Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3057. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica, stran 8535.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 1. 10. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Cerknica 
1. člen
V Statutu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) se v drugem odstavku 26. členu črta Odbor za lokalno samoupravo. Ostale odbore se zmanjša na način združevanja odborov, in sicer: Odbor za okolje in infrastrukturo, Odbor za družbene dejavnosti in mlade, Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo.
Drugi odstavek 26. člena se tako glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– statutarno pravna komisija,
– odbor za okolje in infrastrukturo,
– odbor za družbene dejavnosti in mlade,
– odbor za proračun in premoženje občine,
– odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo,
– odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje.«
2. člen 
V šestem odstavku 66. člena se črta besedna zveza »člana občinskega sveta«, tako se šesti odstavek 66. člena pravilno glasi:
»Funkcija člana odbora krajevne skupnosti je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom v občinski upravi. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana odbora ožjega dela občine.«
V 66. členu se doda nov osmi odstavek, ki glasi:
»Financiranje odborov krajevnih skupnosti ureja zakon.«
3. člen 
V poglavju XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se doda nov 135. člen, ki glasi:
»Določbe 26. člena, ki se nanašajo na imenovanje stalnih delovnih teles, se začnejo uporabljati s konstituiranjem novega občinskega sveta.«
4. člen 
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2015
Cerknica, dne 1. oktobra 2015
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost