Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 55/12 Ob-1412/12 , Stran 267
Št. 55/12 Ob-1412/12
Socialna zbornica Slovenije na podlagi sedme alinee drugega odstavka in tretje alinee tretjega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/11 – ZSVarPre-A), 8. člena Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 117/03) objavlja
javni razpis
za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zbornica). 2. Predmet in namen javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu. Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva ter javna objava liste supervizorjev. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. zaključen verificiran program za supervizorja; ali pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja po pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi v obsegu vsaj 270 ur – 80 ur teorije in 190 ur izkustvenega učenja za supervizorja; 2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem varstvu; 3. najmanj 8 let strokovnega dela z ljudmi; 4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali intervizija za supervizijsko prakso. Prijavitelj vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka, kot izhaja iz 6. točke predmetnega javnega razpisa. 4. Rok in način oddaje vlog Prijavitelji pošljejo vloge priporočeno po pošti, najkasneje do ponedeljka, 12. 3. 2012, do 24. ure, v zaprti kuverti, na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu« v levem zgornjem kotu na naslovni strani kuverte ter s polnim nazivom in naslovom prijavitelja na hrbtni strani kuverte. V enako označeni zaprti kuverti, kot navedeno v prejšnjem odstavku, lahko prijavitelji oddajo vloge tudi osebno, na zgoraj navedenem naslovu, v tajništvu zbornice, vsak delovni dan, od 8. do 15. ure, vendar najkasneje do ponedeljka, 12. 3. 2012, do 14. ure. Vsak prijavitelj mora svojo vlogo na razpis posredovati v posebni in pravilno opremljeni kuverti. Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane kuverte oziroma vloge bodo izločene, ne bodo upoštevane v nadaljnjem postopku ter bodo vrnjene prijaviteljem. Pravilno opremljene ter pravočasno in pravilno oddane vloge so vloge, opremljene in oddane v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 4. točke tega razpisa. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji javnega razpisa in merili za ocenjevanje. 5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog Postopek odpiranja in ocenjevanja vlog bo vodila tričlanska razpisna komisija (v nadaljevanju: komisija), imenovana skladno s Statutom Socialne zbornice Slovenije. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, v četrtek, 15. 3. 2012, s pričetkom ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno. Razpisna komisija bo na odpiranju vlog najprej preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prijavitelji, ki bodo posredovali formalno nepopolno vlogo, bodo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pozvani k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo dopolnjene skladno s pozivom in predmetnim razpisom ali ne oddane oziroma dostavljene v pozivu k dopolnitvi navedenem roku, bodo zavržene. 6. Popolna vloga Formalno popolna vloga mora vsebovati: a) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1, iz katerega so razvidni podatki: – izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje pri strokovnem delu z ljudmi; področja dela, za katera je kandidat pripravljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih petih letih; drugi podatki za potrebe evidence zbornice; – dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo iz 3. točke tega razpisa; – predstavitev lastnega koncepta supervizije; b) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-2. Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno na obrazcih Prijava na javni razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu (Obr. SZS SU-1, Obr. SZS SU-2), ki so priloga in del razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani dokumenti oziroma podatki predloženi in izpolnjeni skladno z razpisno dokumentacijo oziroma navodili za izpolnjevanje vloge. V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje supervizije strokovnega dela. Dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo biti priložena v izvirniku oziroma v notarsko ali upravno overjeni kopiji. Obrazci Obr. SZS SU-1 in Obr. SZS SU-2 morajo biti opremljeni z lastnoročnim podpisom kandidata. 7. Ocenjevanje vlog Razpisna komisija bo ocenjevala le pravilno označene, pravočasno oddane in formalno popolne vloge. V prvi fazi ocenjevanja bo razpisna komisija preverila upravičenost kandidatov oziroma izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, ki so določeni v 3. točki predmetnega javnega razpisa. Kolikor iz predloženih dokumentov ne bo razvidno izpolnjevanje pogojev, bo strokovna komisija prijavitelja pisno pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če bo razpisna komisija ugotovila, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavržena. V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril za izbor se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu. 8. Merila za izbor Razpisna komisija bo formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, ocenila na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.1. Podrobnejša obrazložitev meril 1. Izkušnje za strokovno delo z ljudmi: – izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev strokovnih referenc za strokovno delo z ljudmi, iz katere je razvidno vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi, izkustveno učenje s poznavanjem različnih oblik supervizije, sodelovanje pri izvedbi izobraževanj na področju supervizije in objave strokovnih prispevkov (10 točk); – izpolnjuje v večji meri – zadovoljiva predstavitev strokovnih referenc, iz katere je razvidno vsaj 8 let strokovnega dela z ljud­mi, razvidno izkustveno učenje v različnih oblikah supervizije (5 točk); – ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev strokovnih referenc, iz katere ni razvidno 8 let strokovnega dela z ljudmi, neaktivnost na področju supervizije (0 točk). 2. Jasnost ciljev koncepta supervizije: – izpolnjuje v celoti – jasna opredelitev najmanj 4 ciljev supervizije, določenih v 4. členu Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na področju socialnega varstva (10 točk); – ne izpolnjuje – nejasno opredeljeni cilji supervizije določeni v 4. členu Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na področju socialnega varstva (0 točk). 3. Ustreznost vsebinskega koncepta supervizije: – izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev vsebinskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj štirih ciljev supervizije, določenih v 4. členu Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na področju socialnega varstva, ter pričakovanega vpliva supervizije na supervizante in njihovo delo, ter vizije prispevka supervizije k razvoju socialnega varstva (10 točk); – izpolnjuje v večji meri – zadovoljiva predstavitev vsebinskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj dveh ciljev supervizije, določenih v 4. členu Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na področju socialnega varstva, ter možnih učinkov na supervizante ter njihovo delo, brez vizije prispevka supervizije k razvoju socialnega varstva (5 točk); – ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev koncepta supervizije v celoti (0 točk). V predlog za podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 20 točk, vendar pri prvem in tretjem merilu vsaj 5 točk ter pri drugem merilu 10 točk. Kolikor kandidat pri enem od meril doseže 0 točk, se njegova vloga zavrne. 8.2. Obvestilo o izidu javnega razpisa in podelitev licence Razpisna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja do 31. maja 2012 oblikovala predlog kandidatov za podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu ter ga skupaj s popolnimi in strokovno dokumentiranimi vlogami predložila Upravnemu odboru zbornice v odločanje, ki ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev in meril razpisa za izbor oziroma podelitev licence izda sklep o podelitvi licence supervizorja v socialnem varstvu. V nasprotnem primeru Upravni odbor zbornice izda sklep o zavrnitvi vloge, v katerem pojasni razloge za zavrnitev. Zbornica izda sklep in javno objavi listo supervizorjev z licenco najkasneje do 30. junija 2012. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni pisno najkasneje do 30. 6. 2012, s pisnim sklepom, izid razpisa bo objavljen tudi na spletni strani zbornice: www.soczbor-sl.si. 8.3. Pravno varstvo Zoper sklep, izdan v okviru predmetnega razpisa, lahko kandidat v roku 15 dni od prejema sklepa pri zbornici vloži pritožbo. V pritožbi je potrebno natančno navesti razloge, zaradi katerih izpodbija sklep. Predmet pritožbe ne morejo biti pogoji in merila za ocenjevanje vlog. O pritožbah zoper sklepe odloča Strokovni svet zbornice, v 30 dneh od prejema pritožbe. Zoper sklep Strokovnega sveta zbornice ni pritožbe. 9. Podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu Na podlagi predmetnega razpisa izbranim kandidatom bo izdan sklep o podelitvi licence supervizorja v socialnem varstvu. Licenca se podeljuje do preklica. Socialna zbornica Slovenije bo javno objavila Listo supervizorjev z licenco najkasneje do 30. 6. 2012. 10. Razpisna dokumentacija Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so v roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dostopni na spletni strani zbornice: www.soczbor-sl.si. Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne dokumentacije lahko prijavitelji v času teka roka za oddajo vlog na javni razpis pridobijo na sedežu zbornice, pri kontaktni osebi: mag. Tea Smonker, tel. 01/581-93-15, vprašanja lahko posredujejo tudi na e-naslov: Tea.Smonker@soczbor-sl.si, vsak delovni dan, od 8. do 15. ure. Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje: 1. Prijavne obrazce in obvezne priloge: – Obr.: SZS SU-1: Vloga na razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu Priloga 1. Dokazila (A 3., 4., 5) Priloga 2: Strokovne reference (A 6) Priloga 3: Predstavitev koncepta supervizije (B 4) – Obr.: SZS SU-2: Izjava vlagatelja. 2. Navodila za izpolnjevanje vloge.
Socialna zbornica Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti