Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 322-0002/2012 Ob-1393/12 , Stran 273
Št. 322-0002/2012 Ob-1393/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 103/11), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Sevnica za leto 2012
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za področje turizma za leto 2012 znaša 11.614,00 EUR. 3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja in vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti oziroma dobiti dovoljenje s strani pristojne policijske postaje oziroma pristojne upravne enote (V skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB5)). Izpolnjevanje navedenega kriterija je izvzeto pri zavarovanju etnološke dediščine. V sklopu prireditve se sofinanciranje ne odobri za razne pogostitve (komisij, članov društev, izvajalcev, pohodnikov, obiskovalcev …), potne stroške ter koordinacije izvajalcev. 4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: 4.1. Na razpis se lahko prijavijo: – pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica. Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina Sevnica oziroma so z vsebino programa kandidirala na ostalih državnih oziroma mednarodnih razpisih. 4.2. Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Sevnica, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon, – da so registrirani in delujejo najmanj eno leto, – da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih turističnih prireditev, – da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za prihodnje leto, – so zveze širšega pomena na področju turizma, – da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika. Z enim prijavnim obrazcem vlagatelj prijavi eno prireditev. Če je v razpisanem obdobju pripravlja več različnih prireditev, je potrebno izpolniti več prijavnih obrazcev. 5.  Uporaba kriterijev: komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo ovrednotene na Podlagi pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB in 103/11). 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2012. 7. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, najkasneje do 10. marca 2012. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Sevnica. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Sevnica). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, z oznako »Za sofinanciranje turističnih prireditev – Ne odpiraj«. Na kuverti mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. 8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan, med 8. in 14. uro, na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v pisarni št. 118 ali 102, na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter spletni strani zavoda KŠTM (www.kstm.si). Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji sta Vlasta Kuzmički (vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si), tel. 07/81-61-233, in Maja Grabrijan (maja.grabrijan@obcina-sevnica.si), tel. 07/81-61-262. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, najkasneje v roku pet dni po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti