Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

381. Pravilnik o vodni knjigi, stran 818.

Na podlagi 157. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) in v zvezi s 105. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o vodni knjigi
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo obliko in način vodenja vodne knjige, način posredovanja listin, sporočanja podatkov in dostopa do vodne knjige ter določanja materialnih stroškov posredovanih informacij.
2. člen
(pristojnost)
Vodno knjigo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
II. OBLIKA IN NAČIN VODENJA VODNE KNJIGE
3. člen
(oblika)
(1) Vodna knjiga je sestavljena iz evidence o podeljenih vodnih pravicah in evidence o izdanih vodnih soglasjih ter zbirke listin.
(2) Vodna knjiga je v delu, ki se nanaša na evidenco o podeljenih vodnih pravicah in evidenco o izdanih vodnih soglasjih, del informacijskega sistema okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
4. člen
(način vodenja)
(1) Agencija vodi vodno knjigo tako, da po uradni dolžnosti opravlja vpise v evidenco o podeljenih vodnih pravicah in v evidenco o izdanih vodnih soglasjih, vodi zbirko listin, izdaja izpise iz evidenc in prepise listin iz zbirke listin ter skrbi za uresničevanje načela javnosti vodne knjige.
(2) Vodna knjiga se povezuje z vodnim katastrom in zbirkami podatkov v informacijskem sistemu okolja.
(3) Vodna knjiga se vodi elektronsko.
5. člen
(evidenca o podeljenih vodnih pravicah)
(1) Vpis v evidenco o podeljenih vodnih pravicah se opravi na podlagi:
1. pravnomočne odločbe o izboru oziroma določitvi koncesionarja;
2. sklenjene koncesijske pogodbe in aneksov h koncesijski pogodbi;
3. pravnomočnega vodnega dovoljenja;
4. pravnomočne odločbe, s katero se ugotovi, da je koncesija prenehala delno ali v celoti;
5. pravnomočne odločbe, s katero se ugotovi, da je vodno dovoljenje prenehalo delno ali v celoti;
6. pravnomočne odločbe, s katero se odvzame koncesija oziroma vodno dovoljenje;
7. pravnomočnega sklepa, s katerim se koncesijska pogodba razdre;
8. drugih aktov, ki vplivajo na izvajanje vodne pravice.
(2) V evidenco o podeljenih vodnih pravicah se vpisujejo podatki o:
1. imetniku ali začasnemu imetniku vodne pravice, in sicer firma, sedež, matična številka in davčna številka za pravno osebo ter osebno ime in naslov za fizično osebo;
2. vrsti podeljene vodne pravice (vodno dovoljenje, koncesija);
3. namenu vodne pravice;
4. obsegu vodne pravice;
5. opisu vodnega vira, ki je predmet vodne pravice: geografska opredelitev (zajem, izpust, centroid območja in območje, namenjeno izvajanju vodne pravice), tip, naziv, lokacija (s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, linijami in območji, parcelno številko in imenom ter šifro katastrske občine);
6. času trajanja vodne pravice;
7. značilnostih vodne pravice;
8. številki in datumu akta, s katerim je bila podeljena vodna pravica.
(3) Značilnosti vodne pravice iz 7. točke prejšnjega odstavka se za posamezen namen vodne pravice opredelijo z navedbo podatkov iz preglednice iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Če je več imetnikov vodne pravice, se v vodno knjigo vpiše tudi podatek o obsegu oziroma deležu vodne pravice vsakega imetnika.
(5) Vodna knjiga mora trajno zagotavljati tudi pregled podatkov iz drugega odstavka tega člena za vodne pravice, ki so prenehale, bile prenesene ali se je omejilo njihovo izvajanje.
6. člen
(evidenca o izdanih vodnih soglasjih)
(1) Vpis v evidenco o izdanih vodnih soglasjih se opravi na podlagi pravnomočnega vodnega soglasja.
(2) V evidenco o izdanih vodnih soglasjih se vpisujejo podatki o:
1. pridobitelju vodnega soglasja, in sicer firma, sedež, matična številka in davčna številka za pravno osebo ter osebno ime in naslov za fizično osebo;
2. vrsti posega v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda (v nadaljnjem besedilu: poseg v prostor), ter primeroma vrsti varstvenega ali ogroženega območja v skladu z zakonom, ki ureja vode;
3. geografski opredelitvi posega (koordinate v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, linijami in območji, parcelna številka, ime in šifra katastrske občine);
4. številki in datumu izdanega vodnega soglasja;
5. služnosti, v kolikor je ustanovljena, s podatkom o parcelni številki ter imenu oziroma šifri katastrske občine služečega zemljišča;
6. projektni dokumentaciji, ki je podlaga za izdajo vodnega soglasja;
7. značilnostih posega v prostor, za katerega je bilo izdano vodno soglasje.
(3) Značilnosti posega v prostor, za katerega je bilo izdano vodno soglasje, iz 8. točke prejšnjega odstavka se opredelijo z navedbo podatkov iz preglednice iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(zbirka listin)
V zbirki listin se hranijo listine, navedene v prvem odstavku 5. člena in prvem odstavku 6. člena tega pravilnika, ki so podlaga za vpis v vodno knjigo, in se kot dokumentarno gradivo v fizični obliki hranijo trajno.
8. člen
(povezave med vpisi v vodni knjigi)
(1) Če je vodna pravica podeljena za različne namene ali za isti namen več osebam na istem vodnem viru ali zemljiški parceli, mora vodna knjiga omogočati poizvedbe in pregled med vpisi o teh vodnih pravicah.
(2) Če je podeljenih več vodnih soglasij na istem vodnem viru ali zemljiški parceli, mora vodna knjiga omogočati poizvedbe in pregled med vpisi o teh vodnih soglasjih.
III. DOSTOP IN POSREDOVANJE PODATKOV IN LISTIN IZ VODNE KNJIGE
9. člen
(javnost evidenc)
(1) Podatki v evidenci o podeljenih vodnih pravicah in v evidenci o izdanih vodnih soglasjih so javni in sme do njih vsakdo dostopati tako, da jih pregleduje, vanje vpogleduje, jih prepisuje ali zahteva, da se mu izda izpisek iz evidence.
(2) Dostop do podatkov na podlagi osebnega imena je dovoljen samo imetnikom vodne pravice za svoje vodne pravice.
10. člen
(javnost zbirke listin)
(1) Vsakdo ima pravico zahtevati, da mu Agencija omogoči vpogled v zbirko listin oziroma izda prepis listine.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba osebne podatke in podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, prekriti.
11. člen
(elektronski dostop do podatkov)
(1) Javnost podatkov iz vodne knjige, razen iz zbirke listin, se lahko zagotovi tudi z elektronskim dostopom.
(2) Elektronski dostop do podatkov iz vodne knjige je brezplačen.
(3) Elektronski dostop do podatkov iz vodne knjige se omogoči preko spletnega dostopa.
(4) Agencija na svojih spletnih straneh objavi priporočene tehnične pogoje in vrste spletnih brskalnikov z verzijami, za katere jamči ustrezno delovanje pri elektronskem dostopu do podatkov iz vodne knjige.
12. člen
(način poizvedbe)
(1) Poizvedba o vodnih pravicah je mogoča po parcelni številki in imenu oziroma šifri katastrske občine, po imenu vodnega vira ter po koordinatah v državnem koordinatnem sistemu.
(2) Poizvedba o izdanih vodnih soglasjih je mogoča po parcelni številki in imenu oziroma šifri katastrske občine ter po imenu vodnega vira.
13. člen
(dostop do podatkov in listin)
O dostopu do podatkov, razen o elektronskem dostopu, odloči Agencija.
14. člen
(materialni stroški posredovanja podatkov in listin ter način plačila stroškov)
Za posredovanja podatkov in listin iz vodne knjige in plačilo stroškov za dostop se uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
(vpis podeljenih vodnih pravic in izdanih vodnih soglasij)
Agencija vzpostavi vodno knjigo na podlagi tega pravilnika v dveh letih po uveljavitvi tega pravilnika in vanjo prenese podatke o podeljenih vodnih pravicah in izdanih vodnih soglasjih iz vodne knjige, ki jo vodi na podlagi Strokovnega navodila o načinu zbiranja vodnogospodarskih soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj v vodni knjigi in katastru voda o vpisovanju vodnih količin, kakovosti vode in zgrajenih vodnogospodarskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/84 in Uradni list RS, št. 67/02 – ZV-1).
16. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Strokovno navodilo o načinu zbiranja vodnogospodarskih soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj v vodni knjigi in katastru voda o vpisovanju vodnih količin, kakovosti vode in zgrajenih vodnogospodarskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 27/84 in Uradni list RS, št. 67/02 – ZV-1) v delu, ki se nanaša na vodno knjigo.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-304/2011
Ljubljana, dne 3. februarja 2012
EVA 2011-2511-0120
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti