Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

380. Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, stran 816.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 67/10 – ZRud-1A in 20/11 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o zaščiti pred hrupom v stavbah
1. člen
(vsebina in uporaba pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa zahteve, s katerimi se v stavbah in njihovih delih (v nadaljnjem besedilu: stavbe) omeji raven hrupa, s čemer se prepreči ogrožanje zdravja ljudi in ustvari ustrezne razmere za njihovo delo, druge dejavnosti in počitek.
(2) Ta pravilnik se uporablja za projektiranje in gradnjo novih stavb ter rekonstrukcijo in vzdrževanje obstoječih stavb. Za rekonstrukcije se uporablja, če so dane tehnične možnosti in to ne nasprotuje pogojem varstva kulturne dediščine. Za enostanovanjske stavbe se ta pravilnik uporablja samo za zaščito pred zunanjim hrupom.
(3) Ta pravilnik ne velja za enostavne in nezahtevne stavbe, za rezervoarje, silose in skladišča, garažne stavbe ter nestanovanjske kmetijske stavbe.
(4) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), nazadnje spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81).
2. člen
(razmerje do drugih predpisov)
(1) Posamezne zahteve glede zaščite pred hrupom v stavbah so lahko za katero od vrst stavb s posebnim predpisom urejene drugače kakor v tem pravilniku, če je to potrebno zaradi posebnosti določene vrste stavb. V takem primeru se določbe tega pravilnika uporabljajo le za tiste zahteve, ki niso urejene s posebnim predpisom.
(2) Pri projektiranju nestanovanjskih stavb, ki so namenjene za delovne aktivnosti, je treba glede zaščite pred hrupom poleg zahtev iz tega pravilnika upoštevati tudi zahteve predpisa o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu.
(3) Pri projektiranju stavb, ki po predpisih o varstvu okolja predstavljajo vir onesnaževanja okolja s hrupom, je treba glede zaščite pred hrupom poleg zahtev iz tega pravilnika upoštevati tudi zahteve predpisa o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
3. člen
(opredelitev izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Hrup je vsak zvok, ki vzbuja nemir, moti človeka pri delu, drugih dejavnostih in počitku ter lahko škoduje njegovemu zdravju in počutju.
2. Udarni hrup je hrup zaradi udarca ob stavbo zunaj ali znotraj nje in zaradi premikanja predmetov ali oseb.
3. Hrup obratovalne opreme je hrup inštalacij in naprav (v nadaljnjem besedilu: obratovalna oprema), ki so namenjeni delovanju stavbe.
4. Odmevni hrup je hrup, ki nastaja v prostoru zaradi prevelikega odmeva.
5. Mejna raven hrupa je vrednost ravni hrupa, ki v posameznem prostoru ne sme biti presežena.
6. Zvočna izolacija je sposobnost konstrukcije stavbe, da v določeni meri prepreči širjenje zvočne energije.
7. Zvočna izolirnost je lastnost preizkusnega vzorca in je odnos med vpadlo zvočno močjo in zvočno močjo, ki prehaja skozi vzorec. Odnos je podan v standardu SIST EN 12354-1.
8. Zunanji ločilni elementi so fasadne stene, stropi pod terasami in nad prehodi ter podhodi, strehe, okna in vrata na fasadi ter drugi elementi.
9. Notranji ločilni elementi so stene, vrata in drugi zaporni elementi ter medetažne konstrukcije, stopnice in podesti.
10. Obratovalna oprema so naprave in inštalacije, ki so namenjeni delovanju stavbe.
11. Prenočitvena enota v stavbah za nastanitev je prostor ali skupina prostorov, do katerih je mogoč dostop skozi ena vhodna vrata s skupnega stopnišča ali hodnika.
12. Tehnična smernica je dokument iz 7. člena tega pravilnika.
(2) Izrazi s področja graditve objektov, ki niso opredeljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kakor je določeno v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 67/10 – ZRud-1A in 20/11 – odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) in v skupini standardov SIST EN 12354.
4. člen
(vrste hrupa)
Zaščita pred hrupom v stavbah mora zagotavljati varstvo pred:
– zunanjim hrupom (npr. hrupom zaradi prometa, hrupom iz industrijskih objektov),
– hrupom, ki po zraku prihaja iz drugih prostorov,
– udarnim hrupom, ki se iz drugih prostorov prenaša prek konstrukcije,
– hrupom obratovalne opreme in
– odmevnim hrupom.
5. člen
(zagotovitev zaščite pred hrupom)
(1) Izbira ukrepov ali rešitev (v nadaljnjem besedilu: ukrepi) in raven njihove zahtevnosti glede omejevanja vrst hrupa iz prejšnjega člena je odvisna od ravni zunanjega hrupa v okolici stavbe in od namena uporabe stavbe.
(2) Zaščita pred zunanjim hrupom se zagotovi z izvedbo zadostne zvočne izolacije zunanjih ločilnih elementov ob upoštevanju ravni zunanjega hrupa.
(3) Zaščita pred hrupom iz drugih prostorov iz druge do četrte alineje prejšnjega člena tega pravilnika se zagotovi z izvedbo zadostne zvočne izolacije notranjih ločilnih elementov skladno z namembnostjo prostorov, ki jih ločujejo, in z ukrepi za zvočno izolacijo obratovalne opreme.
(4) Zaščito pred odmevnim hrupom se zagotovi z namestitvijo ustrezne površine zvočno vpojnih elementov ob upoštevanju velikosti ter oblike prostora.
(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena zaščita pred hrupom v stanovanjih in prenočitvenih enotah ne zagotavlja varstva pred hrupom, ki ga povzročajo viri hrupa v drugih prostorih istega stanovanja ali prenočitvene enote.
6. člen
(mejne vrednosti ravni hrupa)
(1) Zvočna izolacija zunanjih in notranjih ločilnih elementov mora biti dovolj velika, da hrup v stavbi ne presega mejnih vrednosti ravni hrupa, navedenih v preglednici 2 tehnične smernice.
(2) Hrup, ki ga povzroča obratovalna oprema, ne sme preseči vrednosti iz preglednice 3 tehnične smernice.
7. člen
(uporaba tehnične smernice)
(1) Minister, pristojen za gradbene zadeve, izda tehnično smernico za graditev TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah, ki določa priporočene gradbene ukrepe ali rešitve za dosego zahtev tega pravilnika.
(2) Če so pri projektiranju in izvedbi zaščite pred hrupom v celoti uporabljeni ukrepi, navedeni v tehnični smernici ali dokumentih, na katere se ta sklicuje, velja domneva o skladnosti z zahtevami tega pravilnika.
8. člen
(uporaba drugih ukrepov)
(1) Pri projektiranju in izvedbi zaščite pred hrupom se smejo namesto ukrepov, navedenih v tehnični smernici, uporabiti rešitve iz zadnjega stanja gradbene tehnike, ki zagotavlja vsaj enako stopnjo zaščite kakor projekt, pripravljen z uporabo tehnične smernice.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka pomenijo uporabo zadnjega stanja gradbene tehnike v skladu z ZGO-1. Izpolnjenost zahtev po tem pravilniku se v takem primeru zagotovi v skladu z 11. členom tega pravilnika.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je treba v vseh primerih dejanja iz 9. in 12. člena tega pravilnika izvesti izključno na način iz tehnične smernice.
9. člen
(navedba podlage za projektiranje in obvezni deli projekta)
(1) Odgovorni vodja projekta mora v vodilni mapi, v splošnih podatkih o objektu (v obrazcu 0.4, v točki »Druge klasifikacije«) navesti, ali je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan na podlagi tehnične smernice ali na podlagi 8. člena tega pravilnika.
(2) Obvezni sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je elaborat zaščite pred hrupom v stavbah, ki mora vsebovati podatke in izračune iz 10. člena tega pravilnika.
(3) Obvezni sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je tudi izkaz zaščite pred hrupom v stavbah iz tehnične smernice. Izpolnjen mora biti na način iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika z izpolnjenim delom »Projektne vrednosti in načrtovani ukrepi (izračunane vrednosti)«.
10. člen
(elaborat in izkaz zaščite pred hrupom v stavbah)
(1) Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah mora vsebovati:
– navedbo, ali je elaborat izdelan na podlagi tehnične smernice ali na podlagi 8. člena tega pravilnika;
– opis rabe stavbe v skladu s predpisom o enotni klasifikaciji vrst objektov,
– podatke o ocenjeni ali dejanski ravni zunanjega hrupa in
– navedbo projektnih vrednosti zvočne izolacije ali ravni hrupa v stavbi.
(2) Za vsak sklop zunanjih in notranjih ločilnih elementov se opravi izračun, pri čemer se izbere tiste značilne prostore in konstrukcije, kjer je pričakovati največji prenos zvoka. V izračunu morajo biti upoštevani tudi vsi morebitni preboji in druge zvočne oslabitve.
(3) Elaborat mora vsebovati izračune, s katerimi se dokaže ustreznost zaščite pred hrupom iz 4. člena tega pravilnika.
(4) V obrazec Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah mora biti vnesen povzetek iz elaborata zaščite pred hrupom v stavbah. Izpolnjeni obrazec mora biti v času gradnje dosegljiv na gradbišču za potrebe gradbenega in inšpekcijskega nadzora.
(5) Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah, dopolnjen s podatki iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika, je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kakor je ta določen v ZGO-1.
11. člen
(obveznost revizije)
(1) Revizija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je, poleg primerov, navedenih v ZGO-1, obvezna tudi takrat, kadar projektant manj zahtevno stavbo projektira v skladu z 8. členom tega pravilnika in se revizija opravi po postopku in z udeleženci, določenimi v ZGO-1.
(2) Predmet revizije manj zahtevne stavbe iz prejšnjega odstavka je izključno pregled elaborata zaščite pred hrupom v stavbah in kontrola brezhibnosti tistih sestavin arhitekturnega načrta in načrta strojnih inštalacij v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerimi se dokazuje, da predloženi projekt izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika na najmanj enakovredni ravni, kakor če bi bila uporabljena tehnična smernica in v njej navedeni dokumenti.
(3) V povzetek revizijskega poročila skladno s predpisom, ki ureja projektno dokumentacijo, odgovorni revident vnese le tiste podatke, ki so bistveni za obseg revizije iz prejšnjega odstavka. S podpisom revizijskega poročila potrdi le to, da iz njegove revizije izhaja, da projekt izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
12. člen
(meritve zaščite pred hrupom v stavbah)
(1) Pri večstanovanjskih stavbah in zahtevnih stavbah, z izjemo trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti ter prevzgojnih domov, zaporov in vojašnic, mora izvajalec pred tehničnim pregledom zagotoviti izvedbo meritev zvočne izolacije v navzočnosti odgovornega nadzornika.
(2) Z meritvami iz prejšnjega odstavka se preveri skladnost izvedene zaščite pred hrupom z zahtevami tega pravilnika na način iz tehnične smernice ter se izpolni del »Izmerjene vrednosti« v Izkazu o zaščiti pred hrupom v stavbah iz tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika.
(3) Meritve v smislu tega člena sme izvesti pravna ali fizična oseba, katere usposobljenost za njihovo izvedbo je bila priznana z akreditacijo za izvajanje meritev po standardih o merjenju zvočne izolirnosti v stavbah ter o merjenju akustičnih parametrov v prostorih, pridobljeno v skladu s predpisi, ki urejajo akreditiranje.
(4) Meritve iz tega člena se opravijo na stavbah, ki so projektirane in zgrajene v skladu z zahtevami iz tega pravilnika.
13. člen
(prehodno obdobje)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, za katerega je bila pogodba sklenjena do 30. junija 2012, se izdela v skladu s predpisom iz 14. člena tega pravilnika, pri čemer mora odgovorni projektant v tehničnem poročilu načrta izrecno navesti, da je pri projektiranju uporabil predpis iz 14. člena.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se po 31. decembru 2012 k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja lahko priloži samo projekt, izdelan v skladu s tem pravilnikom.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99), uporablja pa se do 31. decembra 2012.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-227/2011
Ljubljana, dne 3. februarja 2012
EVA 2010-2511-0160
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti