Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 36/2012 Ob-1374/12 , Stran 282
Št. 36/2012 Ob-1374/12
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov. gor., v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Odloka o spremembah proračuna Občine Šentilj za leto 2012 (MUV, št. 25/2011) objavlja
II. javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2. 2212 Šentilj v Slov. gor., tel. 02/650-62-00, e-mail: obcina@sentilj.si. 2. Opis predmeta prodaje: poslovni prostor: trgovina in gostinski lokal, v poslovno-stanovanjski stavbi, na naslovu Maistrova ul. 19, Šentilj v Slov. gor., parc. št. 963/62, k.o. 564 Šentilj v Slov. gor. (ID 1005711 – ID znak 564-963/62-0) in 963/63, k.o. 564 Šentilj v Slov. gor. (ID 4700288 – ID znak 564-963/64-0). Poslovni prostor je nezaseden in delno opremljen, oprema ni predmet prodaje. Poslovni prostor kot posamezni del stavbe ni vpisan v zemljiško knjigo. Akt o oblikovanju etažne lastnine je v končni fazi. 3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za poslovni prostor je 170.000,00 €, najnižji znesek višanja je 500,00 €. Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceni in ga plača kupec poleg kup­nine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec plača na zakladniški račun Občine Šentilj, št. 01318-0100009155, odprt pri UJP Slovenska Bistrica. Kupnina se lahko plača v več obrokih, tako da kupec 1. obrok plača v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe in da zadnji obrok zapade v plačilo v letu 2012. V tem primeru mora kupec neplačani del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer: pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo izplačljivo na prvi poziv brez ugovora oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa prodajne pogodbe, strošek objave v Uradnem listu RS ter stroške vknjižbe lastninske pravice. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest. Po plačilu celotne kupnine bo občina kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo organizirala v torek, 28. februarja 2012, v prostorih Občine Šentilj, v sejna soba, Maistrova ul. 2, Šentilj, s pričetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili, navedenimi pod zap. št. 9 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev, ne more sodelovati na javni dražbi. Na javni dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. 7. Varščina Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 17.000,00 €, kar predstavlja 10 % izklicne cene za poslovni objekt na račun Občine Šentilj, št. 01318-0100009155, odprt pri UJP Slovenska Bistrica. – Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. – Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi. – V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. 8. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. – Nepremičnine bodo prodane dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. – Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šentilj pravico zadržati vplačano varščino. – Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi. – Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da predloži naslednje podatke oziroma dokumente: – Potrdilo o plačani varščini in priloženo številko lastnega računa oziroma TRR za primer vračila varščine. – Izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (velja za pravno osebo). – Izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. – Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena pri notarju. 10. Podrobnejši pogoji in pravila javne dražbe: – Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. – Nepremičnine bodo prodane po načelu »videno–kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javno dražbo vodi komisija ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za nepremičnino. Takrat predsednik komisije ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. – Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj javne dražbe. 11. Ogled: ogled nepremičnin je mogoč v ponedeljek, 27. februarja 2012, med 9. in 11. uro, oziroma po dogovoru na tel. 02/650-62-00. 12. Občina Šentilj lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. Dražiteljem se povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Dražiteljem se vplačana varščina povrne v roku 8 dni brez obresti. 13. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 02/650-62-00 oziroma 02/650-62-04 ali e-poštnem naslovu: renata.kurbus@sentilj.si in obcina@sentilj.si.
Občina Šentilj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti