Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Št. 01-349/1-15 Ob-3205/15, Stran 1830
Upravljavec: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 22. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15) in ob upoštevanju določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb 
za oddajo gostinskega lokala v najem
I. Opis predmeta oddaje v najem
Neopremljeni gostinski lokal v atriju Poliklinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, na naslovu: Njegoševa 4, Ljubljana, v skupni površini 141,5 m2, in sicer:
– gostinski paviljon 51 m2,
– hodnik s stopnicami (gostje) v izmeri 13 m2,
– hodnik osebje, v izmeri 7,5 m2,
– zimski vrt, v izmeri 35 m2,
– (zunanji) vrt, v izmeri 35 m2.
Sestavni del te objave so tudi fotografije gostinskega lokala (Priloga 4), ki je predmet oddaje.
Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati kakovostno ponudbo pijač vseh vrst, toplih in hladnih napitkov, v naprej pripravljene hladne prigrizke (predvsem sendviče), ki se konzumirajo brez jedilnega pribora ter v naprej pripravljen sladoled.
II. Namen oddaje: prostor se oddaja v najem za opravljanje gostinske dejavnosti.
Lokal, ki je predmet oddaje v najem, mora najemnik uporabljati izključno za navedeno gostinsko dejavnost.
Izbrani ponudnik se bo moral zavezati, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena s potrebami in pričakovanji pacientov, obiskovalcev in zaposlenih v UKCL (skladno z osnutkom najemne pogodbe).
Izbrani ponudnik bo moral upoštevati vse zahteve upravljavca (razvidne iz najemne pogodbe). Lokal se oddaja po sistemu videno-najeto.
III. Pogoji oddaje v najem:
1. V I. točki navedeni poslovni prostor se oddaja v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom enega leta, minimalno obdobje najema pa je 5 let od izročitve gostinskega lokala najemniku.
Upravljavec ponudnike obvešča, da glede gostinskega lokala, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb, teče sodni postopek za izpraznitev poslovnega prostora pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. _VII Pg 815/2015. Od časa končanja navedenega sodnega postopka je odvisna izročitev gostinskega objekta izbranemu najugodnejšemu ponudniku po temu razpisu. Izročitev bo opravljena v roku 1 meseca od izpraznitve lokala na podlagi sodne odločbe. Najemnik bo moral začeti opravljati gostinsko dejavnost v roku 1 meseca po izročitvi. Pravice in obveznosti iz najemne pogodbe se bodo začele v celoti izvrševati z izročitvijo predmeta najema najemniku in pod pogojem, da bo v roku 1 leta od sklenitve pogodbe, sodni postopek zaradi izpraznitve poslovnega prostora na nepremičnini s parc. št. 347/9, k.o. Šentpeter, pravnomočno končan in gostinski objekt na podlagi sodbe izpraznjen.
2. Najemnina za prostor iz I. točke znaša 790,00 EUR brez DDV mesečno (izhodiščna cena). Najemnina se plačuje redno mesečno (v skladu s 5. členom najemne pogodbe).
3. Najemnik poleg najemnine plačuje stroške obratovanja: kot so stroški porabe elektrike, vode, stroški smeti in kanalizacije, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davek na nepremičnine, stroški zavarovanja ter drugi stroški, za katere se stranki dogovorita s pogodbo (v skladu s 7. členom najemne pogodbe).
4. Izbrani ponudnik mora najemno pogodbo skleniti v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri. Kolikor izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v tem roku, lahko upravljavec izbere drugega najugodnejšega ponudnika. Izbranemu ponudniku, ki ne bo pristopil k sklenitvi pogodbe, se zadrži varščina.
5. Vplačana varščina se pri izbranem ponudniku všteje v finančni depozit iz 6. člena osnutka najemne pogodbe.
5. Najemnik ne bo upravičen do povračila kakršnihkoli vlaganj, niti ne pridobi kakršnih koli pravic na poslovnem prostoru.
6. Najemnina se usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
7. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.
8. Najemnik mora na lastne stroške sam pridobiti vsa dovoljenja, ki so oziroma bodo po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti.
9. Obratovalni čas lokala je od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure in v soboto od 7. do 12. ure.
IV. Vsebina ponudbe – pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb
Ponudba se odda v pisni obliki in mora vsebovati:
1.
Opis dokumenta
št. priloge
1. 
Podatki o ponudniku
ponudnik v ponudbo priloži izpolnjeno prilogo 1
2. 
Registracija podjetja oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejša od 30 dni od roka oddaje ponudb
ponudnik priloži v ponudbi
3. 
Potrdilo pristojnega sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ki ni starejše od 30 dni od roka oddaje ponudbe
ponudnik priloži v ponudbi
4. 
Potrdilo o solventnosti transakcijskega računa za pravne osebe, ki ni starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb
ponudnik priloži potrdilo v ponudbi
5. 
Potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, ki ni starejše od 30 dni od roka oddaje ponudbe
ponudnik priloži potrdilo pristojnega Davčnega urada
6. 
Izpolnjena izjava ponudnika
ponudnik v ponudbo priloži izpolnjeno prilogo 2
7. 
Parafirana in podpisana najemna pogodba 
ponudnik v ponudbo priloži izpolnjeno prilogo 3
8. 
Plačana varščina v višini enomesečnega izklicnega najema. Varščino ponudnik lahko vplača na blagajni upravljalca, Bohoričeva ulica 28, Ljubljana ali preko plačilnega naloga na zakladniški podračun upravljalca številka 01100-6030277894 s pripisom Varščina
ponudnik v ponudbo priloži fotokopijo dokazila o plačani varščini
Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka.
Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Univerzitetni klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, Zaloška 14, Ljubljana, z navedbo »Ponudba za najem lokala« in oznako »Ne odpiraj«, s priporočeno poštno pošiljko ali osebno oddati v tajništvu Komercialnega sektorja, Zaloška 14, Ljubljana, od ponedeljka do petka od 8. do 10. ure.
Ponudbo je potrebno predložiti vključno do 1. 12. 2015 do 10. ure. Kot pravočasno ponudbo se šteje še ponudbo, ki je oddana priporočeno po pošti zadnji dan roka za oddajo ponudb. Naročnik bo v skladu s tretjim odstavkom 37. člena Uredbe obravnaval vse pravočasne in popolne ponudbe, ostale ponudbe bodo iz postopka izločene.
V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena mesečnega najema.
S ponudniki z enako višino ponujene cene bo naročnik izvedel pogajanja. V primeru, da bo več ponudnikov oddalo ponudbo v enaki višini mesečne najemnine, bo naročnik izvedel pogajanja, o čemer bodo ponudniki pisno s povratnico obveščeni po pošti v roku dveh dni po javnem odpiranju ponudb. V primeru, da se ponudnik na dan, določen za pogajanja, ne bo odzval oziroma udeležil, vročitev obvestila pa bo izkazana s povratnico, bo naročnik štel, da ponudnik za najem lokala ni več zainteresiran in da od ponudbe odstopa, pogajanja pa bo izvedel s preostalimi prisotnimi ponudniki.
VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo izvedla za to imenovana komisija s strani upravljavca. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 2. 12. 2015 ob 10. uri v prostorih Komercialnega sektorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Zaloška 14, 1000 Ljubljana, sejna soba 231 v 2. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.
O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot upravljavec na podlagi te objave ni zavezan skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek oddaje v najem do sklenitve pravnega posla – najemne pogodbe, ustavi. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v osmih dneh po pisnem obvestilu oziroma ne bo vplačal finančnega depozita v skladu s 6. členom osnutka najemne pogodbe, se šteje, da odstopa od svoje ponudbe, upravljavec pa bo nato najemno pogodbo sklenil z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
VII. Informacije, ogled prostora in drugo
Vse dodatne informacije, povezane s tem javnim zbiranjem ponudb, zainteresirani ponudniki lahko dobijo v Službi za poslovni razvoj in trženje Univerzitetnega kliničnega centra – vodja Mojca Pukšič Mihevc, vsak delovni dan med 8. in 10. uro ali na e-mail naslov: mojca.puksicmihevc@kclj.si.
Ponudniki si prostore, ki so predmet oddaje v najem, lahko ogledajo od dneva objave dalje, po predhodnem dogovoru, kontaktna oseba: Bogdan Trope, tel. 01/522-75-45. Ogledi prostorov bodo mogoči do vključno 13. 11. 2015. Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
Kolikor bodo zainteresirani ponudniki potrebovali podrobnejše informacije o predmetu najema zaradi oblikovanja ponudbe, morajo zastaviti pisno vprašanje na elektronski naslov mojca.puksicmihevc@kclj.si, iz katerega bodo prejeli pisni odgovor upravljavca. Vsa vprašanja, ki bodo postavljena do vključno 13. 11. 2015 in odgovori nanje, bodo objavljeni na spletni strani upravljavca.
Priloga 1: Podatki o ponudniku
Priloga 2: Izjava
Priloga 3: Najemna pogodba
Priloga 4: Fotografije lokala
Univerzitetni klinični center Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti