Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 48/12 Ob-1446/12 , Stran 264
Št. 48/12 Ob-1446/12
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/2010), Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03, 77/08), Sklepa Vlade Republike Slovenije o začasnem zadržanju izvrševanju proračuna države za leto 2012 št. 41003-11 z dne 12. 1. 2012 in v skladu s 6. členom Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) Ministrstvo za kulturo RS (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
redni letni ciljni razpis
za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže art kinematografov za leto 2012 – JPR-KT-2012
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže art kinematografov v letu 2012. I. Sklop A. Kinematografska distribucija: 1. Predmet razpisa: – sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, animiranih ali dokumentarnih filmov, – kinematografska distribucija komercialnih studijskih filmov ni predmet razpisa. 2. Cilji razpisa: – sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, animiranih ali dokumentarnih filmov z namenom večje dostopnosti in večje distribucije teh del na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 3. Razlaga pojmov: – kinematografska distribucija pomeni vsako komercialno dejavnost, povezano z eksploatacijo filma v kinematografih, to je nakup distribucijske pravice, nakup filmskih kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij, transport kopij in z distribucijo povezane promocijske aktivnosti. 4. Splošni pogoji za sodelovanje v sklopu A Na javni razpis v sklopu A se lahko prijavijo: – pravne ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo najkasneje na dan objave razpisa v Uradnem listu RS. 5. Posebni pogoji za sodelovanje v sklopu A: – filmi, za katere lahko distributer dobi finančno pomoč na ciljnem razpisu, morajo biti predvajani v redni kinematografski distribuciji v kinodvoranah v Sloveniji na najmanj 40 projekcijah najpozneje v obdobju enega leta z začetkom kinematografske distribucije, vendar najpozneje do 31. 10. 2012, – filmi, ki so bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh mednarodnih festivalov in za katere prijavitelj izkazuje pridobljeno pravico za kinematografsko distribuiranje na ozemlju Republike Slovenije, – posamezni prijavitelj lahko kandidira z največ 5 projekti, – v okviru sofinanciranega projekta mora prijavitelj zagotoviti distribucijo in prikazovanje podnaslovljene oziroma sinhronizirane kopije v slovenščino. Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot 5 projektov, se bo obravnavalo tistih pet, ki bodo prispeli prvi, vse naslednje vloge pa se zavržejo. V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. Kolikor gre za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na ovojnici. 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sklop A: kinematografska distribucije je skupaj 50.000,00 EUR, oziroma toliko, kolikor bosta po sprejemu rebalansa Proračuna Republike Slovenije v letu 2012 znašali proračunski postavki 6414 in 9485 – art kino in nakup filmov v delu, ki se nanaša na sofinanciranje kinematografske distribucije. 7. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50 % vseh predvidenih stroškov, ob upoštevanju 20. točke besedila razpisa in vključujoč predvidene prihodke iz deleža od prodaje. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne sme preseči 6.000 EUR. Upravičeni stroški so: – stroški licence, nakupa ali izdelave največ dveh 35mm filmskih kopij ali digitalnih kopij po DCI standardih filmov iz 1. točke besedila razpisa, – stroški tehnične obdelave filmov iz prve alineje te točke (prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje), – stroški promocije prijavljenega projekta oziroma filma, – stroški transporta kopije filma. Med upravičene stroške ne spadajo: – strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega odbitka, – stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški nabave osnovnih sredstev. 8. Splošni razpisni kriteriji V postopku izbire predlaganih projektov s področja kinematografske distribucije bodo upoštevani naslednji kriteriji: – kvaliteta filma, 1–10 točk, – kvaliteta in izvirnost promocije filma, 1–10 točk, – kritiške ocene in festivalske nagrade, 1–10 točk. 9. Obvezna dokazila so: – obrazec št. 1 – obrazec vloge za sofinanciranje kinematografske distribucije, – obrazec št. 2 – finančni načrt, – obrazec št. 3 – rekapitulacija finančnega predračuna, – obrazec št. 4 – distribucijski načrt in promocijski načrt za leto 2012, – obrazec št. 5 – vsebinski opis predloga, – izjava št. 1 – ali je prijavitelj podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), – izjava št. 2 – o maksimalnem sofinanciranju projekta do višine 70 % celotne predračunske vrednosti projekta iz državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti ali EU, – izjava št. 3 – izjava prijavitelja o zagotavljanju lastnih sredstev, – izjava št. 4 – o verodostojnosti navedenih podatkov, – dokazilo o pridobljenih licenčnih pravicah za distribucijo filma na ozemlju Republike Slovenije, – dokazila o uvrstitvi filma na najmanj dva mednarodna festivala in o morebitnih doseženih nagradah, – dokazila o kritiških odmevih na film. II. Sklop B. Mreža art kinematografov: 10. Cilj razpisa: cilj razpisa je sofinanciranje mreže art kinematografov (v nadaljnjem besedilu: mreža art kinematografov) iz 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03, 77/08) z namenom spodbujanja prikazovanja evropskega filma, avtorskega filma in svetovnih kinotečnih filmov v okviru enakomernega razvoja art kinematografov na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 11. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje art kino programa posameznega kinematografa v okviru mreže art kinematografov. 12. Razlaga pojmov: – mreža art kinematografov predstavlja kinematografe, ki na celotnem ozemlju Republike Slovenije v okviru svoje dejavnosti izvajajo program art kina, – art kino program je program evropskega, avtorskega filma in svetovnih kinotečnih filmov. 13. Splošni pogoji za sodelovanje v sklopu B Na javni razpis v sklopu B se lahko prijavijo: – pravne ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki so v Republiki Sloveniji registrirane za kinematografsko dejavnost najkasneje na dan objave razpisa v Uradnem listu RS. 14. Posebni pogoji za sodelovanje v sklopu B: – prijavitelj deluje kontinuirano najmanj dve leti pred letom prijave, – ima eno ali več platen, – ima predvajalno tehnično opremo, ki omogoča izvajanje projekcij s 35 mm filmskih kopij ali digitalnih filmskih kopij po DCI standardih in ki ustreza profesionalnim standardom projekcije in udobja, – v okviru svoje dejavnosti izvaja izključno ali delno program art kina, kar mora biti iz vloge finančno in vsebinsko jasno razvidno, – poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi v okviru art kino programa zagotavljal prikazovanje filmov, katerih distribucijo je sofinanciralo ministrstvo, v deležu vsaj 20 % vseh projekcij art kino programa. 15. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sklop B: mreža art kinematografov je skupaj 97.368 EUR, oziroma kolikor oziroma toliko, kolikor bosta po sprejemu rebalansa Proračuna Republike Slovenije v letu 2012 znašali proračunski postavki 6414 in 9485 – art kino in nakup filmov v delu, ki se nanaša na sofinanciranje mreže art kinematografov. 16. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50 % vseh predvidenih stroškov, ob upoštevanju 20. točke besedila razpisa in vključujoč predvidene prihodke iz deleža od prodaje vstopnic. Odobreni znesek ne sme preseči 7.500 EUR. Upravičeni stroški so: – stroški najemnine filmov iz programa art kina, ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta, – stroški promocije art kino programa, ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta, – režijski in materialni stroški (stroški elektrike, ogrevanja, telefona, vzdrževanja, stroški administracije, pisarniški stroški, stroški transporta), ki so nastali v povezavi z izvedbo projekta in predstavljajo do največ 50 % vseh uveljavljanih in upravičenih neposrednih stroškov projekta v času trajanja izvedbe projekte do dokončanja projekta. Med upravičene stroške ne spadajo: – strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega odbitka, – stroški investicijske nadgradnje in stroški nabave osnovnih sredstev. 17. Splošni razpisni kriteriji V postopku izbire predlaganih projektov s področja mreže art kinematografov bodo upoštevani naslednji kriteriji: – kvaliteta art kino programa, 1–10 točk, – kvaliteta promocije art kino programa, 1–10 točk, – pomen prijavitelja za razvoj mreže art kinematografov na celotnem ozemlju Republike Slovenije, 1–10 točk, – število načrtovanih projekcij v okviru projekta, 1–5 točk; (– do 40 projekcij – 1 točka, – od 41 projekcij do 100 projekcij – 2 točki, – za vsakih 20 dodatnih projekcij prejme prijavitelj 1 točko, vendar je najvišje možno število točk 5). 18. Obvezna dokazila so: – obrazec št. 1 – obrazec vloge za sofinanciranje mreže art kinematografov, – obrazec št. 2 – finančni načrt, – obrazec št. 3 – rekapitulacija finančnega predračuna, – obrazec št. 4 – distribucijski načrt z načrtom filmskih predstav oziroma projekcij in promocijskimi dejavnostmi za leto 2012, – obrazec št. 5 – vsebinska predstavitev predloga, – obrazec št. 6 – poročilo o izvedenem art kino programu v zadnjih dveh letih z navedbo projekcij, državo izvora filmov in številom gledalcev, – izjava št. 1 – ali je prijavitelj podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), – izjava št. 2 – o maksimalnem sofinanciranju projekta do višine 70 % celotne predračunske vrednosti projekta iz državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti ali EU, – izjava št. 3 – da bo s prejetimi sredstvi v okviru art kino programa zagotavljal prikazovanje filmov, katerih distribucijo je sofinanciralo ministrstvo, v deležu vsaj 20 % vseh projekcij art kino programa, – izjava št. 4 – o kontinuiranem delovanju, številu platen, številu projekcij na teden, – izjava št. 5 – izjava prijavitelja o zagotavljanju lastnih sredstev, – izjava št. 6 – o verodostojnosti navedenih podatkov, – seznam prikazanih filmov prijavitelja v letu 2010 po državah. III. Splošni pogoji in določila za oba sklopa 19. Pravilo de minimis: Sofinancira se po pravilu de minimis pomoči, skladno z Uredbo komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis. 20. Kandidirajo lahko tudi prijavitelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), vendar skupna višina sofinanciranja iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU ne sme presegati 70 % predračunske vrednosti projekta. V primeru, da prijavitelj z istim projektom sodeluje na drugih razpisih, ki zagotavljajo sredstva iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU, ali je sredstva že pridobil bodisi na javnih razpisih bodisi v okviru rednega financiranja, mora to dejstvo najaviti v obrazložitvi finančne konstrukcije projekta. V primeru kršitve tega določila lahko ministrstvo kadarkoli razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo. Če se na razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je tako pomoč pred dodelitvijo potrebno priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca. Na razpisu ne morejo kandidirati: – prijavitelji z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu za sredstva, ki so vezana na proračun ministrstva, pristojnega za kulturo. Kolikor bo ministrstvo ugotovilo, da je prijavitelj z istim projektom kandidiral na kateremkoli javnem razpisu ministrstva ali na javnem razpisu njegovega proračunskega uporabnika, bo vloga prijavitelja zavržena. Prijavitelji na dan objave razpisa ne smejo biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije. Prijavitelji, ki niso realizirali pogodbenih obveznosti iz preteklih let do ministrstva, ali imajo neurejena pogodbena razmerja ali neporavnane obveznosti z ministrstvom in z njegovimi posrednimi proračunskimi uporabniki (npr. Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Filmski studio Viba film Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije ipd.), ne morejo kandidirati na tem razpisu oziroma ne morejo biti sprejeti v sofinanciranje. 21. Povzetek načina ocenjevanja projektov: kriteriji so ovrednoteni s točkami. Najvišje skupno število prejetih točk, ki jih lahko posamezni ocenjevalec podeli posameznemu projektu, je v segmentu distribucije za tri kriterije 30 točk in v segmentu mreže art kinematografov za štiri kriterije je 35 točk. 22. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na javni razpis, opravi strokovna komisija za medije in avdiovizualno kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK in Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10). 23. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje minister, pristojen za kulturo. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev. 24. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja ocenjeni višje, torej projekti, ki bodo prejeli višje število točk po obeh kriterijih. Višina financiranja bo dodeljena glede na višino ocene ob upoštevanju največ 50 % sofinanciranja predvidenih stroškov in dovoljenega najvišjega zneska financiranja. Dokončni izbor bo opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 25. Rok za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012. Sredstva se lahko porabijo le za izvedbo projekta na podlagi uveljavljenih in izkazano upravičenih stroškov izvedbe projekta, sofinanciranega iz sredstev državnega proračuna. Obdobje upravičenosti vseh sredstev za izvedbo projekta in obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Kot dokazilo o nastanku stroška je potrebno priložiti verodostojna dokazila in listine o nastanku stroška (kopije računov, kopije pogodb – kopije morajo biti označene s »kopija je enaka originalu«) ter izplačil, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta. V obračunski dokumentaciji prijavitelj prikaže vse stroške, potrebne za izdelavo projekta, in na verodostojnih dokazilih prikaže odstotek, s katerim je povezana višina financiranja ministrstva za kulturo. Prijavitelj je dolžan voditi prihodke in odhodke izvedbe projekta po načelu stroškovnega računovodstva. Vsako dokazilo mora biti opremljeno tako, da je iz njega razvidna neposredna povezava z izvedbo projekta. Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjavo, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo projekta. V primeru, da kljub pojasnilu ali izjavi neposredna povezava ni razvidna, si ministrstvo za kulturo pridrži pravico, da stroška ne prizna. Zahtevek za izplačilo dodeljenih proračunskih sredstev je potrebno dostaviti Ministrstvu za kulturo, do vključno 1. 11. 2012. Celotno obračunsko dokumentacijo projekta je potrebno dostaviti ministrstvu ob dokončanju projekta do 31. 12. 2012. 26. Razpis se prične dne 10. 2. 2012, zaključi pa dne 12. 3. 2012. 27. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – razpisno dokumentacijo (obrazce, izjave, dokazila) glede na vsebino vloge, – navodila prijaviteljem za izdelavo prijave vloge, – vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani). Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si, prav tako pa jo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). 28. Vpogled v razpisno dokumentacijo: predlagatelji lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo do datuma zaključka razpisa v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). 29. Oddaja in dostava prijav na razpis Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen projekt mora prijavitelj izpolniti prijavni obrazec in prijave predložiti v ločenih kuvertah. Rok za oddajo vlog je 12. 3. 2012. Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana. V primeru spremembe naziva ali naslova ministrstva, pristojnega za kulturo, bodo prijavitelji ustrezno obveščeni na spletni strani ministrstva. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na prednji strani označene s pripisom: Ne odpiraj – Prijava na redni letni ciljni razpis za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže kinematografov v letu 2012 (JPR-KT-2012). Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naslov prijavitelja. Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnjega dne razpisnega roka v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani http://www.mk.gov.si, oziroma priporočeno oddane na pošti zadnji dan razpisanega roka, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. V primeru, da komisija za odpiranje vlog ugotovi, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo pristojni uslužbenec pozval prijavitelja, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Kolikor prijavitelj v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge ne bo dopolnil, bo vloga nepopolna in bo zavržena. Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka zavrglo vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. O datumu odpiranja prispelih vlog bodo obveščeni prijavitelji na spletni strani ministrstva. Na odpiranju prispelih vlog je lahko navzoča vsaka oseba, ki kandidira na razpisu oziroma njen predstavnik. 30. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: irena.ostrouska@gov.si (tel. 01/369-59-78). 31. Strokovna komisija bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih projektov. Na podlagi predloga strokovne komisije bo minister, pristojen za kulturo, izdal o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na razpis, posamično odločbo, s katero bo odločil o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja projekta. 32. Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate razpisa posreduje javnosti, takoj po podpisu odločbe. 33. Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, pristojen za kulturo, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. 34. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti