Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Ob-1410/12 , Stran 259
Ob-1410/12
Na podlagi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 26/05 – UPB1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11 in 45/11), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09 in 20/11 – ZSRR-2), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade RS, št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007), Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2012 (Sklep Vlade RS, št. 30301-2/2011/3, z dne 8. 12. 2011), Sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« (številka priglasitve: BE01-1783262-2007 in BE01-1783262-2007/I) in Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) objavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2012
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro podjetjih v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin. Vlagatelj lahko kandidira na razpis samo z eno prijavo. Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne sme biti začeta pred oddajo vloge na razpis. Za začetek izvajanja investicije oziroma prijavljene faze investicije se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti. Upravičeni stroški so: – nakup zemljišč, – gradnja in nakup objektov, – nakup strojev in opreme, – nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja. Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z investicijami, katerih celotna vrednost upravičenih stroškov je višja kot 10.000 EUR in bodo zaključene najkasneje do 31. 12. 2014. Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 50.000 EUR. Nakup zemljišč lahko predstavlja največ 50 % vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za nakup zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med družbeniki gospodarske družbe in gospodarsko družbo. Nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena. V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme (premično premoženje) ne spadajo med upravičene stroške. Povračilo davka na dodano vrednost, davka na promet nepremičnin in davka na dobiček ali dohodek ni upravičen strošek. Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči: – 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro podjetja, – 30 % vrednosti upravičenih stroškov za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta, ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati, vključno s pomočjo po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379)) in individualnih pomočeh. Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev. II. Pogoji dodeljevanja Upravičenci so mikro podjetja in samostojni podjetniki registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11 in 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5) ter zadruge in zadružne zveze registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2) in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2 in 51/11), – niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD), – imajo poravnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije, – niso odvisna podjetja – niso gospodarske družbe, v kateri posamezna velika podjetja ali velika povezana podjetja, razpolagajo z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, večjimi od 25 %, – imajo registriran sedež ali podružnico na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin pred 1. 2. 2012, – katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji, – bodo celotno investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2014. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji. V kategoriji mikro, malih in srednjih podjetij se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR (Priloga I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L 214)). Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji: – katerim so na osnovi Javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih od 2002 do 2011 že bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta, razen v primeru, da so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti realizirali investicijo, izpolnili obvezo novih zaposlitev in obvezo ohranjanja teh zaposlitev za obdobje določeno v pogodbi oziroma urejene nočitvene kapacitete oddajali že vsaj za obdobje določeno v pogodbi (v tem primeru je obvezna sestavina vloge poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti glede investicije in novih zaposlitev, v katerem je natančno opredeljena realizirana investicija in zaposlitve ter predložena ustrezna dokazila – M1/M2 obrazec, kopija kategorizacijskega lista); – ki so za isti namen pridobili državne pomoči iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež investicije); – ki so za svojo dejavnost pridobili igralniško koncesijo; – ki delujejo na področju ribištva ali premogovništva; – ki delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo CN kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke; – ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je: – znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, – pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; – ki delujejo na področju jeklarstva ali železarstva; – ki delujejo na področju proizvodnje sintetičnih vlaken; – ki izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2); mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij; – za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo; – kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga. Če za pomoč zaprosi podjetje, ki večino dohodkov ustvari v sektorju zračnega ali zemeljskega tovornega transporta, je treba poleg določb Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja. Na razpis lahko vlagatelji kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo investicije (faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme ter nematerialnih investicij), vendar pa mora skupna višina celotne faze izpolnjevati v razpisu opredeljene kriterije. Investicijski projekt mora ostati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin vsaj 3 leta po končani investiciji. Prav tako mora novo odprto delovno mesto povezano z investicijo ostati na omenjenem območju vsaj 3 leta šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno. Nova delovna mesta se upoštevajo, če so ustvarjena v obdobju od oddaje vloge do treh let po zaključku investicije (v skladu s prijavnico). Neto povečanje števila zaposlenih je absolutna razlika med številom zaposlenih pred oddajo vloge in številom zaposlenih na dan najkasneje tri leta po zaključku investicije (v skladu s prijavnico). Materialne in nematerialne investicije, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, obravnavati pa jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih in vključena v osnovna sredstva podjetja. Vsaj 3 leta morajo ostati v podjetju, ki je prejelo pomoč. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Podjetje mora o tem predhodno pisno obvestiti SVLR. III. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! *Če je lokacija naložbe na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10), pridobijo te vloge na javni razpis za namen izvajanja 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ne glede na ostala merila za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči vsaj 51 točk. Pri doseganju praga minimalnega števila točk se ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije investicije na območjih izvajanja iz 9. člena zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10). Vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Razpisana sredstva bodo vlagateljem dodeljena po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dve vlogi enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 2. Če imata vlogi še vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk po merilu 6. IV. Okvirna višina sredstev in obdobje financiranja Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje v letu 2012 znaša okvirno 387.639,00 EUR. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki SVLR 1166: Razvojna pomoč Posočju. Kolikor bi kakršenkoli (pod)zakonski akt ali sklep Vlade zmanjšal ali ukinil pravice porabe na proračunski postavki, si SVLR pridržuje pravico razveljaviti razpis pred izdajo sklepov o sofinanciranju. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2012. SVLR bo sofinancirala le upravičene stroške prijavljene investicije oziroma prijavljene faze investicije, ki bodo nastali od oddaje vloge na razpis do najkasneje 26. 10. 2012. V. Način prijave in razpisni roki Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge) na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, je: – priporočeno po pošti vključno do 9. 3. 2012 ali – v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (6. nadstropje, zraven recepcije) najkasneje do 9. 3. 2012, do 12. ure. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – javni razpis začetne investicije v Posočju 2012«, in s polnim nazivom in naslovom vlagatelja. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani in žigosani, kjer je to zahtevano ter zvezani v skupen dokument. Dokumentacija mora biti razvrščena po vrstnem redu in označena z zaporednimi številkami. VI. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu: – izpolnjena, žigosana in podpisana Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1); – izpolnjen, žigosan in podpisan Prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2) in prilogo: – potrdilo institucije v primeru prejema javnih sredstev; – izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec Osnovni podatki o vlagatelju in projektu (razpisni obrazec št. 3) in zahtevane priloge: – originalne bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2010 potrjene s strani AJPES-a, 2011 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju)*; – originalno potrdilo o poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije, ki ga izda pristojni Davčni urad Republike Slovenije (original ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje vloge); – cenitev nepremičnine v primeru nakupa nepremičnin, ki mora biti izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca in ne sme biti starejša od enega leta – ob črpanju je potrebno predložiti overjeno pogodbo skupaj z dokazili o plačilu kupnine in vsaj potrjen zemljiško knjižni predlog; – predračuni, ponudbe in/ali predpogodbe za vse upravičene stroške (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati prejšnjo alineo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili o plačilu; – zemljiško knjižni(e) izpisek(e); v primeru, da vlagatelj ni lastnik pa še kopijo pogodbe o najemu, ki mora biti veljavna vsaj še 3 leta po zaključku investicije in soglasje lastnika(ov) k predvideni investiciji kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta na(v) katerem se izvaja investicija; – pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34), ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo, v primeru graditve; – potrdilo pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje o številu zaposlenih na dan objave javnega razpisa; – izpolnjen obrazec Dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 4); – izpolnjen in parafiran Vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5); – poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti glede investicije in novih zaposlitev ter ustrezna dokazila (M1/M2 obrazec, kopija kategorizacijskega lista) za vlagatelje, katerim so bila v preteklosti že odobrena sredstva na javnih razpisih za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih od 2002 do 2011; – dodatne priloge in dokazila v skladu z merilom Tržna naravnanost: certifikati o kakovosti izdelkov/storitev, pogodbe, predpogodbe. *Podjetjem, ustanovljenim v letu 2012, ni potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja, ustanovljena v letu 2011, priložijo bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2011. Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena. VII. Datum in način obravnave vlog Odpiranje vlog bo 14. 3. 2012. Vloge se bodo odpirale enkrat. Odpiranje vlog ne bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje državni sekretar za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Strokovno komisijo sestavljajo trije predstavniki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni po prejetju poziva. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil oziroma bodo dopolnjene neustrezno. Vloga je neutemeljena zlasti, če: – vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju začetnih investicij v mikro podjetjih ter odpiranju novih delovnih mest, povezanih z investicijami; – so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen; – vlagatelj prijavi višino investicije, ki ne ustreza razpisnim pogojem; – vlagatelj ne izpolnjuje pogojev Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2012; – dispozicija projekta ni izpolnjena v celoti; – vlagatelj v dopolnitvi spremeni višino zaprošenih sredstev; – vsebina dopolnitve kakorkoli vpliva na merila za vrednotenje vlog; – vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog iz katerih bi bili jasno razvidni namen, cilji in način izvedbe; – ne doseže vsaj 51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več, kot je razpoložljivih sredstev. Na podlagi predloga strokovne komisije predstojnik SVLR sprejme odločitev o dodelitvi sredstev. Vlagatelji bodo o odločitvi v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom. Zoper sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožbo je potrebno nasloviti na: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 58, Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – javni razpis začetne investicije v Posočju 2012«, navedenim sklopom na katerega se vlaga pritožba in s polnim nazivom in naslovom pritožnika. VIII. Pogodba SVLR bo posameznemu vlagatelju v enem proračunskem letu sofinancirala največ en projekt, in sicer v maksimalni višini do 50 % upravičenih stroškov prijavljenega investicijskega projekta. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev bodo vlagatelji s SVLR podpisali pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku 8 dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. Kolikor se prejemnik sredstvom odpove (ne podpiše pogodbe ali odstopi od podpisane pogodbe) in o tem pisno obvesti SVRL najkasneje do 31. 7. 2012, se ta sredstva lahko dodelijo prejemniku, ki je dosegel vsaj 51 točk (brez točk iz merila 9), pa zaradi porabe sredstev pri višje točkovanih investicijah njegovi vlogi ni bilo ugodeno. Sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu glede na število doseženih točk. Nov prejemnik mora podati pisno izjavo, da je sposoben izvesti investicijo v skrajšanem roku. Predlog o prerazporeditvi sredstev pripravi strokovna komisija. S pogodbo SVLR z upravičencem podrobneje opredeli način in obliko poročanja upravičenca o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev. V primeru, da so v finančnem obračunu projekta izkazani upravičeni stroški, ki so manjši od predvidenih, se znesek sofinanciranja s strani SVLR sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani SVLR potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil upravičenec, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Upravičenec bo imel možnost izstavljanja delnih zahtevkov za porabo nepovratnih sredstev. Zadnji rok za izstavitev zahtevka (končnega) za porabo sredstev proračunskega leta 2012 je 26. 10. 2012. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije. IX. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin (tel. 05/38-41-500) vsak delovni dan v času uradnih ur od 9. do 12. ure. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-pošta: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internetnih naslovih www.svlr.gov.si in www.prc.si. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe: – Tina Bregar na SVLR (tel. 01/320-13-64, e-pošta: tina.bregar@gov.si), – Vesna Kozar na Posoškem razvojnem centru (tel. 05/384-15-03, gsm: 031/381-692, e-pošta: vesna.kozar@prc.si), – Nežika Kavčič na Posoškem razvojnem centru (tel. 05/384-15-19, e-pošta: nezika.kavcic@prc.si).
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti