Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3090. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015, stran 8611.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13), 17. in 100. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 107. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 7. redni seji dne 5. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni list RS, št. 96/14) se spremeni v naslednjih členih:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
I.
SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74
18.878.809
TEKOČI PRIHODKI 70+71
11.000.625
70
DAVČNI PRIHODKI
9.973.468
700 Davki na dohodek in dobiček
8.706.358
703 Davki na premoženje
847.310
704 Domači davki na blago in storitve
419.800
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.027.157
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
808.446
711 Takse in pristojbine
10.000
712 Denarne kazni
9.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
19.461
714 Drugi nedavčni prihodki
180.250
72
KAPITALSKI PRIHODKI
66.753
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.753
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.
65.000
73
PREJETE DONACIJE
1.200
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.200
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.810.231
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.551.862
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
6.258.369
II.
SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43
22.904.776
40
TEKOČI ODHODKI
3.264.166
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
740.185
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
123.593
402 Izdatki za blago in storitve
1.764.389
403 Plačila domačih obresti
76.000
409 Sredstva, izločena v rezerve
560.000
41
TEKOČI TRANSFERI
7.022.551
410 Subvencije
77.943
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.356.566
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
642.267
413 Drugi tekoči domači transferi
2.945.774
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.334.034
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.334.034
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
284.025
431 Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
191.200
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
92.825
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–4.025.967
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750+751
19.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
19.000
750 Prejeta vračila danih posojil
19.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV IV.-V.
+19.000
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 500
2.050.000
50
ZADOLŽEVANJE
2.050.000
500 Domače zadolževanje
2.050.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 550
401.413
55
ODPLAČILA DOLGA
401.413
550 Odplačila domačega dolga
401.413
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.
–2.358.380
X
NETO ZADOLŽEVANJE VII.-VIII.
1.648.587
XI
NETO FINANCIRANJE VI.+X.-IX.
4.025.967
XII
Stanje sredstev na računih konec preteklega leta
2.404.396
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
Spremeni se 5. člen (prerazporejanje pravic porabe) tako, da se glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblaščena oseba.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja pravice porabe med podkonti v okviru iste proračunske postavke, če s tem ni spremenjena pravica porabe neposrednega proračunskega uporabnika.
Neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Zagorje ob Savi so: občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinske uprava z vsemi oddelki (oddelek za splošne zadeve, javne finance, družbene dejavnosti in gospodarstvo, gospodarske javne službe ter okolje in prostor) in krajevne skupnosti.
Na predlog neposrednega proračunskega uporabnika o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v posebnem delu proračuna odloča župan, vendar skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati 30 % obsega področja proračunske porabe znotraj neposrednega proračunskega uporabnika.
Finančne načrte, ki so sestavni del občinskega proračuna, sprejme svet krajevne skupnosti. Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti, ki v krajevni skupnosti nastopa kot odredbodajalec.
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle v okviru finančnega načrta krajevne skupnosti, ki je sestavni del proračuna, brez predhodnega soglasja župana, razen poslov, ki so vezani na odtujitev ali pridobitev nepremičnin v vrednosti nad 5.000 EUR.
O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami posebnega dela proračuna znotraj posamezne krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti. Kolikor skupno povečanje oziroma zmanjšanje posamezne proračunske postavke znotraj krajevne skupnosti presega 5.000 EUR, o prerazporeditvah na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti odloča župan. Predsednik sveta krajevne skupnosti mora o prerazporeditvah seznaniti svet krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o polletnem izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.«
Spremeni se 9. člen (proračunski sklad) tako, da se glasi:
»Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 150.000,00 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi obvestili obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.«
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
Spremeni se 12. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) tako, da se glasi:
»V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 2.050.000,00 evrov.
Občina v letu 2015 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.«
2. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 ostajajo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-28/2015
Zagorje ob Savi, dne 5. oktobra 2015
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost