Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3061. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2015, stran 8544.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 7. redni seji dne 13. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2015 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2015 (Uradni list RS, št. 16/15) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2015 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2015
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.419.303
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.336.005
70
DAVČNI PRIHODKI
8.830.137
700
Davki na dohodek in dobiček
7.644.740
703
Davki na premoženje
947.327
704
Domači davki na blago in storitve
238.070
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.505.868
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.494.227
711
Takse in pristojbine
5.780
712
Globe in druge denarne kazni
28.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
27.440
714
Drugi nedavčni prihodki
949.921
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.910.760
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
685.560
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.225.200
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.103.731
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
922.663
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.181.068
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
68.807
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
68.807
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
14.974.556
40
TEKOČI ODHODKI
4.538.877
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
734.875
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
113.518
402
Izdatki za blago in storitve
3.360.858
403
Plačila domačih obresti
109.400
409
Rezerve
220.226
41
TEKOČI TRANSFERI
5.156.019
410
Subvencije
39.585
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.023.290
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
784.523
413
Drugi tekoči domači transferi
1.308.621
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.942.775
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.942.775
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
336.885
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
133.435
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
203.450
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
444.747
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.780
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.780
750
Prejeta vračila danih posojil
1.780
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.780
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
569.100
55
ODPLAČILA DOLGA
569.100
550
Odplačila domačega dolga
569.100
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–122.573
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–569.100
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–444.747
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
122.573
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0031/2014
Idrija, dne 13. oktobra 2015
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti