Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

387. Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic ustni higienik/ustna higieničarka, stran 837.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) ter drugega odstavka 4. člena in prvega odstavka 12. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09 in 107/10 – ZPPKZ) izdaja minister za zdravje
O D R E D B O
o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic ustni higienik/ustna higieničarka
I. UVODNE DOLOČBE
1
Ta odredba določa program obsega in vsebine pripravništva in strokovnega izpita ter znanj, ki jih pripravnik pridobi za poklic ustni higienik/ustna higieničarka.
2
Zdravstveni zavod, zasebni zdravstveni delavec in drug zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost, organizira usposabljanje pripravnika tako, da lahko usvoji predpisana znanja in spretnosti iz tega programa.
3
Pripravnik si pridobiva znanja in spretnosti, potrebna za samostojno opravljanje del in nalog s področja, za katerega se usposablja tako, da:
– opravlja posamezne naloge pod vodstvom mentorja ali drugega za to določenega strokovnega sodelavca, in sicer:
– 100 opravljenih zapisov anamneze in kliničnih pregledov pacientov,
– pri 100 pacientih opravljena motivacija in pouk ter preverjanje ustne higiene z zapisom indeksa plaka in sulkusne krvavitve,
– luščenje zobnih oblog in glajenje korenin pri 100 pacientih z znaki vnetja obzobnih tkiv,
– izvedba topikalne fluorizacije pri 10 pacientih,
– izvedba 10 zalivanj fisur za preventivo zobne gnilobe,
– obravnava posamezna vprašanja na konzultacijah z mentorjem,
– proučuje literaturo in predpisano gradivo za posamezno vsebinsko področje ter druga gradiva, ki so določena s programom pripravnikovega dela,
– se udeležuje izobraževalnih oblik, ki so organizirane posebej za pripravnike,
– se udeležuje izobraževalnih oblik s posameznih strokovnih področij.
4
Pripravništvo traja devet mesecev, od tega:
– en mesec na področjih upravljanja, organizacije dela in poslovanja ter varstva pri delu,
– osem mesecev usposabljanje za ustno higieno na posameznih strokovnih področjih.
II. VSEBINE IN OBSEG PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA
A) Področje upravljanja, organizacije dela, poslovanja in varstva pri delu
5
Pripravnik poglobi znanje iz vsebin organizacije dela, upravljanja in varstva pri delu tako, da:
– spozna dejavnost, organiziranost in delovanje zdravstvenega zavoda, zobozdravstvene ordinacije in drugih javnih zavodov,
– se seznani s splošnimi akti, ki urejajo dejavnost, organizacijo dela, delovna razmerja in varstvo pri delu v zavodu,
– spozna oblike pridobivanja in razporejanja dohodka, planiranje, proces dela in njegovo učinkovitost, sistem informiranja in komuniciranja,
– se seznani z upravljanjem, planiranjem dela, nagrajevanjem, vrednotenjem opravljenega dela in ukrepanjem v smislu racionalizacije in gospodarnosti,
– spozna dejavnost, organizacijsko strukturo zobozdravstvenega tima ter sisteme in načine vodenja,
– spozna predpise, ki urejajo področje varstva pri delu, pomen varstva pri delu za ohranjanje zdravja in ukrepe ter zahteve, ki zagotavljajo varno delo,
– spozna dejanske in možne škodljivosti in nevarnosti za zdravje, ki lahko nastopijo v delovnem procesu,
– spozna pomen izobraževanja in vzgoje za varno delo.
B) Ustna higiena na posameznih strokovnih področjih
6
Pripravnik se usposobi za opravljanje aktivnosti ustne higiene vseh skupin prebivalstva v različnih življenjskih obdobjih in stanjih.
Vsebina:
– načrtuje, pripravi, izvede in preveri lastno delo,
– sodeluje s sodelavci v zobozdravstvenem timu in drugimi strokovnjaki,
– uporablja strokovno terminologijo, se sporazumeva v enem tujem jeziku,
– uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
– sodeluje v negovalnem zobozdravstvenem timu za dejavnost ustne higiene in pri usklajevanju dela podpornih služb,
– izpolnjuje zobozdravstveno in drugo dokumentacijo,
– evidentira, naroča in shranjuje material za izvajanje ustne higiene,
– vzdržuje zobozdravstvene pripomočke, delovna orodja, inštrumente, aparate in okolje,
– zagotavlja kakovost dejavnosti ustne higiene, varnosti lastnega dela v skladu s strokovno doktrino,
– razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
– racionalno rabi energijo, material in čas,
– varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih,
– izvaja ustno higieno posameznika v različnih življenjskih obdobjih in stanjih,
– nudi pomoč pacientu pri izvajanju ustne higiene,
– izvaja preventivne, diagnostične in kurativne terapevtske postopke ustne higiene,
– evidentira, vodi, spremlja in oceni podatke o stanju zob in dlesni pacientov,
– nudi prvo medicinsko pomoč,
– organizira in sodeluje v procesu formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja.
III. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA
7
Program strokovnega izpita obsega preverjanje teoretičnih in praktičnih znanj iz naslednjih področij:
– strokovnih vsebin s področja ustne higiene,
– prve pomoči,
– socialne medicine,
– osnov pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
8
Strokovne vsebine s področja ustne higiene obsegajo:
– pomen oralnega zdravja za posameznika, skupnost in družbo (pospeševanje in varovanje oralnega zdravja, odgovornost za zdravje v skladu z nacionalno strategijo zobozdravstvenega varstva),
– razvoj ustne higiene: zgodovina poklica ustni higienik/ustna higieničarka pri nas in v svetu,
– ustno higieno kot sestavni del zobozdravstvenega varstva,
– organizacijo dejavnosti ustne higiene in vloga ustnega higienika/ustne higieničarke v zobozdravstvenem timu,
– načrtovanje, pripravo, izvedbo in preverjanje lastnega dela,
– sodelovanje s sodelavci v zobozdravstvenem timu ter drugimi strokovnjaki,
– sodelovanje v negovalnem zobozdravstvenem timu za dejavnost ustne higiene in pri usklajevanju dela podpornih služb,
– izpolnjevanje zobozdravstvene in druge dokumentacije,
– evidentiranje, naročanje in shranjevanje materiala za izvajanje ustne higiene,
– vzdrževanje zobozdravstvenih pripomočkov, delovnih orodij, inštrumentov,
– izvajanje ustne higiene posameznika v različnih življenjskih obdobjih in stanjih,
– pomen zob, obzobnih tkiv in ustne votline,
– vpliv sistemskih bolezni na oralno zdravje,
– svetovanje in vzgoja o ustni higieni vsem skupinam prebivalstva,
– dietetično svetovanje o bolezni zob in ustne votline,
– luščenje zobnih oblog,
– glajenje zobnih korenin,
– poliranje zob, beljenje zob,
– topikalna fluorizacija,
– zalivanje fisur na zobeh,
– intraoralne rentgenske posnetke,
– pomoč pacientu pri izvajanju ustne higiene,
– preventivne, diagnostične in kurativne terapevtske postopke ustne higiene,
– evidentiranje, vodenje, spremljanje in ocenjevanje podatkov o stanju zob in dlesni pacientov,
– organizacijo in sodelovanje v procesu formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja,
– ergonomska načela pri ustni higieni,
– preprečevanje okužb.
9
Področje prve pomoči obsega:
– organizacijo in nudenje prve pomoči v rednih in izrednih razmerah,
– teoretično usposobljenost za nudenje prve pomoči,
– pravne vidike nudenja prve pomoči poškodovanim in nenadno zbolelim,
– organizacijske ukrepe v rednih in izrednih razmerah,
– prepoznavanje različnih vrst poškodb (zlomov, krvavitev, šokovnih stanj, stanj motene zavesti, opeklin, omrzlin, podhladitev, vročinske kapi, poškodb z električnim tokom, poškodb z jedkovinami, zastrupitev, nezavesti, znakov klinične in biološke smrti),
– ukrepe prve pomoči pri poškodovancih in nenadno zbolelih (zavarovanje, prenašanje, prevoz poškodovancev in nenadno zbolelih; način imobilizacije udov, hrbtenice, ukrepi pri šoku, pri topih poškodbah kože in podkožja, pri poškodbah glave, prsnega koša, trebuha, zunanjih krvavitvah, opeklinah in vročinski kapi, omrzlinah in podhladitvah, pri poškodbah z električnim tokom, pri stanjih motene zavesti).
10
Področje socialne medicine obsega:
– promocijo zdravja (način ohranjanja zdravja, možnosti za krepitev zdravja, pomen zdravja kot osebne in družbene vrednote, vrste sodobnih metod in učnih pripomočkov v vzgoji za zdravje in njihov pomen v zdravstveni vzgoji), različne deklaracije, listine in kodekse o zdravju,
– interdisciplinarno vlogo socialne medicine, socialno patologijo, razliko med modernimi in klasičnimi socialnimi boleznimi, opredelitev skrbi za rizične skupine prebivalstva, bistvo preprečevanja socialnih bolezni in povezovanje socialne medicine z drugimi strokami,
– pomen in namen statistike v zdravstvu, dokumentacijo in informacijski sistem v zdravstvu, statistična opazovanja, obdelavo podatkov, prikazovanje podatkov, pozitivnih in negativnih kazalcev zdravstvenega stanja prebivalstva, pomen in delitev demografske statistike,
– pravice, odgovornosti in obveznosti na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
11
Osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja obsegajo:
– ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom in zdravstvenim zavarovanjem,
– temeljne določbe ustave o državni ureditvi kot podlagi organiziranosti zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti,
– pravne vire s področja zdravstva,
– organizacijo zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti,
– zdravstveno zavarovanje,
– organizacijske oblike zdravstvene dejavnosti, vrste zdravstvenih zavodov in notranjo organiziranost,
– pravice in dolžnosti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter njihovo združevanje v zbornice in strokovna združenja,
– nadzor nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev ter ostale oblike nadzora v zdravstvu,
– pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic,
– druga področja zdravstvene dejavnosti (lekarniško dejavnost, področje duševnega zdravja, zdravil, preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki ter s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, zdravilske dejavnosti, nalezljivih bolezni, presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja),
– varnost in zdravje pri delu,
– zbirke podatkov v zdravstvu,
– odškodninsko odgovornost v zdravstvu,
– kazniva dejanja zoper človekovo zdravje.
IV. KONČNA DOLOČBA
12
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-13/2012/10
Ljubljana, dne 3. februarja 2012
EVA 2012-2711-0003
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti