Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 872.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 8/10 – odl. US, 13/10, 16/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 in 110/11 – ZDIU12) ter 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11 in 86/11) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 65/06, 43/07 in 28/09) se:
1. v prvi tabeli Tip osebe javnega prava: članica univerze oziroma druga članica univerze, Razpon plačnega razreda: 50–56:
– v vrstici »ŠIFRA PU 70670 UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA V LJUBLJANI« za besedo »FAKUL­TETA« črta besedilo: »V LJUBLJANI«,
– v vrstici »ŠIFRA PU 70629 UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO« besedilo »UNIVERZA V LJUB­LJANI, VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO« nadomesti z besedilom »UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA«,
– za vrstico »ŠIFRA PU 70904 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, B019303, Dekan/direktor ČUDČ, 55« doda nova vrstica, ki se glasi: »ŠIFRA PU 70904 Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, B019303, Dekan/direktor ČUDČU, 52«,
– za vrstico »ŠIFRA PU 63126 Univerza v Mariboru, Študentski domovi, B019303, Dekan/direktor ČUDČ, 52« doda nova vrstica, ki se glasi: »ŠIFRA PU 66150 Univerza na Primorskem, Fakulteta za grajeno okolje, B019303, Dekan/direktor ČUDČU, 52«,
– v vrstici »ŠIFRA PU 66150 Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper« črta beseda »Koper«,
– v vrstici »ŠIFRA PU 66150 Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper« črta beseda »Koper«,
– v vrstici »ŠIFRA PU 66150 Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper« črta beseda »Koper«,
– v vrstici »ŠIFRA PU 66150 Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper« črta beseda »Koper«,
– v vrstici »ŠIFRA PU 66150 Univerza na Primorskem, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož« besedilo »Univerza na Primorskem, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož« nadomesti z besedilom »Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica«,
– v vrstici »ŠIFRA PU 66150 Univerza na Primorskem, Visoka šola za zdravstvo Izola« besedilo »Univerza na Primorskem, Visoka šola za zdravstvo Izola« nadomesti z besedilom »Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju«,
– v vrstici »ŠIFRA PU 66150 Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper« črta beseda »Koper«,
– v vrstici »ŠIFRA PU 66150 Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper« besedilo »Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper« nadomesti z besedilom »Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič« in
– za dosedanjo vrstico »ŠIFRA PU 66150 Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper, B019303, Dekan/direktor ČUDČ, 52« doda nova vrstica, ki se glasi: »ŠIFRA PU 66150 Univerza na Primorskem, Univerzitetna knjižnica, B019303, Dekan/direktor ČUDČU, 51«.
2. v drugi tabeli Tip osebe javnega prava: javni raziskovalni zavod/javni infrastrukturni zavod, Razpon plačnega razreda: 50–57 črta vrstica »ŠIFRA PU 34819 Tekstilni inštitut Maribor, B017370, Direktor JRZ/JIZ, 50«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-13/2011/18
Ljubljana, dne 1. februarja 2012
EVA 2011-3211-0045
v funkciji ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost