Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Ob-1411/12 , Stran 262
Ob-1411/12
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 in 45/11), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09), Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (sklep Vlade Republike Slovenije, št. 30300-2/2011/4, z dne 7. 4. 2011) in spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (sklep Vlade Republike Slovenije, št. 30301-1/2012/3, z dne 2. 2. 2012) objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SVLR)
drugi javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije). Investicija se mora izvajati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel. Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za nakup strojev in opreme ter nematerialnih naložb in, pri investicijah sklopa A – turizem tudi za gradbena dela. Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu bodo dodeljena kot državna pomoč na osnovi Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE01-1783262-2007) in sprememb le-te. 2. Razpoložljiva sredstva Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2012 znaša 700.000 evrov. Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 9891 – Dodatni ukrepi za problemska območja in okvirno razdeljena na sledeč način: – za sklop A: v letu 2012: 350.000 evrov, – za sklop A – turizem: v letu 2012: 350.000 evrov. SVLR (strokovna komisija) lahko spremeni razpisano višino sredstev posameznih sklopov ali pa prerazporedi sredstva z enega sklopa na drugega, kolikor se po ocenjevanju vlog ugotovi, da bi sicer sredstva ostala neporabljena. Kolikor bi kakršenkoli (pod)zakonski akt ali sklep Vlade zmanjšal ali ukinil pravice porabe na proračunski postavki, si SVLR pridržuje pravico razveljaviti razpis pred izdajo sklepov o sofinanciranju. 3. Vrednost sofinanciranja Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko najmanj 15.000 in največ 50.000 evrov. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči: – 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, – 40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in – 30 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex UriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF. Najvišja stopnja intenzivnosti pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov lahko znaša: – do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložb za mala in srednje velika podjetja; – do 25 odstotkov upravičenih stroškov naložb, če ima podjetje manj kot 750 zaposlenih ali 200.000.000 evrov prometa. Na osnovi vsakega pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo bodo izplačana nepovratna sredstva največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v vlogi. Kadar je podjetje prejelo pomoč v obliki tveganega kapitala, v treh letih pred objavo razpisa, lahko znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči do 24 odstotkov upravičenih stroškov naložb za velika podjetja. Za srednja podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 8 odstotnih točk in za mala podjetja 16 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. V primeru, ko bi razlika med najvišjo dovoljeno stopnjo intenzivnosti pomoči, presegla skupni znesek vloženega tveganega kapitala, se največja dovoljena višina pomoči, dodeljene po tej uredbi, zmanjša samo za znesek vloženega tveganega kapitala. 4. Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki so na dan oddaje vloge na ta javni razpis registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11 in 91/11), ki imajo na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel registriran sedež ali podružnico, poslujejo in bodo na tem področju tudi izvajala projekt začetne investicije. Dodatna, podrobnejša opredelitev upravičenih prijaviteljev je v Razpisni dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.6.1. 5. Neupravičeni prijavitelji: podrobna opredelitev neupravičenih prijaviteljev je v Razpisni dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.6.1. 6. Upravičeni projekti: podrobna opredelitev upravičenih projektov je v Razpisni dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.6.2. 7. Neupravičeni projekti: podrobna opredelitev neupravičenih projektov je v Razpisni dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.6.2. 8. Obdobje upravičenosti stroškov sofinanciranja Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so opredeljeni v poglavju 2.10. in so nastali in so bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo. Strošek je upravičen, če je nastal, je bilo blago dobavljeno oziroma storitev opravljena, je račun plačan in je predmet računa usposobljen za delovanje v obdobju upravičenosti stroškov. Obdobje za katerega so namenjena razpisna sredstva po tem javnem razpisu je proračunsko leto 2012. SVLR bo sofinancirala le upravičene stroške nastale od oddaje vloge na razpis do najkasneje 26. 10. 2012. 9. Upravičeni stroški Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so: – nakup strojev in opreme, – nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa, – gradbena dela (samo za sklop A – turizem). Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je v Razpisni dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.10. 10. Pogoji za dodelitev sredstev 1. Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih. 2. Predmet investicijskega projekta mora ostati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel vsaj 3 leta po končani investiciji – v primeru velikih podjetij se ta rok podaljša na 5 let. 3. Novo odprto delovno mesto povezano z investicijo mora ostati na omenjenem območju vsaj 3 leta šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno – v primeru velikih podjetij se ta rok podaljša na 5 let. 4. Nova delovna mesta se upoštevajo, če so ustvarjena v obdobju od oddaje vloge do treh let po zaključku investicije (v skladu s prijavo na razpis). 5. Materialne in nematerialne investicije, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, in – vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25 % kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo, – osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Podjetje mora o tem predhodno pridobiti predhodno soglasje Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 6. Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev. 7. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis registriran oziroma imeti vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko preverjala pri izvajanju rednih pregledov. 8. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 9. Celotna investicija mora biti vodena tako, da upošteva veljavno zakonodajo oziroma predpise. 10. Vlagatelji, ki vlagajo vlogo za projekt, v okviru sklopa A turizem, za investicijo v nastanitvene kapacitete (turizem) morajo, poleg že navedenih izpolnjevati še naslednje pogoje: a) urediti morajo nastanitvene kapacitete z vsaj dvema novima ali obstoječima ležiščema. Nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 3 zvezdicami oziroma jabolki, skladno s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08, 115/08 in 72/09). Adaptacija obstoječih prenočitvenih kapacitet mora zagotoviti prehod na višjo kategorijo ali zagotoviti dodatno ponudbo, ki mora predstavljati nov turističen produkt ponudnika nastanitvenih kapacitet, b) pri obstoječih prenočitvenih kapacitetah, kjer se zagotavlja prehod na višjo kategorijo nastanitvenega objekta, morajo biti vsi prijavljeni upravičeni stroški nujno povezani s prekategorizacijo objekta, c) prejemnik sredstev bo nastanitveni obrat, za katerega je v okviru tega razpisa pridobil sredstva, registriral pri pristojnemu organu v 30 dneh po končanju investicije oziroma najkasneje do 30. 1. 2013, d) prejemnik sredstev bo nastanitvene kapacitete oddajal turistom najmanj 5 let po zaključku investicije. 11. Merila za izbor projektov Vloge se bodo ocenjevale ločeno za sklop A in sklop A – turizem. Pri obeh sklopih je možno doseči največ 100 točk. 11.1 Merila za sklop A Predmet sofinanciranja so lahko vloge, ki bodo skupaj dosegle vsaj 40 točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 11.2. Merila za sklop A – turizem Predmet sofinanciranja so lahko vloge, ki bodo skupaj dosegle vsaj 40 točk. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za izbor projektov so podrobneje opredeljena v Razpisni dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.23. 12. Odgovornost in obveznosti prejemnika sredstev: odgovornost in obveznosti prejemnikov sredstev so podrobno opredeljene v Razpisni dokumentaciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavjih 2.27., 2.28 in 2.29. 13. Popolna vloga Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečateno ovojnico in izpolnjene, med seboj vsebinsko in vrednostno usklajene, podpisane ter žigosane dokumente Navodila za izdelavo popolne vloge so podrobno opredeljena v Razpisni dokumentaciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.16. 14. Odpiranje in pregled vlog Odpiranje vlog bo na sedežu SVLR v Ljubljani, na Dunajski 58 in ne bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje predstojnik SVLR. Način dopolnjevanja formalno in/ali vsebinsko nepopolnih vlog je natančneje določen v Razpisni dokumentaciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.20. Datumi odpiranja vlog so: 14., ter po potrebi še 15., 16. in 19. marec 2012. 15. Izbor projektov Vse formalno in vsebinsko popolne vloge bo po postopku, opisanem v Razpisni dokumentaciji, v navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.22, v skladu z merili za izbor projektov, opredeljenimi v Razpisni dokumentaciji, v Navodilu predlagateljem za izdelavo vloge, v poglavju 2.23, ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje predstojnik SVLR. O odobritvi/neodobritvi sredstev za posamezno vlogo oziroma projekt s sklepom odloči predstojnik SVLR. 16. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 1. Povabilo k oddaji vloge 2. Navodilo predlagateljem za izdelavo vloge na javni razpis in 3. Priloge: 3.1. Razpisni obrazec št. 1: Podatki o vlagatelju in projektu 3.2. Razpisni obrazec št. 2: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji 3.3. Razpisni obrazec št. 3: Dispozicija projekta 3.4. Razpisni obrazec št. 3a: Zaposlitve 3.5. Razpisni obrazec št. 3b: Viri financiranja investicije 3.6. Razpisni obrazec št. 3c: Stroškovnik 3.7. Razpisni obrazec št. 4: Vzorec pogodbe 3.8. Razpisni obrazec št. 5: Oprema ovojnice; kot pomoč vlagateljem 3.9. Obvezna oblika zahtevka za izplačilo (Priloga pogodbe št. 1) 3.10. Stroškovnik za izstavljen zahtevek za izplačilo (Priloga pogodbe št 2) 3.11. Obvezna vsebina vmesnega poročila (Priloga pogodbe št. 3) 3.12. Obvezna vsebina končnega poročila (Priloga pogodbe št. 4) 3.13. Seznam prilog – neobvezna priloga vlogi 4. Kot razpisna dokumentacija veljajo tudi objavljena vprašanja in odgovori na spletni strani SVLR. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko: http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije. 17. Dodatne informacije Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Sprejemamo le vprašanja v pisni obliki, na elektronski naslov gp.svlr@gov.si, z obvezno oznako v Zadevi »4300-1/2012«, najkasneje do 8. 3. 2012, do 10. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni v petek, 9. 3. 2012 do 15. ure. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije. 18. Rok in način prijave Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, je torek, 13. 3. 2012, do 12. ure. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – 2 JR POKOLPJE 4300-1/2012« in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. Vlagatelj mora na ovojnici označiti na kateri sklop se prijavlja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice). Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi …) v tujem jeziku, je potrebno priložiti slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko SVLR dodatno zahteva sodno overjen prevod. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene vlagatelju. 19. Obveščanje o izboru: vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od zadnjega datuma odpiranja vlog. 20. Druge določbe: rezultati tega razpisa so javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SVLR po posredovanju pogodb o sofinanciranju vlagateljem – prejemnikom sredstev v podpis.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti