Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

368. Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1)
369. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1C)
370. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-E)

Odloki

371. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku (OdDZ)

Sklepi

372. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi
373. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

408. Uredba o spremembi Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode

Drugi akti

374. Odločba o imenovanju Nives Jeras Kamenski za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru
375. Odločba o imenovanju Boštjana Škrleca za višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
376. Odločba o napredovanju višje državne tožilke Vlaste Nussdorfer na mesto vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
377. Odločba o napredovanju okrožnega državnega tožilca Matije Benuliča na mesto višjega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije za pritožbeni oddelek na ODT Ljubljana
409. Odločba o napredovanju okrožne državne tožilke Nikolaje Hožič na mesto višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije za pritožbeni oddelek ODT Ljubljana

MINISTRSTVA

378. Pravilnik o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti
379. Pravilnik o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvi
380. Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah
381. Pravilnik o vodni knjigi
382. Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
383. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil z namenom kontrole kakovosti zdravil
384. Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
385. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
386. Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege
387. Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic ustni higienik/ustna higieničarka
388. Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani dietetik/diplomirana dietetičarka
389. Odredba o spremembi in dopolnitvi Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti
410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
411. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
412. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2012

OBČINE

Brežice

390. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012
391. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2013

Gornji Petrovci

392. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Ig

393. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ivančna Gorica

394. Javno naznanilo o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta I3 SC Ivančna Gorica – center

Kamnik

395. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2012 v Občini Kamnik

Lendava

396. Odlok o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava

Nova Gorica

398. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012

Piran

399. Odlok o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Piran
400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran
401. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran
402. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
403. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Rogašovci

404. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom v Sotini

Šmarješke Toplice

405. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Trebnje

406. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
407. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

POPRAVKI

413. Popravek Odločbe o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min
414. Tehnični popravek – 2 Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09, 22/10, 85/11)
415. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjenega v letu 2004

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti