Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Ob-3200/15, Stran 1827
Svet Centra za socialno delo Domžale na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 Odl. US: U-I 11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), Statuta Centra za socialno delo Domžale ter sklepa 3. seje Sveta Centra za socialno delo Domžale z dne 14. 9. 2015, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Domžale 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj;
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Nastop mandata je dne 1. 1. 2016.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati predložiti življenjepis ter program dela z vizijo za mandatno obdobje.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednja pogoja:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od objave razpisa na naslov: Center za socialno delo Domžale, Ljubljanska 70, 1230 Domžale, z oznako na ovojnici: »Razpis za direktorja«.
Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisanem roku, ne bomo upoštevali.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Domžale 

AAA Zlata odličnost