Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 330-0002/2012 Ob-1396/12 , Stran 273
Št. 330-0002/2012 Ob-1396/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/07) Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2012 (povzetek)
I. Okvirna višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2012. Okvirna višina sredstev znaša 60.500 EUR. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: – posodabljanje kmetij 20.000 EUR, – urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 20.000 EUR. Bruto intenzivnost pomoči so: – do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, – do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja, – v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe kmetij mladi kmet, je delež javnega financiranja višji za 10 %, s tem, da mora upravičenec imeti status mladega kmeta, pomoč se odbori v obdobju 5. let od prvega lastniškega prevzema ter naložbe morajo imeti opredeljene v svojem poslovnem načrtu, – najvišji znesek posamezniku iz naslova podpor za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR oziroma 500.000 EUR na območjih OMD v treh letih, ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Upravičenci so: – mala in srednje velika podjetja (MSP) oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Sevnica, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Sevnica; – člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju Občine Sevnica. Dodatni pogoji: – Vrednost posamezne investicije na upravičenca (za sklop naložb za posodabljanje kmetij) mora znašati najmanj 2.000 EUR brez DDV in vrednost skupne investicije na upravičenca največ 10.000 EUR brez DDV, kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vrednost investicije je lahko tudi višja od 10.000 EUR brez DDV, pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit. – Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 31. 8. 2012 komisija ne bo upoštevala. Predmet podpore so naslednji sklopi naložb za: 1.1. Posodabljanje kmetij: Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški so: – stroški nakupa kmetijske mehanizacije in priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki …). Pomoč se ne odobri za: – nakup traktorjev. 1.2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč Upravičeni stroški so: a) stroški urejanja pašnikov: – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; b) stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč: – stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev. 2. Zagotavljanje tehnične podpore Okvirna višina razpisanih sredstev je 8.000 EUR in je razdeljena na spodaj navedena sklopa. Upravičenci – ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine, – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije. Upravičeni stroški so: stroški organiziranja programov usposabljanja, svetovalne storitve, organizacije forumov, širjenje znanstvenih dognanj, stroški publikacij, katalogov, spletišč. Pomoč lahko uveljavljajo ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine, registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije. Višina in predmet podpore za zagotavljanje tehnične podpore po sklopih je: – 6.000 EUR za tehnično pomoč v okviru društvene dejavnosti in njihovih združenj, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (3.000 EUR se nameni za kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja predavateljev (poljubne teme) ter 3.000 EUR za ostale stroške v okviru tehnične pomoči; Skupni znesek sofinanciranja iz sklopa tehnične pomoči na upravičenca znaša do 1.000 EUR; – 2.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin za ustrezno registrirane strokovne organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine (izobraževanje izvajajo zaposleni v strokovnih organizacijah) in imajo sedež ali sedež izpostave na območju Občine Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica za naslednjo temo izobraževanj: Varnost in zdravje pri delu na kmetiji. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev. 3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev Okvirna višina razpisanih sredstev je 6.500 EUR. Predmet podpore je: – financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni. Splošni pogoji upravičenosti so: – upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. Upravičeni stroški: – operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, oddaljenih več kot štiri kilometre od sofinanciranega kraja do končne lokacije. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Območja oziroma prevozi iz krajev, ki so upravičena do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Razbor, Leskovec pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Boštanju, Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica, Podgorje, Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka, Koludrje, Šentjanž, Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, Spodnje Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, Mala Hubajnica, Dolnje Orle, Rogačice, Češnjice, Telče, Zgornje Vodale, Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina. Upravičenci so: – subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. 4. Podpora za delovanje strokovnih društev Okvirna višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR. Upravičeni stroški: – stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), – materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov (tudi stroški občnega zbora). Bruto intenzivnost pomoči: Višina sofinanciranja do 100 % upravičenih stroškov. Upravičenci so: – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine. III. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt: do 10. marca 2012. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 10. marca 2012, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto, najpozneje do zadnjega dne odprtja razpisa (datum poštnega žiga na zadnji dan odprtja razpisa). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z navedeno oznako. IV. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oziroma zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski računa na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek z računi in dokazili o plačilu mora biti dostavljen na Občino Sevnica najkasneje: – do 31. 8. 2012 za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev ter – do 31. 10. 2012 za zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju ter podpora za delovanje strokovnih društev. V. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: celoten javni razpis in brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-233, elektronska posta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si ali Maji Grabrijan, tel. 07/81-61-262, elektronska pošta: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost