Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

396. Odlok o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda, stran 849.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31), 12. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr. in 55/11 – popr.), je Občinski svet Občine Lendava v soglasju s svetom Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava na 14. seji dne 13. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega dvojezičnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava, s sedežem Glavna ulica 20, 9220 Lendava (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) ustanavlja na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok v občini Lendava javni dvojezični zavod Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda (v nadaljnjem besedilu: zavod). Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava je soustanoviteljica zavoda (v nadaljnjem besedilu: soustanoviteljica).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda.
Sedež zavoda: Ul. Heroja Mohorja 1, Lendava – Lendva, Hős Mohor utca 1.
V sestavo zavoda sodijo:
– enota Lendava I – Lendva I,
– enota Lendava II – Lendva II,
– enota Petišovci – Petesháza,
– enota Gaberje – Gyertyános,
– enota Genterovci – Göntérháza,
– enota Dolga vas – Hosszúfalu,
– enota Hotiza.
Enote zavoda so dvojezične ter v njih poteka vzgojno-izobraževalno delo v slovenskem in madžarskem jeziku, razen enote Hotiza, v kateri poteka vzgojno-izobraževalno delo samo v slovenskem jeziku.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem in soustanoviteljem organizira delo v novi enoti ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi. Predhodno soglasje soustanovitelja ni potrebno, kadar se nova enota ustanavlja ali ukinja na območju, ki s statutom občine ni opredeljeno kot narodnostno mešano območje.
Po potrebi lahko zavod v soglasju z ustanoviteljem za krajša obdobja ustanovi tudi manjše pridružene oddelke vrtca.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Enote zavoda v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti s sklepom Srg 957/92 dne 5. 1. 1993.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok ter za svoje obveznosti odgovarja z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda, na zunanjem obodu pa ime zavoda. Besedilo na pečatu je v slovenskem in madžarskem jeziku ter se uporablja v vseh enotah zavoda, razen v enoti Hotiza, kjer se uporablja pečat z istim besedilom v slovenskem jeziku.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino in uporabo kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, otrokom in njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Upravo za javna plačila, podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in drugi pooblaščeni, ki jih določi ravnatelj.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok na področju celotne občine Lendava.
Matična enota je enota vrtca Lendava I, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnosti vrtca po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
– P/85.100 Predšolska vzgoja (glavna dejavnost)
– Q/88.910 Dnevno varstvo otrok
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/91.011 Dejavnost knjižnic
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov
– S/96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Glavna dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod izvaja vzgojno-izobraževalno delo za predšolske otroke v starosti od 1 leta do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok v varstvenih družinah.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev ter
– vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev kot strokovna organa.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja, predstavniki zaposlenih in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja
– pet predstavnikov delavcev zavoda
– trije predstavniki staršev.
Dva predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Lendava izmed javnih uslužbencev občinske uprave ali drugih organov občine ter občanov, ki strokovno poznajo delovanje in poslovanje vrtca. Enega predstavnika ustanovitelja imenuje svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način kot ga določata zakon in ta odlok. Ravnatelj, pomočnik ravnatelja ter vodje organizacijskih enot zavoda ne morejo biti izvoljeni v svet zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani predstavniki delavcev in predstavniki staršev vseh organizacijskih enot zavoda.
Predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda izvolijo izmed sebe člani sveta na konstitutivni seji sveta.
Mandat članov sveta traja štiri leta, pri čemer so lahko iste osebe imenovane oziroma izvoljene največ dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Ravnatelj je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred iztekom mandata tistih članov, ki jih imenuje ustanovitelj.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan z dobo vključenosti njihovih otrok v zavodu.
Prvo konstitutivno sejo skliče ravnatelj v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov sveta.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda;
– imenuje upravni sklada vrtca;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov v soglasju z ustanoviteljem zavoda;
– obravnava poročila o vzgojni problematiki;
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka;
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akt;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune;
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti;
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev zavoda v svet zavoda;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.
17. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– je odpoklican,
– se neupravičeno ne udeleži 3 sej zaporedoma,
– ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
– je zaradi bolezni odsoten daljše obdobje ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– je razrešen zaradi prenehanja mandata v organu, ki ga je imenoval oziroma drugih razlogov po oceni organa, ki ga je imenoval.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj pismeno obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje v 15 dneh pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se javno objavi v vseh enotah zavoda.
Volitve vodi volilna komisija, ki jo imenuje svet zavoda ob razpisu volitev. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in namestnik ter dva člana in njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta ima:
– vsak zaposleni delavec z aktivno volilno pravico,
– reprezentativni sindikat v zavodu.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po razpisu volitev, morajo biti pisni in overjeni s podpisi vseh predlagateljev. Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilni odbor v sestavi predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih namestnikov, ki ga imenuje volilna komisija za vsake volitve posebej. Člani in namestniki volilnega odbora morajo imeti aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno ter na podlagi volilnega imenika, ki ga sestavi volilna komisija. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po posameznih enotah, po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne enote. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov iz posamezne enote kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati posameznih enot, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, se med temi kandidati opravi žreb.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 15 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
23. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda v okviru finančnih sredstev zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.
24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, obvlada slovenski in madžarski jezik v skladu s pogoji iz Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja in ima opravljen ravnateljski izpit. Mandat ravnatelja traja pet let.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku enega leta, mu preneha mandat po zakonu.
25. člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda. Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje ustanovitelja, soustanovitelja in vzgojiteljskega zbora ter mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in soustanovitelj ter svet staršev morajo mnenje obrazložiti, vzgojiteljski zbor pa o mnenju tajno glasuje.
Če ustanovitelj, soustanovitelj ali svet staršev ne podajo mnenja v 30 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
27. člen
Ravnatelja razreši svet zavoda.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izreče.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev ravnatelja seznani ustanovitelja, soustanovitelja, vzgojiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni potrebno zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez njegovega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka, odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom o zavodih.
c) Pomočnik ravnatelja
28. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Pred imenovanjem pomočnika ravnatelja mora ravnatelj pridobiti o predlaganem kandidatu mnenje vzgojiteljskega zbora. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
d) Vodje enote zavoda
29. člen
Enota zavoda ima vodjo. Za vodjo enote zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja ali svetovalnega delavca.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
Vodja enote opravlja naslednje naloge:
– opravlja delo vzgojitelja ter organizira in vodi delo enote,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote,
– skrbi za sodelovanje enote z okoljem,
– obvešča starše o delu enote,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
1. Strokovni organi
30. člen
Strokovna organa zavoda sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
31. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev,
– daje mnenje o predlogu ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Strokovni aktiv sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo in drugo strokovno delo v zavodu.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskem zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
2. Svet staršev
33. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek posamezne enote vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta in o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
3. Svetovalna služba
34. člen
Zavod lahko organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.
4. Javnost dela zavoda
35. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja z obvestili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti. O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-varstvenem delu zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi oziroma ko to ravnatelj dovoli.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
36. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Strokovni delavci dvojezičnih vrtcev opravljajo strokovni izpit iz slovenskega in madžarskega učnega jezika na različnih ravneh zahtevnosti.
V dvojezičnih enotah zavoda morajo strokovni delavci, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo poleg pogojev iz tretjega odstavka tega člena, izpolnjevati tudi pogoj o znanju madžarskega učnega jezika. Znanje madžarskega jezika kot učnega jezika se preverja v skladu s pogoji, ki jih določa zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in obvladati slovenski jezik, v dvojezičnih enotah vrtca pa tudi madžarski jezik.
37. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
38. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje enot vrtca.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti ali dati v najem premično in nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidenc o osnovnih sredstvih vrtca v skladu s predpisi o računovodstvu.
Premično in nepremično premoženje, ki ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za opravljanje dejavnosti za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
39. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom se lahko uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in investicij le po predhodnem soglasju ustanovitelja in sveta zavoda.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
40. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva ter podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda, ostali štirje člani pa predstavniki sveta staršev ali zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Predsednik upravnega odbora je predstavnik sveta staršev, ki je imenovan na prvi seji upravnega odbora.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme program dela in pravila o delovanju.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
41. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
42. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
VIII. NADZOR
43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge pristojne institucije, določene z zakonom.
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije ter občinska uprava in Nadzorni odbor Občine Lendava.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
44. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
45. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
46. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi 2 leti po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega dvojezičnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Lendava, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lendava, dne 19. 12. 1996 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/97 ter vse njegove spremembe objavljene v Uradnem listu RS, št. 12/00, 57/04, 46/05 in 67/08.
48. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
49. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
50. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0017/11
Lendava, dne 13. decembra 2011
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti