Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

Ob-3215/15, Stran 1805
Na podlagi 33. in 10. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolnitve; v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov v okvirni višini 3.000.000 EUR, in sicer:
– v letu 2016 se razpiše: 2.142.857 EUR;
– v letu 2017 se razpiše: 428.572 EUR;
– v letu 2018 se razpiše: 428.571 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih.
Na javnem razpisu lahko kandidirajo lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih.
Kolikor na javnem razpisu kandidira investitor, ki ni lastnik objekta oziroma zemljišča, mora vlogi obvezno priložiti sklenjen sporazum o skupni investiciji z lastnikom.
Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku.
Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu na področju športa. Med prosilci, ki so že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi metodologije za področje gradnje športnih objektov, ki točkovno opredeljuje posamezna merila. Metodologija za vrednotenje programov s področja gradnje športnih objektov je določena v pravilniku.
Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko pri investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, predstavljajo največ 30 % predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti celotne investicije.
Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in smotrno v skladu s posredovano razpisno dokumentacijo in odločbo sveta fundacije. Če izvedeni program odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja in financiranja, za več kot 25 % vrednosti, lahko svet fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za program.
Fundacija si pridržuje pravico, da izbrane velike investicije glede na triletno dinamiko razpisa sofinancira v triletnem obdobju.
Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij je do 180.000 EUR, ne glede na vrednost investicije.
Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih sredstev in se upravičencu ne povrne. Kolikor upravičenec nima pravice do odbitka DDV, se mu plačani DDV všteje med upravičene stroške in ga zavezanec lahko uveljavlja lastna sredstva pri dokazovanju upravičenosti porabe. Zavezanec je pri tem dolžan FŠO predložiti potrdilo o višini neodbitnega davka na dodano vrednost, ki mu ga je potrdila DURS.
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa odštela od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volontersko delo ni predmet sofinanciranja, prav tako niso predmet sofinanciranja režijski stroški izvajalca programa.
Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpostaviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računovodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani program.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega programa fundacije enostransko spremeni dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2016 – O: prijavni obrazec za programe na področju gradnje športnih objektov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju gradnje športnih objektov.
4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo prijavitelji tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 16. novembra 2015. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:
– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prijavitelja),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis “Ne odpiraj – vloga za javni razpis” in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: Prijavitelj mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici.
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo je prijavitelj po pozivu v danem roku dopolnil.
Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2016 za področje gradnje športnih objektov, skupaj z naslednjimi obveznimi prilogami:
– Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
– dokazilo o lastništvu oziroma soglasje lastnika kolikor investitor ni lastnik.
Mnenje nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) oziroma občinske športne zveze, ki je priloga vloge, mora izdat organ upravljanja te zveze.
Opozorilo: Prijavitelj mora obvezno tako pri izpolnjevanju prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije, kot pri izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) vpisovati vrednosti investicije v neto zneskih (brez davka na dodano vrednost).
6. Informiranje kandidatov: vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov: info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik Hrvat.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje programov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisija s sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednoti stalna strokovna komisija fundacije po metodologiji, ki izhaja iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalna strokovna komisija od prosilcev zahteva dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, stalna strokovna komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev na osnovi znanih podatkov.
Stalna strokovna komisija fundacije pripravi predlog razdelitve sredstev do 31. januarja 2016. Na podlagi predlogov stalne strokovne komisije svet fundacije sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja 2016.
Na odločitev sveta fundacije o razporeditvi sredstev izvajalcem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbah odloči komisija za pritožbe, v roku 30 dni.
8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh fundacije, po sprejemu dokončnih odločitev o pritožbah. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o prijavitelju oziroma upravičencu do sredstev, o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih je vlagatelj posebej označil kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport 

AAA Zlata odličnost