Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 671-0002/2012 Ob-1391/12 , Stran 272
Št. 671-0002/2012 Ob-1391/12
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09) in Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2012, Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2012
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. 2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica (v nadaljevanju: pravilnik) in Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2012. Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo priznano sofinanciranje programov, bo sklenjena pogodba. 3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine: – športna vzgoja otrok, mladine in študentov (Ciciban planinec, Naučimo se plavati, 80-urni programi za šolske otroke in mladino, 80-urni programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami, 80-urni programi za študente, šolska tekmovanja, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport), – športna rekreacija (programi redne vadbe, strokovni kader za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let), – kakovostni šport (programi redne vadbe in kategorizacija športnikov), – vrhunski šport (kategorizacija športnikov), – šport invalidov (programi redne vadbe, uporaba objekta, strokovni kader), – programi razvojnih in strokovnih nalog v športu (usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, športne prireditve). 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prijavitelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki imajo: – sedež v Občini Sevnica, – zagotovljene materialne, prostorske, organizacijske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – zagotovljeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, – urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih. 5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na območju Občine Sevnica: športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih, športne zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa (pod pogojem, da so v letnem programu športa), organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide, ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 6. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 47.208,00 EUR. 7. Rok izvedbe oziroma poraba sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavo na razpis z zahtevanimi prilogami je potrebno oddati osebno ali po pošti, v zaprti kuverti, do 12. 3. 2012, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, s pripisom: »Javni razpis za šport 2012 – Ne odpiraj!« Na kuverti morata biti navedena ime in naslov pošiljatelja. Vloge, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto, najpozneje do 12. 3. 2012 (datum poštnega žiga na dan 12. 3. 2012). Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane. 9. Datum odpiranja vlog Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 15. 3. 2012, v sejni sobi Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepravilno in nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo svojo vlogo. V primeru, da predlagatelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. 10. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih s sprejetim proračunom za leto 2012. Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega razpisa. 11. Razpisno dokumentacijo lahko pridobite: razpisna dokumentacija je od 10. 2. 2012 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si, spletni strani KŠTM Sevnica: www.kstm.si, ali pa jo zainteresirani lahko pridobijo na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. 12. Dodatne informacije in pojasnila: Matjaž Koritnik, tel. 07/816-10-78 ali 041/516-344, e-naslov: matjaz.koritnik@kstm.si, v času od 8. do 15. ure.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti