Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

399. Odlok o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Piran, stran 860.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 24. januarja 2012.
Št. 321-88/2011
Piran, dne 1. februarja 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07) je Občinski svet Občine Piran na 9. redni seji dne 24. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Piran
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se določajo merila in pogoji, na podlagi katerih za gostinstvo pristojen organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času na območju Občine Piran.
2. člen
(obratovalni čas)
Gostinski obrati in kmetije (v nadaljevanju: gostinski obrati), na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri občinski upravi.
Obratovanje gostinskih obratov izven rednega obratovalnega časa se šteje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
Gostinski obrat lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to predhodno dobi soglasje občinske uprave, ki o tem odloča na podlagi vloge stranke, določil tega odloka in Zakona o splošnem upravnem postopku.
3. člen
(pogoji)
Soglasje za podaljšani obratovalni čas se lahko izda, če gostinski obrat:
– v predhodnem letu ni imel zaznanih kršitev s strani pristojnih služb ali drugih ukrepov v zvezi s kršitvami iz 8. člena tega odloka in če ne gre za kršitve, do katerih prihaja zaradi obratovanja gostinskega lokala v podaljšanem obratovalnem času (pravnomočnost postopka ni pogoj),
– redno dnevno zagotavlja urejenost in čistočo na funkcionalnih površinah,
– zagotavlja varnost za obiskovalce in zaposlene,
– izjavo gostinca oziroma kmeta (v nadaljevanju: gostinec), da ima gostinski obrat izpolnjene s predpisi določene minimalne tehnične pogoje za ustrezno vrsto in kategorijo gostinskega obrata,
– ima gostinec najemno pogodbo z lastnikom objekta oziroma soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec ni lastnik gostinskega obrata oziroma ima le-tega v najemu,
– ima pridobljeno soglasje oziroma dovoljenje za uporabo javne površine, če jo uporablja pri svoji dejavnosti,
– ima soglasje lastnika površin zunaj zaprtega dela gostinskega obrata (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.), na katerih se opravlja gostinska dejavnosti, če gostinec ni lastnik teh površin.
4. člen
(merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa)
I. Pri odločanju o izdaji soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata se upoštevajo naslednja merila:
– vrsta gostinskega obrata (restavracija, gostilna, kavarna, izletniška kmetija, slaščičarna, okrepčevalnica, bar, vinotoč, osmica, premični objekt …),
– območje/lokacija gostinskega obrata (izven stanovanjskega območja, v stanovanjskem območju ...),
– število upravičenih pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanj policije in inšpekcijskih služb v zvezi z dosedanjim poslovanjem gostinskega obrata (ugotovitve prekrškovnih organov),
– mnenje krajevne skupnosti, v kateri se nahaja gostinski obrat,
– interesi gostinca,
– drugi utemeljeni primeri, ko to narekuje javni interes.
II. Na podlagi meril se podaljšani obratovalni čas določi:
– v obdobju od 1. 5. do 15. 9. lahko gostinski obrati obratujejo največ do 3. ure, razen obratov, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in jo izvajajo v zaprtih prostorih s protihrupno zaščito,
– v obdobju od 15. 9. do 1. 5. lahko gostinski obrati obratujejo največ do 1. ure, ob petkih, sobotah in praznikih pa največ do 3. ure, razen obratov, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in jo izvajajo v zaprtih prostorih s protihrupno zaščito,
– gostinskim obratom, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in jo izvajajo v zaprtih prostorih s protihrupno zaščito, se določi podaljšan obratovalni čas največ do 4. ure vse leto,
– gostinski obrati, ki svojo dejavnost deloma ali v celoti opravljajo zunaj zaprtih prostorov, morajo zaključiti s predvajanjem glasbe in drugimi hrupnimi dejavnostmi na zunanjih površinah najkasneje ob 1. uri,
– gostinski obrati, ki svojo dejavnost opravljajo v stanovanjskoposlovnih stavbah, morajo zaključiti s predvajanjem glasbe in drugimi hrupnimi dejavnostmi najkasneje ob 1. uri.
III. Ne glede na določila iz prejšnjega odstavka tega člena se glede na lokacijo gostinskega obrata podaljšani obratovalni čas določi:
– gostinskim obratom, ki obratujejo v stanovanjskih območjih na območju celotnega naselja Lucija (razen če gostinski obrati delujejo v trgovskih poslovnih objektih), se določi podaljšani obratovalni čas največ do 1. ure,
– gostinskim obratom, ki obratujejo v ulicah mestnega jedra mesta Piran (kot ga opredeljuje veljavni prometni predpis), se določi podaljšani obratovalni čas največ do 1. ure,
– gostinski obrati, ki obratujejo na obalni črti mestnega jedra Piran (Dantejeva ulica, Cankarjevo, Kidričevo in Prešernovo nabrežje) ter na Tartinijevem trgu, in gostinski obrati, ki obratujejo v drugih naseljih ali delih naselij, lahko obratujejo, kot to določa II. točka tega člena,
– obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in jo izvajajo v zaprtih prostorih s protihrupno zaščito, lahko obratujejo, kot to določa II. točka tega člena.
4.a člen
(opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata) premični/začasni gostinski objekti
Premični in začasni gostinski obrati lahko obratujejo v obdobju od 15. aprila do 31. oktobra, izjemoma pa tudi izven opredeljenega obdobja, če izpolnjujejo pogoje 6. člena Zakona o gostinstvu ter drugih področnih predpisov.
Občinska uprava lahko posameznemu premičnemu/začasnemu gostinskemu obratu izda soglasje za podaljšanje obratovalnega časa, če ni kršil določil tega odloka, in sicer največ do 1. ure.
5. člen
(prijava obratovalnega časa)
Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti pri občinski upravi najpozneje petnajst dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa,
– iztekom obdobja, v katerem mu je bil odvzet podaljšani obratovalni čas.
Odločbo za podaljšani obratovalni čas izda občinska uprava za posamezno koledarsko leto.
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Če se zaproša za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času tudi za sestavni del gostinskega obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov (odprti ter pokriti gostinski vrtovi, terase ipd.), se to posebej navede na obrazcu iz prejšnjega odstavka tega člena.
6. člen
(enkratno podaljšanje obratovalnega časa)
Občinska uprava lahko odloča o enkratnem podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata. Dovoljenje je možno pridobiti, kadar v gostinskem lokalu potekajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in drugo) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev in drugo).
Gostinec mora podati vlogo za izdajo odločbe za enkratno podaljšanje obratovalnega časa vsaj osem dni pred prireditvijo na obrazcu, ki ga pripravi občinska uprava.
Občinska uprava lahko dovoli enkratno podaljšanje obratovalnega časa, če gostinec v zadnjem letu ni kršil določil tega odloka, pri tem pa lahko upošteva mnenje pristojne krajevne skupnosti in ugotovitve policijske postaje ali inšpekcijskega organa.
Gostinci ali drugi subjekti, ki organizirajo več prireditev v koledarskem letu ali organizirajo prireditev, ki poteka v več gostinskih lokalih hkrati, lahko podajo skupno vlogo za podaljšani obratovalni čas za vse prireditve.
Kot enkratno podaljšanje obratovalnega časa se štejejo enkratni dogodki (praviloma največkrat enkrat na mesec), razen v primerih, ko organizator prijavi dogodek, ki traja več zaporednih dni (praviloma največ do tri dni zapored v mesecu).
7. člen
(dolžnosti)
Gostinec s podaljšanim obratovalnim časom je dolžan:
– na ustrezen način ves čas zagotavljati varnost za obiskovalce in zaposlene,
– redno dnevno zagotavljati urejenost in čistočo na funkcionalnih površinah.
Gostinec s podaljšanim obratovalnim časom, ki nudi tudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, je dolžan zagotavljati varnost za obiskovalce in zaposlene z uniformirano varnostno službo, ki ima pridobljeno dovoljenje na podlagi Zakona o zasebnem varovanju.
Uporaba zvočnih naprav zunaj gostinskega obrata se lahko uporablja, če so izpolnjeni pogoji v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ter Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa ter se jih uporablja za potrebe svojega gostinskega vrta, hotelske terase ipd.
Hrup, ki je vir gostinske dejavnosti, ne sme biti moteč tako za bližnjo kot širšo okolico.
V primeru prijavljene ter dovoljene prireditve se zvočne naprave lahko uporablja v okviru določil, opredeljenih v dovoljenju.
8. člen
(kršitve odloka)
Za kršitve tega odloka štejejo:
– kršitve obratovalnega časa,
– kršitve javnega reda in miru,
– prekomerne obremenitve okolja s hrupom,
– kršitve Zakona o zasebnem varovanju,
– kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami,
– neurejenost in nečistoča na območju funkcionalnih površin gostinskega obrata.
9. člen
(ugotavljanje kršitev)
Občinska uprava ugotavlja kršitve na podlagi:
– najmanj dveh postopkov pristojnih organov,
– pridobitve najmanj dveh poročil pristojne institucije ali pooblaščenega organa o zaznanih kršitvah tega odloka,
– dveh poročil občinske inšpekcije ali redarstva o kršitvi tega odloka,
– pisnega mnenja pristojnega inšpekcijskega organa, da so nastale v gostinskem obratu take razmere, da je potrebno nemudoma ukrepati,
– pridobitve poročila o opravljeni meritvi hrupa, ki izkazuje prekomerno obremenitev območja s hrupom, določeno z veljavnimi predpisi,
– neizpolnjevanja določil tega odloka.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojni inšpekcijski organi in policisti.
Pristojni občinski inšpekcijski organ vodi posebno evidenco kršiteljev tega odloka in o tem obvešča pristojne službe.
10. člen
(pogoji in postopek za preklic oziroma neizdajo soglasja)
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se lahko prekliče oziroma se ne izda v primerih, če se ugotovi naslednje:
– v gostinskem obratu so bile ugotovljene kršitve določil tega odloka,
– ponavljajoče se upravičene pritožbe občanov oziroma krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja, zaradi kršitve javnega reda in miru v času podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata. V tem primeru je občinska uprava dolžna pridobiti pisne informacije pristojne policijske postaje ter inšpekcijskih služb z izdelanim zapisnikom/poročilom,
– če je bilo z meritvami hrupa ugotovljeno, da hrup iz gostinskega obrata presega vrednosti, določeno z veljavnimi predpisi,
– večkratno posredovanje s strani policije oziroma pristojnih inšpekcijskih organov,
– da je iz zapisnika/poročila tržnega inšpektorja oziroma drugih inšpekcijskih služb in policije razvidno, da je gostinec večkrat prekoračil podaljšani obratovalni čas.
Občinska uprava z odločbo lahko prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma sestavni del gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.) v podaljšanem obratovalnem času, in sicer za dobo enega leta, oziroma z odločbo določi ustrezen spremenjen obratovalni čas do konec koledarskega leta.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
11. člen
(subsidiarna uporaba predpisov)
Za druga vprašanja, ki niso opredeljena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo veljavni področni predpisi.
12. člen
(prehodne določbe)
Gostinskim obratom, ki so za leto 2012 že pridobili dovoljenje za podaljšani obratovalni čas, velja le-ta do konca leta 2012.
Četrta in peta alineja 4. člena, ki določa, da gostinski obrati, ki svojo dejavnost deloma ali v celoti opravljajo zunaj zaprtih prostorov, in gostinski obrati, ki svojo dejavnost opravljajo v stanovanjskih poslovnih stavbah, morajo zaključiti s predvajanjem glasbe in drugimi hrupnimi dejavnostmi najkasneje ob 1. uri, se uporablja od uveljavitve tega odloka dalje.
Določilo 10. člena tega odloka velja tudi za soglasja oziroma odločbe, ki so bile izdane pred uveljavitvijo tega odloka, izdane za leto 2012.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov v občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 25/07).
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-88/2011
Piran, dne 24. januarja 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 – sentenza della C.C., 45/94 – sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sui criteri per la determinazione della proroga dell'orario d'apertura dei pubblici esercizi nel Comune di Pirano,
approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Pirano nella seduta del 24 gennaio 2012.
N. 321-88/2011
Pirano, 1. febbraio 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Ai sensi dell'art. 12 della Legge sull’attività alberghiera (Gazzetta ufficiale della RS, n. 93/07), degli articoli 4 e 11 del Regolamento sulla determinazione dell'orario d'apertura degli esercizi pubblici di somministrazione e degli agriturismi, nei quali si espleta l'attività di ristorazione (Gazzetta ufficiale della RS, n° 78/99, 107/00 e 30/06 e 93/07) e dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 46/07), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 9ª seduta ordinaria, il giorno 24 gennaio 2012 approva il seguente
D E C R E T O
sui criteri per la determinazione della proroga dell'orario d'apertura dei pubblici esercizi nel Comune di Pirano
Art. 1
(disposizione generale)
Con il presente decreto si definiscono i criteri e le condizioni, in base ai quali l'organo della comunità locale, competente per l’attività alberghiera (nel prosieguo: l'Amministrazione comunale), rilascia il nullaosta alla protrazione dell’orario di apertura dei pubblici esercizi ed attività d'accoglienza agrituristica con somministrazione di alimenti e bevande, nel comprensorio del comune di Pirano.
Art. 2
(orario d'apertura)
Gli esercizi pubblici e le attività d'accoglienza agrituristica (nel prosieguo: pubblici esercizi), che espletano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono aperti al pubblico secondo il regolare orario che si evidenzia e si conferma presso l'Amministrazione comunale.
L’apertura dei pubblici esercizi, al di fuori del regolare orario previsto, è da intendersi quale estensione del medesimo.
L'orario d'apertura al pubblico dell'esercizio potrà beneficiare di eventuale estensione laddove sia rilasciato specifico nullaosta da parte dell'Amministrazione comunale su specifica istanza degli interessati, con decisione in conformità al presente decreto ed alla Legge sul procedimento amministrativo generale.
Art. 3
(condizioni)
Il nullaosta alla proroga dell’orario di apertura può essere rilasciato se in relazione all’esercizio pubblico:
– nell’anno precedente (a quello dell'istanza) non siano state rilevate da parte dei servizi competenti violazioni, con conseguente adozione di provvedimenti a norma del disposto di cui all’art. 8 del presente decreto, allorché non collegabili all'estensione dell’orario d’apertura, (l'esecutività del provvedimento non costituisce condizione),
– il gestore provvede quotidianamente all’ordine e alla pulizia delle aree di pertinenza,
– il gestore garantisce l'adeguata sicurezza degli ospiti e dei collaboratori,
– l’esercente o l’agricoltore (più avanti: gestore) rilascia una dichiarazione inerente la soddisfazione delle condizioni di minima per l'attività di ristorazione in una determinata tipologia e/o categoria di pubblico esercizio,
– il gestore dispone di un contratto di locazione stipulato con il proprietario dei locali ovvero il benestare del proprietario della struttura in cui è organizzato il pubblico esercizio, nel caso in cui il gestore non sia proprietario dell'esercizio, ma ne sia mero conduttore,
– il gestore detiene il permesso ovvero la concessione per l’utilizzo della superficie pubblica, ove l'esercizio si realizzi mediante occupazione di suolo pubblico,
– il gestore dispone del benestare del titolare delle superfici esterne al locale pubblico (giardini di ristoranti, terrazze d’albergo, ecc.) sulle quali si svolge l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, allorquando egli stesso non ne sia proprietario.
Art. 4
(criteri per l'autorizzazione all'estensione dell’orario d’apertura)
I. Nel decidere sul rilascio del nullaosta all’estensione dell'orario di apertura del pubblico esercizio vengono osservati i criteri concernenti:
– la tipologia di pubblico esercizio (ristorante, trattoria, caffè, agriturismo, pasticceria, snack bar, bar, enoteca, osmizza, esercizio ambulante),
– l'area / l’ubicazione della struttura di ristorazione (fuori dalle zone residenziali, nell’ambito della zona residenziale stessa ...),
– il numero di reclami giustificati o violazioni dell’ordine e della quiete pubblici, degli interventi delle forze dell’ordine e dei servizi di ispezione in relazione all’attuale attività del pubblico esercizio (rilevamenti delle autorità competenti),
– il parere della comunità locale in cui si trova il pubblico esercizio,
– gli interessi dell’esercente,
– altri casi giustificati, quando l'interesse pubblico lo esiga.
II. In base ai criteri stabiliti l’estensione dell’orario d’apertura si dispone come segue:
– nel periodo dal 1. 5. al 15. 9 i pubblici esercizi possono rimanere aperti al massimo sino alle ore 3.00, con esclusione degli esercizi in cui si effettua la riproduzione di musica o nei quali i complessi musicali si esibiscono con musiche da ballo, o si effettuano serate d'animazione per il pubblico in locali chiusi o dotati di ausili insonorizzanti,
– nel periodo dal 15. 9 al 1. 5. i pubblici esercizi possono rimanere aperti al massimo sino alle ore 1.00, mentre al venerdì, al sabato, alla domenica e nei giorni festivi possono rimanere aperti al massimo sino alle ore 3.00, con esclusione dei pubblici esercizi in cui si effettua riproduzione di musica o nei quali complessi musicali si esibiscono con musiche da ballo, o si effettuano serate d'animazione per il pubblico in locali chiusi o dotati di protezione antirumore,
– per i pubblici esercizi in cui si effettua riproduzione di musica o nei quali complessi musicali si esibiscono con musiche da ballo, o si effettuano serate d'animazione per il pubblico in locali chiusi o dotati di ausili insonorizzanti, si dispone per tutto l'anno l’estensione dell'orario d'apertura sino alle ore 4.00,
– i pubblici esercizi che offrono i loro servizi parzialmente o integralmente all'aperto devono cessare la riproduzione musicale e altre attività rumorose entro le ore 1.00,
– i pubblici esercizi che offrono i loro servizi all'interno di edifici commerciali e/o residenziali devono cessare la riproduzione musicale e altre attività rumorose entro le ore 1.00.
III. Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo precedente, e tenuto conto della posizione/ubicazione del pubblico esercizio, l’estensione dell’orario di apertura si dispone come segue:
– per i pubblici esercizi ubicati in aree residenziali sull’intero insediamento di Lucia (ad eccezione dei locali pubblici che operano in centri commerciali e d’affari), si dispone l’estensione dell'orario d'apertura sino alle ore 1.00,
– per i pubblici esercizi che operano nel centro storico della città di Pirano (come definito dalle norme del traffico stradale) si dispone l’estensione dell'orario d'apertura sino alle ore 1.00,
– per i pubblici esercizi ubicati sul lungomare del centro storico di Pirano (in Via Dante, le Rive Cankar, Kidrič e Prešeren) e in Piazza Tartini, e per i locali che operano in altri insediamenti o quartieri si dispone l’estensione dell'orario d'apertura come nel comma II del presente articolo,
– i pubblici esercizi che offrono riproduzione musicale o musica dal vivo e/o serate d’animazione per il pubblico in interni dotati di dispositivi antirumore possono operare ai sensi del comma II del presente articolo.
Art. 4a)
(attività dei pubblici esercizi svolta all’esterno degli stessi – strutture di ristorazione mobili e/o provvisorie)
Il servizio di ristorazione mobile e temporaneo (ambulante) può essere fornito nel periodo dal 15 aprile al 31 ottobre, in via eccezionale anche al di fuori del detto periodo, se vengono adempiute le condizioni di cui nell’art. 6 della Legge sull’alberghiera ed altre disposizioni in materia.
L’ Amministrazione comunale, può disporre l’estensione dell’orario di apertura del singolo esercizio pubblico ambulante, se lo stesso non ha violato le disposizioni di cui nel presente decreto, tuttavia al massimo sino alle ore 1.00.
Art. 5
(notifica dell'orario d'apertura)
Il gestore del pubblico esercizio è tenuto a comunicare l’orario d'apertura dello stesso all'Amministrazione comunale almeno 15 giorni prima:
– dell'inizio del nuovo anno solare per l'anno solare successivo,
– dell’avvio dell’attività,
– della variazione dell’orario d’apertura,
– della scadenza del periodo, per il quale gli è stata revocata l’estensione dell’orario d’apertura.
L’ordinanza/decisione relativa all’estensione dell’orario d’apertura viene rilasciata dall’Amministrazione comunale per ogni singolo anno solare.
Il titolare del pubblico esercizio notifica l’orario d’apertura sull’apposito modulo, pubblicato assieme al Regolamento sui criteri per la determinazione dell’orario d’apertura dei pubblici esercizi e degli agriturismi che somministrano alimenti e bevande.
Se la richiesta di estensione dell’apertura del pubblico esercizio si riferisce anche all’attività di somministrazione svolta all'aperto (giardini esterni aperti e/o coperti, terrazze, ecc.) ciò va specificamente indicato sul modulo di cui al comma precedente.
Art. 6
(prolungamento dell'orario d'apertura per singole serate)
L'Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere deroghe per singole serate dell'orario d'apertura. L'autorizzazione può essere rilasciata nei casi in cui nei locali di ristorazione si svolgano eventi di natura privata (matrimoni, celebrazioni, incontri, ecc) o all’esterno dei locali stessi, eventi d’interesse pubblico (feste locali, manifestazioni delle associazioni, ecc.).
Il titolare del pubblico esercizio è in dovere di presentare l'istanza per l’estensione dell'orario di chiusura per una singola serata, utilizzando il modulo predisposto dall’amministrazione comunale, almeno 8 giorni prima della data prevista.
L'Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere l’estensione dell'orario d'apertura per una singola serata, se nell'ultimo anno non risultano a carico del titolare del pubblico esercizio violazioni circa le disposizioni del presente decreto, prendendo eventualmente in considerazione il parere della comunità locale, della stazione di polizia o dell'organo ispettivo.
Gli esercenti o altri soggetti che organizzano diverse manifestazioni nel corso dell’anno solare oppure nel caso di un evento organizzato in diversi locali pubblici contemporaneamente, possono presentare una domanda congiunta per l'orario di apertura prolungato per tutti gli eventi.
La domanda di estensione dell'orario di apertura per una singola serata si presenta nel caso di un evento unico (organizzato al massimo una volta al mese) e nei casi in cui l’organizzatore notifica un evento che si svolge per più giorni consecutivi (però non più di tre giorni consecutivi ogni mese).
Art. 7
(obblighi)
Il titolare del pubblico esercizio, al quale è stato concesso il prolungamento dell’orario d’apertura, ha i seguenti obblighi:
– deve garantire adeguatamente la sicurezza di ospiti e collaboratori,
– deve provvedere quotidianamente all’ordine e alla pulizia delle aree di pertinenza.
Il titolare del pubblico esercizio, in cui si effettua la riproduzione di musica ovvero i complessi musicali si esibiscono con musiche da ballo, o si effettuano serate d'animazione per il pubblico, ed al quale è stata autorizzata l’estensione dell’orario d’apertura, ha l’obbligo di garantire la sicurezza degli avventori e dei dipendenti con un servizio d’ordine in uniforme e dotato di specifica licenza, ai sensi della Legge sulla sicurezza nel settore privato.
L'uso di dispositivi audio all’esterno del pubblico esercizio è consentito se vengono adempiute le condizioni di cui nel Regolamento concernente i valori limite degli indicatori di rumore ambientale e come nelle Norme sulla prima valutazione e sul monitoraggio operativo del rumore e laddove i dispositivi stessi siano utilizzati nei giardini o sulle terrazze dei rispettivi ristoranti o alberghi, ecc.
L’emissione acustica prodotta dal pubblico esercizio non dovrà recare disturbo alle immediate vicinanze, né su un raggio di più ampia portata.
Nel caso di eventi comunicati e per cui è stata rilasciata apposita autorizzazione, i dispositivi audio possono essere utilizzati in osservanza delle disposizioni specificate nell’autorizzazione stessa.
Art. 8
(violazioni del decreto)
Si reputano violazioni del presente decreto:
– le violazioni inerenti l’orario d’apertura,
– le violazioni dell’ordine e della quiete pubblica,
– le emissioni sonore oltre misura nell’ambiente,
– le violazioni della Legge sulla protezione dell’incolumità fisica delle persone,
– le violazioni della Legge sulla produzione e sul traffico di sostanze stupefacenti,
– il disordine e la sporcizia sulle aree funzionali del pubblico esercizio.
Art. 9
(accertamento delle violazioni)
L'Amministrazione comunale accerta le violazioni in base:
– ad almeno due procedure avviate dagli organi competenti,
– all'acquisizione di almeno due relazioni dell'istituzione competente o dell'organo autorizzato, inerenti il rilevamento di violazioni del presente decreto,
– a due rapporti presentati dal servizio ispettivo o dalla vigilanza comunale che dimostrano le violazioni del presente decreto,
– al parere scritto dell'organo ispettivo competente, relativo all'insorgenza di condizioni tali da richiedere l'adozione di provvedimenti immediati nel pubblico esercizio,
– ad un report acquisito sulla realizzazione della misurazione dell’inquinamento acustico che evidenzi un onere eccessivo di rumore per l'area, ai sensi dalla normativa applicabile,
– al mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto.
Il controllo dell’attuazione delle disposizioni del presente decreto viene svolto dai competenti organi ispettivi e dalle forze dell’ordine.
L’organo ispettivo competente del comune redige una speciale lista di trasgressori del presente decreto ed informa in merito i servizi competenti.
Art. 10
(revoca dell’autorizzazione o non rilascio della stessa)
L’autorizzazione all’estensione dell’orario di apertura può essere revocata oppure non essere concessa nei casi di:
– violazioni delle disposizioni del presente decreto riscontrate nel pubblico esercizio,
– ripetute e giustificate lamentele dei cittadini o della comunità locale, riferite all’area in cui si trova la struttura di ristorazione, e concernenti le violazioni dell'ordine pubblico e della quiete durante l'orario di apertura prolungata del pubblico esercizio. In tal caso, l'autorità locale è tenuta ad ottenere informazioni scritte dalla stazione di polizia e dai servizi di ispezione sotto forma di un rapporto/verbale,
– accertamenti di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico in base alle misurazioni eseguite nel pubblico esercizio,
– interventi multipli da parte della polizia o di altre autorità di controllo competenti,
– superamento ripetuto dell'orario di apertura prolungato, come evidenziato nei verbali e report dell’ispettorato ai mercati, di altri servizi ispettivi e delle forze dell’ordine.
L’ Autorità comunale può revocare con propria decisione/ordinanza il nullaosta di apertura rilasciato al pubblico servizio o per una parte della struttura stessa sita all’esterno degli ambienti chiusi (giardini esterni dei pubblici esercizi, terrazze d’albergo, ecc.) per un periodo di un anno, ovvero può determinare le modifiche all’orario d’esercizio, con validità annuale.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell’ordinanza.
Art. 11
(applicazione sussidiaria di altre disposizioni)
Per le altre questioni non espressamente definite dal presente decreto si applica analogicamente la normativa vigente in materia.
Art. 12
(disposizioni transitorie)
L’autorizzazione all’estensione dell'orario d'apertura rilasciata ai pubblici esercizi per l’anno 2012, ha valore fino al 31. 12. 2012.
Il quarto e il quinto alinea dell’art. 4, che dispongono che i pubblici esercizi che offrono i loro servizi parzialmente, o interamente all’esterno di ambienti chiusi e quelli che offrono i loro servizi all'interno di edifici commerciali o residenziali devono cessare la riproduzione musicale e le altre attività rumorose entro le ore 1.00, si applicano a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di cui nell’art. 10 del presente decreto valgono anche per i nullaosta e/o ordinanze disposti prima dell’entrata in vigore dello stesso e vigenti per l’anno 2012.
Art. 13
Con l’entrata in vigore del presente Decreto sono abrogate le norme del Decreto sui criteri per la determinazione della proroga dell'orario d'apertura degli esercizi di ristorazione nel comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice n. 25/07).
Art. 14
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 321-88/2011
Pirano, 24 gennaio 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti