Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Št. O-700/15-4 Ob-3201/15, Stran 1828
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07, 61/10 in 62/10) ter 29. in 30. člena Statuta Varstveno delovnega centra Polž Maribor, je Svet zavoda dne 8. 10. 2015 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja/ice
Varstveno delovnega centra Polž Maribor 
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj; ali
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/ico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alineje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora program dela za obdobje do leta 2021 z vizijo razvoja Varstveno delovnega centra Polž Maribor.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo pet let. Mandat prične teči z dnem, ko k imenovanju izda soglasje minister za delo, družino in socialne zadeve po predhodnem mnenju pristojnega organa Mestne občine Maribor.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov Varstveno delovni center Polž Maribor, Park mladih 4, 2000 Maribor, ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po zaključenem izbirnem postopku in sprejemu sklepa o izbiri.
Svet zavoda Varstveno delovnega centra Polž Maribor 

AAA Zlata odličnost