Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3074. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Medvode, stran 8573.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 82/13 – UPB2), 100. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13), 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1 Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US: U-I-24/07-66, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06, 59/13) je Občinski svet Občine Medvode na 9. seji dne 30. 9. 2015 sprejel
O D L O K 
o ureditvi mirujočega prometa v Občini Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se na območju Občine Medvode določi:
– prometna ureditev na javnih parkirnih površinah,
– prepovedi, obveznosti in omejitve parkiranja,
– ustavljanje in parkiranje,
– pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih ter zapuščenih vozil,
– prevzem odstranjenih vozil,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
1. »Dovolilnica« je dokazilo na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici uporabe parkirnega prostora, oziroma dokazilo o pravici uporabe parkirnega prostora na podlagi pogodbe v skladu z določili tega odloka. Dovolilnica je namenjena za označitev določenega vozila, iz katerega je razvidna pravica do ustavljanja ali parkiranja na določenem območju in mora biti nameščena z notranje strani vozila, tako, da je ta v celoti vidna in jo je možno kadarkoli preveriti oziroma brati z zunanje strani vozila skozi prednje vetrobransko steklo.
2. »Dovoljenje« je pisna odločba, s katero pristojni organ odloči o pravici do določene aktivnosti na prometni površini.
3. »Javna parkirna površina« je s prometno signalizacijo označen del vozišča državne ali občinske ceste, namenjen parkiranju vozil, ali posebej urejena javna površina izven vozišča državne ali občinske ceste, namenjena parkiranju vozil.
4. »Javna površina« je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so: javne ceste, ki se uporabljajo za cestni promet, avtobusna postajališča in obračališča, ulice, javne parkirne površine, kolesarske steze in poti, pločniki, urejene pešpoti, pokopališča, športna (igrišča) oziroma rekreacijska površina, tržnica, zelene površine, dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob teh objektih, ki so v upravljanju izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ali krajevnih skupnosti ter gozdne poti, če gre za površino v javni rabi, ne glede na lastništvo.
5. »Lastnik vozila« je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano.
6. »Označitev časa prihoda« pomeni namestitev oznake začetka parkiranja na vidnem mestu (na armaturni plošči) za prednjim vetrobranskim steklom v parkiranem vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Začetek časa prihoda lahko voznik označi na listu papirja, tako da razločno napiše uro pričetka parkiranja ali namesti parkirno uro.
7. »Pajek« je vozilo za posebne namene in je namenjen za odstranitev ali prestavitev vozil.
8. »Parkiranje« je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal v skladu s prometnimi pravili.
9. »Parkirna ura« je naprava ali predmet za ročno označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja.
10. »Parkirni listek« je dokazilo o plačani parkirnini, ki daje pravico do uporabe parkirnega prostora v času, označenem na parkirnem listku.
11. »Parkirnina« je občinska taksa oziroma denarno nadomestilo za uporabo javnega parkirnega prostora in se namensko porabi za vzdrževanje cest in sistema parkomatov ali zapor.
12. »Parkirni prostor« je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila.
13. »Parkomat« je avtomatska naprava za plačevanje parkirnine in izdajanje parkirnih listkov, na katerih je označen čas dovoljenega parkiranja.
14. »Pas za parkiranje« je označen vzdolžni del vozišča, ki je namenjen ustavitvi in parkiranju vozil v vzdolžni smeri z označenimi ali neoznačenimi parkirnimi mesti.
15. »Pristojni izvajalec« je izvajalec gospodarske javne službe (npr. za odvoz odpadkov, za urejanje in čiščenje javnih površin, za odstranitev vozil) v Občini Medvode oziroma drug izvajalec, izbran s strani občine v skladu s predpisi o javnem naročanju.
16. »Pristojni organ« je oddelek občinske uprave, pristojen za področje urejanja cest in cestnega prometa, ki opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, varstvo in vzdrževanje občinskih cest.
17. »Ustavitev« je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži oziroma razloži tovor ali odpravi okvara na vozilu.
18. »Zapuščeno vozilo« je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
19. »Zelene površine« so vse zelenice, drevoredi, parkovne površine in parkovni gozdovi, nasadi, zelenice ob spomenikih in turističnih objektih ter varovane zelene površine in obrežja vodotokov, ki so vsi v javni rabi.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih določajo veljavni predpisi s področja pravil cestnega prometa, cest, voznikov in motornih vozil.
3. člen 
(pristojnosti za urejanje prometa) 
(1) Občinski svet ima naslednje pristojnosti na področju urejanja prometa:
– na predlog župana odloča o splošnih usmeritvah zagotavljanja prometne varnosti v Občini Medvode,
– določi višino stroškov za odstranitev in hrambo vozil, določi višino najemnine za javne rezervirane parkirne površine in določi višino parkirnine,
– določi javne in rezervirane parkirne površine,
– določi območja kratkotrajnega parkiranja in območja umirjenega prometa,
– določi posamezne parkirne površine, ki se uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje staršev otrok v vzgojno varstvenih ustanovah,
– določi rezervirane parkirne površine,
– opravlja druge naloge določene z zakonom.
(2) Župan in občinska uprava sta v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi pristojna za:
– določanje prometne signalizacije na javnih parkirnih površinah,
– določanje oblike in vsebine dovolilnice ter vodi evidenco o izdanih dovolilnicah,
– opravljata druge naloge, ki jih določajo zakoni in ta odlok.
II. PARKIRNE POVRŠINE 
4. člen 
(kategorizacija parkirnih površin) 
(1) Na območju Občine Medvode so za parkiranje vozil namenjene:
1. javne parkirne površine
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju;
– parkirne površine, na katerih parkiranje ni časovno omejeno;
– parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine;
– parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine;
– ostale parkirne površine.
2. rezervirane parkirne površine.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
(3) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina morajo biti razvidni s prometne signalizacije.
(4) Občinski svet z odredbo določi območja posameznih vrst javnih parkirnih površin.
5. člen 
(javne parkirne površine) 
(1) Na javnih parkirnih površinah je lahko parkiranje časovno omejeno in uvedeno plačevanje parkirnine.
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in s tem odlokom.
(3) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirne prostore za posamezna vozila. Namenjene so parkiranju osebnih avtomobilov, pristojni organ pa lahko določi, da se javne parkirne površine ali del javnih parkirnih površin določi za parkiranje drugih vozil (rezervirane parkirne površine).
(4) Parkirne površine, dane v javno uporabo, se lahko uporabljajo kot javne površine, kolikor takšen interes izkaže njen lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec in če je to v interesu upravljavca javnih parkirnih površin za zagotavljanje javnih interesov lokalnega pomena.
6. člen 
(rezervirane parkirne površine) 
(1) Rezervirane parkirne površine so lahko parkirne površine za:
– obiskovalce zdravstvenih zavodov;
– parkiranje enoslednih vozil (kolesa, mopedi, motorna kolesa itd.);
– parkiranje službenih vozil občinskih in državnih organov;
– parkiranje vozil staršev, ki pripeljejo ali odpeljejo otroke v ali iz vzgojno varstvenih ustanov;
– parkiranje invalidov oziroma spremljevalcev, ki vozijo ali spremljajo invalidno osebo;
– potrebe poslovnih subjektov v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, v primeru, da ti nimajo možnosti parkiranja izven javne prometne površine, njihova dejavnost pa je pogojena z uporabo motornega vozila;
– za razkladanje in nakladanje dostavnih vozil s časovno omejitvijo;
– za avtobuse.
(2) Pristojni organ lahko določi, da se posamezni parkirni prostori v določenem času uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje vozil staršev otrok v vzgojno varstvenih ustanovah in vozil obiskovalcev zdravstvenih zavodov. Dovoljen čas parkiranja je razviden iz prometne signalizacije.
7. člen 
(rezervirane parkirne površine, dane v najem) 
(1) Javne parkirne površine se lahko oddajo v najem s pogodbo, s čimer se njihov status spremeni v rezervirane parkirne površine.
(2) Uporabo rezerviranih parkirnih površin iz prvega odstavka tega člena nadzira najemnik.
(3) Stroške označbe teh rezerviranih prometnih površin nosi najemnik, ki za te rezervirane prometne površine plačuje najemnino.
8. člen 
(območje kratkotrajnega parkiranja) 
(1) V območju kratkotrajnega parkiranja je parkiranje časovno omejeno na največ dve uri.
(2) Voznik, ki parkira vozilo v območju kratkotrajnega parkiranja, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, mora čas začetka parkiranja označiti s parkirnim listkom. Časovno obdobje, za katero se parkirnina plača, in višina parkirnine sta razvidna z dopolnilne table.
(3) Označbe na vozišču ali drugi prometni površini, s katerimi so označena posamezna mesta ali pas za parkiranje, na katerih je parkiranje časovno omejeno, so modre barve.
(4) Na območju kratkotrajnega parkiranja, na katerem je parkiranje brezplačno, mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu na armaturni plošči v parkiranem vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.
(5) Kolikor čas začetka parkiranja ni viden kot določa drugi odstavek tega člena, se šteje, da ustrezen parkirni listek ni nameščen.
(7) Z globo 40 evrov se kaznuje voznik, ki:
– ne namesti parkirne ure ali drugega dokazila o upravičenosti do parkiranja,
– ne označi dejanskega časa parkiranja,
– v okviru dovoljenega časa ali takoj po njegovem izteku, vozila ne odpelje.
9. člen 
(parkirne površine brez časovne omejitve) 
(1) Na posameznih parkirnih površinah je lahko uvedeno parkiranje brez časovne omejitve s plačilom ali brez plačila parkirnine.
(2) Kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da se na parkirnih površinah plača parkirnina, jo mora voznik, ki parkira vozilo na javnih parkirnih površinah, plačati pri parkomatu, kot dokazilo o plačilu parkirnine pa se šteje parkirni listek iz parkomata. Parkirni listek namesti s prednjo stranjo tako, da je dobro viden na armaturni plošči in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Na javnih prometnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačevanje parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina. Po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, mora vozilo odpeljati.
(4) Kolikor čas začetka parkiranja ni viden kot določa drugi odstavek tega člena, se šteje, da ustrezen parkirni listek ni nameščen.
(5) Kolikor prometna signalizacija ne določa plačevanja parkirnine, je parkiranje za tista vozila, katerim so parkirna mesta namenjena, brezplačno.
(6) Kdor ravna v nasprotju s tem členom, se kaznuje z globo 40 evrov.
10. člen 
(upravljanje javnih parkirnih površin) 
(1) Javne in rezervirane parkirne površine upravlja Občina Medvode.
(2) Letno in zimsko vzdrževanje javnih parkirnih površin opravlja redni izvajalec vzdrževalnih del.
(3) Pristojni organ lahko na krajevno običajen način objavi poziv, da je potrebno v času, določenem v pozivu iz javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju osebnih avtomobilov, umakniti parkirane osebne avtomobile za potrebe izvajanja zimske službe ali čiščenja cest.
III. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE 
11. člen 
(pravilno parkiranje) 
(1) Na javnih parkirnih površinah mora voznik parkirati vozilo na parkirni prostor, ki je namenjen parkiranju njegovega vozila, in v skladu s talnimi označbami.
(2) Kolikor gre za časovno omejeno parkiranje ali je za parkiranje zahtevano plačilo parkirnine, mora voznik, uporabnik javnih parkirnih površin, upravičenost do parkiranja izkazati s parkirno uro (ali z označitvijo začetka parkiranja), parkirnim listkom, parkirno karto, dovolilnico ali dovoljenjem pristojnega organa.
(3) Upravičenost do parkiranja iz drugega odstavka tega člena se izkaže tako, da se ustrezno označbo namesti na vidno mesto na armaturni plošči v parkiranem vozilu tako, da je v celoti vidna in povsem čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
12. člen 
(prepoved ustavljanja in parkiranja) 
(1) Ustavitev in parkiranje sta prepovedana povsod, kjer to prepoveduje prometna signalizacija ali določbe zakona, še dodatno pa na:
– javnih površinah, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop ali izstop iz delovišča;
– javnih površinah, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop ali izstop s prireditvenega prostora, zaradi izvedbe prireditve;
– javnih zelenih površinah, otroških in drugih igriščih ter na drugih podobnih javnih površinah,
– funkcionalnih zemljiščih spomenikov in obeležij,
– posebej označenih delih javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine;
– postajališčih ali obračališčih mestnega linijskega prevoza potnikov in na cesti v območju 15 m pred ter 15 m za postajališči oziroma obračališči mestnega linijskega prevoza potnikov;
– površinah v javni lasti, kjer se ovira dostop do objektov in naprav javne gospodarske infrastrukture,
– površinah za kolesarje.
(2) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 300 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
13. člen 
(dostavna vozila) 
(1) Pristojni organ lahko določi javne parkirne površine, ki so namenjene za opravljanje dostave tovora (blaga) z dostavnimi vozili.
(2) Dostavna vozila se lahko brezplačno ustavijo ali parkirajo na območju kratkotrajnega parkiranja in na parkirnih prostorih, za uporabo katerih je sicer določeno plačilo parkirnine.
(3) Po odstranitvi tovora (blaga) je potrebno javno parkirno površino temeljito očistiti.
14. člen 
(mesta, kjer je dovoljeno puščati kolesa in kolesa z motorjem) 
(1) Kolesa in kolesa z motorjem je dovoljeno parkirati le na prostorih, ki jih za to določi pristojni organ in so označeni s stojali.
(2) Kolesa z motorjem in motorna kolesa se lahko parkirajo tudi na označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih avtomobilov.
(3) Koles ali koles z motorjem ni dovoljeno naslanjati ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na prometne površine (ceste, pločniki), ob drevesa na javnih parkirnih površinah, ob drogovih prometne signalizacije ali javne razsvetljave ali ob drugih objektih in napravah v javni rabi.
(4) Poslovni subjekti so dolžni zagotoviti ustrezno število parkirnih prostorov za parkiranje koles in koles z motorjem za zaposlene in stranke.
(5) Z globo 40 evrov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
15. člen 
(parkiranje avtobusov, tovornih vozil in priklopnih vozil) 
(1) Parkiranje avtobusov, tovornih vozil in priklopnih vozil je dovoljeno le na javnih površinah, ki so določene za parkiranje teh vozil in so označene s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Pristojni organ določi parkirne prostore za avtobuse.
(3) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 300 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
16. člen 
(parkiranje bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov) 
(1) Na javnih parkirnih površinah, če to ni posebej označeno in za ta namen posebej urejeno, ni dovoljeno parkiranje bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov z namenom bivanja ali uporabe za drug namen.
(2) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 300 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
17. člen 
(vozila invalidov in spremljevalcev) 
(1) Pristojni organ določi število parkirnih prostorov na javnih parkirnih površinah za parkiranje vozil invalidov oziroma spremljevalcev, ki vozijo ali spremljajo invalidno osebo.
(2) Parkiranje na parkirnih prostorih iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno le z veljavno parkirno karto.
(3) Vozila iz prvega odstavka tega člena lahko brezplačno, vendar z uporabo parkirne karte, parkirajo tudi na vseh drugih urejenih in označenih javnih parkirnih prostorih, kjer je sicer parkiranje časovno omejeno ali uvedena parkirnina.
18. člen 
(izjemni primeri) 
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, in na območju kratkotrajnega parkiranja lahko brezplačno oziroma brez označitve začetka parkiranja ustavijo in parkirajo:
– vozila na intervencijski vožnji,
– vozila gospodarskih javnih služb,
– vozila občinskega redarstva,
– imetniki dovoljenj za posebno uporabo javnih parkirnih površin, za katere so le-ta izdana,
– imetniki dovolilnic.
(2) Vozila iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka tega člena smejo za čas izvajanja nujnih opravil parkirati tudi na javnih površinah v neposredni bližini izvajanja nujnih opravil, kjer ustavljanje in parkiranje ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža ostalih udeležencev v prometu.
19. člen 
(zbiranje in odvoz odpadkov) 
(1) Zbiranje in odvoz odpadkov morajo izvajalci in uporabniki organizirati tako, da čim manj ovirajo promet oziroma da ne ogrožajo prometa vozil, kolesarjev in pešcev.
(2) Vozniki so dolžni omogočiti komunalni službi ali uporabnikom prost dostop do prostora s posodami za zbiranje odpadkov.
(3) Kdor ravna v nasprotju s tem členom, se kaznuje z globo 80 evrov.
20. člen 
(čiščenje prometnih površin) 
(1) V času izvajanja zimske službe so vozniki dolžni umakniti vozila z javnih prometnih površin, na katerih se opravlja pluženje, odstranjevanje in odvoz snega. Izvajalec zimske službe mora poziv lastnikom vozil oziroma voznikom, da umaknejo vozila zaradi čiščenja snega objaviti na krajevno običajen način.
(2) Kdor ravna v nasprotju s tem členom, se kaznuje z globo 80 evrov.
21. člen 
(posebna uporaba javnih parkirnih površin) 
(1) Na javnih parkirnih površinah je s soglasjem pristojnega organa dovoljeno:
– postavljanje prodajnih stojnic,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizirati zborovanje, sejme, kulturno zabavne in druge prireditve.
(2) Organizator mora vsaj tri dni pred izvedbo javne prireditve voznike parkiranih vozil in upravljavce javnih parkirnih površin obvestiti o javni prireditvi, prireditveni prostor pa označiti z ustrezno prometno signalizacijo.
22. člen 
(prepovedi na javnih parkirnih površinah) 
(1) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega prostora, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa,
– ograjevanje parkirnih prostorov.
(2) Kdor ravna v nasprotju s tem členom, se kaznuje z globo 80 evrov.
IV. ODSTRANITEV NEPRAVILNO PARKIRANIH IN ZAPUŠČENIH VOZIL 
23. člen 
(odstranitev nepravilno parkiranih vozil) 
(1) Občinski redar odredi odstranitev vozila oziroma odvoz vozila, ki je parkirano v nasprotju zakonom (nepravilno parkirano vozilo) ali s tem odlokom, če onemogoča drugemu udeležencu cestnega prometa varno nadaljevanje poti, tako, da je pri izogibanju takemu vozilu on ali kdo drug ogrožen ali bi glede na okoliščine lahko bil ogrožen, ali ovira druge udeležence cestnega prometa ali predstavlja oviro na cesti kot to določa zakon, ki ureja ceste:
– na javnih površinah, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop ali izstop iz delovišča;
– na javnih površinah, kjer je vozilo parkirano kljub javnemu pozivu tako, da ovira vstop ali izstop s prireditvenega prostora, zaradi izvedbe prireditve;
– na javnih površinah, kjer ovira dostop komunalni službi do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje odpadkov;
– na javnih zelenih površinah, otroških in drugih igriščih ter na drugih podobnih javnih površinah;
– na kraju, kjer ovira ali ogroža druge udeležence v prometu ali je to prepovedano s prometno signalizacijo ali je vožnja tam prepovedana;
– na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, vzdrževanja;
– na posebej označenih delih javne površine, kjer vozilo ovira namensko rabo te površine;
– na postajališčih ali obračališčih mestnega linijskega prevoza potnikov in na cesti v območju 15 m pred ter 15 m za postajališči oziroma obračališči mestnega linijskega prevoza potnikov;
– na površinah v javni lasti, kjer se ovira dostop do transformatorske postaje;
– na površinah za kolesarje.
(2) Takojšen odvoz vozila se odredi tudi, ko je vozilo na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali drugih površinah, če po presoji občinskega redarja pomeni nevarnost za onesnaženje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja.
(3) Občinski redar mora vsako vozilo za katerega je odredil odvoz, pred pričetkom odvoza fotografirati in v pisni odredbi napisati kratek vizualni opis o stanju vozila.
24. člen 
(odredba za odstranitev parkiranega vozila) 
(1) Odredba za odstranitev parkiranega vozila iz prejšnjega člena tega odloka mora vsebovati:
– registrsko oznako (tablica) vozila, za katerega je bil odrejen odvoz;
– znamko, tip in barvo vozila;
– lokacijo (kraj) parkiranega vozila;
– datum in čas zaznave parkiranega vozila;
– datum in čas oddaje naročila odvoza vozila;
– številko in datum izdaje pisne odredbe;
– številko obvestila o prekršku;
– zapisnik o stanju vozila;
– morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije, številka motorja itd.).
(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena mora odredba vsebovati tudi podatke o stanju vozila ter morebitne poškodbe, občinski redar pa mora preveriti tudi, če je vozilo odklenjeno oziroma zaklenjeno.
(3) En izvod odredbe prejme izvajalec odvoza in je priloga zapisnika.
25. člen 
(zapuščena vozila) 
(1) V primeru, ko občinski redar ugotovi ali je seznanjen, da se zapuščeno vozilo nahaja na javni prometni površini ali drugih delih ceste ali v varovalnem pasu ceste, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe.
(2) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz prvega odstavka tega člena, občinski redar odredi pristojnemu izvajalcu odstranitev vozila, hkrati pa v primeru onesnaženja zemljine pod zapuščenim vozilom poda prijavo pristojni inšpekcijski službi. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršitve.
(3) Občinski redar odredi odstranitev vozila na stroške Občine Medvode. Za stroške odstranitve in hrambe vozila se lastniku vozila izstavi račun.
(4) Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in predstavlja manjšo ali neznatno vrednost oziroma gre le še za ostanke vozila (deli vozila, vozilo je nepopolno, dotrajano ali poškodovano), se vozilo uniči oziroma razgradi pri pristojnem izvajalcu razgradnje izrabljenih vozil.
26. člen 
(postopek odstranitve vozila) 
(1) Odstranitev vozil v skladu z zakonom in tem odlokom izvaja pristojni izvajalec odvoza vozil.
(2) Če pride voznik k vozilu po tem, ko je občinski redar že napisal odredbo za odstranitev vozila, vozilo pa še ni odpeljano, mora voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila ob prihodu plačati predpisane stroške odvoza do višine 25 % stroškov.
(3 Izvajalec odvoza ima pravico pridržati vozilo, ki je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, dokler ni plačana cena storitve odvoza.
(4) Lastnik, katerega vozilo je v postopku odstranjevanja ali je bilo odstranjeno, vendar še ne odpeljano, lahko prevzame vozilo na kraju samem, s tem, da plača stroške odvoza.
(5) Pristojni izvajalec odvoza mora o vsaki opravljeni odstranitvi ali prestavitvi vozila obvestiti občinsko redarstvo.
27. člen 
(stroški odstranitve vozil) 
(1) Ceno za odstranitev in hrambo vozil določi Občinski svet Občine Medvode na predlog župana s sklepom.
(2) Občinski redar odredi odstranitev vozila na stroške občine.
(3) Za stroške odstranitve in hrambe vozila se lastniku vozila izstavi račun.
(4) Če se lastnika odstranjenega vozila ne da ugotoviti, vsi stroški odvoza, hrambe in uničenja ali prodaje bremenijo občino.
28. člen 
(obveščanje policije) 
Občinski redar mora o vsaki opravljeni odstranitvi vozila obvestiti pristojno policijsko postajo ter sporočiti:
– registrsko oznako (tablico) vozila, za katerega je bil odrejen odvoz,
– datum in uro odvoza,
– izvajalca odvoza in
– mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je vozilo možno prevzeti.
29. člen 
(hramba in varovanje odstranjenih vozil) 
(1) Odstranjeno vozilo se hrani na varovanem prostoru, posebej določenim za ta namen, ki ga zagotovi pristojni izvajalec odvoza, dokler voznik ali lastnik vozila ne prevzeme vozila, vendar največ 3 mesece od odstranitve vozila.
(2) Izvajalec hrambe zagotavlja hrambo in varovanje (ograjen prostor, 24-urno fizično varovanje) vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil v času hrambe.
(3) Izvajalec hrambe mora voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke:
– odredbo o odvozu vozila,
– fotografija vozila,
– datum in uro prevzema vozila,
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
– stroške, povezane z odvozom in hrambo vozila.
30. člen 
(prevzem odstranjenih vozil) 
(1) Izvajalec hrambe zagotovi izdajo vozil v svojem poslovnem času.
(2) Izvajalec hrambe mora imeti na vidnem mestu izobešen postopek izdaje vozil in cenik stroškov.
(3) Izvajalec hrambe vozil preda vozniku, lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila vozilo na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katerim dokazuje lastništvo ali istovetnost in po plačilu stroškov odvoza in hrambe, ter globe, če gre za prekršek tujca ali državljana, ki prebiva v tujini.
(4) Izvajalec odstranitve vozil mora občinskemu redarju sporočiti podatke o prevzemniku vozila, najkasneje naslednji delovni dan in datum, ko poteče 30 dni od odstranitve vozila.
31. člen 
(javni razglas o odstranitvi vozila) 
(1) Za vozilo, ki ni prevzeto v 30 dneh od odstranitve, se objavi javni razglas o odstranitvi vozila na oglasni deski in spletni strani občine. Javni razglas mora biti objavljen 15 dni.
(2) Javni razglas mora vsebovati opis vozila, kraj odstranitve vozila, datum odstranitve, navedbo, da mora lastnik pred prevzemom odpeljanega vozila poravnati vse nastale stroške ter opozorilo, da bo po preteku treh mesecev vozilo uničeno ali prodano.
(3) V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v treh mesecih od odstranitve vozila, se šteje, da je vozilo brez lastnika in da je lastnik vozilo opustil. Lastninsko pravico na tem vozilo pridobi občina. Zoper lastnika vozila se nadaljuje postopek o prekršku.
(4) V primeru, da na vozilu ni registrskih označb, hkrati pa tudi na drug primeren način ni mogoče pridobiti podatkov o lastniku vozila, se šteje, da lastnik vozila ni znan.
32. člen 
(ravnanje z vozilom, ki ni prevzeto) 
(1) Vozilo, ki ni prevzeto v treh mesecih od odstranitve, se uniči ali proda.
(2) Župan imenuje komisijo, ki jo sestavljajo predstavnik izvajalca hrambe, občinski redar in predstavnik Občine Medvode, ki najkasneje v osmih dneh po poteku trimesečnega roka iz 29. člena tega odloka, zapisniško ugotoviti identifikacijske oznake vozila.
(3) V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je lastnik neznan, to zapisniško ugotovi komisija iz prejšnjega odstavka tega člena.
(4) Vozilo se oceni. Cenitev izvede sodni cenilec.
(5) Zapuščeno vozilo večje vrednosti, če le-to ni prevzeto v treh mesecih od dneva izdaje odredbe iz 24. ali 25. člena tega odloka, se proda na javni dražbi.
(6) Iz izkupička od prodanih vozil izvajalec hrambe pokrije stroške prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške. Preostanek pripada lastniku vozila.
(7) Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih lastnik ni znan, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh stroškov nakaže na transakcijski račun občine.
(8) Vozilo, ki ni prevzeto, in ki se ne proda, ter je manjše vrednosti, se uniči.
V. ODGOVORNOST LASTNIKA VOZILA 
33. člen 
(odgovornost lastnika) 
(1) Če je prekršek po tem odloku storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.
(2) Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, državni organ ali samoupravna lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba.
VI. NADZOR 
34. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravlja občinski redar Občine Medvode.
(2) V skladu s tem odlokom lahko občinski redar pri opravljanju nadzora izdaja odredbe, odredi odstranitev vozila, izreka globe in opozorila ter izvaja druge ukrepe in pooblastila, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(smiselna uporaba) 
(1) Kolikor kazni niso določene v odloku, se smiselno uporabijo kazenske določbe zakona, ki ureja mirujoči cestni promet.
(2) V primeru, da odlok in zakon določata za isti prekršek različno višino kazni, se uporabi predpis, ki je milejši za kršitelja.
(3) Za vsa vprašanja, ki s tem odlokom niso urejena oziroma so v zakonu urejena drugače, se uporablja zakon.
36. člen 
(ostale določbe) 
(1) Določitev parkirnine na javnih površinah mora biti določena najkasneje ob vzpostavitvi javne parkirne površine, za uporabo katere je določeno plačilo parkirnine. Ob vzpostavitvi posameznega območja iz prejšnje določbe, mora biti sprejet tudi izvedbeni akti o obliki in vsebini ter postopku izdaje dovolilnice.
(2) Predpisi, na podlagi tega odloka, morajo biti izdani v enem letu od uveljavitve tega odloka.
(3) Izvedbeni akti, kot tudi določitev višine stroškov odstranitve in hrambe vozila se morajo sprejeti najpozneje ob začetku izvajanja postopkov iz tega odloka, ki se nanašajo na odstranitev in hrambo ter zavarovanje nepravilno parkiranih oziroma zapuščenih vozil.
(4) Ob vzpostavitvi posameznega območja iz tega odloka, se mora postaviti predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
(5) Pristojni organ mora občinskega redarja sproti obveščati o izdanih dovoljenjih, dovolilnicah in spremembah prometnega režima ter prometne signalizacije, ki se nanašajo na mirujoči promet.
(6) Opredelitev površin za parkiranje in določitev njihovega namena po lastnostih opredelitve javnih in rezerviranih parkirnih prostorov se mora opraviti najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
37. člen 
(razveljavitev predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju z opuščenimi vozili (Uradni list RS, št. 46/03).
38. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-92/2015-2
Medvode, dne 30. septembra 2015
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost