povezanih z vzdrževanjem javnih prometnih površin,
8. na delih javne parkirne površine med vrisanimi parkirnimi mesti, tako da onemogoča izvoz že parkiranemu vozilu oziroma uvoz vozila na vrisano parkirno mesto in, če vozilo ni parkirano med vrisanim parkirnim mestom (boksom), kjer so le-ti vrisani,
9. na označbah na vozišču, ki so namenjene urejanju prometa, obveščanju in vodenju udeležencev v cestnem prometu (otoki, črte, napisi in druge označbe).
Z globo 80 € se za prekršek kaznuje voznik, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
30. člen 
(prepoved opustitve) 
Na javnih prometnih površinah in drugih javnih površinah (zelenice, parki ipd.) je prepovedano puščati pokvarjena, izločena, reklamna, poškodovana, zapuščena in dotrajana vozila, počitniške prikolice in ostala priklopna vozila ter zasesti te površine z drugimi predmeti.
Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano ali nihče ne skrbi zanj ali je poškodovano.
Enako kot za zapuščena vozila, določila tega odloka veljajo tudi za dotrajana vozila, počitniške prikolice in ostala priklopna vozila ter predmete iz prvega odstavka tega člena.
Odvoz se opravi na stroške lastnika oziroma uporabnika vozila iz prvega odstavka.
31. člen 
(odreditev odvoza) 
V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da je pokvarjeno, izločeno, poškodovano ali zapuščeno vozilo (tudi počitniško) na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini, namesti na to vozilo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
V primeru, ko je vozilo po preteku roka še vedno na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini, odredi nadzorni organ odvoz vozila in hrambo na varovanem prostoru. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršbe. Stroški, povezani z odvozom, hrambo in razgradnjo vozila, bremenijo lastnika vozila. Če lastnik ne odstrani vozila v roku, ki mu je bil določen, ga odstrani izbrani izvajalec.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se odredi takojšni odvoz pokvarjenega ali v prometni nesreči poškodovanega vozila, ki ni bilo odstranjeno v roku, ki ga določa predpis o varnosti cestnega prometa.
Takojšen odvoz se odredi tudi, ko je vozilo na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če po presoji nadzornega organa pomeni nevarnost za onesnaževanje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.
Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila (deli vozila, vozilo je nepopolno, dotrajano ali poškodovano), se vozilo da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek, na podlagi odredbe, ki jo izda nadzorni organ.
32. člen 
(postopek odvoza vozila) 
Nadzorni organ mora vsako vozilo, ki se namerava odpeljati z vozilom za odvoz vozil, pred pričetkom odvoza fotografirati in v zapisnik napisati kratek opis stanja vozila.
Storilec prekrška mora stroške storitve odvoza poravnati na kraju prekrška izvajalcu odvoza vozil. Izvajalec odvoza vozil ima pridržano pravico na vozilu, ki je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, dokler ni plačana cena storitve.
33. člen 
(odvoz vozila) 
Odvoz in hrambo vozil izvaja izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest v Občini Šmarje pri Jelšah oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi o javnem naročanju.
Nadzorni organ mora o vsakem opravljenem odvozu ali premiku vozil takoj obvestiti pristojno policijsko postajo ter sporočiti:
1. znamko in tip vozila ter registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen odvoz,
2. datum in uro odvoza,
3. mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno vozilo prevzeti.
34. člen 
(hramba in vrnitev vozil) 
Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru, ki ga zagotovi izbrani izvajalec odvoza, dokler lastnik ne prevzame vozila, vendar največ 3 mesece od odvoza vozila. Vozilo se vrne lastniku vozila ali vozniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katerim dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe ter globe, če gre za prekršek tujca. Za vozila, ki niso prevzeta v 30 dneh od odvoza, se objavi javni razglas o odvozu vozil na oglasni deski nadzornega organa.
V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v 3 mesecih od odvoza vozila, se šteje, da je vozilo brez lastnika in da je lastnik vozilo opustil. Lastninsko pravico na tem vozilu pridobi Občina Šmarje pri Jelšah, ki vozilo proda ali uniči. Vrednost vozila ugotovi uradni cenilec in o tem poda pisno mnenje. Zapuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni dražbi, vozilo manjše vrednosti pa se uniči, če stroški odvoza, hrambe, cenitve in javne dražbe presegajo uradno ocenjeno vrednost vozila. Iztržena cena zapuščenega vozila, dosežena na javni dražbi, se uporabi za kritje stroškov, povezanih z zapuščenim vozilom. Če lastnik zapuščenega vozila ni znan, razlika med stroški in iztrženo ceno bremeni Občino Šmarje pri Jelšah.
Izvajalec odvoza skupaj z nadzornim organom po 3 mesecih komisijsko odpre tako vozilo. O odpiranju se napiše poseben zapisnik, v katerem se navedejo posebnosti, zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca prekrška.
Stroški uničenja zapuščenega vozila se izterjajo od lastnika zapuščenega vozila. Če lastnik vozila ni znan, se zapuščeno vozilo odpre in se po številkah na karoseriji ugotovi lastnika vozila. Stroški bremenijo lastnika vozila, v nasprotnem primeru stroški bremenijo Občino Šmarje pri Jelšah.
VIII. PARKIRANJE KOLES, KOLES Z MOTORJEM IN MOTORNIH KOLES 
35. člen 
(prepoved parkiranja) 
V Občini Šmarje pri Jelšah je prepovedano naslanjati kolesa, kolesa s pomožnim motorjem ali kolesa z motorjem, ali motorna kolesa ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na javne prometne površine, ter na robnike kolesarskih stez in pločnikov.
Za prislonjeno kolo, kolo s pomožnim motorjem, kolo z motorjem ali motorno kolo, ki ovira promet drugih udeležencev v prometu, lahko nadzorni organ odredi odvoz.
Z globo 80 € se za prekršek kaznuje voznik kolesa, kolesa s pomožnim motorjem in motornega kolesa, če ravna v nasprotju z določili tega člena.
IX. POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE ZAŠČITNIH OGRAJ ZA PEŠCE NA NEVARNIH MESTIH 
36. člen 
(pristojnost in vzdrževanje) 
Postavitev zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih odredi pristojen upravni organ.
Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja javnih cest oziroma izvajalec izbran po določilih zakona o javnem naročanju v Občini Šmarje pri Jelšah vzdržuje postavljene zaščitne ograje.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
37. člen 
(nadzor organov) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja nadzorni organ in policija.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
38. člen 
(uveljavitev sedanjega prometnega režima) 
Z uveljavitvijo tega odloka se v Občini Šmarje pri Jelšah na javnih prometnih površinah uveljavi sedaj določen prometni režim, ki je označen s predpisano prometno signalizacijo.
39. člen 
(izdelava posamičnih aktov) 
Izvedbeni akti iz tega odloka se sprejmejo najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Pristojni upravni organ je odgovoren za vzdrževanje in dopolnjevanje katastra javnih parkirnih površin.
40. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 28/99).
41. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0050/2015
Šmarje pri Jelšah, dne 8. oktobra 2015
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost